Văn phòng Bộ

Văn phòng Bộ thực hiện tốt vai trò tham mưu, điều phối, khâu nối tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác của Bộ và toàn ngành TN&MT

Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2019 của Văn phòng Bộ, Thứ trưởng Trần Quý Kiên đánh giá và ghi nhận nhiều kết quả công tác nổi bật của Văn phòng Bộ, trong đó Thứ trưởng cho rằng Văn phòng Bộ đã thực hiện tốt vai trò tham mưu, điều phối, khâu nối trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác của Bộ và toàn ngành tài nguyên và môi trường.

Tham dự Hội nghị có đại diện Lãnh đạo các đơn vị quản lý tổng hợp trực thuộc Bộ cùng toàn thể lãnh đạo, cán bộ công chức, người lao động của Văn phòng Bộ.

 

Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên chủ trì Hội nghị
 
Thay mặt lãnh đạo Văn phòng Bộ, báo cáo tóm tắt các kết quả đạt được, ông Nguyễn Văn Triều, Phó Chánh Văn phòng Bộ cho biết: Năm 2018, Văn phòng Bộ đã tập trung chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, tổng hợp; đôn đốc thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của Bộ, các quy định về kỷ cương, kỷ luật, lề lối làm việc; thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ, nhắc nhở, chấn chỉnh việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo; tăng cường việc điều hòa, khâu nối và tổ chức công việc của các đơn vị để bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ được giao; nâng cao hiệu quả mối quan hệ giữa Bộ với các bộ, ban, ngành và địa phương; tích cực phối hợp rà soát tình hình thực hiện các quy chế, chương trình phối hợp.

 

Thứ trưởng Trần Quý Kiên phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Năm 2018, Văn phòng cũng đã tích cực thực hiện nhiệm vụ Thường trực Tổ công tác kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo Bộ và Chương trình công tác của Bộ; chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bộ tổ chức thành công nhiều Hội nghị quan trọng của Bộ và của ngành như: Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018 của ngành tài nguyên và môi trường; Kỳ họp Đại hội đồng GEF lần thứ 6 và các sự kiện liên quan tại thành phố Đà Nẵng; 02 Hội nghị giao ban các vùng, cũng như tăng cường phối hợp với các địa phương trong việc thực hiện các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng về tài nguyên và môi trường; đã phối hợp có hiệu quả tổ chức thành công Lễ mít tinh quốc gia và các hoạt động hưởng ứng các ngày truyền thống của ngành.

Một số kết quả nổi bật năm 2018 của Văn phòng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thứ nhất, tham mưu cho lãnh đạo Bộ thực hiện tốt việc theo dõi, đánh giá được tiến độ từng nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, Chương trình công tác của Bộ; đổi mới chế độ thông tin, báo cáo đảm bảo đánh giá đúng thực chất tình hình triển khai các nhiệm vụ và làm rõ trách nhiệm của từng đơn vị; tiếp tục cải tiến, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, rút ngắn thời gian luân chuyển văn bản; hạn chế tình trạng xử lý văn bản chậm của đơn vị và của Bộ.

Tăng cường rà soát, đôn đốc việc thực hiện Chương trình công tác năm 2018 của Bộ bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ. Tính đến ngày 20/12/2018, Bộ đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 29 đề án; trình Bộ trưởng ban hành 27 Thông tư. Tiếp tục thực hiện việc theo dõi, đôn đốc, báo cáo tiến độ thực hiện các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo Bộ giao cho đơn vị hằng tuần. Tổng hợp, xây dựng hơn 80 báo cáo định kỳ, đột xuất phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Bộ; báo cáo phục vụ phiên họp thường kỳ của Chính phủ; phối hợp với các đơn vị chuẩn bị các báo cáo, nội dung làm việc của Lãnh đạo Bộ với các Bộ, ngành và địa phương; phối hợp chuẩn bị, xử lý kịp thời các vấn đề có liên quan trong việc trả lời câu hỏi chất vấn của cử tri và đại biểu Quốc hội tại kỳ họp Quốc hội khóa XIV,...

Thứ hai, giám sát, quản lý chặt chẽ việc chi tiêu ngân sách, bảo đảm công khai, minh bạch theo đúng quy định của nhà nước; thực hiện quản lý tài sản công chặt chẽ, khoa học, đảm bảo tài sản dùng đúng mục đích.

