Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia

Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước Quốc gia đổi mới để tạo ra các sản phẩm có hiệu quả cao cho xã hội

Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước Quốc gia tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành tới dự và chỉ đạo. Tham dự Hội nghị có đại diện các đơn vị trực thuộc Bộ và đông đảo viên chức, người lao động của Trung tâm.

Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Năm 2018 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu chặng đường 10 năm xây dựng và phát triển Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, khẳng định vị thế, những đóng góp của Trung tâm trong lĩnh vực tài nguyên nước nói riêng và trong thành tựu 15 năm phát triển ngành tài nguyên và môi trường nói chung.

Báo cáo thành tích công tác năm 2018, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước Quốc gia Triệu Đức Huy cho biết: Trong năm 2018, Trung tâm đã sửa đổi, bổ sung và ban hành các quy chế quản lý cho phù hợp với tình hình thực tế và chức năng nhiệm vụ mới của Trung tâm, đảm bảo sự công khai và minh bạch. Các quy chế quản lý được áp dụng đã mang lại hiệu quả trong công tác quản lý toàn Trung tâm, phát huy quyền làm chủ của cán bộ, viên chức, người lao động; kịp thời giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm, chế độ chính sách đối với cán bộ, viên chức, người lao động thông qua thảo luận công khai, dân chủ và minh bạch.

Đối với nhiệm vụ Quy hoạch tài nguyên nước, Trung tâm được Bộ giao thực hiện 04 dự án quy hoạch tài nguyên nước trong đó, có 02 dự án hoàn thành bước lập quy hoạch, 01 dự án hoàn thành bước lập nhiệm vụ quy hoạch và 01 dự án đang thực hiện bước lập quy hoạch. Các Dự án “Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Bằng Giang - Kỳ Cùng”, Dự án “Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Srêpôk”, Dự án “Lập nhiệm vụ Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Cửu Long”, Dự án “Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Hồng - Thái Bình”, các nhiệm vụ, dự án đều hoàn thành đạt và vượt so với yêu cầu đề ra.

Nhiệm vụ điều tra cơ bản, bảo vệ tài nguyên nước, Trung tâm được Bộ giao thực hiện 06 đề án, dự án Chính phủ, 09 dự án cấp Bộ (trong đó có 01 đề án Chính phủ, 02 dự án cấp Bộ kết thúc và 05 đề án, dự án Chính phủ, 07 dự án cấp Bộ đang thực hiện), trong đó đặc biệt Trung tâm hoàn thành Dự án “Biên hội - thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”. Đây là lần đầu tiên từ khi bộ bản đồ địa chất thủy văn toàn quốc tỷ lệ 1:500.000 được thành lập năm 1987, tài nguyên nước dưới đất được tổng hợp, phân tích, đánh giá một cách thống nhất, đầy đủ nhất. Ngoài các nội dung thông tin có trong các bản đồ địa chất thủy văn truyền thống, điểm khác biệt lớn nhất và có ý nghĩa nhất của bộ bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 là các thông tin về tiềm năng dự báo, trữ lượng có thể khai thác và hiện trạng khai thác nước dưới đất được đánh giá và thể hiện trên bộ bản đồ chi tiết đến địa giới hành chính huyện. Các sản phẩm này đáp ứng các yêu cầu về quản lý tổng hợp tài nguyên nước; quy hoạch, khai thác sử dụng hợp lý và bảo vệ tài nguyên nước dưới đất; là cơ sở thông tin dữ liệu cần thiết về tài nguyên nước dưới đất phục vụ cho các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội khác nhau, phục vụ công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước dưới đất, là căn cứ để quy hoạch phát triển kinh tế các vùng.

Ông Tống Ngọc Thanh - Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước Quốc Gia phát biểu tại Hội nghị

Trung tâm đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc vận hành quan trắc trên toàn bộ hệ thống mạng quan trắc quốc gia tài nguyên nước do Trung tâm quản lý đảm bảo đúng kế hoạch, chất lượng. Các đơn vị thực hiện công tác quan trắc, tổng hợp số liệu tại các công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất và nước mặt đảm bảo thường xuyên, liên tục, chuỗi số liệu phục vụ công tác cảnh báo, dự báo tài nguyên nước. Cùng với việc kiểm tra, đôn đốc, giám sát hoạt động quan trắc của các đơn vị theo các quy trình, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, Trung tâm cũng quan tâm chỉ đạo duy tu, bảo dưỡng thiết bị quan trắc, kịp thời khắc phục, xử lý những bất cập trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tổ chức hướng dẫn chuyên môn cho đơn vị và quan trắc viên. Trung tâm đã nghiên cứu mô hình hoạt động tác nghiệp công tác quan trắc, dự báo, cảnh báo tài nguyên nước phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức mới của đơn vị để thực hiện từ năm 2018.

