Thứ 7, 26/09/2020 - 13:31
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quy hoạch phát triển cơ sở hạ tầng, đô thị, nhà ở phục vụ phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long

Sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết 120/NQ-CP về phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu, Bộ Xây dựng đã tích cực triển khai các nhiệm vụ được phân công. Bộ Xây dựng xin báo cáo kết quả sau thời gian hơn 02 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 120/NQ-CP và đề xuất một số nhiệm vụ và giải pháp trong thời gian tới như sau:

I. KẾT QUẢ SAU 02 NĂM TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 120/NQ-CP

1. Về rà soát, hoàn thiện các quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị, nông thôn vùng ĐBSCL đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững:

Bộ Xây dựng đã chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các Bộ, ngành và địa phương có liên quantriển khai thực hiện Quy hoạch xây dựng Vùng ĐBSCL. Đến nay, đồ án điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng ĐBSCL đã hoàn thành và Thủ tướng Chính phủ được phê duyệt tại Quyết định số 68/QĐ-TTg ngày 15/01/2018; chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, soạn thảo trình Thủ tướng Chính phủ ban hành các quy hoạch hạ tầng kỹ thuật cấp vùng: Quy hoạch cấp nước Vùng ĐBSCL đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch xây dựng khu xử lý chất thải rắn Vùng kinh tế trọng điểm vùng ĐBSCL đến năm 2020; Quy hoạch thoát nước Vùng kinh tế trọng điểm vùng ĐBSCL đến năm 2020.

2. Về thực hiện Chương trình phát triển đô thị:

- Bộ Xây dựng đã chủ động phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tập trung hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật có lồng ghép ứng phó với BĐKH; xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018-2025 và định hướng đến năm 2030”; tổ chức nghiên cứu, đánh giá mức độ tác động của BĐKH đến hệ thống đô thị có nguy cơ chịu tác động, trong đó có một số tỉnh vùng ĐBSCL; thực hiện lồng ghép ứng phó BĐKH trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng ĐBSCL đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050; xây dựng kế hoạch và giải pháp ứng phó với tác động của BĐKH đến hệ thống cấp nước, thoát nước cho đô thị vùng ĐBSCL; xây dựng kế hoạch và giải pháp đảm bảo an toàn nhà ở vùng ĐBSCL thích ứng với BĐKH và NBD; xây dựng kế hoạch và các giải pháp giảm thiểu tác động của BĐKH và NBD đối với các bãi chôn lấp chất thải rắn khu vực vùng ĐBSCL.

- Chủ trì thực hiện Dự án Nâng cấp đô thị tại Vùng ĐBSCL (NUUP-MDR) do WB tài trợ cho 06 tỉnh/thành phố (Cần Thơ, Cà Mau, Trà Vinh, Rạch Giá, Mỹ Tho và Cao Lãnh)

- Phối hợp cùng Tổ chức hợp tác phát triển Đức (GIZ) triển khai Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Thoát nước và chống ngập úng tại các đô thị quy mô vừa vùng duyên hải Việt Nam ứng phó với BĐKH”.

- Đang tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ “Nghiên cứu các mô hình đô thị ứng phó BĐKH; thí điểm đề xuất mô hình phát triển đô thị tại Vùng ĐBSCL phù hợp với các thay đổi của hệ sinh thái tự nhiên và BĐKH, hướng tới phát triển bền vững”.

3. Về thực hiện Chương trình phát triển nhà ở, nghiên cứu cơ chế, giải pháp sắp xếp lại dân cư, di dời nhà ở khu vực ven sông, kênh, rạch và ven biển có nguy cơ sạt lở nhằm đảm bảo an toàn trong điều kiện ngập lụt, bão, lũ, nước biển dâng:

- Bộ Xây dựng được giao chủ trì triển khai thực hiện Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ ĐBSCL. Chương trình đã hoàn thành xây dựng được 863 cụm, tuyến dân cư và 119 bờ bao khu dân cư có sẵn, đã đảm bảo cho khoảng 191.000 hộ, với gần 1 triệu người dân vùng ngập lũ ĐBSCL được sống an toàn, ổn định và từng bước phát triển bền vững trong các cụm tuyến dân cư và bờ bao khu dân cư có sẵn với đồng bộ các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, bảo đảm tránh được nguy cơ lũ lụt và sạt lở và tạo nên các khu dân cư khang trang, văn minh tại các khu vực thường xuyên bị ngập lụt khu vực ĐBSCL.

- Ngày 14/6/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 714/QĐ-TTg về việc phê duyệt, điều chỉnh, bổ sung một số cơ chế, chính sách thuộc Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ ĐBSCL giai đoạn 2018-2020. Theo đó, 08 địa phương, gồm các tỉnh: Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long, Hậu Giang và thành phố Cần Thơ được tiếp tục đầu tư xây dựng bổ sung các cụm, tuyến dân cư, đắp bờ bao khu dân cư có sẵn giai đoạn 2018-2020; đồng thời tiến hành xử lý một số tồn tại của Chương trình thuộc các giai đoạn trước.

- Căn cứ vào chính sách nêu trên, các địa phương đã tự rà soát cụ thể số lượng hộ gia đình thuộc đối tượng có nhu cầu vào ở trong cụm, tuyến dân cư; đồng thời chủ động cân đối, bố trí nguồn vốn từ ngân sách địa phương, các nguồn vốn hợp pháp khác để đầu tư xây dựng bổ sung các cụm, tuyến dân cư, đắp bờ bao khu dân cư có sẵn và cho các hộ vay làm nhà ở thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội.

