Cần Thơ

Tài liệu đính kèm: Tải về

Sở TN&MT thành phố Cần Thơ triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019

Sở TN&MT Cần Thơ có Báo cáo số 4296/BC-STNMT ngày 17/12/2018 báo cáo về công tác quản lý TN&MT năm 2018 và phương hướng năm 2019. Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong thời gian qua, trong năm 2019, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần Thơ tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Một là, tổ chức thực hiện Đề án sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy các đơn vị hành chính và sự nghiệp thuộc Sở và Chi nhánh các quận, huyện theo hướng tinh gọn, hiệu quả, tập trung sáp nhập các đơn vị có chức năng, nhiệm vụ liên thông, tương đồng với nhau để giảm mạnh đầu mối và nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị phù hợp chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước.

Hai là, hoàn thành Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cũng như Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của quận, huyện theo quy định. Rà soát, điều chỉnh, đề xuất hủy bỏ các công trình, dự án có trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã quá 03 năm liên tục nhưng chưa thực hiện theo quy định. Thường xuyên rà soát, cập nhật các quy hoạch ngành, đảm bảo phân bổ nguồn lực tài nguyên hợp lý, tăng cường liên kết vùng, gắn với bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Tham mưu tổng hợp trình Hội đồng nhân dân thành phố thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất và các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10ha) năm 2020.

Tiếp tục tuyên truyền, triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 01/CT- TTg ngày 03/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai. Trong đó, tập trung rà soát hoàn thiện hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân thành phố; bên cạnh đó, tăng cường chế tài và xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai, đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát của cơ quan nhà nước, của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Hội đồng nhân dân các cấp.

Ba là, tổ chức triển khai hoàn thành các dự án: Xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai huyện Thới Lai và quận Thốt Nốt; dự án Điều tra, đánh giá thoái hóa đất kỳ đầu thành phố Cần Thơ. Đồng thời phối hợp tổ chức triển khai thực hiện tốt Dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai” theo yêu cầu của Bộ Tài nguyên và Môi trường đối với lĩnh vực địa phương phụ trách.

Bốn là, tiếp tục rà soát, tham mưu sửa đổi bổ sung văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực tài ngyên và môi trường thuộc thẩm quyền của UBND thành phố phù hợp với quy định pháp luật và tình hình địa phương. Tham mưu UBND thành phố ban hành khung giá các loại đất kỳ 5 năm (2020-2024).

Năm là, tiếp tục xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể triển khai Đề án khai thác quỹ đất thành phố giai đoạn 2017 - 2021. Đôn đốc, nhắc nhở các doanh nghiệp khẩn trương đầu tư hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng tại dự án để bàn giao 5% - 10% quỹ đất theo quy định; kịp thời bố trí tái định cư cho các hộ dân có đất bị ảnh hưởng bởi các dự án. Lập thủ tục bán đấu giá đối với các khu đất đã có chủ trương của UBND thành phố. Đầu tư giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch, thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào thành phố.

Sáu là, tham mưu, thực hiện tốt Kế hoạch số 123/KH-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thực hiện Quyết định số 1675/QĐ-TTg ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn 2020.

Tiếp tục phối hợp các Sở, ngành chức năng trong việc thanh tra, kiểm tra tình hình sử dụng đất của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn thành phố để có biện pháp xử lý đối với các trường hợp tổ chức sử dụng đất không hiệu quả hoặc không đúng mục đích được giao đất, cho thuê đất, gây lãng phí nguồn tài nguyên đất đai.

Bảy là, tăng cường thanh tra, kiểm tra đất đai, môi trường, khoáng sản, nước có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những vấn đề bức xúc như: Vấn đề bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; các dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; việc chấp hành pháp luật trong quản lý, thăm dò, khai thác khoáng sản, trong các hoạt động xả thải vào nguồn nước. Giải quyết kịp thời các vụ việc khiếu nại, tranh chấp đất đai của nhân dân theo đúng quy định của pháp luật, hạn chế không để vụ việc kéo dài.

Tám là, tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường.

Tiếp tục đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, giáo dục pháp luật bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học và ứng phó với biến đổi khí hậu. Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội trong tuyên truyền, tập huấn, sáng tạo các mô hình tiên tiến về bảo vệ môi trường nhằm nâng cao hơn ý thức, tác phong bảo vệ môi trường của cộng đồng.

Kiểm soát chặt chẽ các nguồn gây ô nhiễm; tăng cường kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường tại các khu, cụm công nghiệp. Đề xuất các giải pháp thiết thực trong việc quản lý các nguồn thải và chất thải; dự báo chất lượng môi trường.

Chín là, tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình hành động Nâng cao chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công của thành phố Cần Thơ giai đoạn 2018-­2020; quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Tập trung cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, đề xuất cắt giảm các thủ tục hành chính rườm rà, mất nhiều thời gian và chi phí cho tổ chức, cá nhân; nâng cao chất lượng xây dựng văn bản; kiểm soát chặt chẽ, hạn chế tình trạng hồ sơ trễ hẹn; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính. Tiếp tục hướng về cơ sở, tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các quận, huyện trong công tác chuyên môn. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng giải quyết công việc chuyên môn, đổi mới lề lối làm việc và thái độ phục vụ nhân dân và doanh nghiệp của công chức, viên chức.

CTTĐT

Tác giả: CTTĐT
Nguồn:CTTĐT Copy link