Nam Định

Tổng kết công tác năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019 ngành tài nguyên và môi trường tỉnh Nam Định.

Trong năm 2018, ngành tài nguyên và môi trường tỉnh Nam Định đã có nhiều nỗ lực cố gắng trong công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường và đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Một số kết quả đáng ghi nhận

Về xây dựng, ban hành các văn bản pháp luật: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản Quyết định, kế hoạch, văn bản chỉ đạo điều hành trong lĩnh vực tài nguyên môi trường. Đặc biệt là 08 văn bản quy phạm pháp luật: Quyết định  số 01/2018/QĐ-UBND ngày 15/01/2018 về việc Ban hành quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ thiệt hại về nhà, công trình xây dựng khác gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nam Định; Quyết định  số 03/2018/QĐ-UBND ngày 09/02/2018 về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 để xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh NĐ; Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 02/05/2018 về Quy định trách nhiệm phối hợp quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 20/6/2018 về Quy định về diện tích tối thiểu được phép tách thửa các loại đất trên địa bàn tỉnh NĐ; Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND, ngày 02/7/2018 về Quy định cụ thể một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi NN thu hồi đất trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND, ngày 20/08/2018 về Bộ đơn giá hoạt động quan trắc môi trường trên địa ban tỉnh Nam ĐịnhQuyết định số 26/2018/QĐ-UBND ngày 02/11/2018 về  ban hành Quy định hạn mức giao đất ở và hạn mức công nhận đất ở trên địa bàn tỉnh Nam Định; Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 09/11/2018 Ban hành quy chế phối hợp quản lý hoạt động khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Đồng thời, Sở đã chủ động ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn nhằm đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm ngành tài nguyên và môi trường năm 2018.

Về công tác cải cách hành chính: Sở đã tập trung chỉ đạo công tác CCHC và chỉ số tiếp cận đất đai trong bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Theo đó, chỉ số tiếp cận đất đai năm 2017 tăng 12 bậc so với năm 2016 và đứng thứ 23/63 toàn quốc.

Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định số 356/QĐ-UBND ngày 06/2/2018 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và môi trường, UBND cấp huyện, UBND cấp xã. Hiện, các thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, biển, khí tượng thủy văn đã được công khai trên Website của sở. Đặc biệt, hoàn thành việc xây dựng và vận hành quy trình dịch vụ công trực tuyến với 101(đạt 100%) TTHC lĩnh vực TN&MT thuộc thẩm quyền của Sở. Trong đó: mức độ 2 đạt 30%; mức độ 3 đạt 70% TTHC;

Hoàn thành xây dựng, áp dụng hệ thống QLCL TCVN ISO 9001:2015 trong hoạt động quản lý và điều hành của Sở;

Xây dựng Quy chế cung cấp thông tin cho công dân của Sở.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị 11/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh. Theo đó, đã tăng cường các biện pháp quán triệt, giáo dục, quản lý, giám sát chặt chẽ thái độ ứng xử của công chức, viên chức, người lao động đối với tổ chức, công dân, nhất là những vị trí công tác nhạy cảm như người làm tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết các TTHC, người làm công tác thẩm định đất đai, môi trường, tài nguyên nước, khoáng sản, quản lý dự án.

Về giải quyết các TTHC: Đã tiếp nhận và giải quyết các giao dịch TTHC cho 60.913 trường hợp. Trong đó:

Hộ gia đình, cá nhân: 18.386 trường hợp cấp đổi GCN;  42.033 trường hợp giao dịch đảm bảo (đăng ký, xoá và thay đổi nội dung thế chấp).

Cơ quan, tổ chức: 494 hồ sơ thủ tục hành chính về lĩnh vực TNMT; 151 trường hợp giao dịch đảm bảo (đăng ký, xoá và thay đổi nội dung thế chấp).

Về công tác kiện toàn bộ máy quản lý tài nguyên và môi trường: Bộ máy hiện tại của Sở Tài nguyên và Môi trường Nam Định về cơ bản phù hợp với quy định tại Thông tư liên tịch số 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV ngày 28/8/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nội vụ về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường. Cụ thể:

Đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 39/2015/QĐ-UB ngày 28/12/2015 của UBND tỉnh Nam Định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Sở Tài nguyên và Môi trường và ban hành các Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc. Tuy nhiên đến nay vẫn còn một số đơn vị chưa kiện toàn như:

- Đã thành lập Chi cục quản lý đất đai nhưng chưa đi vào hoạt động: do chưa đủ công chức để hoạt động.

Về công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo: Trong năm 2018,  Sở đã triển khai 09 cuộc thanh tra về đất đai. Trong đó: 03 cuộc chuyển từ năm 2017 chuyển sang, 05 cuộc thanh tra (tại 05 UBND xã) theo kế hoạch, 01 cuộc thanh tra đột xuất liên ngành việc chấp hành pháp luật Đất đai, Đê điều và Xây dựng;

Triển khai 05 cuộc thanh tra kết hợp trong lĩnh vực tài nguyên – môi trường (05 đơn vị): Trong đó có 02 cuộc của năm 2017 chuyển sang, 03 cuộc triển khai năm 2018.

Chủ trì phối hợp với các Sở, ngành thực hiện 1 cuộc kiểm tra về quản lý, sử dụng đất đối với các dự án khu đô thị, khu du lịch nghỉ dưỡng có quy mô lớn: KĐTM Hoà Vượng, Thống Nhất, Mỹ Trung; 09 cuộc kiểm tra sử dụng đất của 10 đơn vị.