Về các nhiệm vụ trọng tâm của Trung tâm sẽ triển khai trong năm 2019, Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước Quốc gia Tống Ngọc Thanh nhấn mạnh: Trung tâm sẽ tập trung vào việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, trong đó có 03 dự thảo Thông tư (Quy định kỹ thuật về loại bản tin và thời hạn dự báo, cảnh báo tài nguyên nước; Quy định kỹ thuật về xây dựng bản tin cảnh báo, dự báo tài nguyên nước; Quy định kỹ thuật về bổ sung nhân tạo nước dưới đất) trình Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành năm 2019 và 01 dự thảo Thông tư “Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng cảnh báo, dự báo tài nguyên nước” trình Bộ TNMT ban hành năm 2020. Rà soát, trình Bộ đề xuất kế hoạch xây dựng và ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật Bộ TNMT giai đoạn (2016 - 2020).

Đối với các nhiệm vụ cấp Chính phủ và một số nhiệm vụ cấp Bộ, Trung tâm tiếp tục triển khai các Đề án “Bảo vệ nước dưới đất tại các khu đô thị lớn - giai đoạn II”, Dự án “Điều tra tìm kiếm nước dưới đất tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước thuộc Chương trình điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất để cung cấp nước sinh hoạt ở các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước”, tiếp tục triển khai Dự án “Điều tra, đánh giá tổng thể nguồn nước, cảnh báo, dự báo phòng chống khô hạn, xâm nhập mặn ứng phó với biến đổi khí hậu khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long” và các đề án dự án khác theo kế hoạch.

Quang cảnh Hội nghị

Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo và ý kiến của các đơn vị trong Trung tâm, ý kiến tham gia của lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Bộ, thay mặt Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thứ trưởng Lê Công Thành nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những kết quả, thành tích mà Trung tâm đã đạt được trong năm vừa qua. Năm 2018, Trung tâm đã cơ bản triển khai tốt toàn diện các nhiệm vụ chuyên môn được giao, từ kiện toàn, tinh gọn tổ chức bộ máy, phát triển đội ngũ nhân lực có trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của lĩnh vực tài nguyên nước, đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ vào sản suất đến tăng cường hợp tác quốc tế về lĩnh vực tài nguyên nước, chú trọng công tác tuyên truyền giới thiệu kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Đặc biệt, trong năm vừa qua, Trung tâm đã hoàn thành 01 nhiệm vụ Chính phủ, 04 nhiệm vụ cấp Bộ, cùng nhiều đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ, các nhiệm vụ chuyên môn trọng tâm khác.

Trong điều kiện thực tiễn hiện nay việc khai thác, sử dụng, bảo vệ, phát triển tài nguyên nước đang có những diễn biến phức tạp, Thứ trưởng giao Trung tâm tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, chủ động và phối hợp chặt chẽ với Cục Quản lý tài nguyên nước và các Vụ chức năng, các đơn vị trực thuộc Bộ có liên quan  rà soát các quy định kỹ thuật, hệ thống các định mức, đơn giá sớm ban hành hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên nước phù hợp với điều kiện thực tiễn hiện nay, đồng bộ, có hiệu lực và hiệu quả cao.

Thứ hai, tập trung triển khai thực hiện những nhiệm vụ quan trọng về quy hoạch, điều tra, quan trắc và bảo vệ tài nguyên nước phục vụ thiết thực cho công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước, đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của nền kinh tế cũng như cộng đồng xã hội, góp phần tích cực và có hiệu quả cho phát triển bền vững, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Trong đó, chú ý hơn trong việc thực hiện quy hoạch, cần tập trung nguồn lực, gỡ các nút thắt về thể chế, nguồn lực để nhanh chóng kết thúc những nhiệm vụ chính trị như Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Hồng - Thái Bình, quy hoạch tài nguyên nước Đồng bằng sông Cửu Long vào thực hiện và các lưu vực sông quan trọng khác.

Thứ ba, củng cố và phát triển nguồn nhân lực mạnh về chất lượng để đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ của Trung tâm và của Ngành tài nguyên và Môi trường. Xây dựng và phát triển đội ngũ chuyên gia, cán bộ khoa học và công nghệ có trình độ để tham mưu, định hướng, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ lớn của Ngành và tham gia các chương trình, dự án hợp tác quốc tế. Đồng thời, tăng cường hợp tác quốc tế để tranh thủ nguồn lực, kiến thức khoa học và công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực tài nguyên nước của khu vực và thế giới, phục vụ tốt cho các nhiệm vụ của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thứ tư, có kế hoạch tổ chức bàn giao các sản phẩm, kết quả các nhiệm vụ đã hoàn thành trong năm 2018 cho các Bộ, ngành, địa phương trong Quý I-2019 làm cơ sở đưa các kết quả đó vào thực tiễn phục vụ công đồng và phát triển kinh tế xã hội đồng thời đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến những thành tựu đã đạt được về lĩnh vực tài nguyên nước.

Thứ trưởng tin tưởng: ”Với truyền thống cần cù, sáng tạo, tập thể Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước Quốc gia sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tạo ra sản phẩm có hiệu quả cao cho xã hội và khẳng định vai trò của mình trong lĩnh vực tài nguyên nước”.

CTTĐT

Tác giả: CTTĐT
Nguồn:CTTĐT Copy link