TP. Hồ Chí Minh

Sở TN&MT TP Hồ Chí Minh có Báo cáo số 12052 /BC-STNMT-KHTC ngày 17/12/2018 báo cáo kết quả công tác năm 2018 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2019.

PHẦN I

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC NĂM 2018

 

I. LĨNH VỰC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

- Công tác Lập điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất năm 2020, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016 – 2020 của TP.HCM: Ngày 11 tháng 8 năm 2018, Thành phố đã tổ chức Hội nghị công bố công khai Nghị quyết 80/NQ-CP.

- Công tác thẩm định và trình phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của 24 quận, huyện: Sở đã thực hiện tổ chức thẩm định kế hoạch sử dụng đất cho 24 quận/huyện; Ủy ban nhân dân thành phố đã phê duyệt 24/24 quận, huyện.

- Công tác Lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm 2016 – 2020 của 5 huyện: Hiện nay còn huyện Hóc Môn chưa gửi hồ sơ về Sở thẩm định trước khi trình Ủy ban nhân dân thành phố.

- Về công tác cấp giấy chứng nhận (GCN) quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho tổ chức (cấp lần đầu): 4.581 GCN. Công tác đăng ký biến động nhà đất sau khi cấp giấy chứng nhận: cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận, cấp giấy chứng nhận do chuyển nhượng, tặng cho, góp vốn hình thành pháp nhân mới: 16.362 GCN; đăng ký biến động (do đổi tên, cho thuê, thuê lại, chuyển nhượng, chuyển mục đích, góp vốn, chuyển từ thuê sang giao, sửa chữa sai sót): 3.116 GCN; đăng ký giao dịch bảo đảm: 9.902 GCN (hồ sơ đăng ký thế chấp: 4.911 GCN, hồ sơ đăng ký xóa thế chấp: 4.991 GCN).

- Về công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho cá nhân (cấp lần đầu): 25.125 GCN. Công tác đăng ký biến động nhà đất sau khi cấp giấy chứng nhận: 368.491 GCN (trong đó: cấp GCN mới: 70.346 GCN; Cập nhật GCN gốc (trang 3, 4 GCN): 298.145 GCN); Đăng ký giao dịch bảo đảm: 287.618 GCN (hồ sơ đăng ký thế chấp: 176.868 GCN, hồ sơ đăng ký xóa thế chấp: 110.750 GCN).

- Trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành 18 quyết định giao - thuê đất với diện tích 46,4 ha; công nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức là 73 quyết định với diện tích 31,55 ha.

- Thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân Thành phố về tiếp tục triển khai các nội dung quản lý quy hoạch đô thị và giải quyết các dự án chậm triển khai trên địa bàn thành phố và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố tại Công văn số 31/VP-ĐT ngày 03 tháng 01 năm 2018 về khẩn trương tổ chức thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-HĐND. Sở Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản số 10470/STNMT-QLĐ ngày 29 tháng 11 năm 2018 báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố tình hình triển khai, tổ chức thực hiện.

Trên cơ sở Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố theo Thông báo số 764/TB-VP ngày 27 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố về nghe báo cáo tình hình thực hiện dự án  đề xuất xử lý các dự án triển khai trên địa bàn thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức rà soát với quận, huyện, thống nhất bằng biên bản danh mục các dự án không thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện. Theo đó, có tổng cộng là 180 dự án không thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm từ năm 2015 đến năm 2018 của các quận, huyện với tổng diện tích là 812,90ha; trong đó, có 80 dự án thu hồi đất được Hội đồng nhân dân thành phố có Nghị quyết thông qua với diện tích 281,79ha.

- Về công tác xác định giá đất: Sở đã tập trung nhân lực, đề xuất các giải pháp giải quyết 47 hồ sơ xác định giá đất và 123 hồ sơ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để trình Hội đồng Thẩm định giá đất thẩm định và Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.

Công tác xây dựng bảng giá đất cho giai đoạn 2020-2024: xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật và trình duyệt theo quy định, trình chủ trương và lập kế hoạch triển khai.

Trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quyết định quy định Hệ số điều chỉnh giá đất nông nghiệp khu vực để tính bồi thường, hỗ trợ các dự án trên đại bàn thành phố để triển khai cho Ủy ban nhân dân quận, huyện thực hiện.

Tổng hợp các vướng mắc xác định giá đất cụ thể, việc khấu trừ tiền bồi thường vào nghĩa vụ tài chính của các dự án và trong khu Công nghiệp báo cáo trình Ủy ban nhân dân Thành phố, Bộ ngành để hướng dẫn giải quyết.

Trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hanh quy trình phối hợp trong xác định phương án giá đất, phương án hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường, giá chuyển nhượng nền đất, giá chuyển nhượng, giá thuê căn hộ chung cư tái định cư và hệ số hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề của hộ gia đình trực tiếp sản xuất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

- Công tác thu hồi, đấu giá đất:

+ Đấu giá thành: 200 căn hộ tại Quận 7, tổng diện tích 1,06ha.

+ Trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt phương án bán đấu giá 3.790 căn hộ (7,9 ha) lần 2 tại Quận 2.

+ Công bố chủ trương thu hồi: 17 khu đất, tổng diện tích 3,85 ha tại Quận 1, 5, 6, 8, 11, Bình Thạnh và quận Phú Nhuận.

+ Tiếp nhận: 16 khu (4,36 ha) tại Quận 3, 5, 9, 10, 11, Thủ Đức, Bình Thạnh, Bình Chánh và 584/586 nền đất (7,67 ha) tại Quận 2 và 84 căn hộ (0,44 ha) thuộc dự án 200 căn hộ chung cư tại quận 7.

+ Bàn giao: 04 khu, tổng diện tích: 1,65 ha tại Quận 8, 9 và 584/586 nền đất (7,67 ha) tại Quận 2 và 84 căn hộ (0,44 ha) thuộc dự án 200 căn hộ chung cư tại quận 7.

+ Trình Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận chủ trương thu hồi 02 khu đất tạo vốn xây dựng tuyến đường Vành đai 2 tại quận Thủ Đức, diện tích 35,01 ha và ban hành quyết định thu hồi 03 khu đất tại Quận 11 và Quận Tân Phú

+ Đăng ký kế hoạch sử dụng đất năm 2019 đối với các khu đất dự kiến đấu giá quyền sử dụng đất (15 khu) và thanh toán hợp đồng BT (17 khu).

+ Báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố về kết quả rà soát các khu đất đang chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện dự án đầu tư theo quy định đối với nhà đất đã được phê duyệt theo Nghị định 167.

+ Phối hợp các đơn vị liên quan khảo sát thực địa khu đất tại phường Long Bình, Quận 9 thuộc dự án nạo vét tuyến Sông Tắc; khu đất 8 ha tại phường Phú Hữu, quận 9 thuộc dự án tuyến kết nối Phạm Văn Đồng – Gò Dưa – QL1A; khu đất thuộc khu chức năng số 12 – khu Đô thị mới Nam Thành phố tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh thuộc dự án xây dựng đường Bình Tiên.

+ Khảo sát tình hình quản lý sử dụng đất theo bản đồ hiện trạng của các Tổng Công ty, Công ty 100% vốn nhà nước kết quả: tổng số khu đất kê khai ban đầu là 1150/1176 khu, chênh lệch 26 khu do các Tổng Công ty, Công ty bàn giao cho đơn vị khác sử dụng. Số khu đất được khảo sát thực tế là 982/1150 khu, chênh lệch 168 khu (nằm ngoài địa bàn thành phố Hồ Chí Minh - không khảo sát); số lượng khu đất có hiện trạng đúng theo kê khai là 699 khu đất; không đúng theo kê khai là 197 khu dất; có hiện tượng cho thuê lại là 87 khu; bỏ trống 125 khu và đã được cấp Giấy chứng nhận là 329 khu.

+ Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố kiến nghị Chính phủ bãi bỏ Quyết định 216/2015/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ và xem xét quyết định về dự thảo ban hành Quy chế phối hợp trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất.

+ Tham mưu báo cáo Hội đồng nhân dân thành phố Kế hoạch giám sát về hiệu quả công tác quản lý, sử dụng nguồn tài nguyên đất trên địa bàn thành phố, trọng tâm là tài nguyên đất do Nhà nước trực tiếp quản lý.

- Công tác đầu tư dự án và quản lý quỹ đất:

+ Làm việc với các Sở ngành và đơn vị liên quan giải quyết kiến nghị xin triển khai bồi thường và đầu tư 10 ha của trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng tại khu Đại học tập trung xã Long Thới.

+ Báo cáo Thanh tra Thành phố về tình hình thực hiện nghĩa vụ bồi thường đất do nhà nước trực tiếp quản lý hoán đổi đất nền đã hoàn thành hạ tầng kỹ thuật tại các dự án đầu tư trên địa bàn huyện Bình Chánh.

+ Làm việc với các đơn vị thuê đất và các Sở ngành liên quan về giải quyết nhu cầu sử dụng khai thác mặt bằng; tháo dỡ công trình vi phạm, xử lý hợp đồng thuê đất đến hạn, xử lý vi phạm lấn chiếm đất, đập phá hàng rào bảo vệ...

+ Thu khai thác ngắn hạn tính đến hết ngày 27 tháng 11 năm 2018 là 19,83 tỷ đồng, dự kiến đến hết 31/12/2018 là 23,9 tỷ đồng.

- Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn thành phố:

+ Phối hợp với Ban Bồi thường huyện Nhà Bè cùng các đơn vị liên quan tổ chức cắm ranh mốc tại thực địa chuẩn bị công tác cưỡng chế bàn giao mặt bằng ngầm hóa tuyến điện 220kv Phước Kiển và cung cấp thông tin về bồi thường cho tòa án nhân dân Thành phố liên quan đến vụ án khiếu kiện hành chính về đất đai.

+ Phối hợp Ban Bồi thường Quận 9 thực hiện kế hoạch bồi thường đối với các trường hợp sử dụng đất có nguồn gốc do xã, phường đăng ký; đồng thời phối hợp Ban Bồi thường huyện Nhà Bè giải quyết một số tồn tại về bồi thường về cưỡng chế bàn giao mặt bằng dự án Khu đô thị mới Phước Kiển và khu ngầm hóa tuyến điện 220Kv Tao Đàn – Nhà Bè.

+ Phối hợp Ủy ban nhân dân Quận 9, Ban Bồi thường Quận 9 lập thủ tục triển khai công tác bồi thường tạo quỹ khu đất 8,6ha phường Phú Hữu, Quận 9.

+ Phối hợp Ủy ban nhân dân Quận 8, Ban Bồi thường Quận 8 lập thủ tục triển khai công tác bồi thường tạo quỹ đất xây dựng Trung tâm Hương liệu hóa chất tại khu đất 11,26ha Phường 7, Quận 8.

+ Đã hoàn thành tham mưu Uỷ ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 12 tháng 01 năm 2018 của Thành ủy:

Ngày 08 tháng 6 năm 2018, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 2437/QĐ-UBND về Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 12 tháng 01 năm 2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án có thu hồi đất, góp phần ổn định tình hình chính trị - kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2018-2020.

Sở có văn bản số 7888/STNMT-BTTĐC ngày 15 tháng 8 năm 2018 về triển khai thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố tại Quyết định số 2437/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2018 để đôn đốc các Sở - ngành, quận – huyện thực hiện 32 giải pháp, nhiệm vụ có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình được giao. Trình Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo tiến độ, kết quả xây dựng cơ chế đặc thù rút ngắn thời gian các khâu trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo chỉ đạo của Thành ủy (Văn bản số 8264/STNMT-BTTĐC ngày 27 tháng 8 năm 2018). Văn bản số 9427/STNMT-BTTĐC ngày 28 tháng 9 năm 2018 trình Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo bổ sung nội dung về tác động và hiệu quả công tác xây dựng cơ chế đặc thù rút ngắn thời gian thực hiện các khâu trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

+ Đã hoàn thanh tham mưu ban hành Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2018 quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (thay thế Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND).

Ngày 23 tháng 8 năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND, đã hỗ trợ các quận – huyện tập huấn Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND (huyện Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè và quận Bình Tân).

+ Tiếp tục tham mưu xây dựng dự thảo Quy chế phối hợp thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn Thành phố

+ Đã hoàn thành tham mưu chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thu hồi đất đối với các dự án có thu hồi đất thực hiện theo chủ trương “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”.

Ủy ban nhân dân thành phố đã có kết luận tại Thông báo số 270/TB-VP ngày 04 tháng 5 năm 2018 về cơ sở pháp lý, phạm vi áp dụng, trình tự thủ tục thu hồi đất và trình tự thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các hình thức vận động người dân thực hiện dự án theo chủ trương “Nhà nước và Nhân dân cùng làm” trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (Sở Tài nguyên và Môi trường đã báo cáo, đề xuất tại văn bản số 2026/STNMT-BTTĐC ngày 05 tháng 3 năm 2018).

+ Tham mưu giải quyết các dự án chậm triển khai do chưa hoàn thành bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: văn bản số 967/STNMT-BTTĐC ngày 25 tháng 01 năm 2018 báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố về việc xử lý các dự án chậm triển khai do chưa hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố. Ngày 28 tháng 9 năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục có văn bản số 9427/STNMT-BTTĐC về tác động và hiệu quả việc xây dựng cơ chế đặc thù rút ngắn thời gian các khâu trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo chỉ đạo của Thành ủy; văn bản số 43/STNMT-BTTĐC-M ngày 07 tháng 3 năm 2018 báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố về chính sách bồi thường, hỗ trợ đối với các trường hợp ký hợp đồng giao khoán và thuê đất sản xuất nông nghiệp với Nông trường Tam Tân (cũ) nay bị ảnh hưởng dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị Tây Bắc, huyện Củ Chi.

+ Tham mưu, đề xuất, trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành hướng dẫn tạm thời về quy định lập, thẩm định, phê duyệt Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong trường hợp cơ quan có thẩm  quyền  phê duyệt dự án đầu tư quyết định tách nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành dự án riêng và tổ chức thực hiện độc lập theo Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố.

+ Tham mưu giải quyết chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong các dự án: Dự án Chỉnh trang phát triển đô thị tại phường Long Bình, Quận 9; báo cáo vướng mắc trường hợp 12 hộ khu vực nhà máy nước Thủ Đức trong Dự án mở rộng Xa Lộ Hà Nội, Thủ Đức để báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường (văn bản số 237/STNMT-BTTĐC-M ngày 11 tháng 10 năm 2018); Dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Quận 2; Dự án Khu Công nghệ cao thành phố, Quận 9; Dự án Công viên Sài Gòn Safari, huyện Củ Chi.

+ Phối hợp giải quyết về các dự án có khiếu nại và dự án cấp bách như sau: Dự án Khu đô thị Sing Việt; Dự án Khu Công nghệ cao, Quận 9; Chính sách bồi thường, hỗ trợ đối với người dân nhận giao khoán hoặc thuê đất sản xuất nông nghiệp tại Nông trường Láng Le, huyện Bình Chánh; Dự án Metro 2; Dự án giải quyết ngập do triều khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có xét đến yêu tố biến đổi khí hậu - giai đoạn 1.

II. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC, KHOÁNG SẢN, BIỂN VÀ HẢI ĐẢO

- Tình hình thực hiện nhiệm vụ lập và quản lý hồ sơ tài nguyên hải đảo: Đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt tại Quyết định số 4318/QĐ-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2018 về phê duyệt nhiệm vụ lập và quản lý hồ sơ tài nguyên hải đảo trên địa bàn thành phố.

- Sở đã có Tờ trình số 5843/TTr-STNMT-KHTC ngày 19 tháng 6 năm 2018 trình Ủy ban nhân dân thành phố xin dừng thực hiện Quy hoạch tổng thể tài nguyên nước thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030; Quy hoạch khoáng sản thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030.

- Thực hiện Kiểm tra sau giấy phép các công trình khai thác nước dưới đất, xả nước thải vào nguồn nước.

III. LĨNH VỰC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

- Công tác xây dựng quy hoạch:

+ Quy hoạch xử lý chất thải rắn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch tại Quyết định 1485/QĐ-TTg ngày 06 tháng 11 năm 2018. Hiện nay, Sở đang lấy ý kiến cộng đồng về đồ án quy hoạch và hoàn thiện trước khi trình Ủy ban nhân dân thành phố.

+ Quy hoạch mạng lưới trạm trung chuyển: Ủy ban nhân dân thành phố đã có văn bản số 4509/UBND-ĐT ngày 08 tháng 10 năm 2018 chấp thuận định hướng quy hoạch mạng lưới trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố.

- Công tác xây dựng quy định chuyên ngành về lĩnh vực chất thải rắn: Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 44/2018/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2018 về quy định phân loại CTRSH tại nguồn và Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2018 về giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác. Bên cạnh đó, Sở đã trình Ủy ban nhân dân thành phố quy định về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng (văn bản số 11522/STNMT-CTR ngày 30 tháng 11 năm 2018) và quy định quản lý CTRSH (8087/TTr-STNMT-CTR ngày 22 tháng 8 năm 2018).

- Công tác triển khai chương trình thí điểm phân loại chất thải rắn tại nguồn:

+ Từ khi Quyết định số 1832/QĐ-UBND ban hành đến nay, công tác triển khai phân loại CTRSH tại nguồn đã tạo sự đồng bộ trong việc triển khai phân loại CTRSH trên địa bàn thành phố. Giai đoạn này, thành phố tập trung cho công tác tuyên truyền, vận động và hướng dẫn để người dân, hộ gia đình, chủ nguồn thải,... tham gia thực hiện phân loại CTRSH tại nguồn, hình thành dần thói quen phân loại rác khi có phát sinh; thực hiện theo lộ trình mở rộng dần phạm vi thực hiện phân loại CTRSH tại nguồn trên địa bàn các quận, huyện.

+ Đến nay, các quận, huyện đều có sự chuẩn bị như: Thành lập Ban chỉ đạo, thành lập lực lượng tuyên truyền viên nòng cốt; tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn đến các đối tượng triển khai trong phạm vi nhất định,…Việc bổ sung kinh phí hàng năm kịp thời cho địa phương theo Quyết định số 4851/QĐ-UBND ngày 11 tháng 9 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố đã tạo sự chủ động cho Ủy ban nhân dân 24 quận, huyện trong việc tổ chức thực hiện công tác này.

+ Đã có 14/24 quận, huyện thực hiện công tác tuyên truyền toàn phường, có 9/24 quận, huyện chọn cụm dân cư, tuyến đường để thực hiện và có 01 quận chọn chỉ tiêu 50% chủ nguồn thải trên địa bàn các phường để triển khai; có 9/24 quận, huyện đã tổ chức thu gom riêng 02 loại chất thải sau phân loại, trong đó, có quận đã linh hoạt trong việc cải tiến phương tiện thu gom (ngăn xe thu gom làm 02 ngăn) để tổ chức thu gom riêng chất thải sau phân loại trên địa bàn từ hộ gia đình đến điểm hẹn, trạm trung chuyển,… Tổng khối lượng chất thải hữu cơ được vận chuyển riêng đến các nhà máy xử lý chất thải của thành phố trong năm 2018 khoảng 6.418 tấn/tháng tăng khoảng 5,4% so với năm 2017 (là 6.088 tấn/ngày).

+ Bên cạnh việc tổ chức tuyên truyền,  hướng dẫn thông qua các lớp tập huấn, tuyên truyền trên báo, đài phát thanh, truyền hình,... thì trong năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng và công bố phần mềm ứng dụng ‘hướng dẫn phân loại rác tại nguồn” trên điện thoại thông minh để người dân dễ dàng tiếp cận đầy đủ thông tin từ cơ sở pháp lý, cách thức thực hiện.

+ Đồng thời, cơ sở, hành lang pháp lý được Sở tham mưu từng bước hoàn thiện thông qua Quyết định số 44/2018/QĐ-UBND đã được Ủy ban nhân dân thành phố ban hành vào ngày 14 tháng 11 năm 2018 để thành phố tiếp tục đẩy mạnh triển khai công tác này.

- Công tác quản lý rác dân lập: Sở đã tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố có văn bản số 129/UBND-ĐT ngày 10 tháng 01 năm 2018 về đẩy mạnh công tác chấn chỉnh lại hoạt động của lực lượng thu gom rác dân lập trên địa bàn quận/huyện trong năm 2018. Đồng thời, Sở đã có văn bản số 1962/STNMT-CTR ngày 02 tháng 3 năm 2018 và văn bản số 4124/STNMT-CTR ngày 03 tháng 5 năm 2018 đôn đốc UBND các quận/huyện xây dựng, triển khai kế hoạch tổ chức sắp xếp lực lượng thu gom rác dân lập

- Chuyển đổi phương tiện thu gom vận chuyển: Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành kế hoạch triển khai chuẩn hóa mẫu phương tiện thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố tại văn bản số 4448/UBND-ĐT ngày 02 tháng 10 năm 2018. Theo đó, Sở đã triển khai cho UBND quận, huyện tại văn bản số 10550/STNMT-CTR ngày 31 tháng 10 năm 2018 về hướng dẫn triển khai thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố về chuẩn hóa, chuyển đổi phương tiện thu gom CTRSH.

- Về đầu tư nhà vệ sinh và thùng rác công cộng: Sở đã tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố đề án mạng lưới vị trí và kêu gọi đầu tư nhà vệ sinh, thùng rác công cộng trên địa bàn thành phố (tại văn bản số 7631/STNMT-CTR ngày 08 tháng 8 năm 2018). Sở đã và đang làm việc với 05 đơn vị có ý định đầu tư nhà vệ sinh công cộng và 02 đơn vị có ý định đầu tư thùng rác công cộng trên địa bàn thành phố theo hình thức xã hội hóa.

- Thiết lập các điểm tập kết CTRSH trên địa bàn thành phố: đã thông tin đến Sở Xây dựng để hỗ trợ theo dõi trong quá trình hướng dẫn, thẩm định các dự án đầu tư xây dựng mới các khu đô thị hoặc khu nhà ở trên địa bàn thành phố cũng như trong quá trình kiểm tra, giám sát, nghiệm thu công trình xây dựng để đưa vào sử dụng, yêu cầu các chủ dự án phải hoàn thành việc bố trí điểm tập kết CTRSH và các công trình bảo vệ môi trường khác trước khi đưa dự án vào hoạt động. Đối với các điểm tập kết CTRSH trong khu đô thị hiện hữu, Sở đang trong quá trình phối hợp với UBND 24 quận/huyện để thực hiện việc bố trí các điểm tập kết CTRSH.

- Công tác quét dọn, thu gom vận chuyển CTRSH:

+ Đã có văn bản số 3115/STNMT-CTR ngày 04 tháng 4 năm 2018 hướng dẫn các quận/huyện xây dựng dự toán kinh phí năm 2018 đối với khối lượng quét dọn vệ sinh mặt đường, mặt cầu được Ủy ban nhân dân thành phố phân cấp từ Sở Giao thông vận tải về UBND quận/huyện.

+ Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành kế hoạch vệ sinh công cộng phục vụ Tết 2018 tại văn bản số 466/UBND-ĐT ngày 31 tháng 01 năm 2018.

+ Có văn bản số 8960/STNMT-CTR ngày 14 tháng 9 năm 2018 và văn bản số 9234/STNMT-CTR ngày 21 tháng 9 năm 2018 gửi UBND các quận huyện yêu cầu chấn chỉnh tình trạng chất lượng vệ sinh môi trường đối với điểm hẹn, trạm trung chuyển và chấn chỉnh hoạt động thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố.

- Đấu thầu công tác quét dọn, thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt:

+ Có văn bản 1376/STNMT-CTR ngày 02 tháng 02 năm 2018 hướng dẫn các quận/huyện thực hiện đấu thầu theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Quyết định số 6396/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2017.

+ Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành văn bản số 2593/VP-ĐT ngày 15 tháng 3 năm 2018 về triển khai đấu thầu cung ứng dịch vụ trong lĩnh vực vệ sinh môi trường.

+ Trình Ủy ban nhân dân thành phố văn bản số 4854/STNMT-CTR ngày 23 tháng 5 năm 2018 về áp dụng chi phí chung, lợi nhuận định mức theo Thông tư số 14/2017/TT-BXD ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Xây dựng.

+ Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 3103/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2018 về ủy quyền xây dựng đơn giá, dự toán, chi phí quản lý, giám sát quá trình cung ứng dịch vụ vệ sinh môi trường theo Thông tư 14/2017/TT-BXD ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Xây dựng.

+ Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định 3960/QĐ-UBND ngày 11 tháng 9 năm 2018 về sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Phụ lục Quyết định 6396/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2017 về ban hành các nguyên tắc triển khai đấu thầu và đưa vào hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu trong công tác quét dọn, thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố.

+ Hoàn thiện dự thảo Quy chế đấu thầu, đặt hàng cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thuộc lĩnh vực quản lý chất thải rắn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và có văn bản số 9559/STNMT-CTR ngày 03 tháng 10 năm 2018 gửi Sở Tư pháp xem xét, có ý kiến đối với dự thảo Quy chế trước khi Sở Tài nguyên và Môi trường gửi các đơn vị liên quan nghiên cứu, góp ý.

- Công tác vớt rác và lục bình trên kênh rạch:

+ Đã và đang tổ chức thực hiện công tác vớt lục bình, rong cỏ, rác thải trôi nổi trên và ven kênh Đôi, Tẻ, Tàu Hủ, Bến Nghé, Nhiêu Lộc - Thị Nghè, Tân Hóa - Lò Gốm. Phối hợp với Sở, ngành liên quan và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương để hoàn thiện phương án thí điểm vớt lục bình sông Sài Gòn thuộc địa bàn huyện Củ Chi.

+ Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố về phương án triển khai hoạt động vớt, vận chuyển, xử lý lục bình khai thông dòng chảy trên sông Sài Gòn, sông Đồng Nai, sông Cần Giuộc và các kênh, rạch giáp ranh giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh: Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tây Ninh”. Hiện Sở Tài chính đang phối hợp với các Sở, ngành liên quan để góp ý phương án này theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố.

- Kiểm tra, giám sát các khu xử lý:

+ Tổ chức quan trắc chất lượng môi trường đột xuất, định kỳ các nhà máy xử lý chất thải phục vụ công tác nghiệm thu thanh toán khối lượng chuyển giao xử lý theo hợp đồng.

+ Phối hợp với Đoàn Ủy ban Khoa học công nghệ môi trường Quốc hội khảo sát hiện trạng công tác xử lý chất thải tại các khu liên hợp.

+ Tổ chức đoàn kiểm tra hoạt động của nhà máy Công ty Tâm Sinh Nghĩa và Công ty VietStar để có biện pháp giải quyết những tồn tại của hai nhà máy này. Kiểm tra và đề nghị Công ty VWS về rà soát hoạt động xử lý chất thải và bảo vệ môi trường tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Đa Phước do Công ty VWS làm chủ đầu tư.

+ Phối hợp Cục môi trường Miền Nam thanh tra các nhà máy xử lý chất thải, xử lý bùn thải theo yêu cầu của Cục môi trường Miền nam.

- Giảm dần tỷ lệ chôn lấp hợp vệ sinh và kêu gọi đầu tư dự án xử lý chất thải rắn:

+ Chỉ đạo các nhà máy hiện hữu chuyển đổi công nghệ tiên tiến, hiện đại và làm việc với các chủ đầu tư để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện đối với các dự án đã được Thành phố chấp thuận chủ trương (dự án Công ty Trisun và Tasco)

+ Tổ chức kêu gọi đấu thầu 01 đến 02 dự án xử lý chất thải rắn sinh hoạt công nghệ đốt rác phát điện với tổng công suất 2.000 tấn/ngày: Sở đã tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 09 tháng 02 năm 2018 về ban hành kế hoạch tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án xử lý chất thải rắn bằng công nghệ đốt phát điện trên địa bàn thành phố năm 2018.

- Đóng bãi, phủ đỉnh các bãi chôn lấp hợp vệ sinh đã ngưng tiếp nhận chất thải rắn sinh hoạt: Có văn bản số 9298/STNMT-CTR ngày 25 tháng 9 năm 2018 kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận chủ trương cho các nhà đầu tư lập báo cáo nghiên cứ khả thi dự án cải tạo bãi chôn lấp Đông Thạnh và bãi chôn lấp Gò Cát làm cơ sở để các Sở, ngành xem xét thẩm định trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt, trường hợp đề xuất dự án không khả thi, không được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt nghiên cứu khả thi dự án thì xem như nhà đầu tư không tham gia nghiên cứu dự án và tự chịu mọi khoản chi phí đã thực hiện. Đồng thời giao trách nhiệm cho các Sở, ngành liên quan trong quá trình thực hiện.

- Xây dựng quy trình kỹ thuật, định mức, đơn giá, tiền lương:

+ Quy trình kỹ thuật: đã ban hành Quy trình kỹ thuật cung ứng dịch vụ quét, thu gom, vệ sinh đường phố bằng thủ công trên địa bàn Thành phố; Quy trình kỹ thuật cung ứng dịch vụ quét - thu gom - vận chuyển - vận hành trạm trung chuyển và vớt chất thải rắn trên kênh và ven kênh; Quyết định về việc giám sát, nghiệm thu và thanh toán các hoạt động cung ứng dịch vụ bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước do Sở Tài nguyên và Môi trường ký hợp đồng; phối hợp giám sát các hoạt động cung ứng dịch vụ bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước do Ủy ban nhân dân quận/huyện ký hợp đồng.

+ Xây dựng định mức: Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định về công bố bộ định mức công tác quản lý chất thải rắn đô thị trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Phối hợp với đơn vị tư vấn thực hiện khảo sát, đo đạc và xây dựng định mức tại các đơn vị trong công tác: Công tác vớt lục bình, rong cỏ, rác thải bằng xà lan, bằng thủ công kết hợp cơ giới; vớt lục bình bằng máy cắt, vớt lục bình; xử lý nước thải và khí thải của trạm trung chuyển.