Chủ trì triển khai 2 Đoàn kiểm tra liên ngành theo kiến nghị của Đoàn công tác số 02 của Ban chỉ đạo TW về phòng chống tham nhũng. Cụ thể: Hoàn thành việc kiểm tra 70/70 dự án chậm tiến độ (6 dự án thu thập qua Thanh tra tỉnh). Hiện đã hoàn thiện báo cáo và tham mưu đề xuất UBND tỉnh giải pháp xử lý; Tổ chức kiểm tra  4 huyện Mỹ Lộc, Ý Yên, Giao Thuỷ, Nam Trực và 3 cơ sở tôn giáo tại Công ty TNHH MTV nông nghiệp Rạng Đông; Báo cáo UBND tỉnh việc kiểm tra 27 dự án về thủ tục giao đất cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư SXKD tại 2 huyện Hải Hậu (18 dự án); Mỹ Lộc (9 dự án); 

Kiểm tra  về công tác bảo vệ môi trường đối với 15 cơ sở; phúc tra 02 cơ sở. Hiện đã kết luận 13 cơ sở; đang dự thảo kết luận 04 cơ sở; Phối hợp với các đoàn thanh tra của Bộ TNMT, Thanh tra tỉnh thanh tra việc chấp hành pháp luật về BVMT đối với các cơ sở nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất; Phối hợp với cảnh sát môi trường tỉnh Nam Ðịnh kiểm tra công tác bảo vệ môi trường của 7 cơ sở.

Kiểm tra 6 đơn vị về chấp hành pháp luật về khoáng sản. Hiện đang kiểm tra. Đồng thời, đôn đốc 11 đơn vị thực hiện, khắc phục theo yêu cầu của thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2016. Ngoài ra, Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh, Bộ đội biên phòng tỉnh đã tăng cường mở các đợt kiểm tra, tuần tra xử lý hàng chục phương tiện khai thác cát trái phép, hàng trăm phương tiện không đủ điều kiện hoạt động, chở quá tải,.. xử phạt nộp ngân sách nhà nước hàng trăm triệu đồng.

Kiểm tra 5 đơn vị về chấp hành pháp luật về tài nguyên nước; đến nay, đang tiếp tục kiểm tra

Kiểm tra 9 đơn vị về chấp hành các quy định về quản lý khai thác, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường vùng ven biển; đã kiểm tra xong trong đó có 2 đơn vị đã ngừng hoạt động.

C. Kết quả xử lý vi phạm qua thanh tra, kiểm tra: Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện được 44 tổ chức và 9 cá nhân  vi phạm bị khởi tố. Trong đó ra Quyết Định đã ra quyết định xử phạt VPHC về đất đai đối với 7 đơn vị với tổng số tiền là 66.000.000 đồng; VPHC về môi trường đối với 12 cơ sở với tổng số tiền xử phạt là 422.000.000 đồng.

Đã tham mưu UBND tỉnh ra quyết định thu hồi đất của 4 đơn vị với tổng diện tích là 33.587,2 m2 do không còn nhu cầu sử dụng đất.

Giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền UBND tỉnh: Năm 2018 Sở được giao xác minh  01 vụ việc (bà Vũ Thị Ngọ) UBND tỉnh đã ra quyết định giải quyết; báo cáo kết quả 15 vụ việc. Trong đó vụ việc từ  năm 2017 tiếp tục triển khai năm 2018: 04 vụ việc (đã báo cáo UBND tỉnh); triển khai mới năm 2018: 10 vụ việc. trong đó UBND tỉnh đã có văn bản xử lý 4 vụ việc; 02 vụ việc Sở đã xem xét, trả lời. Phối hợp với Thanh tra tỉnh 06 vụ việc và 01 vụ việc tham gia Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định xét xử khiếu kiện quyết định hành chính của UBND tỉnh.

Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Đề án 1675/QĐ-TTg; đang hoàn thiện Báo cáo đoàn thanh tra của Thanh tra Bộ TNMT về việc khắc phục tồn tại theo KL 1318/KL-BTNMT ngày 24/3/2017;

Công tác tiếp dân và xử lý đơn thư: Trong năm Sở đã  tiếp 38 lượt công dân kiến nghị (đất đai: 35 vụ, môi trường 03 vụ); Tiếp nhận và xử lý 210 đơn (Số đơn đủ điều kiện xử lý là 142 đơn) tố cáo, khiếu nại, kiến nghị về đất đai (106 đơn), môi trường (36 đơn). Kết quả xử lý như sau: Sở xem xét trả lời: 2 đơn; tỉnh chỉ đạo xem xét, giải quyết: 13 đơn ; chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết: 42 đơn; hướng dẫn công dân đến cơ quan có thẩm quyền: 85 đơn; Tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị về ô nhiễm môi trường qua đường dây nóng 13 vụ việc, trong đó: giải quyết 11 vụ việc, 2 vụ việc chuyển về UBND huyện, xã giải quyết theo thẩm quyền;

Các lĩnh vực quản lý chuyên ngành về tài nguyên và môi trường co nhiều chuyển biến

Về lĩnh vực quản lý đất đai: Về kết quả lập Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2016-2020) cấp huyện: Sở đã hoàn thành Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Nam Định đã được Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 135/NQ-CP ngày 26/12/2017;  Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cấp huyện: UBND tỉnh đã phê duyệt thành phố Nam Định và 5 huyện: Nghĩa Hưng, Vụ Bản, Trực Ninh, Ý Yên, Hải Hậu; còn 04 huyện: Mỹ Lộc, Xuân Trường, Nam Trực, Giao Thuỷ hiện đang hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh phê duyệt.

Kế hoạch sử dụng đất năm 2018, 2019: Đã thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của 10 huyện, thành phố xong trong tháng 3/2018; Chuẩn bị tốt danh mục các dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất thuộc KHSDĐ năm 2019 trình HĐND tỉnh phê chuẩn tại kỳ họp cuối năm. Trên cơ sở danh mục được duyệt Sở đang đôn đốc các huyện, thành phố xây dựng KHSDĐ năm 2019 để tham mưu Hội đồng thẩm định KHSDĐ thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt.

Công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất: Thực hiện nghiêm thủ tục hành chính về lập, thẩm định, trình duyệt hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường đã được UBND phê duyệt tại Quyết định số 1271/QĐ-UBND tỉnh Nam Định ngày 06/7/2015 và Quyết định số 356/QĐ-UBND ngày 06/02/2018.

Phối hợp tốt với các đơn vị khác như Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Nam Định, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng…theo Quy chế phối hợp các thủ tục hành chính liên quan đến dự án đầu tư không sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND ngày 16/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định.

Hướng dẫn thủ tục cho các doanh nghiệp, tổ chức xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất thuộc kế hoạch sử dụng đất 2018.

