Đất đai

Tổng cục Quản lý đất đai tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020

Tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020 của Tổng cục Quản lý đất đai diễn ra sáng ngày 15/1, tại Hà Nội, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa nhấn mạnh tới công tác xây dựng thể chế là một trong những nhóm nhiệm vụ trọng tâm của Tổng cục trong năm 2020; đặc biệt Tổng cục cần ưu tiên, tập trung các nguồn lực tổ chức thực hiện, hoàn thành đúng hạn việc trình Chính phủ xem xét đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Đất đai.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Tổng cục.

Năm 2019, Tổng cục Quản lý đất đai đã có nhiều cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tập thể Lãnh đạo Tổng cục đã bám sát mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ để xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế; trên cơ sở xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để có sự chỉ đạo phù hợp, góp phần xử lý kịp thời, hiệu quả các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chính sách pháp luật về đất đai của các địa phương.

Về công tác xây dựng chính sách, pháp luật đất đai, trong năm qua, Tổng cục đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng hoàn thành dự thảo các nội dung sửa đổi, bổ sung Luật đất đai trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; tiếp tục rà soát, để chỉnh lý hoàn thiện dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai theo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Chính phủ để gửi lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi gửi Bộ Tư pháp thẩm định, trình Chính phủ theo kế hoạch.

Trong năm 2019, Tổng cục đã hoàn thành và trình Chính phủ ban hành 07 Nghị định; trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 13/2019/TT-BTNMT quy định định mức kinh tế - kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.

Về công tác cải cách hành chính, Tổng cục đã tiếp tục quán triệt tinh thần cải cách hành chính trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ, trong đã đã hoàn thành tài liệu hướng dẫn đánh giá, xếp hạng Chỉ số Đăng ký tài sản (A7) và Chỉ số Chất lượng quản lý hành chính đất đai (B3). Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của Tổng cục và các đơn vị trực thuộc Tổng cục đã được đẩy mạnh; 100% văn bản đi, đến (trừ văn bản mật) được xử lý, cập nhật hoàn toàn trên hệ thống hồ sơ công việc.

Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai Lê Thanh Khuyến phát biểu tại Hội nghị

Về công tác quy hoạch, giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất, đã hoàn thành và trình Chính phủ ban hành Nghị quyết phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) cho 63/63 tỉnh, thành phố; báo cáo Quốc hội về kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo Nghị quyết số 134/2016/QH13 về Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) cấp quốc gia; báo cáo Thủ tướng Chính phủ về thực trạng chất lượng đất, tình trạng thoái hóa đất trên phạm vi cả nước. Bên cạnh đó, Tổng cục đã tích cực chỉ đạo, kịp thời hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các địa phương trong công tác giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các công trình, dự án.

Về công tác đo đạc, đăng ký, cấp Giấy chứng nhận (GCN) và xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) đất đai, Tổng cục đã tập trung chỉ đạo các địa phương tổ chức thực hiện một số giải pháp tiếp tục đẩy nhanh việc cấp GCN và xây dựng CSDL đất đai. Kết quả đến nay, cả nước đã đo đạc lập bản đồ địa chính đạt trên 77% tổng diện tích tự nhiên; tỷ lệ cấp GCN lần đầu tổng hợp từ kết quả thực hiện của các địa phương đạt trên 97,36% tổng diện tích các loại đất cần cấp (tăng lên 0,16%, tương đương khoảng 20.900 Giấy chứng nhận so với cùng kỳ năm 2018). Kết quả này đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đất đai, bảo đảm điều kiện pháp lý cho người sử dụng đất thực hiện các quyền, nghĩa vụ hợp pháp của mình theo quy định của pháp luật đất đai.

Hiện nay, cả nước có 165/713 đơn vị hành chính cấp huyện trên phạm vi 46 tỉnh, thành phố đang vận hành, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu đất đai.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai Đoàn Thanh Mỹ trình bày báo cáo tại Hội nghị

Về định giá đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thực hiện hướng dẫn, xử lý các vướng mắc trong công tác áp dụng bảng giá đất, định giá đất cụ thể và công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, tại các địa phương, 63/63 tỉnh, thành phố đã xây dựng và áp dụng thực hiện tốt bảng giá đất giai đoạn 2015-2019; thực hiện Nghị định số 96/NĐ-CP của Chính phủ quy định về khung giá đất, Tổng cục đã trình Bộ trưởng ký văn bản chỉ đạo các địa phương thực hiện việc xây dựng bảng giá đất để áp dụng trong giai đoạn 2020 – 2024; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện thẩm tra Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Về công tác thống kê, thanh tra và kiểm tra đất đai, Tổng cục đã hoàn thành công tác tổng hợp và xây dựng báo cáo Thủ tướng Chính phủ, trình Bộ trưởng quyết định và công bố số liệu thống kê đất đai năm 2018 (số liệu tính đến ngày 31/12/2018) của cả nước; chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện công tác kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ; hoàn thiện các nội dung thanh tra và kiểm tra theo kế hoạch, ngoài ra, đã thực hiện nhiều Đoàn kiểm tra đột xuất theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ trưởng.