+ Xây dựng đơn giá: Tiếp nhận, có ý kiến và xây dựng đơn giá liên quan đến công tác quét dọn, thu gom, vận chuyển, vận hành trạm trung chuyển, xử lý nước rỉ rác, bùn thải,… trong cung ứng dịch vụ do Công ty Môi trường đô thị, Ủy ban nhân dân quận/huyện và các đơn vị liên quan thực hiện.

- Công tác Quản lý chất thải rắn công nghiệp thông thường (CTRCNTT): trong thời gian qua Sở đã có các văn bản số 9270/STNMT-CTR ngày 08 tháng 9 năm 2017, 13667/STNMT-CTR ngày 29 tháng 12 năm 2017, 5759/STNMT-CTR ngày 18 tháng 6 năm 2018 triển khai cho các quận/huyện để tăng cường công tác quản lý CTRCNTT phát sinh trên địa bàn. Tổ chức đợt tổng vệ sinh, dọn quang trên địa bàn Thành phố chào mừng lễ Quốc Khánh và triển khai kế hoạch làm cho thế giới sạch hơn năm 2018.

- Công tác Quản lý chất thải nguy hại (CTNH) trên địa bàn thành phố:

+ Hướng dẫn quận/huyện và các đơn vị liên quan về triển khai thực hiện tổ chức thu gom vận chuyển CTNH tại các chủ nguồn thải có khối lượng dưới 600 kg/năm tại văn bản số 3174/STNMT-CTR ngày 05 tháng 4 năm 2018.

+ Tổng hợp báo cáo CTNH của các đơn vị năm 2017 và gửi các đơn vị bổ sung chứng từ, hợp đồng trong báo cáo quản lý chất thải nguy hại định kỳ 2017.

+ Cấp mới/điều chỉnh sổ quản lý chất thải nguy hại cho các doanh nghiệp và triển khai thủ tục cấp sổ thông qua hệ thống thông tin điện tử; hướng dẫn các chủ nguồn thải về quy định quản lý chất thải nguy hại trong quá trình tổ chức thực hiện khi nhận được văn bản của các đơn vị.

- Về tuần lễ thu gom chất thải nguy hại hộ gia đình: Ban hành Kế hoạch về Chương trình “Tuần thu gom chất thải nguy hại hộ gia đình” năm 2018 tại văn bản số 4699/KH-STNMT-CTR ngày 18 tháng 5 năm 2018.

- Công tác Quản lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn thành phố: có văn bản số 1569/STNMT-CTR ngày 08 tháng 02 năm 2018 hướng dẫn quận/huyện và các đơn vị liên quan về triển khai thực hiện Kế hoạch thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế nguy hại và tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành văn bản số 2100/UBND-ĐT ngày 14 tháng 5 năm 2018 về nguyên tắc xác định tỷ lệ xã hội hóa công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại của các cơ sở y tế công lập trên địa bàn thành phố.

- Chương trình giảm sử dụng túi ni-lông: Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành kế hoạch số số 6501/KH-STNMT-CTR ngày 06 tháng 7 năm 2018 thực hiện chương trình giảm sử dụng túi ni lông trên địa bàn thành phố. Hỗ trợ, cung cấp nội dung tập huấn, tuyên truyền về giảm sử dụng túi ni – lông đến quận huyện, Sở ngành và hướng dẫn Ủy ban nhân dân quận/huyện điều tra/khảo sát thông tin hoạt động cơ sở sản xuất, tái chế bao bì ni-lông trên địa bàn TP.HCM phục vụ cho chương trình.

- Công tác thông tin truyền thông môi trường:

+ Tổ chức Ngày hội Sống Xanh TP.HCM với khoảng 400 lượt đại biểu và khách tham quan.

+ Thực hiện chuyên mục phát thanh “Môi trường và cuộc sống” trong chương trình “tri thức và sáng tạo” trên sóng AM610KHz định kỳ một tuần 1 lần/ 1 chuyên đề vào thứ 2 và phát lại thứ 5 hàng tuần.

+ Xây dựng Kế hoạch phối hợp giửa Sở và Thành Đoàn trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2018-2020.

+ Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2018; có văn bản hướng dẫn các quận/huyện đăng ký các điểm ô nhiễm hưởng ứng chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2018; Mẫu phiếu đăng ký phương án xóa điểm ô nhiễm hưởng ứng chiến dịch; Một số khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng chiến dịch.

+ Lập kế hoạch, tổ chức hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia Giải thưởng Môi trường TP.HCM năm 2018.

+ Chương trình nông thôn mới:

Phối hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường 5 huyện, Văn phòng điều phối nông thôn mới thành phố tổ chức tập huấn về bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới cho lực lượng tuyên truyền viên nòng cốt, các đoàn thể, ban điều hành khu dân cư và cán bộ phụ trách môi trường các xã, Cán bộ chuyên trách nông thôn mới của Văn phòng Điều phối nông thôn mới xã, huyện và thành viên kiêm nhiệm Văn phòng Điều phối nông thôn mới Thành phố thuộc các Sở, ngành.

Phối hợp Văn phòng Điều phối nông thôn mới thành phố trong công tác kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ trong xây dựng nông thôn mới của các huyện Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè.

Phối hợp Ủy ban nhân dân xã Thạnh An, xã Bình Chánh xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn về bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu năm 2018 và kế hoạch tổ chức tổng vệ sinh và xây dựng công trình xanh sạch đẹp trên địa bàn 2 xã. Đã triển khai 1 lớp tập huấn cho xã đảo Thạnh An; tổ chức 2 ngày chủ nhật xanh và 2 công trình cải tạo điểm ô nhiễm do rác thải thành vườn hoa tại xã Bình Chánh.

Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch chỉ đạo, điều hành thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn TP.HCM năm 2018; và rà soát tình hình xử lý chất thải rắn khu vực nông thôn và báo cáo thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới TP.HCM, các công tác thường trực của Tổ giúp việc Ban chỉ đạo Nông thôn mới.

Tổ chức các hoạt động triển khai Kế hoạch hưởng ứng Chiến dịch Làm cho Thế giới sạch hơn. Kế hoạch “Giáo dục và truyền thông về bảo vệ môi trường trong trường học” năm 2018.

+ Tổ chức ra mắt Chương trình “Quản lý môi trường dựa vào cộng đồng và ứng phó với biến đổi khí hậu” tại xã Bình Chánh huyện Bình Chánh và tổ chức tập huấn cho lực lượng tuyên truyền viên nòng cốt tại các xã nông thôn mới.

+ Biên soạn và phát hành các tài liệu, công cụ hỗ trợ công tác truyền thông về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu đa dạng và phù hợp với từng nhóm đối tượng hỗ trợ công tác tuyên truyền, vận động bảo vệ môi trường tại địa phương, đơn vị.

+ Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua trong công tác Giảm ô nhiễm môi trường trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2017 – 2020.

+ Thực hiện các chuyên mục phát thanh trên sóng Đài tiếng nói nhân dân TP.HCM

+ Xây dựng kế hoạch phối hợp năm 2019 với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên.

- Tình hình sử dụng 1% kinh phí nguồn sự nghiệp môi trường:

Xác định tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường (BVMT), Ủy ban nhân dân thành phố đã thường xuyên chỉ đạo, quán triệt đến các Sở ngành và các quận huyện trong công tác quản lý môi trường và xử lý các vi phạm pháp luật về môi trường theo chức năng, nhiệm vụ. Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân thành phố luôn đảm bảo việc chi ngân sách cho sự nghiệp môi trường luôn cao hơn 1% tổng chi ngân sách đại phương.

 

    Đơn vị tính: triệu đồng

Chi tiêu

Năm 2018

Dự toán

Thực hiện

(10 tháng)

Tổng chi NSĐP (không tính chỉ chuyển nguồn và GTGC)

86.865.626

43.716.875

Chi sự nghiệp môi trường

3.654.662

2.487.735

tỷ lệ % chi SNMT/tổng chi NSĐP

4,21

5,69

 

IV. LĨNH VỰC ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ VÀ VIỄN THÁM

- Công tác xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa hình ở tỷ lệ 1/2.000, 1/5.000 khu vực Thành phố Hồ Chí Minh: Do dự án này duyệt sau tháng 10/2017, chưa được bố trí kinh phí thực hiện nên Sở Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản số 7362/STNMT-KHTC ngày 30 tháng 7 năm 2018 gửi Ủy ban nhân dân thành phố xin tạm ứng kinh phí cho dự án đầu tư Xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa hình ở tỷ lệ 1/2.000, 1/5.000 khu vực Thành phố Hồ Chí Minh. Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục triển khai thực hiện các bước tiếp theo của dự án (chọn thầu cho các gói, xây dựng và trình duyệt thiết kế kỹ thuật – dự toán …) làm cơ sở để triển khai thi công trong năm 2019.

- Kế hoạch mua ảnh viễn thám tập trung phục vụ các ngành: Ủy ban nhân dân thành phố đã chấp thuận chủ trương cho Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện đặt hàng đối với phương án “Kế hoạch mua ảnh viễn thám tập trung phục vụ các ngành”. Dự kiến hoàn thành dự án trước quý 2 năm 2019.

- Công tác Xác định lại cao độ trên hệ thống mốc độ cao đã bị sụt lún trên địa bàn Tp. HCM: Ủy ban nhân dân thành phố đã có văn bản số 4049/UBND-ĐT ngày 06 tháng 9 năm 2018 về thực hiện nhiệm vụ xác định lại cao độ hệ thống mốc độ cao đã bị sụt lún trên địa bàn thành phố để chỉ đạo Ủy ban nhân dân quận/huyện, các Sở phối hợp hỗ trợ trong việc chọn điểm chôn mốc, các hạng mục đo đạc, tính toán sẽ hoàn thành cuối quý 2 năm 2019.

- Công tác đo đạc, cắm mốc ranh giới, chỉnh lý bản đồ địa chính đất nông lâm trường:

+ Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại văn bản số 3418/UBND-ĐT ngày 05 tháng 6 năm 2017 về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư trên địa bàn thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức triển khai và hướng dẫn cho 3 đơn vị chọn tư vấn lập thiết kế kỹ thuật và dự toán công tác cắm mốc ranh giới, lập hồ sơ ranh giới, đo vẽ bản đồ địa chính các khu đất của các đơn vị. Kết quả thực hiện như sau:

Công ty TNHH MTV Bò Sữa thành phố Hồ Chí Minh: đã hoàn thành thiết kế kỹ thuật và dự toán, dự toán kinh phí là 2.491.515.712 đồng.

Công ty TNHH MTV Cây trồng thành phố Hồ Chí Minh chưa xác định được ranh giới quản lý đất nên chưa hoàn thành thiết kế kỹ thuật và dự toán. Khái toán cho công tác lập bản vẽ tổng thể các khu đất do công ty quản lý khoảng 1.022.000.000 đồng.

+ Khu vực rừng phòng hộ Cần Giờ: hiện nay vẫn trong giai đoạn khảo sát, thu thập tài liệu do các khu vực cần đo đạc, cắm mốc ranh giới, lập hồ sơ ranh giới, đo vẽ để cấp giấy chứng nhận có diện tích khoảng 1000 ha nằm xen kẽ giữa các khu dân cư, trong đó một số hộ dân trước đây đã được Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ cấp giấy chứng nhận và nhiều hồ sơ cấp giấy chứng nhận này hiện đã thất lạc, cần có thời gian để Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ tìm kiếm, khôi phục.

+ Nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện công việc, Sở đã có văn bản kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố cho phép Sở phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán riêng biệt của từng đơn vị (theo địa bàn và theo chủ sử dụng), chọn đơn vị tư vấn triển khai thực hiện các bước tiếp theo. Trong khi chờ ý kiến của Ủy ban nhân dân thành phố, Sở đã chủ động phối hợp với Trung tâm Đo đạc Bản đồ tiến hành đo vẽ, lập bản vẽ.

- Công tác địa giới hành chính: Sở đang tiếp tục phối hợp với Sở Nội vụ thực hiện Kế hoạch số 4075/KH-UBND về rà soát, hiệu chỉnh và lập hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp TP.HCM theo hệ toạ độ quốc gia VN – 2000 (Giai đoạn 1: cấp phường - xã - thị trấn) và đang phối hợp với Sở Nội vụ triển khai Kế hoạch thực hiện Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính tại Thành phố Hồ Chí Minh” theo Quyết định số 3292/QĐ-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2014. Thực hiện công tác ký xác nhận bản đồ địa giới hành chính gốc thực địa giữa các phường, xã và thị trấn của 24/24 quận, huyện và kiểm tra mốc địa giới hành chính ngoài thực địa. Hiện Sở đang triển khai và tổ chức việc rà soát, hiệp thương ranh địa giới hành chính với các tỉnh lân cận (kể cả trên biển).

- Chỉnh lý biến động bản đồ địa chính và xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai thành phố Hồ Chí Minh: Sở đang lập thiết kế kỹ thuật và dự toán mới phù hợp với khối lượng công việc và các quy định hiện hành, trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt trong năm 2018, làm cơ sở để triển khai thi công trong năm 2019.

V. LĨNH VỰC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

- Về quản lý khí tượng thủy văn:

+ Trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt Kế hoạch quản lý khí tượng thủy văn trên địa bàn TP.HCM đến năm 2020 và địn hướng đến năm 2025 theo ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

+ Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường việc lập danh mục công trình và chủ công trình phải tổ chức quan trắc, cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn.

+ Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế phối hợp Quản lý hoạt động khí tượng thủy văn trên địa bàn TP.HCM.

- Về ứng phó với biến đổi khí hậu:

+ Hoàn chỉnh báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình hành động số 34-CTrHĐ/TU của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trình Ủy ban nhân dân thành phố thông qua và báo cáo thường trực Thành ủy.

+ Tăng cường hợp tác với tổ chức quốc tế trong việc thực hiện các hành động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính phát triển thành phố thải carbon thấp. Tiếp tục thực hiện đề án phát triển mạng lưới quan trắc chất lượng môi trường thành phố đến năm 2020. Tham gia hội nghị ASEM về cùng hành động ứng phó với biến đổi khí hậu nhằm đạt được mục tiêu phát triển bền vững. Hoàn thiện danh mục các chương trình thực hiện Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn Thành phố năm 2018; thực hiện kiểm kê khí nhà kính năm 2016 và xây dựng kế hoạch thực hiện thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu trên địa bàn thành phố từ nay đến năm 2020.

+ Xây dựng và triển khai Danh mục các chương trình thực hiện Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn thành phố năm 2018: Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt tại Quyết định số 4888/QĐ-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2018.

+ Xây dựng và triển khai Danh mục các chương trình thực hiện Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn thành phố năm 2019: Sở đã bước đầu tổng hợp dự thảo Danh mục các chương trình thực hiện Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn thành phố năm 2019. Sở cũng đã ban hành Công văn nhắc nhở các Sở ban ngành triển khai thực hiện đăng ký nhiệm vụ trong Danh mục các chương trình thực hiện Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn thành phố năm 2019.

+ Xây dựng Quy trình hướng dẫn sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường của Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu: Sở đã tham mưu Ban chỉ đạo gửi văn bản về việc góp ý Quy trình hướng dẫn sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường của Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu đến các Thành viên Ban chỉ đạo để lấy ý kiến hoàn thiện, trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành.

- Phối hợp với Sở Nội vụ trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 3583/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2018 về kiện toàn nhân sự Ban chỉ đạo và Tổ chuyên viên giúp việc Ban chỉ đạo thực hiện Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu.

- Phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) triển khai giai đoạn 2 dự án Hỗ trợ lên kế hoạch và thực hiện các hành động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính phù hợp với điều kiện quốc gia (SPI-NAMA).

- Về công tác phòng, chống thiên tai:

+ Trình Ủy ban nhân dân thành phố chủ trương bổ sung nội dung Xây dựng bản đồ cảnh báo nguy cơ thiên tai trên địa bàn TP.HCM, hiện Sở đang phối hợp với Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và Sở Tài chính để hoàn thiện đề cương.

+ Phối hợp với Viện Kỹ thuật biển và Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố chỉnh sửa Báo cáo cuối cùng của Dự án “Xây dựng phương án di dời dân và cảnh báo sóng thần, bão lũ và hướng dẫn dân khi có thiên tai” thuộc chương trình “Tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng năm 2016”.

+ Xây dựng phương án chủ động phòng chống ứng phó tình trạng ngập lụt do mưa lớn, triều cường và xả lũ, phương án đảm bảo an toàn cho người và tàu thuyền hoạt động trên sông biển, trong vùng nước cảng biển và công tác phối hợp tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố.

+ Triển khai chỉ đạo tăng cường công tác đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa lũ năm 2018.

VI. CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA, XỬ LÝ ĐƠN THƯ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

6.1. Kết quả thực hiện

- Công tác xử phạt vi phạm hành chính: 128 đơn vị với tổng số tiền là 22,4 tỷ đồng.

- Công tác tiếp công dân: tiếp thường xuyên 262 lượt

- Công tác giải quyết hồ sơ khiếu nại, tố cáo là 582 hồ sơ trong đó:

+ Đất đai: 525 hồ sơ trong đó thuộc thẩm quyền: 103 hồ sơ/242 hổ sơ tiếp nhận; không thuộc thẩm quyền: 422 hồ sơ/422 hồ sơ tiếp nhận.

+ Môi trường: 57 hồ sơ trong đó thuộc thẩm quyền: 0 hồ sơ; không thuộc thẩm quyền: 57 hồ sơ/57 hồ sơ tiếp nhận.

6.2. Nhận xét, đánh giá

Công tác thanh tra, xử lý các vụ việc về đất đai trên địa bàn Thành phố còn chưa đáp ứng kịp thời nhu cầu của người dân, ảnh hưởng chung đến tình hình xã hội, an ninh trên địa bàn Thành phố.

VII. LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

- Hoàn thiện quy trình ISO điện tử đối với 39/41 thủ tục để chuẩn bị chạy thử nghiệm (trong đó 20 quy trình về lĩnh vực khoáng sản, 15 quy trình về lĩnh vực tài nguyên nước, 04 quy trình về lĩnh vực biển và hải đảo).

- Phối hợp với các đơn vị vận hành thí điểm dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với các thủ tục hành chính; trong quá trình vận hành thí điểm, theo dõi, phối hợp cùng đơn vị tư vấn tiếp tục hoàn thiện phần mềm;

 - Đã ký hợp đồng với đơn vị tư vấn triển khai thực hiện hạng mục “Triển khai, cập nhật, bổ sung chức năng chỉ đạo điều hành và quản lý hồ sơ công việc theo mô hình liên thông theo Nghị quyết 36a tại Sở”. Lập thuyết minh dự án Dịch vụ công trực tuyến và thuyết minh dự án Trục tích họp dịch vụ web gửi Sở Thông tin và Truyền thông phê duyệt.

- Ban hành Quyết định công bố Kiến trúc tổng thể Công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường trên địa bàn thành phố;

- Triển khai hệ thống tương tác trong công tác chỉ đạo điều hành giữa Bộ và Sở Tài nguyên và Môi trường (liên thông hồ sơ công việc).

- Tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định số 73/2017/NĐ-CP của Chính phủ (Cục Công nghệ Thông tin – Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai cho các Sở ngành trên địa bàn thành phố) và tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ký Quyết định ban hành quy chế thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn thành phố.

- Phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông thuộc Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện tích hợp hệ thống một cửa điện tử của Sở lên hệ thống một cửa điện tử Thành phố.

- Thí điểm triển khai giải pháp quản lý cơ sở dữ liệu địa chính (HCM LIS) tại Văn phòng đăng ký đất đai thành phố và Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Quận 1 và Quận 12 theo Thông báo số 5841/TB-STNMT-Vp ngày 19 tháng 6 năm 2018.

- Triển khai sử dụng chữ ký số trong văn bản điện tử tại Sở.

- Triển khai thực hiện Kế hoạch tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường và Kế hoạch nâng điểm Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2018 – 2019.

- Trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, phê duyệt “Kế hoạch điều tra, thu thập, cập nhật thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường và thu thập, cập nhật thông tin mô tả về thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn thành phố” và xem xét, ban hành đơn giá xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn thành phố.

VIII. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 7 CHƯƠNG TRÌNH ĐỘT PHÁ VÀ 2 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM CỦA THÀNH PHỐ

1. Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

- Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Kế hoạch số 2559/KH-STNMT-VP ngày 20 tháng 3 năm 2018 về đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2018.

- Kết quả thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức được phê duyệt:

+ Số lượng tham gia các lớp do Thành phố tổ chức: 384 lượt, trong đó: 315 lượt đã học xong (100% đạt yêu cầu), 39 lượt đang học.

+ Số lượng lớp do cơ quan tổ chức/phối hợp tổ chức: 05 lớp; số lượng cán bộ, công chức, viên chức tham gia các lớp do cơ quan tự tổ chức/phối hợp tổ chức: 465 lượt (100% đạt yêu cầu).

- Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện đúng các quy định về vị trí việc làm và cơ cấu công chức, viên chức; các quy định về quản lý cán bộ, công chức, viên chức; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Tổ chức bộ máy cơ quan được sắp xếp kiện toàn theo quy định, phát huy hiệu quả trong công việc; chất lượng đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức từng bước được nâng cao.

2. Chương trình cải cách hành chính

2.1. Cải cách thể chế hành chính

- Nhằm chủ động kịp thời trong việc tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố trong việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL), bên cạnh việc rà soát các VBQPPL thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường, Sở sẽ xây dựng các dự thảo VBQPPL sửa đổi, bổ sung các văn văn trước đó hoặc xây dựng mới khi pháp luật sửa đổi hoặc có quy định mới.

- Trong năm 2018, Sở đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố, Hội đồng nhân dân thành phố, Thành ủy thành phố ban hành các văn bản sau:

+ Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 12 tháng 01 năm 2018 của Thành ủy TP.HCM về tăng cường lãnh đạo nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án có thu hồi đất, góp phần ổn định tình hình chính trị - kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố giai đoạn 2018 – 2020.

+ Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 09 tháng 02 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch tổ chức đầu thầu lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện các dự án xử lý chất thải rắn bằng công nghệ đốt phát điện trên địa bàn thành phố năm 2018.

+ Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND ngày 16 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố về điều chỉnh mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn TP.HCM.

+ Quyết định số 1503/QĐ-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 73/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường.

+ Quyết định số 1774/QĐ-UBND ngày 02 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tại TP.HCM.

+ Quyết định số 2129/QĐ-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND ngày 16 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố về điều chỉnh mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn TP.HCM.

+ Quyết định số 2437/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 12 tháng 01 năm 2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án có thu hồi đất, góp phần ổn định tình hình chính trị - kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố giai đoạn 2018 – 2020.

+ Quyết định số 2515/QĐ-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường TP.HCM.

+ Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố về công tác quản lý và sử dụng nguồn tài nguyên đất, trọng tâm là tài nguyên đất do Nhà nước trực tiếp quản lý trên địa bàn thành phố.

+ Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố về thông qua Danh mục các dự án cần thu hồi đất; dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn TP.HCM.

+ Quyết định số 3103/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về ủy quyền xây dựng đơn giá, xác định dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị, dự toán các chi phí giám sát, chi phí quản lý dịch vụ công ích đô thị; tổ chức thẩm định, phê duyệt đơn giá và dự toán các chi phí trên để thực hiện đặt hàng, đấu thầu trong lĩnh vực vệ sinh môi trường.

+ Quyết định số 2971/QĐ-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tại TP.HCM.

+ Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn TP.HCM.

+ Quyết định số 4318/QĐ-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt nhiệm vụ lập vả quản lý hồ sơ tài nguyên hải đảo trên địa bàn TP.HCM.

+ Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn TP.HCM.

+ Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và giá tối đa dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt sử dụng nguốn vốn ngân sách nhà nước.

+ Quyết định số 4888/QĐ-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt Danh mục các chương trình thực hiện Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn thành phố năm 2018 sử dụng nguồn vốn sự nghiệp môi trường.

+ Quyết định số 44/2018/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về phân loại chất thải rắn sinh hoạt tài nguồn trên địa bàn TP.HCM.

- Sở đã ban hành Kế hoạch số 1000/KH-STNMT-PC ngày 25 tháng 01 năm 2018 về công tác kiểm tra, rà soát văn bản thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2018, với 49 VBQPPL liên quan đến ngành.

2.2. Cải cách thủ tục hành chính (TTHC)

- Sở đã ban hành và triển khai Kế hoạch số 1254/KH-STNMT-PC ngày 31 tháng 01 năm 2018 về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường. Ban Giám đốc Sở đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị tiếp tục tự rà soát lại bộ TTHC đang áp dụng tại Sở, đối chiếu với quy định hiện hành, chuyển Sở Tư pháp thẩm định một số TTHC mới trước khi trình Ủy ban nhân dân Thành phố.

- Ngoài ra, ngày 05 tháng 4 năm 2018 Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Quyết định số 475/QĐ-STNMT-VP về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra, khảo sát công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2018.

- Tổng số thủ tục hành chính dự kiến công bố: 172 thủ tục hành chính (Khí tượng thủy văn: 03; Biển, đảo: 04; quản lý đất: 14; thanh tra: 01; Bảo vệ môi trường: 08; Bản đồ viễn thám: 02; chất thải rắn: 02; tài nguyên nước: 19; khoáng sản: 20; Văn phòng Đăng ký đất đai: 99).

- Đã công bố 115 thủ tục hành chính (Khí tượng thủy văn: 03; Biển, đảo: 04; Bảo vệ môi trường: 03; Bản đồ viễn thám: 02; Chất thải rắn: 02; Tài nguyên nước: 17; khoáng sản: 17; Văn phòng Đăng ký Đất đai: 67).

2.3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

- Tình hình quản lý biên chế: Căn cứ Quyết định 358/QĐ-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về giao chỉ tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2018, Sở đã tiến hành phân bổ chỉ tiêu biên chế như sau:

+ Hành chính: 282 biên chế, trong đó: biên chế có mặt 270 người (khối cơ quan 190, đơn vị là 80), biên chế chưa sử dụng 12.

+ Sự nghiệp: 867 biên chế, trong đó biên chế có mặt 792 người, số hợp đồng lao động ngoài chỉ tiêu biên chế là 635 người.

- Hiện nay Sở đã ban hành Quy chế làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường, đã ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở.

- Sở Tài nguyên và Môi trường được Ủy ban nhân dân Thành phố ủy quyền quản lý bao gồm 09 lĩnh vực: đất đai; giải quyết khiếu nại, tố cáo; đo đạc bản đồ; tài nguyên nước; khoáng sản; khí tượng thủy văn; biển và hải đảo; quản lý chất thải rắn; môi trường với 164 TTHC.

2.4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

- Trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt danh mục vị trí việc làm tại các đơn vị sự nghiệp công lập tại Sở Tài nguyên và Môi trường (Quyết định số 1325/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố).

- Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Kế hoạch số 2559/KH-STNMT-VP ngày 20 tháng 3 năm 2018 về đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2018.

- Đã phê duyệt Đề án Vị trí việc làm của 7/7 đơn vị sự nghiệp công lập và 3/3 đơn vị sự nghiệp tự chủ đã phê duyệt Đề án Vị trí việc làm theo thẩm quyền trên cơ sở thẩm định của Sở.

- Kết quả thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức được phê duyệt:

+ Số lượng tham gia các lớp do Thành phố tổ chức (tỷ lệ % đạt yêu cầu cuối khóa học): 384 lượt, trong đó: 315 lượt đã học xong (100% đạt yêu cầu), 39 lượt đang học.

+ Số lượng lớp do cơ quan tổ chức/phối hợp tổ chức: 05 lớp; số lượng cán bộ, công chức, viên chức tham gia các lớp do cơ quan tự tổ chức/phối hợp tổ chức (tỷ lệ % đạt yêu cầu cuối khóa học): 465 lượt (100% đạt yêu cầu).

- Sở đã triển khai đến các phòng, ban, đơn vị thực hiện Quy định về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh được Ủy ban nhân dân thành phố ban hành tại Quyết định số 67/2017/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2017.

2.5 Cải cách tài chính công

- Hiện nay, tại Sở Tài nguyên và Môi trường đang thực hiện chi tăng thu  nhập cho cán bộ, công chức. Bình quân số lần mà cán bộ, công chức được tăng thu nhập: 4 lần theo từng quý trong năm.

- Thực hiện đổi mới cơ chế quản lý đối với cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập: Thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP và thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP.

2.6. Hiện đại hóa hành chính

- Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Kế hoạch số 2403/KH-STNMT-TTCNTT ngày 16 tháng 3 năm 2018 về ứng dụng công nghệ thông tại Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2018 với mục tiêu ứng dụng công nghệ thông tin rộng rãi và hiệu quả trong mọi hoạt động của cơ quan làm cơ sở để phục vụ công tác cải cách hành chính, nâng cao năng suất lao động, góp phần hiện đại hóa nền hành chính, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin; góp phần nâng cao hiệu quả công tác tại thành phố.

- Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành triển khai thí điểm dịch vụ công trực tuyến đối với 45 TTHC gồm các lĩnh vực: Chất thải rắn: 02 TTHC; Đo đạc bản đồ: 02 TTHC; Khí tượng thủy văn 03 TTHC; tài nguyên nước: 17 TTHC; khoáng sản: 17 TTHC; biển đảo: 04 TTHC.

- Sở đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông hoàn thành tích hợp Hệ thống một cửa điện tử của Sở lên hệ thống một cửa điện tử thành phố đối với 11 TTHC và đang tiếp tục phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông đối với các thủ tục còn lại..

- Các phần mềm đang được quản lý, sử dụng tại cơ quan, đơn vị:

+ Do Bộ, ngành trung ương cung cấp: Phần mềm VILIS;

+ Do Thành phố cung cấp: Phần mềm Quản lý văn bản; Phần mềm Quản lý cán bộ, công chức; Phần mềm Quản lý tài sản công; Phần mềm theo dõi các chỉ đạo của Thường trực Ủy ban.

- Sở đã ban hành Kế hoạch số 3090/KH-STNMT-VP ngày 03 tháng 4 năm 2018 về triển khai xây dựng và áp dụng ISO năm 2018.

Nhận xét, đánh giá

Công tác cải cách hành chính luôn được Ban Giám đốc Sở quan tâm và có ý kiến chỉ đạo sâu sát, kịp thời và quyết liệt nên các kế hoạch, chương trình, văn bản chỉ đạo được ban hành kịp thời và cụ thể, quyết tâm khắc phục những mặt còn hạn chế đồng thời phát huy, sáng tạo những biện pháp cải cách hành chính có tính hiệu quả thiết thực.

3. Chương trình nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố đáp ứng yêu cầu hội nhập

Về báo cáo kết quả thực hiện một số nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X về nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế Thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có báo cáo số 7543/STNMT-VP ngày 06 tháng 8 năm 2018 gửi Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 160/QĐ-TTTP-P1 ngày 03 tháng 7 năm 2018 của Chánh Thanh tra Thành phố.

4. Chương trình giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông

- Sở Tài nguyên và Môi trường đã rút ngắn quy trình thẩm định ĐTM đề cương dự toán lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), phê duyệt ĐTM, kế hoạch bảo vệ môi trường liên quan đến lĩnh vực giao thông (cầu, đường bộ, đường thủy nội địa, đường sắt đô thị); vận tải, kết cấu hạ tầng khác có liên quan đến giao thông vận tải (cấp thoát nước, công viên cây xanh, chiếu sáng công cộng và bãi xe đô thị, kè bảo vệ bờ trên các tuyến đường thủy nội địa, tuyến hàng hải) từ 30 ngày xuống còn 25 ngày làm việc, rút ngắn quy trình phê duyệt ĐTM từ 20 ngày xuống còn 15 ngày làm việc (đối với trường hợp đủ điều kiện phê duyệt);

- Công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư chủ động tham mưu cho Thành phố giải quyết các vướng mắc khó khăn về chủ trương và đảm bảo tiến độ cam kết giao mặt bằng cho đơn vị thi công thực hiện dự án;

- Liên quan đến vấn đề ngập nước, phòng chống thiên tai; Sở đã xây dựng Bản đồ cảnh báo nguy cơ thiên tai trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, công tác này góp phần chủ động ứng phó với ngập úng của thành phố vào mùa mưa bão;

- Phối hợp với Sở Giao thông vận tải thực hiện cải tạo, nâng cấp các tuyến giao thông thủy;

- Đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Triển khai thực hiện đưa nội dung chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông là tiêu chí để căn cứ bình xét thi đua, khen thưởng cho công chức, viên chức và người lao động.

- Dự án hạ tầng giao thông đi qua nhiều quận, huyện nên thủ tục, hồ sơ và pháp lý thu hồi, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thường kéo dài;

- Việc khiếu nại, khiếu kiện về đơn giá bồi thường trong các dự án mở rộng, nâng cấp đường kéo dài và phức tạp;

- Thủ tục đấu thầu và phê duyệt trong các dự án hạ tầng giao thông thường kéo dài nhiều năm nên ảnh hưởng đến giá đất bồi thường, hỗ trợ và tái định cư nên khó khăn trong việc bàn giao mặt bằng thi công dự án.

5. Chương trình giảm ngập nước

- Công tác quy hoạch, quản lý và khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả và bền vững các nguồn tài nguyên: Sở đã xây dựng đề cương dự án “Quy hoạch tổng thể tài nguyên nước thành phồ Hồ Chí Minh đến năm 2030” để có cơ sở xây dựng các quy hoạch thành phần như: phân bổ nguồn nước, bảo vệ nguồn nước, phòng chống và khắc phục hậu quả tác hại rủi ro do nước gây ra, tác động của biến đổi khí hậu đến nguồn nước của thành phố trong kỳ quy hoạch; Điều tra, đánh giá bổ sung các dữ liệu cần thiết làm cơ sở khoa học để xây dựng quy hoạch tài nguyên nước bao gồm các nội dung: Thu thập, điều tra, tổng hợp, phân tích, đánh giá và chuẩn hóa toàn bộ các cơ sở dữ liệu có liên quan đến tài nguyên nước; Đánh giá đặc điểm nguồn nước, hiện trạng khai thác, xác định khả năng khai thác sử dụng của các nguồn nước; dự báo đối tượng và nhu cầu nước đến năm 2030; Đánh giá nguồn sinh thủy, các nguồn nước bị ô nhiễm, xác định các nguồn nước cần bảo tồn để đưa ra giải pháp bảo vệ nguồn nước.

- Đánh giá chi tiết hiện tượng sạt lở lòng, bờ, bãi sông, sụt lún đất xâm ngập mặn, lũ lụt do nguồn nước gây ra.

Đề cương này đã được chỉnh sửa và có văn bản số 9178/STNMT-TNNKS ngày 08 tháng 9 năm 2017 gửi cho Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt. Tuy nhiên, nhiệm vụ này đang tạm ngưng để chờ quy hoạch khung của quốc gia làm cơ sở quy hoạch Thành phố cho phù hợp.

- Về công tác kiểm tra, giám sát, xử lý tình trạng xả thải gây ô nhiễm nguồn nước sông, kênh, rạch liên vùng:

Trong năm 2017, đã tiến hành kiểm tra theo Kế hoạch là 896 doanh nghiệp, xử phạt hành chính 70 doanh nghiệp vi phạm, tổng số tiền là 10,2 tỷ đồng. Năm 2018 Sở đã ban hành Quyết định số 211/QĐ-STNMT-TTS ngày 12 tháng 2 năm 2018 về phê duyệt Kế hoạch kiểm tra trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, tài nguyên nước khoáng sản với tổng số doanh nghiệp là 833 doanh  nghiệp.

- Liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát việc san lắp rạch trong các dự án phát triển đô thị, kiên quyết bắt buộc Nhà đầu tư, Chủ đầu tư phải thực hiện cải tạo rạch, xây dựng hệ thống thoát nước, hồ điều tiết đảm bảo chức năng thoát nước, điều tiết của hồ trước khi thực hiện san lắp: Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Xây dựng có ý kiến liên quan đến công tác nêu trên khi giải quyết thủ tục công nhận, chấp thuận dự án đầu tư và sử dụng đất theo quy định.

- Rà soát quỹ đất, tổ chức cắm mốc tại các vị trí dự kiến xây dựng nhà máy xử lý nước thải đô thị theo quy hoạch

Việc quy hoạch các nhà máy xử lý nước thải thuộc chức năng của Sở Quy hoạch – Kiến trúc, Sở Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân các quận huyện trên cơ sở nhu cầu phát triển đô thị. Sở Tài nguyên và Môi trường có chức năng nhiệm vụ thực hiện hồ sơ pháp lý sử dụng đất như cập nhật và trình duyệt Kế hoạch sử dụng đất; trình Quyết định hoặc hướng dẫn thủ tục thu hồi đất, trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định giao đất, thuê đất sau khi có dự án đầu tư được quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân thành phố. Liên quan đến vấn đề này, đề nghị tổ chức lập quy hoạch mạng lưới nhà máy xử lý nước thải đô thị trên cơ sở quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng đô thị để lập danh mục dự án kêu gọi đầu tư thực hiện dự án, công trình giảm ngập.

- Thực hiện có hiệu quả Chương trình đột phá về cải cách hành chính; đơn giản tối đa các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian ra các quyết định cần thiết có liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình giảm ngập để có thể triển khai thi công, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu đề ra trong giai đoạn 2016-2020.

- Sở đang xây dựng “Bản đồ cảnh báo nguy cơ thiên tai trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh” là bản đồ số cảnh báo thiên tai, phân vùng cấp độ rủi ro thiên tai tỷ lệ 1:10.000 (bao gồm bão/áp thấp nhiệt đới, nước dâng do bão/áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, ngập lụt, nắng nóng, hạn hán, xâm nhập mặn, hỏa hoạn, sụt lún, động đất, sóng thần) có khả năng thể hiện biến động theo thời gian về thiên tai và rủi ro thiên tai trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, đang trình Ủy ban nhân dân Thành phố chủ trương bổ sung nội dung để thực hiện (văn bản số 4026/STNMT-KTTV ngày 27 tháng 4 năm 2018).

6. Chương trình giảm ô nhiễm môi trường

- Công tác bảo vệ môi trường, vệ sinh đô thị tiếp tục được quan tâm thực hiện khá tốt. Đã đảm bảo thu gom, vận chuyển, xử lý bình quân 9.147,13 tấn/ngày chất thải rắn đô thị, đạt tỷ lệ 100. Công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn công nghiệp, chất thải nguy hại đi vào ổn định, đảm bảo tỷ lệ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn công nghiệp, chất thải nguy hại đạt 100%. Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế đạt tỷ lệ 100%

- Tiếp tục thực hiện các đợt giám sát, lấy mẫu quan trắc chất lượng môi trường định kỳ; giám sát hoạt động của trạm quan trắc nước thải tự động tại các Khu chế xuất - Khu công nghiệp. Duy trì kết quả 100% khu chế xuất - khu công nghiệp trên địa bàn đã xây dựng và vận hành trạm xử lý nước thải tập trung. Thực hiện thường xuyên công tác kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Hoàn thành cơ bản hạ tầng khu công nghiệp Lê Minh Xuân 3 phục vụ Chương trình di dời cơ sở gây ô nhiễm và cơ sở không còn phù hợp với quy hoạch. Phối hợp với tỉnh Bình Dương triển khai công tác giảm tình hình ô nhiễm trên kênh Ba Bò theo kế hoạch liên tịch đã ký. Tiếp nhận hồ sơ các tập thể, cá nhân và cộng đồng tham gia Giải thưởng Môi trường thành phố Hồ Chí Minh năm 2018

- Đã ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch thu gom và xử lý chất thải nguy hại, chất thải y tế trên địa bàn thành phố; quy định về giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác. Tổ chức lấy ý kiến cộng đồng về Đồ án quy hoạch chất thải rắn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050; Ban hành định hướng mạng lưới trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt (văn bản số 4509/UBND-ĐT ngày 08 tháng 10 năm 2018). Tiếp tục hoàn thiện quy định về quản lý nghĩa trang; quy định quản lý chất thải sinh hoạt... Đẩy nhanh tiến độ triển khai công tác chuyển đổi các phương tiện thu gom, vận chuyển chất thải; triển khai bố trí các điểm tập kết chất thải rắn sinh hoạt trong các khu đô thị hiện hữu. Tăng cường kêu gọi đầu tư thùng rác và nhà vệ sinh công cộng nhằm bảo vệ môi trường, giữ gìn mỹ quan đô thị.

- Đã ban hành Quyết định số 44/2018/QĐ-UBND ngày 14/11/2018 Quy định về phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Tăng cường công tác tuyên truyền phân loại chất thải rắn tại nguồn đến các quận huyện. Hướng dẫn các quận huyện về phương thức hỗ trợ cho người dân trong triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt. Triển khai ứng dụng hướng dẫn phân loại rác tại nguồn trên điện thoại thông minh. Phối hợp với Công ty mGreen thí điểm ứng dụng công nghệ số thực hiện phân loại rác tại nguồn và thu hồi rác tái chế. Ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc Chương trình phân loại CTRSH tại nguồn trên địa bàn thành phố. Triển khai kế hoạch khảo sát về kiểm tra giám sát tình hình quản lý chất thải rắn sinh hoạt. Từng bước chuyển đổi hình thức xử lý chất thải rắn thông qua  việc giảm dần tỷ lệ chôn lấp, tăng tỷ lệ đốt, tái chế và làm phân compost. Tiếp tục thực hiện chương trình giảm thiểu sử dụng túi nilong trên địa bàn Thành phố.

- Tăng cường hợp tác với tổ chức quốc tế trong việc thực hiện các hành động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính phát triển thành phố thải carbon thấp. Tiếp tục thực hiện đề án phát triển mạng lưới quan trắc chất lượng môi trường thành phố đến năm 2020.Tham gia hội nghị ASEM về cùng hành động ứng phó với biến đổi khí hậu nhằm đạt được mục tiêu phát triển bền vững. Hoàn thiện danh mục các chương trình thực hiện Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn Thành phố năm 2018; thực hiện kiểm kê khí nhà kính năm 2016 và xây dựng kế hoạch thực hiện thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu trên địa bàn thành phố từ nay đến năm 2020...

7. Chương trình chỉnh trang và phát triển đô thị

Phối hợp với Sở Xây dựng về tình hình thực hiện di dời và tổ chức lại cuộc sống cho người dân đang sống trên và ven kênh, rạch; phối hợp xây dựng trình tự thực hiện chỉnh trang đô thị, di dời và tổ chức lại cuộc sống cho người dân đang sống trên và ven kênh rạch bằng nguồn vốn ngân sách, đồng thời phối hợp triển khai thực hiện từng dự án đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ theo Quyết định 2034/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố và thực hiện Kế hoạch số 1776/KH-UBND ngày 03 tháng 4 năm 2017 về tổ chức thực hiện Chương trình cải tạo, sửa chữa chung cư cũ, xây dựng chung cư mới thay thế chung cư cũ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016 - 2020.

8. Nghị quyết 54

8.1. Về triển khai rà soát, lập danh mục các dự án chuyển mục đích trồng lúa theo Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Quốc Hội

Thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Quốc Hội về thí điểm cơ chế đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh; Nghị quyết 08-NQ/TU ngày 06 tháng 12 năm 2017 của Thành Ủy và Nghị quyết 25/NQ-HĐND ngày 7 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố về triển khai thực hiện Nghị quyết Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh; Kế hoạch số 8127/KH-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về triển khai các nội dung, đề án thực hiện Nghị quyết 54/2017/QH14.

Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành kế hoạch số 675/KH-STNMT-QLĐ ngày 18 tháng 01 năm 2018 về triển khai rà soát, lập danh mục các dự án chuyển mục đích trồng lúa theo Luật Đất đai và Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Quốc Hội.

Căn cứ văn bản số 1048/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 07 tháng 3 năm 2018 của Tổng cục Quản lý đất đai về việc chuyển mục đích đất lúa trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; báo cáo rà soát các dự án chuyển mục đích lúa trên 10ha của các quận, huyện, Sở có văn bản số 4508/STNMT-QLĐ ngày 14 tháng 5 năm 2018 báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố tại Tờ trình 2386/TTr-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2018 thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất, dự án có chuyển mục đích đất trồng lúa trên địa bàn thành phố.

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố về việc lấy ý kiến nhân dân các dự án có sử dụng trên 10ha đất trồng lúa, Sở Tài nguyên và Môi trường có các văn bản đề nghị các quận, huyện thực hiện việc lấy ý kiến nhân dân: 5333/STNMT-QLĐ ngày 05 tháng 6 năm 2018, 5593/STNMT-QLĐ ngày 12 tháng 6 năm 2018, 5594/STNMT-QLĐ ngày 12 tháng 6 năm 2018, 6174/STNMT-QLĐ ngày 28 tháng 6 năm 2018.

Ủy ban nhân dân thành phố có Tờ trình số 2804/TTr-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2018 trình Hội đồng nhân dân thành phố về việc lấy ý kiến nhân dân đối với dự án chuyển mục đích đất lúa trên 10ha.

Căn cứ buổi thẩm tra của Ban đô thị - Hội đồng nhân dân thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường đã rà soát, điều chỉnh, thống nhất với quận huyện báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố tại văn bản số 6484/STNMT-QLĐ ngày 06 tháng 7 năm 2018, Ủy ban nhân dân thành phố có Tờ trình số 3020/TTr-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2018 trình Hội đồng nhân dân thành phố (thay thế Tờ trình 2386/TTr-UBND).

Ngày 12 tháng 7 năm 2018, Hội đồng nhân dân thành phố ban hành Nghị quyết 09/NQ-HĐND về thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất, dự án có chuyển mục đích đất trồng lúa trên địa bàn thành phố. Theo đó, thông qua 28/31 dự án có chuyển mục lúa trên 10ha theo Tờ trình 3020/TTr-UBND, chưa thông qua 03 dự án trên địa bàn huyện Củ Chi và đề nghị tổ chức lấy lại ý kiến nhân dân.

Ngày 14 tháng 11 năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản số 11016/STNMT-QLĐ báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố thông qua Danh mục dự án thu hồi đất, dự án chuyển mục đích đất trồng lúa trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

8.2. Triển khai thực hiện Quyết định 2129/QĐ-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND ngày 16 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng nhân dân về điều chỉnh mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

  Căn cứ theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Quyết định số 792/QĐ-STNMT-CCBVMT ngày 19 tháng 6 năm 2018 về ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 2129/QĐ-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố. Trong đó, giao Chi cục Bảo vệ môi trường chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, đơn vị liên quan tổ chức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp theo quy định pháp luật.

Sở Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản số 5959/STNMT-CCBVMT ngày 22 tháng 6 năm 2018 và văn bản số 6350/STNMT-CCBVMT ngày 4 tháng 7 năm 2018 gởi đến Ủy ban nhân dân 24 quận – huyện để tổng hợp, thống kê, rà soát danh sách các đối tượng nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải trên địa bàn.

Phối hợp cùng Ban quản lý các Khu chế xuất, Khu công nghiệp (Hepza) tập huấn các quy định về phí bảo vệ môi trường đối với nuớc thải công nghiệp theo quy định tại Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐND cho các công ty đầu tư hạ tầng Khu chế xuất, Khu công nghiệp.

Phối hợp cùng Phòng Tài nguyên và Môi trường quận – huyện đã tổ chức tập huấn huấn các quy định về phí bảo vệ môi trường đối với nuớc thải công nghiệp theo quy định tại Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐND cho các cơ sở sản xuất tại quận Bình Thạnh, Phú Nhuận, Quận 1, Quận 3, Quận 4 và quận Bình Tân.

Theo Quyết định 2129/QĐ-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố có giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan “Khảo sát, đánh giá tác động kinh tế, khả năng đóng góp của người nộp phí; hiệu quả thu phí theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 120/1016/NĐ-CP của Chính phủ”. Hiện nay, Sở Khoa học và Công nghệ đã ghi vốn thực hiện đề tài về đánh giá tác động xã hội của các đối tượng nộp phí theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố và dự kiến thực hiện vào năm 2019. Chi cục Bảo vệ môi trường sẽ theo dõi, phối hợp, báo cáo kết quả thực hiện.

9. Đề án Đô thị thông minh

- Xây dựng cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý ở tỷ lệ 1/2000, 1/5000 khu vực Thành phố Hồ Chí Minh: Sở Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 121/QĐ-SKHĐT ngày 03 tháng 5 năm 2018.

- Xây dựng hệ thống thông tin chuyên ngành trong lĩnh vực quản lý chất thải rắn: Hoàn thành ứng dụng hướng dẫn phân loại CTR tại nguồn trên điện thoại (smart phone); Hoàn thành DVC trực tuyến cấp độ 3 đối với thủ tục đăng ký Chủ nguồn thải chất thải nguy hại; Đang thí điểm “Xây dựng hệ thống kiểm soát và giám sát phương tiện vận chuyển chất thải trên địa bàn thành phố” tại Quận 4, Quận 12 và quậnTân Bình.

- Lập thiết kế kỹ thuật và dự toán mới phù hợp với khối lượng công việc và các quy định hiện hành, sẽ trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt Chỉnh lý biến động bản đồ địa chính, xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai thành phố Hồ Chí Minh.

IX. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

1. Lĩnh vực đất đai

- Qua một năm thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, được sự quan tâm, chỉ đạo và tạo điều kiện của Ủy ban nhân dân Thành phố, đã đạt được một số kết quả khả quan, góp phần vào việc thúc đẩy kinh tế - xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh phát triển về chất lẫn lượng thông qua công tác thu hồi, đấu giá quyền sử dụng đất, bồi thường di dời, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư và công tác tạo quỹ đất hoàn vốn để các nhà đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở, kết nối đồng bộ giao thông thuận lợi, phát triển kinh tế địa phương.

- Đã đầu tư xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện công tác chuyên môn trên tinh thần khả thi nhất; đồng thời đề xuất các giải pháp chủ động thực hiện và tích cực phối hợp với các cơ quan, sở, ngành, quận, huyện đảm bảo đẩy nhanh tiến độ thực hiện công việc nhằm đạt kết quả cao nhất. Đã và đang phối hợp với quận, huyện giải quyết các vấn đề tồn đọng liên quan đến dự án 97 ha P.Long Bình, Quận 9, khu Đô thị mới và dự án ngầm hóa tuyến điện 220kv, huyện Nhà Bè; đồng thời triển khai công tác thu hồi, bồi thường khu 8,6 ha phường Phú Hữu, Quận 9 và khu tạo quỹ đất xây dựng Trung tâm Hương liệu hóa chất tại khu đất 11,26 ha phường 7, Quận 8. Tập trung công tác lập thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất đối với các khu đất đã được Sở Tài chính thông qua và Thành phố phê duyệt giá khởi điểm. Triển khai công tác khai thác ngắn hạn các khu đất được giao quản lý.

- Một số khu đất thu hồi theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP, dù đã tiếp nhận nhưng vẫn còn vướng các hộ dân đang sinh sống trên khu. Hiện nay, chưa có cơ sở pháp lý cụ thể, chặt chẽ về bồi thường và di dời các hộ dân nên vẫn chưa triển khai thực hiện. Một số Sở ngành, quận huyện chưa tích cực phối hợp triển khai công tác thu hồi đất dẫn đến có những khu đất kéo dài nhiều năm vẫn chưa tiếp nhận được.

- Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng: Việc áp dụng biện pháp cưỡng chế thu hồi đất tại các quận, huyện đối với trường hợp người dân không bàn giao mặt bằng chưa được thực hiện mạnh mẽ vì vậy làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các dự án bồi thường, không bàn giao được mặt bằng cho nhà đầu tư.

- Công tác tài chính: Nhu cầu nguồn vốn để thực hiện các dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất cho Thành phố là rất lớn. Tuy nhiên ngân sách thành phố lại không đủ, dẫn đến tình trạng khó khăn trong việc thực hiện tạm ứng vốn để thực hiệc các dự án theo chỉ đạo của thành phố.

2. Lĩnh vực môi trường

- Nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng về bảo vệ môi trường có chuyển biến đáng kể. Các hoạt động bảo vệ môi trường liên tịch giửa Sở, Thành đoàn, Hội liên hiệp phụ nữ thành phố, Hội Nông dân thành phố và các đoàn thể khác đã góp phần mang lại hiệu quả không nhỏ trong công tác vận động cộng đồng nâng cao ý thức, thay đổi hành vi, không xả rác, góp phần quan trọng trong công tác xã hội hóa về bảo vệ môi trường được nhiều tổ chức, cá nhân tham gia, đặc biệt trong đầu tư xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

Trong thời gian qua, công tác bảo vệ môi trường tại thành phố tiếp tục được triển khai hiệu quả với nhiều dự án đầu tư, chương trình thiết thực theo hướng tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Hoạt động thông tin tuyên truyền về môi trường ngày càng đa dạng góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho người dân trên địa bàn.

- Công tác ứng phó với biến đổi khí hậu: Đã từng bước triển khai sâu rộng, cụ thể trên một số lĩnh vực, đã tính toán được lượng phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính, chuyển dần từ đánh giá định tính tiến đến định lượng một số ngành, lĩnh vực.

- Công tác quản lý khí tượng, thủy văn:

+ Hiện tại dữ liệu khí tượng thủy văn do Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ chưa được phổ biến như cơ sở dữ liệu dùng chung của Thành phố. Quy chế phối hợp Quản lý hoạt động khí tượng thủy văn trên địa bàn TP.HCM nếu được ban hành sẽ là căn cứ để khai thác dữ liệu phục vụ quản lý nhà nước tốt hơn.

+ Kế hoạch quản lý khí tượng thủy văn trên địa bàn TP.HCM đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025 có khó khăn trong công tác triển khai. Hiện Kế hoạch này đang được giải trình một số nội dung đề trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Hạn chế:

+ Về ý thức người dân: một bộ phận nhỏ có ý thức chưa cao về công tác bảo vệ môi trường.

+ Công tác phân loại chất thải rắn sinh hoạt: việc triển khai còn khó khăn do cần phải có nhiều thời gian để hình thành thói quen từ chủ nguồn thải đến lực lượng thu gom, vận chuyển và xây dựng hệ thống thu gom, vận chuyển riêng phù hợp với 02 loại chất thải sau phân loại.

+ Công tác vận chuyển chất thải rắn: hiện nay còn khoảng 15% phương tiện vận chuyển hết niên hạn sử dụng, chưa đảm bảo môi trường, tình trạng rỉ rác gây mất vệ sinh và mỹ quan đô thị. Việc chuẩn hóa các phương tiện thu gom, vận chuyển cần phải có thời gian để các tổ chức, cá nhân tham gia thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt chuyển đổi, đầu tư phương tiện theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành  phố.

+ Nhà vệ sinh công cộng, thùng rác công cộng: việc lựa chọn địa điểm đặt còn gặp nhiều khó khăn trong việc đồng thuận của người dân khi đặt thùng rác công cộng trước mặt tiền nhà. Ngoài ra các thùng rác công cộng, nhà vệ sinh công cộng không đảm bảo vệ sinh chưa được đầu tư thay thế kịp.

+ Công tác kêu gọi nhà thầu tư, xử lý chất thải rắn sinh hoạt: cơ chế chính sách khuyến khích về ưu đãi vốn đầu tư còn bất cập.

+ Công tác quản lý chất thải nguy hại: Công tác thu thập cập nhật số liệu chất thải nguy hại từ TP.HCM chuyển ra tỉnh để xử lý, thu gom, vận chuyển từ tỉnh về TP.HCM gặp nhiều khó khăn do chưa triển khai được công tác kiểm tra, giám sát.

+ Chương trình giảm sử dụng túi ni lông: Sự phối hợp giữa các Sở, ngành và quận/huyện về triển khai công tác tuyên truyền chưa được chặt chẽ. Tỷ lệ người dân và tiểu thương tự giác tham gia việc giảm sử dụng túi ni lông chưa cao. Chưa có quy định về tiêu chuẩn, tiêu chí, chất lượng, mẫu mã đối với sản phẩm thân thiện môi trường, cách thức phân biệt ni lông thông thường và túi thân thiện để người tiêu dùng biết.

 

PHẦN II

NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP NĂM 2019

I. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước qua phân cấp, ủy quyền trên các lĩnh vực quản lý hành chính nhà nước. Nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của kinh tế Thành phố gắn với tái cấu trúc kinh tế theo chiều sâu, chất lượng, hiệu quả. Phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ gắn với chỉnh trang đô thị, giảm ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông, giảm ngập nước, giảm ô nhiễm môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và chăm lo đời sống nhân dân. Triển khai thực hiện các kế hoạch của Đề án Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh. Giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; mở rộng hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế.

II. DỰ KIẾN CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU NĂM 2019

(1) Giảm lượng khai thác nước dưới đất so với tổng lượng khai thác nước dưới đất năm 2018 xuống còn 24,78%.

(2) Tỷ lệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt đảm bảo tiêu chuẩn môi trường đạt 100%.

(3) Tỷ lệ xử lý nước thải công nghiệp đạt 100%.

 4) Nước thải bệnh viện được xử lý đạt quy chuẩn môi trường đạt 98%.

III. LĨNH VỰC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

- Sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên thiên phục vụ yêu cầu phát triển bền vững. Hoàn thiện kế hoạch quản lý nước ven bờ nhằm quản lý tốt nguồn tài nguyên thiên nhiên trên địa bàn thành phố. Khai thác hiệu quả, sử dụng tiết kiệm khoáng sản phục vụ yêu cầu phát triển bền vững, ổn định và lâu dài, giảm thiểu các tác động đến môi trường trên cơ sở Quy hoạch khoáng sản rắn của thành phố đã được phê duyệt.

- Tiếp tục đưa công tác quản lý đất đai ngày càng đi vào trật tự, kỷ cương, nền nếp; hoàn thiện và phát triển hệ thống quản lý đất đai hiện đại. Rà soát, cải cách hành chính, đẩy nhanh công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thường xuyên kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án đã giao đất, cho thuê đất và xử lý kịp thời đối với các dự án chậm triển khai nhằm sử dụng hiệu quả quỹ đất phục vụ cho đầu tư.

- Đẩy nhanh tiến độ công tác xác định giá đất cụ thể đối với các hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính và hồ sơ bồi thường, giải phóng mặt bằng. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giá đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

- Xây dựng bảng giá đất thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2024 theo quy định.

- Tiếp tục nghiên cứu đề xuất tháo gỡ các vướng mắc trong thực hiện các quy định của pháp luật về công tác giá đất.

- Công tác thu hồi đấu giá đất:

+ Lập thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất 23 khu, tổng diện tích 19,40ha. Trong đó:

Các khu đất chưa hoàn tất thủ tục đấu giá năm 2018 chuyển sang năm 2019: 18 khu, TDT: 19,07ha (Dự kiến tổ chức đấu giá: 07 khu, TDT: 15,79ha)

Các khu đất bổ sung đấu giá năm 2019: 05 khu, TDT: 0,32ha

+ Lập thủ tục thu hồi (điều tra khảo sát, đo vẽ, trình chủ trương thu hồi): 09 khu đất tạo quỹ hoàn vốn xây dựng các dự án theo hợp đồng BT.

+ Phối hợp với Tổ công tác và các sở, ngành liên quan kiểm tra tiến độ sử dụng đất, rà soát việc chuyển mục đích sử dụng đất.

+ Phối hợp với các đơn vị thực hiện rà soát, cập nhật thông tin đất đai lên bản đồ HTVT đối với các địa chỉ nhà đất do các đơn vị cổ phần do Nhà nước nắm giữ từ 50% vốn điều lệ.

+ Tiếp tục lập thủ tục thu hồi xử lý 43 khu đất, tổng diện tích: 28,96ha.

+ Dự kiến tiếp nhận: 16 khu, tổng diện tích 6,44ha.

- Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng:

+ Phối hợp Ủy ban nhân dân Quận 9 triển khai thực hiện dự án bồi thường khu đất 8,6ha phường Phú Hữu để tạo quỹ đất đấu giá.

+ Phối hợp Ủy ban nhân dân Quận 8 triển khai thực hiện dự án bồi thường tái định cư khu đất 11,26ha tại Phường 7, Quận 8 tạo quỹ đất xây dựng Trung tâm Hương liệu hóa chất thành phố.

+ Tiếp tục phối hợp với Ban Bồi thường huyện Nhà Bè cùng các đơn vị liên quan tổ chức cắm ranh mốc tại thực địa chuẩn bị công tác cưỡng chế bàn giao mặt bằng ngầm hóa tuyến điện 220kv Phước Kiển và cung cấp thông tin về bồi thường cho Tòa án nhân dân Thành phố liên quan đến vụ án khiếu kiện hành chính về đất đai.

+ Tiếp tục phối hợp Ban Bồi thường Quận 9 thực hiện kế hoạch bồi thường đối với các trường hợp sử dụng đất có nguồn gốc do xã, phường đăng ký; đồng thời phối hợp Ban Bồi thường huyện Nhà Bè giải quyết một số tồn tại bồi thường về cưỡng chế bàn giao mặt bằng dự án khu Đô thị mới Phước Kiển và khu ngầm hóa tuyến điện 220kv Tao Đàn - Nhà Bè.

+ Giải quyết các vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện 32 giải pháp nhiệm vụ theo kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU

 Xây dựng cơ chế đặc thù để rút ngắn thời gian thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án có thu hồi đất thì phải đảm bảo 04 vấn đề như sau:

++ Đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch và tuyên truyền vận động để người dân bị thu hồi đất đồng thuận với chủ trương thực hiện dự án và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án;

++ Đảm bảo tuân thủ chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định của pháp luật và có chính sách hỗ trợ thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân thành phố, nhất là những vấn đề thực tiễn trong công tác quản lý nhà nước về nhà đất trên địa bàn Thành phố;

++ Đảm bảo 06 điều kiện cần và đủ khi thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thu hồi đất để thực hiện các dự án có thu hồi đất;

++ Đảm bảo tuân thủ trình tự, thủ tục về thu hồi đất và bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định pháp luật.

 Các Sở ngành liên quan và Ủy ban nhân dân quận, huyện cần tập trung thực hiện tốt Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 12/01/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án có thu hồi đất, góp phần ổn định tình hình chính trị - kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố giai đoạn 2018 – 2020 và trọng tâm 24/32 giải pháp, nhiệm vụ xây dựng các cơ chế đặc thù về đầu tư, vốn, chuẩn bị quỹ nhà đất tái định cư và các chính sách đặc thù về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (từ giải pháp, nhiệm vụ số 09 đến 32) xác định tại Quyết định số 2437/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU.

+ Giải quyết vướng mắc tại các nhóm Dự án chưa hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư

Đối với các dự án có phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phê duyệt trước ngày 01 tháng 7 năm 2014:

++ Cần cân đối bố trí đủ vốn chi trả bồi thường, hỗ trợ, tái định cư;

++ Cân đối, bố trí đủ, hợp lý về số lượng, vị trí quỹ nhà đất phục vụ tái định cư để giải quyết nguyện vọng của người dân;

++ Tiếp tục công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục người dân chấp hành. Trong một số trường hợp cụ thể cần có chính sách hỗ trợ thêm (chính sách đặc thù) để thuyết phục, vận động những trường hợp còn lại trong dự án đồng thuận với quy định pháp luật về việc tiếp tục áp dụng phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã phê duyệt trước đây.

Đối với các dự án có phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được phê duyệt theo Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2015:

++ Đề nghị Ủy ban nhân dân quận – huyện rà soát đánh giá kết quả và chất lượng thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 12 tháng 02 năm 2018 của Ban Thường vụ thành ủy;

++ Nêu rõ nguyên nhân và đề xuất biện pháp đẩy nhanh tiến độ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án tồn đọng trong năm 2018, đặc biệt là các dự án trọng điểm trong 07 chương trình đột phá của thành phố.

Đối với các dự án đang triển khai công tác lập thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo Quyết định số 28/QĐ-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2018: Đề nghị Ủy ban nhân dân quận – huyện đề xuất các giải pháp cơ chế để rút ngắn trình tự thủ tục và tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của các dự án đang triển khai trên địa bàn.

+ Tiếp tục nghiên cứu tham mưu, đề xuất, trình Ủy ban nhân dân thành phố các cơ chế, chính sách đặc thù về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các dự án, công trình trọng điểm, cấp bách thuộc 7 Chương trình đột phá của Thành ủy (03 chương trình có liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư là Chương trình hành động giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông; Chương trình Chỉnh trang, Phát triển đô thị và Chương trình giảm ngập nước)

Xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác bồi thường, hỗ trợ, tái đinh cư đối với các quận, huyện.

- Công tác đầu tư khai thác và quản lý dự án:

+ Triển khai thực hiện dự án khu Đại học tập trung 151 ha tại xã Long Thới, huyện Nhà Bè theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố.

+ Thực hiện thí điểm đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật một số khu đất để nâng cao giá trị đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất.

+ Tổ chức tiếp nhận, đề xuất phương án sử dụng đối với các dự án đất công đủ điều kiện bàn giao nền đất.

+ Tổ chức quản lý bảo vệ và khai thác ngắn hạn các khu đất do Sở quản lý.

IV. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC, KHOÁNG SẢN, BIỂN VÀ HẢI ĐẢO

- Nghiên cứu các quy định phân vùng xả nước thải, tiêu chuẩn xả nước thải và khả năng tiếp nhận của sông. Tiếp tục xây dựng và thực hiện tốt lộ trình giảm khai thác nguồn nước ngầm trên cơ sở bản đồ cấm và hạn chế khai thác nước dưới đất của Thành phố Hồ Chí Minh. Tăng cường kiểm tra giám sát việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực quản lý tài nguyên nước.

- Thực hiện phương án Kiểm tra sau phép năm 2019.

- Thực hiện phương án “Kiểm tra hoạt động khoáng sản trên địa bàn Thành phố năm 2019”.

V. LĨNH VỰC ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ VÀ VIỄN THÁM

Tiếp tục thực hiện Công tác Chỉnh lý biến động Bản đồ địa chính; Công tác cắm mốc chỉ giới hành lang bảo vệ sông, suối, kênh, rạch, hồ công cộng trên địa bàn Thành phố năm 2019; Công tác rà soát, hiệu chỉnh và lập bộ bản đồ và hồ sơ địa giới hành chính các cấp thành phố Hồ Chí Minh theo hệ tọa độ quốc gia VN-2000; Phối hợp với Sở Nội vụ và các quận/huyện thực hiện giai đoạn 1 cấp phường – xã và triển khai giai đoạn 2 cấp quận – huyện, thành phố trong năm 2019; đo đạc xác định lại cao độ trên hệ thống mốc độ cao đã bị sụt lún trên địa bàn TP.HCM; Chương trình xây dựng hệ thống quản lý thông tin tài nguyên và môi trường (Phân hệ đo đạc bản đồ).

VI. LĨNH VỰC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

- Hoàn chỉnh kế hoạch xây dựng mạng khí tượng thủy văn chuyên dùng theo ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường để trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt Kế hoạch quản lý khí tượng thủy văn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025.

- Xây dựng Kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019, trong đó ưu tiên các nhiệm vụ gắn với lĩnh vực khí tượng thủy văn và ứng phó với biến đổi khí hậu và triển khai các chương trình liên quan kế hoạch Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro dựa vào cộng đồng.

- Triển khai quy chế phối hợp quản lý hoạt động khí tượng thủy văn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh khi được ban hành.

- Tiếp tục triển khai Luật Khí tượng thủy văn, xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung về khí tượng thủy văn. Triển khai việc kết hợp quan trắc môi trường kết hợp quan trắc khí tượng thủy văn và các thủ tục môi trường phải có nội dung thực hiện công tác khí tượng thủy văn.

- Thực hiện nhiệm vụ của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và sự cố môi trường của Sở.

- Tổ chức Hội thảo kỷ niệm ngày Khí tượng thế giới, ngày Quốc tế giảm nhẹ thiên tai, ngày Phòng chống thiên tai của Việt Nam.

- Xây dựng Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn thành phố.

- Thực hiện Nhiệm vụ Nghiên cứu và đề xuất giải pháp quản lý phát thải khí nhà kính đối với các nhà máy sản xuất công nghiệp và các cao ốc trên địa bàn thành phố.

- Thực hiện nâng cao năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu.

- Triển khai nhiệm vụ Xây dựng bản đồ cảnh báo nguy cơ thiên tai trên địa bàn TP.HCM sau khi được Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận.

- Phối hợp với Cục biến đổi khí hậu để tiếp tục triển khai dự án SPI-NAMA năm 2019.

- Xây dựng và triển khai Danh mục các chương trình thực hiện Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn thành phố năm 2019.

- Hoàn thiện Quy trình hướng dẫn sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường của Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu.

- Xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện phương án “Hoạt động Ban chỉ đạo thực hiện Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu” trong đó có tổ chức Hội thảo chuyên đề.

- Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định đề xuất giao vốn thực hiện nâng cấp trang thông tin điện tử chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu của thành phố trong kế hoạch kinh phí năm 2019.

- Tăng cường công tác hợp tác quốc tế trong lĩnh vực Biến đổi khí hậu.” Triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế với Đan Mạch, Thụy Điển, Anh, Nhật Bản, Đức và Tổ chức C40.

VII. LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

- Thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và  môi trường theo Nghị định 73/2017/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố.

- Xây dựng hệ thống dịch vụ công trực tuyến tại Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Xây dựng trục tích hợp các dịch vụ web ngành tài nguyên môi trường.

- Hoàn thành triển khai hạng mục “Triển khai, cập nhật, bổ sung chức năng chỉ đạo điều hành và quản lý hồ sơ công việc theo mô hình liên thông theo Nghị quyết 36a tại Sở” theo hợp đồng.

- Xây dựng dự án “Hệ thống kiểm soát và giám sát phương tiện vận chuyển chất thải rắn tại TP.HCM”.

- Xây dựng Cổng dịch vụ và cung cấp thông tin, dữ liệu về tài nguyên và môi trường (Cổng thông tin quản lý và cung cấp danh mục dữ liệu về tài nguyên và môi trường).

- Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện tích hợp phần mềm đường dây nóng của lãnh đạo Thành phố và phần mềm hệ thống tiếp nhận xử lý thông tin phản ánh sự cố hạ tầng kỹ thuật 1022 lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

VIII. THỰC HIỆN 7 CHƯƠNG TRÌNH ĐỘT PHÁ VÀ 2 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM CỦA THÀNH PHỐ

1. Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

- Tiếp tục thực hiện Quyết định số 5190/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Kế hoạch đẩy mạnh thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2018-2020.

- Tiếp tục xây dựng đội ngũ công chức, viên chức ngành Tài nguyên và Môi trường trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, có phẩm chất đạo đức và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ vững mạnh, có năng lực thực hiện các mục tiêu phát triển ngành, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ, phát triển Thành phố đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cụ thể cho từng loại chức danh công chức, viên chức lãnh đạo và chuyên môn, trong đó ưu tiên đào tạo về lý luận chính trị, kỹ năng lãnh đạo, quản lý, kiến thức chuyên môn… chú trọng đến việc đào tạo đội ngũ chuyên gia trong lĩnh vực xây dựng, hoạch định các chiến lược ngành nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý và khai thác tài nguyên, môi trường.

- Đẩy mạnh giáo dục đạo đức nghề nghiệp, thường xuyên tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tiếp tục xây dựng và cụ thể hóa việc thực heiẹn những chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cho phù hợp với đặc điểm hoạt động của ngành tài nguyên và môi trường.

- Rà soát, đánh giá năng lực, kết quả công tác, học tập của đội ngũ công chức, viên chức trong độ tuổi thanh niên để xét chọn, giới thiệu vào nguồn quy hoạch lãnh đạo, quản lý và có kế hoạch bồi dưỡng để đạt tiêu chuẩn theo quy định.

2. Chương trình cải cách hành chính

- Xây dựng dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật và trình Sở Tư pháp thẩm định trước khi trình Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành.

- Hoàn chỉnh và trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành bộ TTHC mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở.

- Tiếp tục thực hiện việc rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính theo Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính của Ủy ban nhân dân thành phố.

- Tiếp tục trình Ủy ban nhân dân thành phố công bố 57 TTHC còn lại (dự kiến 46 TTHC thuộc lĩnh vực đất đai; 01 TTHC thuộc lĩnh vực thanh tra; 05 TTHC thuộc lĩnh vực bảo vệ môi trường; 02 TTHC thuộc lĩnh vực tài nguyên nước; 03 TTHC thuộc lĩnh vực địa chất và khoáng sản).

- Tinh giản biên chế, bố trí nhân sự có vị trí việc làm đúng với chuyên môn được đào tạo.

- Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

- Tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và điều hành của Sở.

- Hoàn thiện Hệ thống Một cửa điện tử tại Sở có kết nối với Hệ thống Một  cửa điện tử Thành phố.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 4541/QĐ-UBND ngày 15 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

3. Chương trình nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố đáp ứng yêu cầu hội nhập

Tiếp tục phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện Chương trình Nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế Thành phố đáp ứng yêu cầu hội nhập giai đoạn 2018-2020 theo Quyết định số 5065/QĐ-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố; tổ chức chuyển đổi 26.246 ha đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp theo lộ trình và chủ trương của Chính phủ; tổ chức đấu giá, đấu thầu một số lô đất được chọn trong 26.246 ha đất nông nghiệp đã chuyển đổi để tạo nguồn lực đầu tư vào các lĩnh vực trọng điểm của Thành phố.

4. Chương trình giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông

Căn cứ Quyết định số 4341/QĐ-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố và Quyết định số 1661/QĐ-STNMT-KHTC ngày 03 tháng 12 năm 2018 về ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Chương trình giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông giai đoạn 2018-2020, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục phối hợp với Sở Giao thông vận tải thực hiện các nhiệm vụ:

- Tỷ lệ đất dành cho giao thông đạt 8,97% đất xây dựng đô thị.

- Xây dựng cơ chế đặc thù rút ngắn thời gian và các khâu trong công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư đối với các dự án giao thông cấp bách, đảm bảo bàn giao mặt bằng trước tháng 7 năm 2019 để xây dựng hoàn thành các dự án trong năm 2020.

- Phồi hợp xây dựng Đề án huy động tổng thể các nguồn lực để phục vụ cho đầu tư cơ sở hạ tầng trên địa bàn thành phố giai đoạn 2018 – 2022, đẩy nhanh tiến độ thực hiện cổ phần hóa các doanh nghiệp có vốn nhà nước, tổ chức đấu giá một số khu đất, mặt bằng nhà xưởng giá trị lớn để tạo vốn đầu tư các công trình giao thông trọng điểm.

- Phối hợp, rà soát lại các dự án các khu dân cư đã và đang triển khai thực hiện để có kế hoạch bàn giao, tiếp nhận và cập nhật vào chỉ tiêu đất dành cho giao thông.

- Ưu tiên đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng và dành quỹ đất hợp lý cho phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt; cải tạo và xây mới trạm dừng, nhà chờ xe buýt, đảm bảo bố trí trạm dừng, nhà chờ thuận lợi cho hành khách dễ dàng tiếp cận và chuyển tuyến; phát triển các bến bãi trung chuyển xe buýt gần các giao cắt giữa đường trục chính với tuyến Vành đai 2 nhằm hạn chế phương tiện giao thông vào thành phố; hình thành các điểm giữ xe mô tô và xe gắn máy 2-3 bánh cho hành khách sử dụng phương tiện giao thông công cộng.

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện xây dựng quỹ đất, quỹ nhà tái định cư để phục vụ các công trình giao thông trọng điểm.

- Xác định các vị trí đầu tư xây dựng các bãi đỗ xe thông minh khu vực trung tâm thành phố để kêu gọi xã hội hóa.

- Danh mục các dự án cần chuẩn bị sớm quỹ đất, tiến hành trước công tác giải phóng mặt bằng và di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật.

- Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng phục vụ các công trình giao thông, đặc biệt là các công trình giao thông trọng điểm, chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố các nội dung liên quan đến lĩnh vực quản lý nếu chậm trễ trong công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư nhằm chấm dứt tình trạng chậm tiến độ các công trình giao thông.

5. Chương trình giảm ngập nước

- Tiếp tục công tác cắm mốc hành lang bảo vệ sông, suối, kênh, rạch, hồ công cộng trên địa bàn thành phố và kiểm tra, giám sát, xử lý tình trạng xả thải gây ô nhiễm nguồn nước sông, kênh, rạch liên vùng.

- Tăng cường quản lý tài nguyên nước, triển khai chương chương trình, dự án thuộc Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu hàng năm.

- Triển khai lập “Bản đồ cảnh báo nguy cơ thiên tai trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh” khi được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.

6. Chương trình giảm ô nhiễm môi trường

Tiếp tục thực hiện Quyết định số 5560/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Chương trình giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2018-2020.

6.1. Kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường

- Tập trung triển khai chương trình hành động của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố về giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2016 – 2020, Nghị quyết 03/NQ-HĐND và các chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố về vấn đề môi trường.

- Thực hiện có hiệu quả chương trình chỉnh trang đô thị dọc hai bên bờ kênh rạch. Cắm mốc chỉ giới hành lang bảo vệ sông suối, kênh rạch, hồ công cộng. Đo đạc xác định lại cao độ trên hệ thống mốc độ cao đã bị sụt lún. Cải tạo và xử lý môi trường trên sông, hồ, ao, kênh, mương bị ô nhiễm nặng, giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường ở các khu vực các khu dân cư. Kiên quyết xử lý tình trạng lấn chiếm trái phép để thực hiện việc nạo vét kênh rạch, kết hợp với chỉnh trang đô thị; hoàn thành chương trình giải tỏa các khu nhà lụp xụp trên kênh rạch.

- Hoàn thiện các cơ chế chính sách liên quan đến việc quản lý chất thải rắn. Triển khai cơ bản quy hoạch xử lý chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050.

- Triển khai hiệu quả Quyết định số 1832/QĐ-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2017 về ban hành Kế hoạch triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2017 - 2020; Đầu tư đồng bộ hệ thống thu gom, phân loại chất thải rắn tại nguồn nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của Chương trình. Phấn đấu tỷ lệ tái sử dụng, tái chế, tái sinh năng lượng trên chất thải rắn sinh hoạt đạt 31%.

- Xây dựng các công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp, chất thải rắn nguy hại, chất thải rắn y tế; xử lý nước thải sinh hoạt, công nghiệp, thương mại, dịch vụ, y tế nhằm đảm bảo xử lý an toàn, ổn định chất thải. Cải tạo nâng cấp hệ thống xử lý nước thải quá tải của bệnh viện.

+ Tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định pháp luật về bảo vệ môi trường và xử phạt nghiêm minh các hành vi vi phạm của các cơ sở sản xuất kinh doanh, các khu công nghiệp - khu chế xuất, cụm công nghiệp, các cơ sở hoạt động vận tải thủy, phương tiện vận tải thủy.

+ Tập trung thực hiện tốt Đề án bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai, trong đó chú trọng ngăn ngừa, giảm thiểu và cải thiện môi trường nước sông Sài Gòn đoạn chảy qua địa phận thành phố. Vận hành thường xuyên hệ thống quan trắc nước thải tự động tại cửa xả nước thải của hệ thống xử lý nước thải tập trung ở các Khu công nghiệp, khu chế xuất và Khu công nghệ cao.

- Thực hiện 02 Đề án là “Đánh giá mức độ giảm ô nhiễm không khí do hoạt động giao thông vận tải tại thành phố Hồ Chí Minh” và “Đánh giá hiệu quả cải thiện ô nhiễm nguồn nước mặt trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh”.

- Phối hợp Sở Y Tế đôn đốc các bệnh viện đầu tư cải tạo nâng cấp hệ thống xử lý nước thải quá tải của các bệnh viện.

- Tiếp tục thực hiện các dự án, đề án, chương trình đề ra tại Quyết định số 5927/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2016 về ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 13-CTrHĐ/TU ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X về Chương trình giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2016 – 2020.

- Nghiên cứu, tham mưu trình Ủy ban nhân dân thành phố phân cấp cho Quận/huyện về thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp. Duy trì tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất có hệ thống xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 100%; tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý đạt 100%. Phấn đấu tỷ lệ nguồn khí thải công nghiệp xử lý đảm bảo quy chuẩn môi trường đạt 85%. Đẩy mạnh công tác hỗ trợ tài chính cho các dự án, chương trình, hoạt động bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố, đặc biệt là các dự án đầu tư phương tiện thu gom, vận chuyển chất thải rắn.

- Nghiên cứu xây dựng quy chế quản lý đối với lực lượng thu gom rác dân lập; các chính sách an sinh xã hội hỗ trợ cho lực lượng thu gom rác dân lập; khuyến khích lực lượng vệ sinh dân lập thành lập doanh nghiệp, tham gia hợp tác xã và hỗ trợ nâng cấp, chuyển đổi phương tiện thu gom rác để thực hiện Chương trình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn.

- Vận hành thường xuyên hệ thống quan trắc nước thải tự động tại cửa xả nước thải của hệ thống xử lý nước thải tập trung ở các Khu công nghiệp, khu chế xuất và Khu công nghệ cao.

6.2. Sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên

- Rà soát, cải cách hành chính, đẩy nhanh công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thường xuyên kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án đã giao đất, cho thuê đất và xử lý kịp thời đối với các dự án chậm triển khai nhằm sử dụng hiệu quả quỹ đất phục vụ cho đầu tư.

- Khai thác hiệu quả, sử dụng tiết kiệm khoáng sản phục vụ yêu cầu phát triển bền vững, ổn định và lâu dài, giảm thiểu các tác động đến môi trường.

- Hoàn thiện các quy định về quản lý nước. Thực hiện tốt lộ trình giảm khai thác của thành phố Hồ Chí Minh. Tăng cường kiểm tra giám sát việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực quản lý tài nguyên nước.

6.3. Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu

- Triển khai hiệu quả Quyết định số 1159/QĐ-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2017 về ban hành Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

- Nâng cao nhận thức, năng lực các tổ chức liên quan, cán bộ công chức, doanh nghiệp và vai trò của cộng đồng trong chiến lược ứng phó, thích nghi với biến đổi khí hậu. Phấn đấu tỷ lệ công chức, viên chức thành phố có hiểu biết cơ bản về biến đổi khí hậu, phòng tránh bão lũ và giảm nhẹ thiên tai đạt 95%.

- Chủ động mở rộng hợp tác quốc tế, tăng cường triển khai các chương trình, dự án theo cơ chế JCM, đẩy mạnh việc thực hiện chương trình xúc tiến đầu tư, giới thiệu, tìm kiếm các nguồn hỗ trợ của các đối tác, tổ chức quốc tế về kinh nghiệm, công nghệ và tài chính phục vụ ứng phó với biến đổi khí hậu. Khai thác hiệu quả các nguồn tài chính trong và ngoài nước cho tăng trưởng xanh và biến đổi khí hậu.

6.4. Về phát triển bền vững và tăng trưởng xanh:

- Tiếp tục triển khai hiệu quả Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững và Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020.

- Nghiên cứu điều chỉnh và triển khai kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển bền vững Việt Nam đế năm 2030 trên địa bàn Thành phố theo Quyết định số 622/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững.

- Lồng ghép các quan điểm nguyên tắc phát triển bền vững, mục tiêu tăng trưởng xanh; phòng, chống thiên tai vào trong quy hoạch kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Giám sát, đánh giá và báo cáo việc thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu, nội dung phát triển bền vững thường xuyên và chặt chẽ.

- Triển khai hiệu quả Quyết định số 3544/QĐ-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2017 về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020.

- Phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành nghiên cứu xây dựng bộ chỉ tiêu giám sát, đánh giá, hoàn thiện cơ chế đánh giá, giám sát, báo cáo tăng trưởng theo hướng xanh gắn kết với các mục tiêu phát triển bền vững phù hợp với điều kiện Thành phố.

- Khuyến khích khu vực tư nhân thực hiện hoặc phối hợp với các sở, ngành triển khai thực hiện nhiều hoạt động theo hướng tăng trưởng xanh như một công cụ hiệu quả triển khai các mục tiêu phát triển bền vững của chương trình nghị sự đến năm 2030.

- Nâng cao nhận thức và tuyên truyền về phát triển bền vững, tăng trưởng xanh cho các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn Thành phố. Bảo vệ, phát triển và sử dụng hiệu quả, bền vững diện tích rừng phòng hộ, rừng ngập mặn ven biển Cần Giờ.

- Trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định quản lý hệ thống nhà vệ sinh công cộng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

7. Chương trình Chỉnh trang và Phát triển đô thị

Tiếp tục Phối hợp với Sở Xây dựng thực hiện Quyết định số 5928/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X về Chương trình chỉnh trang và phát triển đô thị giai đoạn 2016-2020.

8. Tiếp tục triển khai rà soát, lập danh mục các dự án chuyển mục đích trồng lúa theo Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Quốc Hộithực hiện Quyết định 2129/QĐ-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND ngày 16 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng nhân dân về điều chỉnh mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

9. Về Đề án đô thị thông minh

- Lập và trình duyệt thiết kế kỹ thuật - dự toán, trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thi công các gói thầu Dự án Xây dựng cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý ở tỷ lệ 1/2000, 1/5000 khu vực Thành phố Hồ Chí Minh.

- Triển khai thực hiện một số quận – huyện trên địa bàn Thành phố Chỉnh lý biến động bản đồ địa chính, xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai thành phố Hồ Chí Minh.

- Triển khai Dự án Nâng cao năng lực Quản lý cho Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố và các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai trên địa bàn thành phố Hồ Chi Minh.

- Lập mới và triển khai dự án “Xây dựng hệ thống kiểm soát và giám sát phương tiện vận chuyển chất thải trên địa bàn thành phố”.

 

PHẦN III. KIẾN NGHỊ

 

1. Ban hành quy chế hoạt động, phối hợp giữa các đơn vị trong công tác thanh kiểm tra, xử lý các đối tượng vi phạm về lĩnh vực môi trường, tránh chồng chéo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn trong công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường.

2. Về công tác xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường cần có quy trình, cơ chế tổ chức cưỡng chế chung đối với trường hợp gây ô nhiễm môi trường buộc ngưng hoạt động di dời, sớm có chính sách hỗ trợ tài chính, giới thiệu địa điểm đầu tư mới ưu đãi.

3. Ban hành hướng dẫn quy trình đình chỉ, cưỡng chế xử lý vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường; kiến nghị điều chỉnh làm rõ hơn cho việc xác định “mùi” của quy định khoản 1 điều 15 Nghị định 155/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2016.

4. Hiện nay việc phân bổ biên chế phụ trách trong lĩnh vực môi trường theo mỗi Ủy ban nhân dân phường, xã được bố trí duy nhất 01 công chức phụ trách địa chính môi trường. Cơ chế phân bổ như trên không xét đến diện tích tự nhiên, dân số, số lượng cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn… dẫn đến nhiều bất cập, khó khăn trong công tác quản lý…

5. Theo quy định tại Khoản 2, Điều 4 Thông tư số 02/2017/TT-BTC quy định nhiệm vụ chi ngân sách địa phương có nội dung chi hợp đồng lao đồng để thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ công tác BVMT cấp huyện, cấp xã… đề nghị ban hành quy định mức chi cụ thể làm cơ sở tính toán hợp đồng lao động.

6. Bộ Tài nguyên và Môi trường sớm ban hành văn bản Hướng dẫn quy trình phân loại, lập danh mục và quy trình rút tên cơ sở gây ô nhiễm môi trường.

7. Xây dựng lộ trình khai thác nước ngầm và hướng dẫn hỗ trợ kinh phí trong việc trám lắp giếng khoan.

8. Đề nghị có chủ trương chung trong việc cấm chôn cất trong khu dân cư và có chính sách hỗ trợ trong công tác vận động giải tỏa các khu nghĩa trang tôn giáo, khu thổ mộ gia tộc, tạo điều kiện thống nhất trên địa bàn thành phố cũng như cả nước nhằm bảo vệ môi trường và đảm bảo sức khỏe cho nhân dân đồng thời góp phần chỉnh trang đô thị.

9. Kiến nghị Bộ Tài nguyên và môi trường trong quá trình thực thi chính sách, cố gắng duy trì tính ổn định của chính sách; tiếp tục đơn giản hóa các thủ tục hành chính về môi trường tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính về môi trường.

10. Có cơ chế chính sách quản lý lực lượng thu gom rác dân lập nhằm đảm bảo hiệu quả trong công tác quản lý lực lượng này đồng thời sớm ban hành quy định chính sách hỗ trợ cụ thể để lực lượng thu gom rác dân lập thay đổi phương tiện thu gom, vận chuyển phù hợp.

11. Sớm ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng Ngân sách Nhà nước theo quy định tại Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016.


 
Tin xem nhiều