Kết quả thực hiện của năm 2018 như sau: Trong năm 2018, toàn tỉnh thu hồi đất để thực hiện 22 dự án với tổng diện tích đất thu hồi là 147,84 ha; số tiền bồi thường là 262.851,16 triệu đồng; số tiền hỗ trợ là 152.133,75 triệu đồng. Tham mưu, trình UBND tỉnh ra quyết định giao đất, cho thuê đất tổng số 39 dự án, công trình với tổng diện tích là 80,45 ha. Trong đó: Giao đất không thu tiền sử dụng đất: 8 tổ chức với diện tích 25,10 ha; Chuyển mục đích sử dụng đất, cho thuê đất đối với 31 tổ chức với 55,35 ha;

Giao đất cho 2.635 hộ gia đình, cá nhân với tổng diện tích 32,94 ha cho nhân dân làm nhà ở thông qua đấu giá quyền sử dụng đất với tổng số tiền 1.328 tỷ đồng.

Cho thuê và chuyển mục đích sử dụng đất đối với 08 hộ với diện tích 1,53 ha để sử dụng vào mục đích nông nghiệp và phi nông nghiệp.

Tổng số diện tích đất trồng lúa chuyển sang mục đích khác là 60,48 ha.

Tại tỉnh Nam Định trong những năm qua, một trong những giải pháp nhằm thực hiện chủ trương chính sách thúc đẩy tích tụ, tập trung đất đai phát triển kinh tế xã hội nhất là phục vụ đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Theo đó, Ngoài việc hoàn thành công tác dồn điền đổi thửa xong năm 2014, đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng được 207 mô hình “cánh đồng lớn” với tổng diện tích 11.474 ha. Trong đó có 34 cánh đồng lớn liên kết chuỗi giá trị với tổng diện tích 1.480 ha. 20 chuỗi giá trị được xác nhận sản phẩm chuỗi nông sản phẩm hàng hoá giá trị được xác nhận, trong đó có 10 mô hình điểm liên kết chuỗi giá trị được xác nhận sản phẩm chuỗi thực phẩm an toàn.

Thực hiện Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp. Sở Tài nguyên và Môi trường đã lập Thiết kế kỹ thuật - dự toán trình UBND tỉnh ban hành quyết định số 1650/QĐ-UBND ngày 27/8/2015.

Căn cứ công văn số 1246/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ ngày 12/7/2016 của Tổng cục Quản lý đất đai về việc hướng dẫn Đề cương chi tiết xây dựng Đề án tăng cường quản lý đất có nguồn gốc nông, lâm trường quốc doanh, UBND tỉnh đã phê duyệt đề án tăng cường quản lý đất có nguồn gốc từ nông lâm trường quốc doanh và Thiết kế kỹ thuật - dự toán Đo đạc lập bản đồ địa chính và cấp GCNQSDĐ đối với diện tích có nguồn gốc từ công ty TNHH Rạng Đông và Công ty TNHH Bạch Long trả về địa phương (Quyết định số 3074/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 của UBND tỉnh).

Đến tháng 2/2017 các đơn vị tư vấn đã đo đạc xong diện tích hai công ty đang quản lý sử dụng, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức nghiệm thu kết quả  đo đạc. Trên cơ sở kết quả hiện trạng đo đạc, ý kiến thống nhất của các ngành, UBND huyện Nghĩa Hưng, UBND thị trấn Rạng Đông với đề xuất của công ty TNHH MTV nông nghiệp Rạng Đông. Sở Tài nguyên và Môi trường đã bàn giao số liệu đối với diện tích của 02 công ty xin tiếp tục sử dụng để công ty hoàn thiện dự án và phương án. Năm 2018, 02 công ty đã thực hiện xong việc cắm mốc và đang hoàn thiện Đề án sắp xếp đổi mới và phương án sử dụng đát.

Công tác đo đạc bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai: Năm 2018, trên địa bàn tỉnh không thực hiện công trình đo đạc bản đồ địa chính nào. Một số dự án về đo đạc và bản đồ đã được triển khai từ những năm trước tuy vậy đến nay, chưa có xã, thị trấn nào hoàn thành công tác đo đạc, chỉnh lý bản đồ do gặp khó khăn về nguồn kinh phí, gồm: Dự án xây dựng cơ sở dữ liệu huyện Ý Yên và thành phố Nam Định; các dự án đo đạc, chỉnh lý bản đồ sau dồn điền đổi thửa tại các xã thuộc 09 huyện.

b.Công tác lập hồ sơ địa chính, cấp GCNQSDĐ: Cấp GCN QSDĐ cho cơ quan, tổ chức, cơ sở tôn giáo: Từ đầu năm đến nay cấp được 132 GCN. Tính lũy kế đến nay cấp được 4.272/5643 GCN tổng số thửa đất, đạt 75,7 %.(CQ, TC: 3.297; CSTG: 975). Công tác cấp GCNQSDĐ ở cho hộ gia đình, cá nhân: Trong năm 2018, toàn tỉnh cấp được 5375 GCN. Lũy kế đến hết năm 2018, toàn tỉnh đã cấp được 530.383/559.110 tổng số thửa đất ở (đạt 94,86%)  và đạt 530.383 GCN /540.482 đạt 98,1% tổng số thửa có thể cấp.

Công tác cấp đổi GCNQSDĐ sau dồn điền đổi thửa: Năm 2018, toàn tỉnh đã cấp được 59.132 GCN. Lũy kế đến nay, toàn tỉnh đã cấp được 171.366 GCN/449.299 thửa đất (đạt 38,14%).

Lập, thẩm định và phê duyệt phương án xử lý các trường hợp sử dụng đất không hợp pháp: Tính đến nay các huyện, TP ra quyết định xử lý 14.447 hộ; cấp được 9.902 GCN.

Đến nay đã có 36 xã, phường, thị trấn đang thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính. Hiện việc xây dựng cơ sở dữ liệu ở các địa phương này còn chưa hoàn thiện do gặp khó khăn về kinh phí.

