Vụ Khoa học và Công nghệ

Xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ giai đoạn 2021-2025 phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Vụ Khoa học và Công nghệ ngày 26/12, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân chỉ đạo cần tập trung xây dựng Kế hoạch khoa học và công nghệ giai đoạn 2021-2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường theo định hướng phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường.

Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Năm 2019, Vụ Khoa học và Công nghệ đã tập trung xây dựng, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật về khoa học và công nghệ, trong đó đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị xây dựng và trình ban hành các Thông tư số 18/2019/TT-BTNMT quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về điều tra thu thập thông tin xây dựng, điều chỉnh khung giá các loại đất; Thông tư số 21/2019/TT-BTNMT ban hành quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về lập báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia.

Bên cạnh đó, Vụ tiếp tục tăng cường giám sát, quản lý chặt chẽ các nội dung quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ theo chức năng nhiệm vụ được phân công và theo Kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ; phối hợp với Ban Chủ nhiệm chương trình, Văn phòng Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia về Tài nguyên môi trường và Biến đổi khí hậu triển khai các đề tài theo kế hoạch. Các nhiệm vụ cấp Bộ từ đề xuất, xác định danh mục, tuyển chọn, đánh giá nghiệm thu đều được thực hiện trên môi trường mạng. Hiện nay, 100% các hoạt động Hội đồng cấp bộ được triển khai trên hệ thống trực tuyến, qua đó giúp quy trình xử lý công việc minh bạch hơn, tiết kiệm nguồn lực hơn và rút ngắn thời gian xử lý.

Hoạt động xây dựng quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia được các đơn vị thuộc Bộ triển khai theo đúng kế hoạch phê duyệt. Vụ cũng đang tích cực triển khai nhiệm vụ Bộ trưởng giao về “xây dựng hệ thống quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường giai đoạn 2019-2020 theo định hướng hội nhập quốc tế” - dựa trên kinh nghiệm của Hàn Quốc.

Ông Trần Bình Trọng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ phát biểu tại Hội nghị

Bên cạnh đó, năm 2019, Vụ đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng tiếp tục triển khai thực hiện dự án tăng cường năng lực một số phòng thí nghiệm phục vụ đào tạo và nghiên cứu cho trường Đại học tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh; trang thiết bị phòng thí nghiệm, phân tích tài nguyên đất của Viện Nghiên cứu quản lý đất đai; trang thiết bị nghiên cứu phục vụ cho công tác cảnh báo và dự báo tài nguyên nước; nghiên cứu khoa học trái đất của Trung tâm hỗ trợ dự báo khu vực Đông Nam Á; nghiên cứu khoa học của Viện Khoa học tài nguyên nước...

Cũng trong năm 2019, Vụ đã chủ trì và phối hợp tổ chức thành công các hội nghị, hội thảo khoa học có ý nghĩa quan trọng như: Hội thảo về quản lý chất thải rắn; Hội thảo “Chính sách, giải pháp của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong việc tăng cường năng lực tiếp cận Cách mạng công nghiệp 4.0”; Hội nghị trực tuyến “Giới thiệu Mạng Nghiên cứu và đào tạo Việt Nam (VinaREN) và hướng dẫn khai thác, sử dụng dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ”; Hoạt động kỷ niệm ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5/2019) tại Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu; Hội thảo quốc tế “Quản lý chất thải rắn đô thị đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế tuần hoàn”; Hội thảo khoa học “Chính sách, giải pháp của Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư”.

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Vụ Khoa học và Công nghệ đã đạt được trong năm 2019. Định hướng cho năm 2020, Thứ trưởng đề nghị thông qua việc xây dựng, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật về khoa học và công nghệ, Vụ cần tiếp tục tăng cường, nâng cao hiệu quả quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia, cấp bộ, cấp cơ sở và các nhiệm vụ khác. Đặc biệt, cần thay đổi tư duy trong xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ giai đoạn mới.

Năm 2020 là năm bản lề quan trọng với nhiệm vụ phải xây dựng Kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2021 và giai đoạn 2021-2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Có thể thấy rất nhiều vấn đề quan trọng và cấp thiết cần nghiên cứu để có được cơ sở lý luận và thực tiễn, tạo tiền đề hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường, bảo đảm giữ vững định hướng phát triển bền vững của đất nước.” – Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân nhấn mạnh.

Thứ trưởng đề nghị Vụ Khoa học và Công nghệ tổ chức tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược khoa học và công nghệ quốc gia giai đoạn 2011-2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, đề xuất định hướng cho giai đoạn 2021-2030; từ đó, làm cơ sở xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ giai đoạn 2021-2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường theo định hướng phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường.

CTTĐT

Tác giả: CTTĐT
Nguồn:CTTĐT Copy link