Đẩy mạnh thực hiện Chính phủ điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính và cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh, danh mục hàng hóa kiểm tra chuyên ngành lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Năm 2018, ứng dụng thành công hệ thống tương tác, liên thông, xử lý, gửi, nhận văn bản, hồ sơ trực tiếp giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường với 63 Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các cơ quan thuộc Chính phủ. Chính thức cắt giảm 102/163 điều kiện đầu tư kinh doanh (đạt 62,6%, vượt chỉ tiêu của Chính phủ là 12,6%); cắt giảm 38/74 hàng hóa kiểm tra chuyên ngành (đạt 51,3%) được quy định Nghị định số 136/2018/NĐ-CP ngày 05/10/2018 của Chính phủ và Thông tư số 03/2018/TT-BTNMT ngày 14/8/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Đẩy mạnh thực hiện Chính phủ điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính

Hệ thống có 6.850 người dùng; trao đổi, xử lý hiệu quả trên 51.400 văn bản, hồ sơ điện tử; liên thông trên trục văn bản của Chính phủ với các bộ, ngành, UBND cấp tỉnh với trên 10.900 văn bản; trao đổi, liên thông trực tiếp với các Sở Tài nguyên và Môi trường 9.800 văn bản với đa số có xác thực chữ ký số điện tử. Việc sử dụng hệ thống tương tác, liên thông trực tiếp trên môi trường mạng điện tử đã trợ giúp công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công vụ; đảm bảo tiến độ, thời hạn và tiết kiệm chi phí.

Trong gần nửa nhiệm kỳ vừa qua, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà luôn quan tâm, coi trọng phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử trong hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành của ngành và phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã và đang tích cực triển khai thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết của Bộ Chính trị; các Nghị quyết, Quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin. Năm 2017, Bộ đã ban hành Kiến trúc chính phủ điện tử của Bộ, phiên bản 1.0 (Quyết định số 3339/QĐ-BTNMT ngày 26/12/2017). Năm 2018, Bộ tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện phiên bản kiến trúc Chính phủ điện tử ngành, phiên bản 2.0. Trong đó, đảm bảo sự kết nối của các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu ngành từ Trung ương đến địa phương thông qua trục liên thông trung ương - địa phương (NGSP) và phù hợp với kiến trúc Chính quyền điện tử của địa phương. Đây được coi là “bản kiến trúc” hoặc “bản kế hoạch” mang tính chất định hướng, là cơ sở cho các hoạt động phục vụ xây dựng Chính phủ điện tử tại Bộ sau này.

Bộ đã có Cổng thông tin điện tử và một số ứng dụng về công nghệ thông tin được triển khai như: Hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến kết nối hệ thống một cửa quốc gia, một cửa ASEAN; Hệ thống tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp về tài nguyên và môi trường; Hệ thống báo cáo trực tuyến ngành; Hệ CSDL quốc gia về quan trắc tài nguyên và môi trường… Các ứng dụng công nghệ thông tin này nhằm giải quyết các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, giảm chi phí hoạt động; tăng tính minh bạch trong hoạt động của cơ quan nhà nước, tạo thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp.

Ngày 09/8/2018, Bộ trưởng đã có Chỉ thị số 01/CT-BNTMT yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ nghiêm túc thực hiện việc sử dụng hoàn toàn văn bản điện tử hành chính có xác thực chữ ký số trên Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ điện tử; sử dụng triệt để trục liên thông văn bản của Chính phủ để gửi, nhận văn bản điện tử với Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương. Đồng thời, Chỉ thị đó cũng được Bộ trưởng “làm mẫu” sử dụng chữ ký số.

Ngoài ra, toàn bộ tài liệu được cung cấp theo hình thức trực tuyến tại các cuộc họp hàng ngày, tại các Hội nghị giao ban hàng tháng, hàng quý do Lãnh đạo Bộ chủ trì cũng góp phần giảm chi phí, tiết kiệm thời gian và công sức.

Hoàn thành vượt chỉ tiêu cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh và danh mục hàng hóa kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Năm 2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chính thức cắt giảm 102/163 điều kiện đầu tư kinh doanh (đạt 62,6%, vượt chỉ tiêu của Chính phủ là 12,6%); cắt giảm 38/74 hàng hóa kiểm tra chuyên ngành (đạt 51,3%). Bộ Tài nguyên và Môi trường đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ biểu dương là một trong 6 Bộ dẫn đầu hoàn thành chỉ tiêu về cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh và cắt giảm danh mục hàng hóa kiểm tra chuyên ngành.

Theo Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành cắt giảm tối thiểu 50% điều kiện đầu tư kinh doanh và 50% danh mục hàng hóa kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý Nhà nước được giao. Trong thời gian qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tích cực, quyết liệt thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Liên quan tới việc cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh, ngày 5/10/2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Nghị định số 136/2018/NĐ-CP về sửa đổi một số điều của các nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Nghị định này đã sửa đổi 11 nghị định có liên quan thuộc 06 lĩnh vực: đất đai, môi trường, khoáng sản, tài nguyên nước, khí tượng thủy văn và đo đạc bản đồ.

Trong Nghị định này, Chính phủ đã bãi bỏ, sửa đổi 102/163 điều kiện đầu tư kinh doanh (chiếm 62,6% tổng số điều kiện đầu tư kinh doanh lĩnh vực tài nguyên và môi trường), trong đó bãi bỏ 77 điều kiện; sửa đổi 25 điều kiện; đồng thời Nghị định cũng bãi bỏ, đơn giản hóa 09 thủ tục hành chính có liên quan.

Cụ thể: Lĩnh vực đất đai: 17 điều kiện (bãi bỏ 08 điều kiện, sửa đổi 09 điều kiện); Lĩnh vực môi trường: 48 điều kiện (bãi bỏ 43 điều kiện; sửa đổi 05 điều kiện), bãi bỏ 08 thủ tục hành chính; Lĩnh vực khoáng sản: 07 điều kiện (bãi bỏ 05 điều kiện; sửa đổi 02 điều kiện; Lĩnh vực tài nguyên nước: 28 điều kiện (bãi bỏ 21 điều kiện; sửa đổi 07 điều kiện), bãi bỏ 01 thủ tục hành chính; Lĩnh vực khí tượng thủy văn: sửa đổi 01 điều kiện

Việc Chính phủ ban hành Nghị định số 136/2018/NĐ-CP, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chính thức hoàn thành vượt chỉ tiêu cắt giảm điều kiện kinh doanh theo chỉ đạo của Chính phủ (12,6%). Đáng chú ý là Nghị định này chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, như vậy hơn 62% điều kiện đầu tư kinh doanh lĩnh vực tài nguyên và môi trường chính thức được cắt giảm kể từ ngày 5/10/2018.

Trước đó, ngày 14/8/2018, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã ký ban hành Thông tư số 03/2018/TT-BTNMT sửa đổi, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính liên quan đến kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thông tư này đã sửa đổi, bãi bỏ một số các quy định liên quan đến kiểm tra chuyên ngành của 03 Thông tư thuộc lĩnh vực môi trường (liên quan đến nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất), biến đổi khí hậu (liên quan đến xuất, nhập khẩu các chất HCFC) và thực hiện cơ chế một cửa quốc gia.

Ban hành Thông tư số 03/2018/TT-BTNMT, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chính thức bãi bỏ 51,3% danh mục hàng hóa kiểm tra chuyên ngành thuộc lĩnh vực TN&MT, đồng thời bãi bỏ và đơn giản hóa 10/10 thủ tục hành chính liên quan đến kiểm tra chuyên ngành. Thông tư này sẽ chính thức có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2018.

Bên cạnh cắt giảm danh mục hàng hóa, thủ tục hành chính kiểm tra chuyên ngành, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã kịp thời ban hành 06 quy chuẩn kỹ thuật đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất, tạo điều kiện cho việc nhập khẩu, thông quan các hàng hóa thuộc diện kiểm tra chuyên ngành.

Để ban hành Nghị định số 136/2018/NĐ-CP và Thông tư số 03/2018/TT-BTNMT, Chính phủ và Bộ Tài nguyên và Môi trường đã sửa đổi 14 văn bản quy phạm pháp luật (11 nghị định và 03 thông tư) có liên quan để chính thức pháp lý hóa các cam kết tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Như vậy là Bộ Tài nguyên và Môi trường đã hoàn thành các nhiệm vụ được Chính phủ giao tại Nghị quyết số 01-NQ/CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ qua đó tháo gỡ những vướng mắc trong đơn giản hóa thủ tục hành chính,tạo thuận lợi và không làm phát sinh các quy định làm khó khăn cho người dân, doanh nghiệp.

CTTĐT

Tác giả: CTTĐT
Nguồn:CTTĐT Copy link