Thực hiện Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 6/1/2017 của Chính phủ; Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu để UBND tỉnh ban hành Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND ngày 02/7/2018 về việc ban hành quy định cụ thể một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nam Định thay thế quyết định số 08/2015/QĐ-UBND để làm căn cứ để Hội đồng bồi thường GPMB các huyện, thành phố áp dụng để xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong quá trình thực hiện GPMB các công trình, dự án.

Thực hiện Thông báo số 149/TB-UBND ngày 29/8/2018 của UBND tỉnh về việc lập dự án xây dựng bảng giá các loại đất áp dụng từ ngày 01/01/2020 đến 31/12/2024. Hiện Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành tờ trình lựa chọn đơn vị tư vấn khảo sát thiết kế lập dự án xây dựng bảng giá các loại đất trình Sở Tài chính thẩm định dự toán dự án.

Năm 2018, đã thực hiện định giá đất cụ thể phục vụ việc bồi thường, hỗ trợ GPMB và tái định cư cho 29 dự án và phục vụ việc giao đất, cho thuê đất cho 08 dự án. Tổng các nguồn thu từ đất đến tháng 10/2018 là 1.612.671 triệu đồng.

Thực hiện kết luận của Đoàn công tác số 02 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định số 470/QĐ-UBND ngày 06/3/2018 thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để tiến hành kiểm tra 70 dự án đã được giao đất, cho thuê đất từ năm 2004 đến nay nhưng chậm tiến độ đầu tư và chậm đưa đất vào sử dụng trên địa bàn tỉnh Nam Định. Đến nay, Đoàn kiểm tra đã có báo cáo UBND tỉnh  và UBND tỉnh đã có Thông báo kết luận về việc giải pháp xử lý việc sử dụng đất của 70 dự án chậm đầu tư, chậm đưa đất vào sử dụng trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian tới, căn cứ chỉ đạo của UBND tỉnh các Sở, ngành và UBND các huyện, thành phố có liên quan sẽ tham mưu tổ chức thực hiện theo quy định.

Lĩnh vực Tài nguyên nước: Tham mưu trình UBND tỉnh Nam Định ban hành kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 12/3/2018 tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề "nước với thiên nhiên" với sự tham gia của 1500 đại biểu, cán bộ, hộ kinh doanh dịch vụ, đoàn viên thanh niên,... Ngoài ra, Sở Tài nguyên & Môi trường còn phối hợp với các Hội, đoàn thể khác trong tỉnh tổ chức các hoạt động tuyên truyền sâu rộng đến người dân trên địa bàn tỉnh. Thông qua các hoạt động mít tinh, tuyên truyền, vận động đã nâng cao nhận thức cho người dân về áp dụng các giải pháp dựa vào tự nhiên để giải quyết, ứng phó kịp thời với những thách thức về nguồn nước và biến đổi khí hậu diễn ra ngày càng tăng.   

Triển khai quy hoạch tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030. Lập đề án điều tra, đánh giá hiện trạng xả nước thải và khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước trên địa bàn tỉnh.

Cấp phép khai thác nước mặt cho 04 đơn vị; khai thác nước ngầm cho 03 đơn vị; xả nước thải cho 10 đơn vị;

- Thẩm định 10/22 doanh nghiệp kê khai tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước. Hiện, UBND tỉnh đã phê duyệt được 7 đơn vị.

Lĩnh vực địa chất và khoáng sản: Ngoài tham mưu UBND tỉnh ban hàn 01 văn bản QPPL, Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 14/3/2018 về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nam Định; Quyết định số 1275/QĐ-UBND ngày 19/6/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Nam Định;

Cấp phép thăm dò cho 07 đơn vị; cấp mới giấy phép khai thác cho 02 đơn vị; phê duyệt trữ lượng cho 01 đơn vị.

Công tác tính và thu tiền cấp quyền hoạt đồng khoáng sản: Năm 2018 đã có 14 doanh nghiệp được phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (gồm 12 đơn vị khai thác đất sét làm gạch và 02 đơn vị khai thác cát) với số tiền là 7.920.650.790 đồng.

Hoàn thành tổ chức đấu giá quyền khai thác 06 mỏ cát khu vực ven biển Giao Thủy theo Kế hoạch năm 2017 với số tiền trúng đấu giá trên 70 tỷ đồng;

Tổng hợp ý kiến góp ý quy chế phối hợp quản lý khoáng sản ở khu vực giáp ranh giữa tỉnh Nam Định và Ninh Bình; lập danh sách cán bộ tiếp nhận thông tin và phối hợp xử lý trong thực hiện Quy chế phối hợp công tác quản lý khoáng sản.

Thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 30/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ, về việc tăng cường hiệu lực thực thi, chính sách pháp luật về khoáng sản. UBND tỉnh đã tổ chức quán triệt nội dung Chỉ thị cho các Sở, ban, ngành, địa phương và các đơn vị hoạt động khoáng trên địa bàn tỉnh. Cụ thể:

Chỉ đạo các Sở, ban, ngành có liên quan; UBND các huyện, thành phố, UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác thanh, kiểm tra, ngăn chặn và xử lý kiên quyết các vi phạm của các tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản và các bến bãi tập kết vật liệu xây dựng . Tăng cường sự phối kết hợp giữa các cấp, các ngành và đoàn thể quần chúng trong đấu tranh, phòng chống tình trạng khai thác khoáng sản trái phép gây ảnh hưởng đến sự an toàn của các công trình thuỷ lợi, đê, kè và môi trường.

UBND các huyện tự thành lập các đoàn liên ngành tăng cường kiểm tra, xử lý tổ chức, cá nhân vi phạm liên quan đến khai thác cát trái phép, vi phạm Luật đê điều, Luật đất đai, tập kết vật liệu trái phép không theo quy định. Lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh, Cảnh sát đường thủy, Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường tăng cường phối hợp, nắm tình hình tuần tra, kiểm tra, xử lý vi phạm.

Thông qua công tác kiểm tra đã tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, các ngành trong quản lý, giám sát hoạt động khoáng sản đặc biệt là khoáng sản cát trên địa bàn. Đến nay, trên các tuyến sông chính cơ bản đã hạn chế tình trạng khai thác cát trái phép.

Lĩnh vực Môi trường: Thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ và giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường, Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 88/KH-UBND. Theo đó, đã thực hiện:

Rà soát, thống kê có khoảng 19 cơ sở sản xuất có lưu lượng nước thải từ 200 m3/ngày đêm trở lên; 03 cơ sở sản xuất có lưu lượng thải từ 100-200 m3/ngày đêm; 28 cơ sở có lưu lượng xả thải dưới 100 m3/ngày đêm thuộc những ngành nghề sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao (dệt nhuộm, xi mạ,...).

Hoàn thành xử lý: 03 điểm ô nhiễm tồn lưu do hóa chất bảo vệ thực vật, 6/6 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg và 16/16 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Quyết định 1788/QĐ-TTg.

UBND tỉnh Nam Định đã quan tâm đầu tư hiện đại hóa trang thiết bị kỹ thuật phục vụ công tác quản lý nhà nước về BVMT.

Trong thời gian tới Sở sẽ tiếp tục điều tra, rà soát các làng nghề ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và lập dự án để xử lý, cải thiện môi trường làng nghề; Tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện dự án “Điều tra, đánh giá, phân loại và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về nguồn thải” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 140/QĐ-TTg ngày 26/01/2018; hoàn thiện khảo sát, đánh giá sơ bộ 04 điểm ô nhiễm tồn lưu hóa chất BVTV làm căn cứ xây dựng tờ trình đề nghị UBND tỉnh cho lập báo cáo đề xuất chủ trương dự án.

Hiện trên địa bàn tỉnh có tổng số KCN, CCN đang hoạt động: 23 (trong đó KCN: 3; CCN: 20); Số KCN, CCN có hệ thống xử lý nước thải tập trung: 04, trong đó KCN 02; CCN 02; Tỷ lệ KCN, CCN có hệ thống xử lý nước thải tập trung: 17,4%

Đối với khu vực thành phố: Tổng lượng chất thải sinh hoạt phát sinh khoảng 191,5 tấn/ngày; tổng lượng chất thải sinh hoạt được thu gom, xử lý khoảng 180 tấn/ngày; Tỷ lệ thu gom, xử lý đạt 94%.

Đối với khu vực nông thôn: tổng lượng rác thải sinh hoạt phát sinh khoảng 657,7 tấn/ngày; tổng lượng rác thải sinh hoạt thu gom khoảng 575,2 tấn/ngày; tỷ lệ thu gom rác thải khu vực nông thôn đạt 87,5%.

Đã tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của 35 dự án trong đó trình UBND tỉnh phê duyệt báo cáo ĐTM của 29 dự án.

- Xác nhận các công trình, biện pháp BVMT: Tiếp nhận hồ sơ đề nghị xác nhận hoàn thành các công trình BVMT của 13 dự án. Trả lại 01 hồ sơ không hợp lệ; xác nhận hoàn thành 05 dự án; 07 hồ sơ đang chỉnh sửa.

Về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu: Đã cấp giấy xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu cho 02 đơn vị; Tổ chức thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất và ban hành 25 Thông báo lô hàng đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu cho Công ty CP Trịnh Nghiên.

Lập báo cáo nhập khẩu phế liệu gửi Cục cảnh sát điều tra của Tổng cục Hải quan, Cục Cảnh sát môi trường và Bộ Tài nguyên và Môi trường; Văn bản gửi Cục hải quan tỉnh Bình Dương về việc xác nhận chứng từ nhập khẩu phế liệu của Công ty CP Trịnh Nghiên; văn bản gửi Hải quan Hà Nam Ninh v/v cung cấp chứng từ cấp phép nhập khẩu phế liệu của Công ty CP XNK TM Huyền Trang.

Ban hành văn bản xử lý tiêu hủy nguyên phụ liệu không đạt chất lượng gửi Công ty CP may xuất khẩu Yên Phú. Văn bản xem xét đồng ý việc xử lý tiêu hủy phế phẩm, phế liệu từ quá trình sản xuất của Công ty TNHH Golden Victory Việt Nam.

Chuẩn bị hồ sơ tài liệu, phục vụ Đoàn Thanh tra Bộ TNMT về thanh tra việc chấp hành pháp luật về BVMT đối với công tác cấp Giấy chứng nhận/xác nhận đủ điều kiện về BVMT trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất và hoạt động nhập khẩu, sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.

Công tác bảo vệ môi trường tại các làng nghề: Tiếp tục triển khai dự án khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường của làng nghề cơ khí Bình Yên xã Nam Thanh, huyện Nam Trực. Đến nay dự án đã hoàn thiện xong giai đoạn 1 (khắc phục ô nhiễm môi trường làng nghề, thu gom, xử lý tro xỉ thải; xây dựng trạm trung chuyển CTNH, hệ thống thu gom nước thải và trạm xử lý nước thải tập trung, nạo vét kênh mương ô nhiễm) và tiếp tục triển khai thực hiện các gói thầu giai đoạn 2.

UBND tỉnh đang chỉ đạo các Sở, ngành liên quan (Sở Nông nghiệp và PTNT, TNMT,…) lập đề án xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ di dời các cơ sở sản xuất thuộc làng nghề gây ô nhiễm môi trường ra khỏi khu dân cư và hỗ trợ các cơ sở sản xuất thuộc ngành nghề khuyến khích phát triển tại các làng nghề.

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Nam Định rác thải được quản lý theo khu vực thành phố và khu vực nông thôn (9 huyện). Cụ thể:

Khu vực thành phố: Được xử lý tại Khu liên hợp xử lý rác thải Lộc Hòa với Công suất thiết kế của nhà máy xử lý rác thải là 250 tấn rác/ngày, công suất xử lý thực tế: 180 tấn/ngày có tổng diện tích là 23,7ha, đi vào hoạt động từ năm 2003, trong đó nhà máy xử lý rác thải (nhà xưởng phân loại rác sản xuất phân compost, lò đốt rác vô cơ, công nghiệp) có diện tích 3ha, diện tích dành cho việc xây dựng bãi chôn lấp hợp vệ sinh là 20,7ha. Tỷ lệ xử lý đạt khoảng 94%.