Thứ ba, tiếp tục rà soát, kiện toàn công tác tổ chức, bộ máy, công tác cán bộ; chế độ chính sách, biên chế công chức và người lao động đảm bảo đúng chế độ hính sách và biên chế; thực hiện công tác bổ nhiệm, tiếp nhận, điều động cán bộ; sắp xếp tổ chức bộ máy đơn vị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Thứ tư, triển khai thực hiện việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước; thực hiện tốt Chỉ thị 01/CT-BTNMT của Bộ trưởng về việc sử dụng văn bản điện tử các xác thực chữ ký số trên hệ thống QLVB và HSCV; bảo quản an toàn danh mục và tài liệu hiện có tại kho lưu trữ khối cơ quan Bộ; phục vụ trên 50 lượt người khai thác, sử dụng tài liệu, đáp ứng kịp thời và chính xác thông tin tài liệu lưu trữ.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác văn thư, bảo đảm trình tự, thủ tục và tiến độ xử lý văn bản đến, văn bản đi của Bộ và Văn phòng Bộ. Tính đến trung tuần tháng 12/2018, đã tiếp nhận 32.602 văn bản gửi đến Bộ, 4.176 văn bản gửi đến Văn phòng Bộ; kiểm tra thể thức và phát hành 12.616 văn bản,… Bảo đảm 100% văn bản được số hoá và cập nhật vào Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc; theo dõi, tổng hợp tình hình xử lý văn bản và giải quyết TTHC.

Xây dựng, trình ban hành và đôn đốc thực hiện kế hoạch kiểm soát TTHC của Bộ năm 2018; rà soát biểu mẫu tính toán chi phí tuân thủ TTHC và cung cấp danh sách doanh nghiệp đối với việc khảo sát thủ tục về đất đai, môi trường; rà soát, chuẩn hóa 310 TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Bộ theo 21 Quyết định công bố TTHC; phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát các TTHC thuộc phạm vi quản lý của Bộ; đã thực hiện công bố, công khai lên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC đối với 65 TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ đã được công bố tại các Quyết định: 2813/QĐ-BTNMT ngày 12 tháng 9 năm 2018 và 3086/QĐ-BTNMT ngày 10 tháng 10 năm 2018; bãi bỏ 09 TTHC đã được công bố, công khai trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC tại 02 Quyết định nêu trên,..

Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tiếp nhận và trả hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của Bộ theo cơ chế một cửa. Thường xuyên rà soát, cập nhật Phần mềm tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC; đôn đốc các đơn vị chuyên môn thực hiện việc cập nhật tiến độ và xử lý hồ sơ giải quyết TTHC, phục vụ công tác theo dõi, thống kê, báo cáo.

Thứ năm, tiếp tục tăng cường thông tin tuyên truyền, phản ánh các hoạt động chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Bộ; kịp thời đăng tải thông tin về các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, điều hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ mới được ban hành; các chuyên trang tuyên truyền đã kịp thời đưa được nhiều thông tin, phản ánh được các hoạt động, sự kiện lớn của Bộ và ngành. Việc cung cấp thông tin, tuyên truyền về các chủ trương, chính sách, văn bản và hoạt động chỉ đạo, điều hành của Bộ, lãnh đạo Bộ và ngành TN&MT trên Cổng Thông tin điện tử Bộ có nhiều đổi mới, nâng cao chất lượng. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị xây dựng Chuyên trang "Hội nghị Đại hội đồng GEF lần thứ 6 và các sự kiện liên quan"; đầu mối cung cấp thông tin, phối hợp, cung cấp thông tin kịp thời cho hơn 100 cơ quan báo chí để đăng tải, đưa tin thường xuyên về các hoạt động trước, trong và sau Kỳ họp; được ghi nhận và đánh giá cao. Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động truyền thông, tuyên truyền trên các Chuyên trang (Ngày Nước thế giới; Ngày Khí tượng thế giới; Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học; Ngày môi trường thế giới; Tuần lễ Biển và hải đảo Việt Nam; Hội nghị Đại hội đồng GEF lần thứ 6 và các sự kiện liên quan; Đại hội khu vực địa chất, tài nguyên khoáng sản và năng lượng Đông Á lần thứ 15 - GEOSEA XV; Hội nghị khoa học, công nghệ toàn quốc ngành đo đạc và bản đồ năm 2018; Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2018; Hội nghị tổng kết công tác ngành tài nguyên và môi trường năm 2018.

Duy trì và cập nhật các hệ thống cơ sở dữ liệu tích hợp trên Cổng TTĐT Bộ: Thực hiện công khai thông tin chung theo quy định pháp luật (bao gồm thông tin về: giới thiệu; chính sách pháp luật TN&MT; văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL); dự thảo VBQPPL; thủ tục hành chính; phổ biến chính sách; tiếp nhận và trả lời ý kiến công dân; chiến lược, quy hoạch, chương trình, kế hoạch, dự án; thông tin đầu tư công; chương trình, đề tài khoa học và công nghệ; thống kê tài nguyên và môi trường (TN&MT); thông tin công khai khác như thông tin công khai Báo cáo tài chính, thông tin tuyển dụng,…).

Thứ sáu, bảo đảm tốt cơ sở vật chất, kỹ thuật, công tác an ninh, trật tự để đón tiếp các cấp lãnh đạo, các tổ chức, cá nhân đến thăm và làm việc với Bộ; bảo đảm sự vận hành của hệ thống PCCC tại trụ sở cơ quan Bộ đáp ứng tốt yêu cầu về PCCC theo quy định. Chuẩn bị tốt công tác lễ tân, khánh tiết phục vụ các cuộc họp của lãnh đạo Bộ và các đơn vị thuộc Bộ. Bảo đảm phương tiện xe ô tô phục vụ công tác của Lãnh đạo Bộ và Lãnh đạo các đơn vị thuộc khối cơ quan Bộ, không để xảy ra trường hợp nào vi phạm, làm mất an toàn giao thông, lái xe phục vụ Lãnh đạo Bộ và cán bộ, công chức, đảm bảo an toàn, hiệu quả và tiết kiệm.

Thứ bảy, chủ động xây dựng kế hoạch công tác, đảm bảo phương tiện và phục vụ chu đáo Lãnh đạo Bộ và Lãnh đạo các Vụ thuộc khối cơ quan Bộ và các đoàn công tác của Bộ vào công tác tại các tỉnh phía Nam; theo dõi, tiếp nhận và truyền đạt các chủ trương, chính sách của Bộ cho các đơn vị của Bộ tại phía Nam. Quản lý chặt chẽ, sử dụng có hiệu quả tài sản, cơ sở vật chất, bảo đảm, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường cảnh quan Trụ sở Khu liên cơ quan Bộ.

 

Tại Hội nghị, đại diện các đơn vị trực thuộc Bộ đánh giá cao kết quả đạt được của Văn phòng Bộ năm 2018, đặc biệt là phối hợp với các đơn vị tổ chức thành công Kỳ họp Đại hội đồng Quỹ Môi trường toàn cầu lần thứ 6 (GEF6), các hội nghị giao ban vùng; đổi mới công tác tham mưu tổng hợp, xây dựng chương trình công tác, tích cực đôn đốc các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Lãnh đạo Bộ giao…. Đồng thời cũng chia sẻ, đồng cảm với những khó khăn đặc thù của công tác văn phòng và mong muốn Văn phòng Bộ tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được trong năm 2019.

Toàn cảnh Hội nghị 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Trần Quý Kiên ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt cũng như những nỗ lực cố gắng của Văn phòng Bộ trong năm 2018. Đặc biệt, Thứ trưởng ghi nhận vai trò tham mưu, điều phối, khâu nối của Văn phòng Bộ trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác của Bộ, các đơn vị trực thuộc Bộ và toàn ngành tài nguyên và môi trường.

Nhấn mạnh công tác tham mưu tổng hợp là nhiệm vụ là số 1 của Văn phòng Bộ, đặc biệt, Văn phòng đã nỗ lực phối hợp với các đơn vị tập trung đôn đốc, tổng hợp hoàn thành cơ bản chương trình công tác, chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ; kiểm soát các báo cáo định kỳ, các báo cáo đột xuất giúp cho Bộ trưởng và các lãnh đạo Bộ dự các phiên họp Chính phủ, chuyên đề, hội nghị của Thủ tướng Chính phủ với các địa phương,…

"Trong thời gian ngắn, Văn phòng Bộ đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị tham mưu, chuẩn bị kịp thời, kết nối các đơn vị để lãnh đạo có báo cáo, số liệu đầy đủ, không bị động" - Thứ trưởng nhấn mạnh đây là một trong những điểm mạnh của Văn phòng Bộ và mong muốn trong thời gian tới Văn phòng sẽ tiếp tục làm tốt công tác này, chuẩn bị báo cáo chất lượng hơn, kịp thời hơn.

Thứ hai là công tác thông tin phục vụ cho công tác chỉ đạo điều hành cho Bộ, lãnh đạo Bộ. Đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng để có thể đưa ra những quyết định kịp thời, xử lý các tình huống nóng, hoặc những bất cập cần xử lý sớm. "Đây là điểm trong thời gian vừa qua Văn phòng Bộ đã thực hiện tương đối tốt. Năm 2109 cần phải làm tốt hơn nữa" - Thứ trưởng ghi nhận và động viên cán bộ, công chức trong Văn phòng Bộ.