Hiện nay, các địa phương đều đang triển khai thực hiện Chương trình này. Theo báo cáo, có 04 tỉnh gồm An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Hậu Giang có nhu cầu và đang triển khai thủ tục để đầu tư xây dựng bổ sung 49 cụm tuyến dân cư để di dời khoảng 13.000 hộ, với kinh phí thực hiện khoảng 3.000 tỷ từ ngân sách địa phương; tỉnh Tiền Giang đang triển khai đầu tư xây dựng bổ sung 10 bờ bao khu dân cư có sẵn với tổng chiều dài khoảng 56,5km, dự kiến vốn xây dựng là 87,8 tỷ đồng. Các địa phương khác không bố trí được nguồn kinh phí nên không xây dựng bờ bao khu dân cư có sẵn để ứng phó với ngập lũ. Ngoài ra, các địa phương cũng đang tập trung xử lý những tồn tại của giai đoạn 1 và 2 theo nội dung của Quyết định này ban hành.

4. Về đầu tư hệ thống cấp nước, các khu xử lý chất thải, nước thải tập trung, hiện đại, đẩy mạnh tái chế, tái sử dụng và sản xuất năng lượng từ rác:

4.1. Về cấp nước:

- Bộ Xây dựng đang triển khai dự án hỗ trợ kỹ thuật “Chuẩn bị dự án cấp nước an toàn Vùng ĐBSCL” do WB tài trợ. Dự án tiến hành nghiên cứu, đề xuất xây dựng một hệ thống cấp nước đủ công suất, đảm bảo chất lượng, đáp ứng nhu cầu nước sinh hoạt và sản xuất cho các tỉnh thành phía Tây Nam sông Hậu đến năm 2025 và 2030, đảm bảo an ninh về cấp nước, an sinh xã hội và bảo vệ môi trường.

4.2. Về xử lý chất thải rắn sinh hoạt:

- Toàn bộ 13 tỉnh, thành phố trong vùng đã lập và phê duyệt quy hoạch quản lý chất thải rắn trên địa bàn, làm cơ sở để tổ chức quản lý chất thải rắn và triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ sở xử lý chất thải rắn.

- Một số địa phương đã và đang kêu gọi đầu tư xây dựng nhà máy đốt rác phát điện như Cần Thơ, Hậu Giang. Các địa phương khác đang tích cực đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các dự án xử lý chất thải rắn tập trung theo quy hoạch được duyệt.

4.3. Về thoát nước xử lý nước thải:

Mạng lưới thoát nước đô thị xây dựng qua nhiều thời kỳ, ở các khu vực đô thị mới tương đối tốt. Tổng lượng nước thải sinh hoạt toàn vùng khoảng 1 triệu m3/ngày. Việc xử lý nước thải đô thị còn hạn chế do thiếu nguồn vốn, khó thu hút đầu tư vì hiệu quả đầu tư thấp. Một số địa phương đã và đang đầu tư các hệ thống thu gom, xử lý nước thải từ nguồn ODA như: Cần Thơ, Sóc Trăng, Trà Vinh...

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP VỀ QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG, ĐÔ THỊ, NHÀ Ở PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG ĐBSCL TRONG THỜI GIAN TỚI

Bộ Xây dựng đã xây dựng, ban hành Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17/11/2017 của Chính phủ về phát triển ĐBSCL thích ứng với BĐKH (Quyết định số 327/QĐ-BXD ngày 26/3/2018) với các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể sau:

1. Về quy hoạch và phát triển đô thị:

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy hoạch xây dựng vùng tỉnh, quy hoạch đô thị trong Vùng ĐBSCL đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu; Nghiên cứu các giải pháp quy hoạch đô thị và nông thôn ứng phó với BĐKH Vùng ĐBSCL (Thời gian hoàn thành: năm 2019).

- Nghiên cứu, đề xuất mô hình phát triển đô thị Vùng ĐBSCL phù hợp với các thay đổi của hệ sinh thái tự nhiên và biến đổi khí hậu, hướng tới phát triển bền vững; Nghiên cứu xây dựng chương trình thí điểm phát triển đô thị thông minh Vùng ĐBSCL (Thời gian hoàn thành: năm 2020).

2. Về phát triển nhà ở: Nghiên cứu, đề xuất cơ chế, giải pháp bố trí sắp xếp lại dân cư, di dời nhà ở khu vực ven sông, kênh, rạch và ven biển có nguy cơ sạt lở nhằm đảm bảo an toàn về chỗ ở cho người dân trong điều kiện ngập lụt, bão, lũ, nước biển dâng (Thời gian hoàn thành: năm 2019).

3. Về đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật:

- Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp trữ nước, bảo vệ nguồn nước, đảm bảo an toàn nước sạch Vùng ĐBSCL. Thời gian hoàn thành: năm 2020.

- Nghiên cứu, đề xuất mô hình và giải pháp quy hoạch thoát nước và xử lý nước thải đô thị và nông thôn phù hợp với Vùng ĐBSCL theo định hướng phát triển bền vững. Thời gian hoàn thành: năm 2020.

- Nghiên cứu, đề xuất các mô hình và quy trình xử lý chất thải rắn phù hợp với Vùng ĐBSCL trong bối cảnh biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Thời gian hoàn thành: năm 2019.

- Đẩy mạnh hợp tác quốc tế, tiếp tục triển khai một số dự án hỗ trợ kỹ thuật và dự án đầu tư về sản xuất xi măng, xử lý nước thải, chất thải rắn, phát triển đô thị và theo hướng tăng trưởng xanh, giảm phát thải, tiết kiệm năng lượng; phát triển công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả, công trình xanh./.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan