Quốc hội thông qua Báo cáo khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Quốc hội thông qua Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Theo đó, Dự án quan trọng cấp quốc gia trong hoạt động vận tải hàng không quốc tế sẽ được áp dụng khung chính sách riêng để thúc đẩy thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Tổng diện tích đất thu hồi 5.364 ha của 26 tổ chức và 4.864 hộ gia đình, cá nhân.

Trong đó, 5.000 ha đất thực hiện xây dựng hệ thống Cảng hàng không quốc tế Long Thành, 364 ha đất thực hiện xây dựng 02 khu tái định cư để bố trí đất ở cho người dân thuộc địa bàn 6 xã trên địa bàn huyện Long Thành. Với tính chất đặc biệt quan trọng, Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 53/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017; Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1487/QĐ-TTg ngày 06 tháng 11 năm 2018.

Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành nhằm thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để có mặt bằng "sạch" giao chủ đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành đúng tiến độ.

Nhiệm vụ của Dự án: Thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư bàn giao mặt bằng để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành; đào tạo nghề, giải quyết việc làm, ổn định cuộc sống người dân; điều chỉnh địa giới hành chính các xã trong vùng Dự án; giải quyết khiếu nại, tố cáo của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong quá trình thực hiện Dự án.

Phạm vi thực hiện: Thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên các phần diện tích thuộc địa bàn huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai gồm Đất xây dựng Cảng hàng không: 5.000 ha; Đất xây dựng 02 khu tái định cư: 364,21 ha, gồm: Khu dân cư, tái định cư Lộc An - Bình Sơn: 282,35 ha; Một phần Phân khu III Khu dân cư, tái định cư Bình Sơn: 81,86 ha.

Tổng mức đầu tư Dự án là 22.856 tỷ đồng, trong đó, 4.189 tỷ đồng xây dựng hạ tầng các khu tái định cư; 479 tỷ đồng tái lập hạ tầng ngoài ranh giới cảng hàng không; 17.855 tỷ đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; 306 tỷ đồng đào tạo nghề, giải quyết việc làm, ổn định cuộc sống người dân; lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án 27 tỷ đồng.

Nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước. Thời gian chuẩn bị và thực hiện Dự án từ năm 2017 đến năm 2021.

Các dự án thành phần có cấu phần xây dựng, gồm: Hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư, tái định cư tại xã Lộc An - Bình Sơn; các công trình xã hội Khu dân cư, tái định cư tại xã Lộc An - Bình Sơn; hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư, tái định cư tại xã Bình Sơn; các công trình xã hội Khu dân cư, tái định cư xã Bình Sơn; tái lập Hạ tầng kỹ thuật - Hạ tầng xã hội ngoài ranh giới Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

CTTĐT

Tác giả: CTTĐT
Nguồn:CTTĐT Copy link