Khu vực nông thôn (9 huyện): 183/204 xã, thị trấn đã xây dựng công trình xử lý rác sinh hoạt, trong đó có 106 xã xây dựng bãi chôn lấp (có 31 xã có cả bãi chôn lấp và lò đốt) và 97 xã có lò đốt. Khu vực nông thôn: 204/204 xã, thị trấn đã tổ chức thu gom rác thải sinh hoạt. Ước tính: tổng lượng rác thải phát sinh là 660 tấn/ngày; tổng lượng rác thải thu gom là 580 tấn/ngày; tỷ lệ thu gom rác thải khu vực nông thôn đạt 87,8%.

Một số mô hình xử lý rác thải mang lại hiệu quả trên địa bàn: Dự án “Xây dựng Trạm xử lý chất thải nguy hại tỉnh Nam Định” do Công ty CP Đầu tư và Kỹ thuật TNMT ETC thực hiện trên mặt bằng 2,133 ha của  Trạm trung chuyển CTNH thuộc KCN Hòa Xá (Trạm trung chuyển CTNH được xây dựng từ kinh phí của Dự án Thụy Sỹ do Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý). Dự án kế thừa toàn bộ cơ sở hạ tầng của Trạm trung chuyển CTNH. Trạm xử lý có công suất xử lý 20.000 tấn CTNH/năm. Công ty CP Đầu tư và KT TNMT ETC đã được Bộ TNMT cấp Giấy phép xử lý chất thải nguy hại Mã số QLCTNH: 1-2-3-4-5-6.093.VX ngày 30/5/2016; Giấy phép có hiệu lực đến ngày 30/5/2019. Công ty được phép vận chuyển, xử lý chất thải rắn công nghiệp.

 Mô hình lò đốt chất thải rắn sinh hoạt LOSHIHO tại xã Xuân Tiến do Công ty TNHH Tân Thiên Phú thực hiện: có công suất 500 kg/h; vận hành từ cuối năm 2012. Được thực hiện trên nền bãi chôn lấp xử lý rác thải tập trung của xã Xuân Tiến, huyện Xuân Trường. Hiện nay, Công ty TNHH Tân Thiên Phú đang tiến hành cải tạo lò đốt để đáp ứng với yêu cầu kỹ thuật về môi trường theo quy định tại QCVN 61-MT:2015/BTNMT của Bộ TNMT về lò đốt chất thải rắn sinh hoạt.

Mô hình lò đốt rác thải tại Thị trấn Ngô Đồng do Công ty TNHH MTV Xây dựng và Môi trường Thảo Nguyên thực hiện. Được thực hiện trên nền khu xử lý rác thải sinh hoạt của TT Ngô Đồng. Lò đốt rác thải có công suất là 500kg/h; đi vào hoạt động từ tháng 11/2013, hiện nay vẫn đang hoạt động bình thường.

 Mô hình công viên rác thải tại TT Xuân Trường do Công ty TNHH Tân Thiên Phú thực hiện. Được thực hiện trên nền khu xử lý rác thải cũ của Thị trấn Xuân Trường với diện tích khoảng 1ha và diện tích mở rộng để lắp đặt lò đốt. Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt công suất 1.000kg/h; vận hành từ tháng 8/2017

 Mô hình “Nhà máy xử lý chất thải, tái chế phế liệu Nam Giang” do Công ty TNHH MTV Môi trường xanh Nam Trực thực hiện tại Thị trấn Nam Giang, huyện Nam Trực. Được thực hiện tại khu xử lý rác thải cũ của Thị trấn Nam Giang. Hiện nay chủ đầu tư đang vận hành thử nghiệm lò đốt.

 Lĩnh vực biến đổi khí hậu: Tham mưu UBND tỉnh phê duyệt lập Đề án nhiệm vụ “Cập nhật Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Nam Định. Hiện đang triển khai thực thực hiện và dự kiến hoàn thành trong tháng 12/2018;

- Tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt Quyết định số 2669/QĐ-UBND ngày 28/11/2018 về  Đề cương và dự toán chi tiết nhiệm vụ “Đánh giá khí hậu tỉnh Nam Định”. Hiện Sở đang triển khai thực hiện.

Thực hiện Quyết định số 1183/QĐ-TTg ngày 30/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2012-2015, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu UBND tỉnh triển khai dự án Phục hồi tài nguyên, hệ sinh thái bị suy thoái vùng ven bờ tỉnh Nam Định. Năm 2018, đã tổ chức bàn giao 36,1 ha cho xã Nghĩa Hùng và xã Nghĩa Hải để trực tiếp quản lý và chăm sóc bảo vệ sau khi kết thúc dự án.

Lĩnh vực khí tượng thủy văn: Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Nam Định có 2 trạm khí tượng (Nam Định, Văn Lý), 3 trạm thủy văn (Nam Định, Phú Lễ, Trực Phương). Công tác quan trắc, quản lý dữ liệu và lập các bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn được thực hiện bởi Đài khí tượng thủy văn Nam Định (trực thuộc Đài khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ). Hàng tuần, Đài khí tượng thủy văn tỉnh đều gửi bản tin dự báo khí tượng thủy văn cho các ngành, các địa phương trong tỉnh. Tuy nhiên, hiện tại vai trò quản lý nhà nước lĩnh vực khí tượng thủy văn chưa được phát huy hiệu quả cao. Tình trạng nhiều công trình khí tượng thủy văn chưa được quan tâm bảo vệ đúng mức để duy trì điều kiện hoạt động ổn định lâu dài và phát huy tác dụng. Nguyên nhân là do trong quy hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng và các công trình khác ở địa phương không đảm bảo quy định về hành lang an toàn cho công trình khí tượng thủy văn hoạt động.

Để khắc phục trình trạng như trên và thiết lập cơ chế phối hợp đồng bộ, quy định trách nhiệm phối hợp giữa các Sở, Ban ngành, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan, Sở tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Nam Định và đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 09/11/2018.

Luôn quan tâm và chú trọng đến công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức thông qua các lớp tập huấn, các chương trình truyền thông, các chương trình hợp tác quốc tế và với các tổ chức phi chính phủ (NGO), lồng ghép công tác tuyên truyền về Luật Khí tượng thủy văn năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật KTTV; phòng, tránh các hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm; ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường với các hoạt động của các tổ chức đoàn thể, địa phương và các ngày kỷ niệm hàng năm đó là: Ngày nước Thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo, ngày Đại dương thế giới, ngày Môi trường thế giới, ngày Đất ngập nước;...

Lĩnh vực đo đạc, bản đồ và viễn thám: Ban hành Hướng dẫn 1021/HD-STNMT ngày 3/5/2018 dẫn cụ thể về việc đo đạc để cấp GCNQSDĐ cho các trường hợp được hợp thức hoá QSD đất.

Số lượng giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ đã cấp: tính đến năm 2018, trên địa bàn Nam Định có 13 tổ chức được cấp phép hoạt động đo đạc và bản đồ giấy phép còn hiệu lực.

Công tác đo đạc lập bản đồ gắn liền với việc lập hồ sơ địa giới hành chính: trong năm 2018, trên địa bàn tỉnh không có công trình đo đạc nào gắn với việc lập hồ sơ địa giới hành chính.

Lĩnh vực quản lý tổng hợp thống nhất về biển và hải đảo: Trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 940/QĐ-UBND ngày 10/5/2018 về việc giao khu vực biển cho Công ty cổ phần sông Đà Hà Nội với diện tích được phép sử dụng là 42,69 ha.

Tiến hành rà soát, thống kê các tài liệu liên quan đến giao, cho thuê khu vực ven biển tỉnh Nam Định trên địa bàn 03 huyện ven biển theo Kế hoạch “Rà soát thực trạng giao, cho thuê khu vực biển và đề xuất phương án giao, cho thuê khu vực biển theo quy định của pháp luật”.

 Trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 111/QĐ-UBND ngày 16/01/2018 và Quyết định số 2565/QĐ-UBND ngày 12/11/2018 phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của 02 đơn vị; hướng dẫn xử lý sự cố tràn dầu do cháy nổ đối với 01 đơn vị.

Tổ chức hội nghị “Tuyên truyền pháp luật về quản lý tài nguyên và môi trường biển”; “tập huấn nâng cao năng lực quản lý tổng hợp vùng bờ và ứng phó sự cố tràn dầu”.

Tham mưu UBND tỉnh phê duyệt Đề án “Thiết lập hành lang bờ biển tỉnh Nam Định”: Hiện Đơn vị tư vấn đã tiến hành điều tra, thu thập các thông tin tài liệu về hiện trạng tài nguyên, thiên nhiên vùng bờ, dự kiến hoàn thành trong quý I/2019.

Hoàn thành việc tổ chức quan trắc chất lượng nước biển, sinh vật biển và trầm tích biển khu vực ven biển tỉnh Nam Định theo Kế hoạch “Quan trắc phục vụ kiểm soát ô nhiễm môi trường biển”.

Các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 theo từng lĩnh vực

Căn cứ tình hình thực hiện năm 2018 và xu thế phát triển, dự kiến khả năng thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2019 như sau:

Một là, tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu Kế hoạch, nhiệm vụ được giao và nhiệm vụ trọng tâm ngành TN&MT trong năm 2019.

Hai là, tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức và hành động của tổ chức, cá nhân và nhân dân trong việc chấp hành pháp luật về tài nguyên và môi trường. Đặc biệt về lĩnh vực đất đai, môi trường, khoáng sản; kịp thời hướng dẫn các văn bản QPPL về tài nguyên và môi trường cho đội ngũ chuyên môn, nghiệp vụ của ngành tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh.

Ba là, tiếp tục rà soát các văn bản QPPL thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh, UBND tỉnh để tham mưu ban hành và tổ chức thực hiện; tiếp tục thực hiện và tham mưu lập và tổ chức thực hiện các danh mục, đề án, báo cáo chương trình công tác năm 2019 của UBND tỉnh đảm bảo chất lượng, đúng thời gian quy định.

Bốn là, lập kế hoạch và tổ chức thực hiện thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực đất đai, môi trường, khoáng sản, tài nguyên nước, ngăn chặn các hoạt động gây ô nhiễm và suy thoái môi trường biển; tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 94/KH-UBND, ngày 14/12/2016 của UBND tỉnh tổ chức thực hiện đề án “Tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Nam Định” và Kế hoạch số 75/KH-UBND thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 95/KH-UBND, ngày 16/10/2018 về thực hiện Kết luận số 43-KL/TU ngày 22/8/2018 của BCH Đảng bộ tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 17-NQ/TU ngày 17/7/2012 của BCH Đảng bộ tỉnh;

Năm là, tập trung giải quyết các vụ việc tồn đọng, kéo dài, phức tạp và vụ việc khiếu kiện đông người; tăng cường đối thoại nhằm hạn chế đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân; giải quyết, xử lý tốt các kiến nghị của cử tri, của đại biểu HĐND tỉnh.

 Nhiệm vụ cụ thể cho từng lĩnh vực như sau

 Lĩnh vực đất đai:  Tiếp tục kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn cấp huyện việc chỉnh lý bản đồ, hồ sơ địa chính, cấp đổi GCN QSDĐ nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa;

 Tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn cấp huyện tập trung lập phương án xử lý đối với hộ SDĐ không hợp pháp trước khi có Nghị Quyết 17/NQ-TU của BCH đảng bộ Tỉnh;

Tổ chức thực hiện quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh Nam Định”; tổ chức thực hiện KHSDĐ năm 2019; xây dựng KHSDĐ năm 2020 và tổ chức đấu giá đất ở, thu tiền SDĐ.

Giải quyết kịp thời các thủ tục giao đất, cho thuê đất, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong công tác GPMB các công trình trọng điểm, công trình phục vụ yêu cầu phát triển KT-XH của tỉnh; đề xuất giải pháp tạo quỹ đất sạch, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp triển khai dự án đầu tư.

Tập trung đẩy nhanh việc cấp GCNQSDĐ cho cơ quan, tổ chức, cơ sở tôn giáo; tăng cường công tác quản lý việc sử dụng đất của các cơ sở tôn giáo chưa được cấp GCNQSDĐ; cấp đổi, cấp lại GCNQSDĐ và giao dịch đảm bảo; thực hiện thống kê đất đai định kỳ, triển khai Kiểm kê đất đai định kỳ 5 năm.

Tổ chức thực hiện hiệu quả  “Dự án tổng thể xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai của tỉnh thuộc dự án vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB) giai đoạn 2016-2020 ”; tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh phối hợp với Bộ TN&MT đẩy nhanh tiến độ Dự án xây dựng CSDL đất đai huyện Ý Yên và TP. Nam Định.

Lĩnh vực môi trườngHướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra UBND các huyện còn lại hoàn thành các chỉ tiêu về môi trường năm 2019; giám sát, đôn đốc vận hành có hiệu quả các công trình xử lý môi trường; duy trì và nâng cao chất lượng thực hiện tiêu chí 17 ở các xã, thị trấn đã đạt chuẩn NTM. Hướng dẫn, thẩm tra các huyện, xã đạt tiêu chí môi trường nông thôn mới;

Tiếp tục triển khai Kế hoạch 24/KH-UBND ngày 26/4/2013 của UBND tỉnh về việc thực hiện một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường theo Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 18/3/2013 của Chính phủ; Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 23/11/2016 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường; Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 19/3/2014 thực hiện Chiến lược bảo vệ môi trường tỉnh Nam Định đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Nâng cao chất lượng thẩm định đánh giá tác động môi trường, biện pháp bảo vệ môi trường , xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường của các dự án; tiếp tục tập trung đôn đốc các KCN, CCN, các cơ sở sản xuất có lượng xả thải lớn thiết lập quan trắc online  và tổ chức vận hành, kiểm soát môi trường theo quy định; kêu gọi và đẩy mạnh xã hội hoá công tác bảo vệ môi trường nhằm huy động nguồn lực tham gia bảo vệ môi trường về xử lý rác thải, nước thải.

Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện quan trắc hiện trạng môi trường tỉnh, quan trắc hiện trạng số lượng tài nguyên nước trên các tuyến sông và 11 cụm giếng trên địa bàn tỉnh Nam Định; Tổ chức thu phí BVMT đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định theo quy định của pháp luật.

Lĩnh vực quản lý tài nguyên môi trường biển và biến đổi khí hậu: Quan trắc phục vụ kiểm soát ÔNMT biển; rà soát thực trạng giao, cho thuê khu vực biển và đề xuất phương án giao cho thuê khu vực biển theo quy định của pháp luật.

Tổ chức công khai và thực hiện lập hành lang bảo vệ bờ biển để phục vụ việc quản lý vùng bờ biển tỉnh Nam Định;

Tổ chức công khai và thực hiện cập nhật Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Nam Định”;

Xây dựng Đề cương và dự toán chi tiết nhiệm vụ “Cập nhật Kế hoạch thực hiện thỏa thuận Paris về BĐKH tỉnh Nam Định”

Lĩnh vực tài nguyên nước, khoáng sản: Tiếp tục tham mưu đấu giá quyền khai thác khoáng sản; tổ chức thực hiện tốt quy chế phối hợp hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Tổ chức công khai và thực hiện Đề án điều tra và đánh giá hiện trạng xả nước thải và khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước trên địa bàn tỉnh sau khi được phê duyệt.

Đẩy mạnh công tác cấp giấy phép và giám sát việc thực hiện khai thác tài nguyên nước theo quy định pháp luật; Hoàn thành viêc thẩm định tính tiền cấp quyền khai thác TNN đối với các đơn vị kê khai nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước theo Nghị định số 82/2017/NĐ-CP;

 Cải cách hành chính- Bộ máy tổ chức: Tập trung chỉ đạo thực hiện các biện pháp để nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Trong đó, tập trung vào chỉ số thành phần của chỉ số tiếp cận đất đai có thứ hạng thấp; tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm Kế hoạch số 58/KH-UBND, ngày 01/7/2016 của UBND tỉnh về đẩy mạnh CCHC, nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc tiến và thu hút đầu tư giai đoạn 2016-2020.

Kiểm soát chặt chẽ quá trình tiếp nhận, xử lý và trả kết quả giải quyết hồ sơ TTHC đúng thời gian theo quy định; thực hiện nghiêm việc áp dụng hệ thống QLCL TCVN ISO 9001:2015 trong hoạt động quản lý và điều hành của Sở;

Tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy, chuyển đổi vị trí công tác, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức của các đơn vị thuộc Sở TN&MT theo theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, 19-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XII và Thông tư số 59/2014/TT-BTNMT V/v Quy định danh mục vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức ngành TN&MT.

Tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng thông tin theo Kế hoạch hành động số 25/KH-UBND ngày 22/3/2016 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử gắn với cải cách hành chính; vận hành hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến mức độ 2, 3 đối với 101 TTHC đã hoàn thành năm 2018; từng bước xây dựng triển khai ứng dụng CSDL đất đai tỉnh Nam Định, hiện đại hoá kho lưu trữ, số hoá tài liệu lưu trữ; 

Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 11/CT-UBND, ngày 9/9/2016 của UBND tỉnh về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp tỉnh Nam Định và Chỉ thị số 04/CT-BTNMT về tăng cường hiệu quả công tác CCHC trong cơ quan, đơn vị ngành TN&MT.

Trong năm qua Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trược thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường trong các công tác như: Phối hợp thẩm định báo cáo ĐTM các dự án thuộc thẩm quyền của Bộ; tham gia, phối hợp với đoàn thanh tra kiểm tra của Bộ về công tác tài nguyên, môi trường; giải quyết theo đường dây nóng… Bên cạnh đó, sự phối hợp với các Sở, ngành và các đơn vị có liên quan được thực hiện thường xuyên, liên tục, kịp thời trong việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh. Đối với các Sở Tài nguyên và Môi trường cũng thường xuyên giữ liên lạc, học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý tài nguyên, môi trường nói chung.

CTTĐT

Tác giả: CTTĐT
Nguồn:CTTĐT Copy link