Ngân sách nhà nước thu đạt trên 10.000 tỷ đồng tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước sau hơn một năm thực hiện Nghị định số 82/2017/NĐ-CP của Chính phủ về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

Ngân sách nhà nước thu đạt trên 10.000 tỷ đồng tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước sau hơn một năm thực hiện Nghị định số 82/2017/NĐ-CP của Chính phủ về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.

Ngoài việc tăng thu cho ngân sách nhà nước, việc thu tiền cấp quyền đã góp phần cụ thể hóa tài nguyên nước là tài sản của nhà nước, thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu; mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước theo các mục đích khai thác nước; đảm bảo công bằng trong việc khai thác, quản lý, sử dụng tài nguyên nước; góp phần nâng cao ý thức tiết kiệm, hiệu quả các nguồn nước trong điều kiện biến đổi khí hậu hiện nay.

Ngay sau khi Nghị định 82/2017/NĐ-CP quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước được ban hành, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường khẩn trương tổ chức phổ biến và triển khai thực hiện trên phạm vi toàn quốc.

Theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức nhiều hội nghị phổ biến, hướng dẫn với các Sở Tài nguyên và Môi trường, các tổ chức, cá nhân đang hoạt động khai thác tài nguyên nước thực hiện việc kê khai, tính toán xác định số tiền phải nộp và tổ chức thẩm định, phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với công trình khai thác nước.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 2215/QĐ-BTNMT về việc ban hành Bộ đơn giá sản phẩm dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực tài nguyên nước. Quyết định nêu rõ, điều kiện áp dụng Bộ đơn giá là đối với các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên; đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên; đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên; sử dụng đơn giá không có khấu hao tài sản cố định.

Qua gần 6 năm thực hiện, Luật Tài nguyên nước đã thực sự đi vào thực tiễn hoạt động khai thác tài nguyên nước. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện có một số vướng mắc cần tháo gỡ đối với số tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước giai đoạn từ ngày 1/1/2013 đến ngày 31/8/2017.

Vì vậy, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về miễn thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và miễn thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.

Cụ thể, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị miễn thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước giai đoạn từ ngày 1/1/2013 đến ngày 31/8/2017.

Giải thích lý do đề nghị miễn thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước giai đoạn nêu trên, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, Nghị định 82/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ 1/9/2017, nếu thực hiện hồi tố, truy thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước từ thời điểm Nghị định có hiệu lực trở về trước, đến ngày Luật có hiệu (1/1/2013) thì sẽ rất khó khăn và không bảo đảm tính khả thi.

Việc không thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước sẽ giúp cho doanh nghiệp ổn định sản xuất, kinh doanh vì doanh nghiệp đã hạch toán lỗ lãi và tính giá thành sản phẩm. Đồng thời, cơ quan Nhà nước sẽ không phải bỏ chi phí để thực hiện việc tiếp nhận, thẩm định hồ sơ tính tiền và thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; người dân không phải chi trả những chi phí tăng thêm do giá điện tăng và các sản phẩm khác.

Nếu thực hiện phương án này thì người dân và doanh nghiệp sẽ tiết kiệm được nhiều hơn số 300 tỷ đồng đến 350 tỷ đồng mà Nhà nước có thể thu được hàng năm. Việc thực hiện phương án này sẽ giúp ổn định xã hội vì không bị tăng giá thành sản phẩm nên có tác động tốt tới nền kinh tế.

CTTĐT

Tác giả: CTTĐT
Nguồn:CTTĐT Copy link