Thứ 5, 22/04/2021 - 05:28
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng cục Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra ngày 16/6/2020, Bí thư Đảng uỷ Bộ, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành đánh giá công  tác xây dựng văn bản pháp luật là điểm sáng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ Tổng cục nhiệm kỳ qua.

 

Đồng chí Lê Công Thành, Bí thư Đảng uỷ Bộ TN&MT, Thứ trưởng Bộ TN&MT phát biểu tại Đại hội. 

Tham dự có đồng chí Đỗ Thị Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng Đoàn thể Bộ TN&MT.

Hướng tới Đại hội XIII của Đảng cộng sản Việt Nam, Đại hội Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển” với chủ đề: Tăng cường đoàn kết, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, nâng cao trách nhiệm, hiệu suất làm việc, hiệu lực, hiệu quả quản lý tổng hợp và thống nhất biển và hải đảo; hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban cán sự Đảng và Đảng bộ Bộ TN&MT, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và toàn thể cán bộ, công chức, người lao động của Tổng cục Biển và hải đảo Việt Nam đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, phát triển, khẳng định vị thế, uy tín cơ quan thực hiện chức năng tham mưu, quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Ông Tạ Đình Thi, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam phát biểu. 

Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy, Lãnh đạo Tổng cục đã quyết tâm và sâu sát trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và điều hành, trọng tâm là các nhiệm vụ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ TN&MT bảo đảm chất lượng và tiến độ. Các kết quả nổi bật như: tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW ngày 09/02/2007 của Hội nghị Trung ương 4 khóa X về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020; xây dựng, trình Hội nghị Trung ương 8 khóa XII ban hành Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Những chủ trương lớn, quan trọng của Nghị quyết số 36-NQ/TW đã được đưa vào trong dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, trở thành một trong những định hướng tiêu biểu trong nội dung đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển đất nước nhanh, bền vững. Xây dựng trình Bộ trưởng trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 06/2018/QĐ-TTg ngày 23/01/2018 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục (thay thế Quyết định số 43/2014/QĐ-TTg ngày 01/8/2014). Xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về biển và hải đảo bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất; bảo đảm chặt chẽ, nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động cấp phép cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam, nhận chìm và giao khu vực biển. Tăng cường sự phối hợp với các cấp, các ngành và địa phương trong công tác quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo…

Về lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, công tác phát triển đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ luôn được Đảng ủy Tổng cục và các cấp ủy đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đội ngũ cán bộ, đảng viên không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng. Các cấp ủy đã chú trọng tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tập trung chỉ đạo và tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng ủy cấp trên, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; tổ chức tốt các phong trào thi đua; kịp thời phát hiện những vướng mắc nảy sinh để có hướng giải quyết. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được tăng cường, góp phần phòng ngừa sai phạm và phát hiện những sai phạm, thiếu sót của tổ chức đảng và đảng viên.

Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ Tổng cục và các cấp ủy trực thuộc đã có nhiều cố gắng, đổi mới phong cách lãnh đạo, lề lối làm việc của tổ chức Đảng theo hướng sâu sát, cụ thể, thiết thực, kịp thời; các mặt công tác về chính trị tư tưởng, công tác tổ chức xây dựng đảng, công tác kiểm tra giám sát và lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội được các cấp ủy cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Biểu quyết thông qua Đề án nhân sự tại Đại hội trù bị.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành đã biểu dương và đánh giá cao những thành tích đạt được trong nhiệm kỳ qua của Đảng bộ Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam.  

Thứ trưởng Lê Công Thành đánh giá, công tác xây dựng văn bản pháp luật là điểm sáng của Tổng cục trong nhiệm kỳ qua, điều này đã được thể hiện chi tiết trong báo cáo tại Đại hội. Đặc biệt, Đảng bộ Tổng cục cũng đã tích cực chỉ đạo triển khai thực hiện tốt nhiều nhiệm vụ khác như công tác cải cách hành chính, tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ, công vụ, kế hoạch - tài chính, khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế; chỉ đạo thực hiện tốt các Nghị quyết số 18-NQ/TW, số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Để phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong hoạt động của Tổng cục, trong thời gian tới, Thứ trưởng Lê Công Thành yêu cầu Đảng bộ Tổng cục triển khai nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, nhất là Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về xây dựng, chỉnh đốn đảng. Nâng cao nhận thức, phương thức ứng xử với việc quản lý tài nguyên, môi trường biển, nâng cao tinh thần Nghị quyết 36-NQ/TW, các mục tiêu trong báo cáo chính trị tại Đại hội. Đồng thời tăng cường tham mưu, quản lý tổng hợp TN&MT biển và hải đảo, quản lý hiệu quả các dịch vụ công. Tập trung chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 26/NQ-CP về Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ. Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ, nêu gương người đứng đầu, bảo đảm lãnh đạo toàn diện các mục tiêu mà đại hội đã đề ra, phát huy tinh thần dân chủ để bầu, sắp xếp nhân sự phù hợp tình hình hiện nay.

Các đại biểu chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam nhiệm kỳ mới 2020-2025 ra mắt.

Tại Đại hội đã tín nhiệm bầu ra 12 đồng chí trong Ban chấp hành Đảng ủy Tổng cục khóa mới, đồng thời thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam lần thứ III nhiệm kỳ 2020-– 2025.

* Trước đó chiều ngày 15/06, Đảng bộ Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã tổ chức Phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng cục lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025. Đến dự Đại hội có đồng chí Lê Minh Ngân, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; đồng chí Đỗ Việt Hà, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Đỗ Thị Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh văn phòng Đảng - Đoàn thể Bộ; đồng chí Nguyễn Ngọc Chiến, Uỷ viên Ban Chấp hành, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng uỷ Bộ.

Dưới đây là một số hình ảnh tại Phiên trù bị Đại hội:

Toàn cảnh Đại hội (Phiên trù bị)

Đồng chí Lê Minh Ngân, Uỷ viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chụp ảnh lưu niệm với Đảng uỷ, Lãnh đạo Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam

 

 Đồng chí Lê Minh Ngân, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; đồng chí Đỗ Việt Hà, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chụp ảnh lưu niệm với Đảng ủy, Lãnh đạo Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam và các đại biểu tham dự Đại hội 

 

CTTĐT


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan