Vụ Kế hoạch - Tài chính

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kế hoạch, tài chính và đầu tư phát triển

Trong năm 2019, Vụ Kê hoạch -Tài chính đã tiến hành rà soát các nhiệm vụ chuyên môn đã và đang thực hiện để làm căn cứ chuẩn bị xây dựng kế hoạch năm 2020, đảm bảo công tác xây dựng, điều hành thực hiện kế hoạch bám sát thực tiễn; đầu tư có trọng tâm, trọng điểm đối với các dự án, đảm bảo cân đối đủ vốn cho các dự án theo yêu cầu tiến độ. Tập trung ưu tiên hoàn thành dứt điểm các nhiệm vụ quan trọng chủ yếu, trong đó đặc biệt là các nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao; các nhiệm vụ trọng tâm của Bộ về xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch về tài nguyên và môi trường.

Tiếp tục triển khai các giải pháp đổi mới, thể chế hoá công tác kế hoạch, tài chính của Bộ, cách thức chỉ đạo, điều hành trong xây dựng, triển khai kế hoạch nhiệm vụ và dự toán ngân sách của các đơn vị trực thuộc Bộ.

Đẩy mạnh công tác kiểm tra tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kế hoạch, tài chính và đầu tư phát triển; tham mưu cho Lãnh đạo Bộ phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các Bộ, ngành. 

Ngay từ đầu năm, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, Vụ Kế hoạch – Tài chính đã tham mưu cho Lãnh đạo Bộ cụ thể hóa và chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện những nhiệm vụ sau:

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị xây dựng và trình Bộ ban hành Chương trình hành động của Bộ thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 

Nhằm nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường, Vụ Kế hoạch – Tài chính đã đôn đốc các đơn vị trực thuộc Bộ thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021; tiếp tục triển khai Chương trình hành động của Bộ thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp.

Về xây dựng cơ chế, chính sách KHTC và đầu tư:  Rà soát, điều chỉnh Chương trình xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2016 - 2020 để đảm bảo phù hợp với khả năng thực hiện và yêu cầu thực tế tại Quyết định số 2234/QĐ-BTNMT ngày 30/08/2019.  

Ban hành Bộ đơn giá: ban hành 06 bộ đơn giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về tài nguyên và môi trường năm 2019: Đất đai (Quyết định số 1979/QĐ-BTNMT ngày 31/7/2019); đo đạc và bản đồ (Quyết định số 1988/QĐ-BTNMT ngày 31/7/2019); tài nguyên nước (Quyết định số 2000/QĐ-BTNMT ngày 31/7/2019); địa chất và khoáng sản (Quyết định số 1997/QĐ-BTNMT ngày 31/7/2019); môi trường (Quyết định số 1966/QĐ-BTNMT ngày 30/7/2019); biển và hải đảo (Quyết định số 1956/QĐ-BTNMT ngày 29/7/2019). 

Phương hướng nhiệm vụ, giải pháp trong năm 2020

Năm 2010, Vụ tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kế hoạch, tài chính và đầu tư phát triển; thực hiện nghiêm kỷ luật tài chính, ngân sách, tăng cường kiểm tra, giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nước. Thường xuyên rà soát và điều chỉnh kế hoạch vốn các dự án không thực hiện hết kế hoạch cho các dự án có điều kiện đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành.

Tổ chức, triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công ngay từ đầu năm, khẩn trương hoàn thành các mục tiêu đầu tư, phát huy hiệu quả đầu tư công.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá đầu tư; các nhiệm vụ kế hoạch năm 2020 của các đơn vị. Xây dựng kế hoạch kiểm tra tình hình thực hiện thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2020 của các đơn vị....

 

Tác giả: CTTĐT
Nguồn:CTTĐT Copy link