Thứ 7, 26/09/2020 - 13:44
Quy hoạch phát triển cơ sở hạ tầng, đô thị, nhà ở phục vụ phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long

Quy hoạch phát triển cơ sở hạ tầng, đô thị, nhà ở phục vụ phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long

Sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết 120/NQ-CP về phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu, Bộ Xây dựng đã tích cực triển khai các nhiệm vụ được phân công. Bộ Xây dựng xin báo cáo kết quả sau thời gian hơn 02 năm ...
Quy hoạch phát triển giao thông vận tải vùng kinh tế trọng điểm vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

Quy hoạch phát triển giao thông vận tải vùng kinh tế trọng điểm vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 11/2012/QĐ-TTg ngày 10/02/2012 phê duyệt Quy hoạch phát triển giao thông vận tải vùng kinh tế trọng điểm vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030