Thứ ba là công tác kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng một cửa hướng đến phục vụ ngày càng tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp. Năm 2018, Bộ đã triển khai mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đối với lĩnh vực này, Thứ trưởng chỉ đạo trong thời gian tới Văn phòng Bộ phải tham mưu kiện toàn, tập trung việc thực hiện thủ tục hành chính từ các đơn vị ngoài Trụ sở Bộ, đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Bộ.

"Cục công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên và môi trường cẩn phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Bộ để hỗ trợ tối đa về mặt kỹ thuật và công nghệ, kể cả trang thiết bị để giúp lãnh đạo Bộ kiểm soát toàn diện tất cả các lĩnh vực đang có các dịch vụ, thủ tục hành chính cung cấp cho người dân và doanh nghiệp tại Bộ" - Thứ trưởng Trần Quý Kiên giao nhiệm vụ.

Thứ tư là, tiếp tục đẩy mạnh việc đôn đốc, kiểm tra, bảo đảm tiến độ và chất lượng thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ giao.

"Trong năm 2019, Văn phòng cần tiếp tục phát huy mạnh ngay từ đầu năm, kiểm tra, bảo thực hiện theo quy định việc xử lý hồ sơ thủ tục hành chính qua Văn phòng một cửa để tạo sự chuyển biến thực sự, đặc biệt ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính" - Thứ trưởng nói.

"Thêm vào đó, tiếp tục phát huy hơn nữa các kết quả đạt được trong việc tiên phong thực hiện liên thông giải quyết thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, Bộ và ngành tài nguyên và Môi trường cần phải làm sao nghiên cứu, đề xuất đưa ứng dụng công nghệ 4.0 vào giải quyết các thủ tục hành chính, nhằm tạo điều kiện tốt hơn nữa cho các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp” - Thứ trưởng đặt vấn đề, định hướng cho Văn phòng Bộ, Cục công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường và các đơn vị chuyên môn thực hiện giải quyết thủ tục hành chính của Bộ.

Đối với các nhiệm vụ công tác khác của Văn phòng, Thứ trưởng đề nghị cần tiếp tục phát huy, thực hiện tiết kiệm, có hiệu quả nhằm hỗ trợ tốt nhất cho cách hoạt động quản lý, chỉ đạo điều hành của Bộ trong năm 2019 và các năm tiếp theo.

Kết thúc bài phát biểu của mình, Thứ trưởng Trần Quý Kiên đề nghị Văn phòng Bộ phối hợp các đơn vị xây dựng và trình Bộ trưởng ban hành, tổ chức thực hiện ngay Chương trình công tác năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Bên cạnh đó, như một công việc hậu cần thường xuyên, hàng năm của Văn phòng Bộ, Thứ trưởng cũng nhắc nhở Văn phòng chủ động chuẩn bị, lễ tân, khánh tiết đảm bảo an toàn, an ninh, tiết kiệm trong dịp Tết Nguyên Đán sắp đến.

 

Chánh Văn phòng Bộ TNMM Đặng Ngọc Điệp phát biểu tại Hội nghị

Thay mặt Lãnh đạo Văn phòng Bộ, Chánh văn phòng Đặng Ngọc Điệp đã tiếp thu và cảm ơn những chỉ đạo sâu sắc của Thứ trưởng Trần Quý Kiên cũng như các ý kiến góp ý chân thành của đại diện lãnh đạo các đơn vị, đồng thời mong muốn trong thời gian tới Lãnh đạo Bộ, lãnh đạo các đơn vị sẽ tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện, phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Bộ để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

"Trong năm 2019, Văn phòng Bộ sẽ tiếp tục tập trung đổi mới công tác tham mưu tổng hợp, ưu tiên thực hiện số hóa toàn bộ các báo cáo; thống nhất, kiện toàn Văn phòng một cửa tại Bộ, đặc biệt là nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ công tác kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Lãnh đạo Bộ đi sâu vào thực chất và hiệu quả hơn, trong đó tập trung kiểm tra các nhiệm vụ quá hạn, thủ tục hành chính rườm rà. .." - Chánh Văn phòng Đặng Ngọc Điệp phát biểu cảm ơn, đồng thời nêu lên một số nhiệm vụ trọng tâm quan trọng của Văn phòng Bộ trong năm 2019.

CTTĐT

Tác giả: CTTĐT
Nguồn:CTTĐT Copy link