Tiếp tục duy trì tốt công tác tiếp nhận xử lý thông tin phản ánh của người dân và doanh nghiệp về những hành vi vi phạm trong quản lý và sử dụng đất thông qua đường dây nóng của Tổng cục. Trong năm 2019, Tổng cục đã tiếp nhận 620 thông tin phản ánh sai phạm về đất đai, trong đó: đã ban hành 350 văn bản chuyển địa phương yêu cầu xem xét, xử lý; 180 văn bản hướng dẫn công dân nêu kiến nghị đến cơ quan có thẩm quyền để được xem xét, giải quyết; chuyển Thanh tra Bộ xem xét, giải quyết 07 kiến nghị; các trường hợp còn lại do không đủ cơ sở, điều kiện để xem xét, giải quyết hoặc đơn đã có kết luận của cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Song song với việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, Tổng cục cũng hoàn thành 16 đề án, nhiệm vụ gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo kế hoạch; đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ về khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế; thực hiện công tác tổ chức cán bộ theo quy định; …

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ đã đánh giá cao các kết quả đạt được của Tổng cục Quản lý đất đai năm 2019, đồng thời trao đổi, đóng góp ý kiến, đề xuất các giải pháp nhằm triển khai tốt các nhiệm vụ, công tác năm 2020 của Tổng cục. Trong đó, nhiều giải pháp được đề xuất liên quan tới tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với các đơn vị trực thuộc Tổng cục; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện chương trình, kế hoạch theo từng tháng; tập trung lực lượng để hoàn thành công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật; chủ động đẩy nhanh tiến độ thực hiện các đề án, dự án do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng giao; …

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả Tổng cục Quản lý đất đai đã đạt được trong năm 2019. Đồng thời nhấn mạnh tới các nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong năm 2020.

Thứ nhất, tiếp tục hoàn thiện công tác thể chế, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trong đó tập trung tổ chức thực hiện, hoàn thành đúng hạn việc trình Chính phủ xem xét đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Đất đai theo kế hoạch; đẩy mạnh thực hiện các đề án, dự án Chính phủ giao.

Thứ hai, tập trung hoàn thành lập nhiệm vụ quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo quy định của Luật Quy hoạch; phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các địa phương xây dựng phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai trong quy hoạch tỉnh; tổng hợp xây dựng báo cáo Quốc hội về kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo Nghị quyết số 134/2016/QH13 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) cấp quốc gia.

Thứ ba, hoàn thành công tác kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019.

Thứ tư, hoàn thành dứt điểm công tác đo đạc, cắm mốc xác định ranh giới, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các nông, lâm trường và triển khai thực hiện tốt Đề án tăng cường công tác quản lý đất đai có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh giai đoạn 2016-2020.

Thứ năm, chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tổ chức thực hiện tốt việc xây dựng và áp dụng khung giá đất cho giai đoạn 2020 - 2024. Tổ chức thực hiện thẩm tra Khung Chính sách, bồi thường hỗ trợ, tái định cư. Tổ chức thực hiện kiểm tra việc thi hành chính sách pháp luật về giá đất và phát triển quỹ đất theo kế hoạch.

Thứ trưởng cũng đề nghị các đơn vị chức năng của Bộ tăng cường phối hợp, tạo điều kiện giúp đỡ, hướng dẫn để Tổng cục hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Thay mặt Lãnh đạo Tổng cục Quản lý đất đai, Tổng cục trưởng Lê Thanh Khuyến trân trọng cảm ơn và tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa cũng như những góp ý của các đại biểu dự Hội nghị và sẽ xây dựng Kế hoạch hành động, chương trình nhiệm vụ đưa vào kế hoạch triển khai ngay trong năm 2020.  

Trong thời gian tới, ông Lê Thanh Khuyến mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm sâu sát hơn nữa của lãnh đạo Bộ và sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị trực thuộc Bộ để Tổng cục hoàn thành các nhiệm vụ được giao đưa công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai ngày càng tốt hơn trong thời gian tới.

Một số hình ảnh khen thưởng tại Hội nghị:

 

CTTĐT

Tác giả: CTTĐT
Nguồn:CTTĐT Copy link