Biển và hải đảo

Triển khai Kế hoạch tổng thể và Kế hoạch 5 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai công tác năm 2020 của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam sáng ngày 25/12, Thứ trưởng Trần Quý Kiên nhấn mạnh việc triển khai Kế hoạch tổng thể và Kế hoạch 5 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 sẽ là trọng tâm đối với Tổng cục trong giai đoạn tới.

Thứ trưởng Trần Quý Kiên tới dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam

Báo cáo kết quả công tác năm 2019, Phó Tổng cục trưởng Phạm Thu Hằng cho biết, được sự quan tâm và chỉ đạo của Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ, sự phối hợp, giúp đỡ của các đơn vị thuộc Bộ, sự nỗ lực phấn đấu của công chức, viên chức và người lao động, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao theo Chương trình công tác năm 2019 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ và các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh đạt nhiều kết quả nổi bật. Những kết quả đó đã góp phần tạo chuyển biến tích cực trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường biển trên cả nước.

Cụ thể, Tổng cục đã hoàn thiện và trình Bộ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 10/13 Đề án đảm bảo tiến độ và chất lượng; 03 Đề án trong hạn đang triển khai thực hiện.

Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện pháp luật về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo, ngay từ đầu năm, Tổng cục đã chủ động có văn bản gửi các địa phương có biển rà soát, đánh giá tình hình thực tiễn, nêu các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo và các văn bản hướng dẫn thi hành và đề xuất các nội dung sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Bên cạnh đó, Tổng cục đã triển khai nghiêm túc việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật theo kế hoạch năm 2019, đã tham mưu với Bộ trình Chính phủ: Dự thảo Nghị định quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo; Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 51/2014/NĐ-CP ngày 21/5/2014 của Chính phủ quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển. Đồng thời trình Bộ dự thảo Thông tư quy định kỹ thuật đánh giá vật chất nhận chìm ở biển và lựa chọn khu vực biển để nhận chìm.

Thứ trưởng Trần Quý Kiên phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Công tác quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo được chú trọng và chỉ đạo quyết liệt, tháo gỡ cơ bản những khó khăn, vướng mắc. Về công tác quản lý điều tra cơ bản, xây dựng cơ sở dữ liệu biển và hải đảo, Tổng cục đã tổng kết bước đầu 10 năm thực hiện Đề án tổng thể về điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên - môi trường biển đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020 (Đề án 47); đồng thời, hoàn thiện hồ sơ trình Bộ, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đến năm 2030.

Về công tác quản lý khai thác biển và hải đảo, Tổng cục đã chủ động xây dựng 02 nhiệm vụ: Lập quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Lập quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ của quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tổng cục đã tăng cường theo dõi, đôn đốc, đánh giá tình hình triển khai các nhiệm vụ trong Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quản lý tổng hợp đới bờ Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Công tác giao khu vực biển bước đầu đã đi vào nền nếp, bảo đảm tuân thủ các quy định hiện hành.

Công tác kiểm soát, thanh tra, kiểm tra về quản lý, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo đã được Tổng cục triển khai có trọng tâm, trọng điểm, huy động và phối hợp hiệu quả với các cơ quan ở Trung ương và địa phương, lực lượng cảnh sát môi trường, cảnh sát biển. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ của cơ quan đầu mối về ứng phó, khắc phục, giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu trên biển. Công tác cấp phép nhận chìm ở biển được Lãnh đạo Tổng cục quan tâm chỉ đạo sát sao, tổ chức các đoàn công tác thường xuyên, kiểm tra, giám sát, tuân thủ hoạt động nhận chìm theo quy định bảo đảm chặt chẽ.

Công tác khoa học, công nghệ được nâng cao về chất lượng, hiệu quả; công tác hợp tác quốc tế được đẩy mạnh và có bước phát triển mạnh. Tổng cục đang chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng Đề án tổ chức các sự kiện: Diễn đàn đối thoại chính sách Biển Việt Nam - Nhật Bản lần thứ nhất; Hội nghị đặc biệt Bộ trưởng ASEAN và các đối tác về Kinh tế đại dương bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu; Hội nghị quốc tế về kinh tế biển bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu...

Bên cạnh đó các công tác khác như: kế hoạch, tài chính và đầu tư được quan tâm; tổ chức bộ máy của Tổng cục đã được kiện toàn; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, thông tin, tuyên truyền có sự chuyển biến tích cực...

Tổng cục trưởng Tạ Đình Thi phát biểu tại Hội nghị

Với ý nghĩa quan trọng của năm 2020, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đặt quyết tâm, xác định 04 mục tiêu, khâu đột phá quan trọng: (i) Tập trung triển khai thực hiện các kế hoạch, chương trình, dự án nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết 36-NQ/TW; (ii) Tiếp tục tăng cường quản lý tổng hợp tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, trọng tâm là hoàn thiện hệ thống pháp luật, hoạt động cấp phép, công tác kiểm tra, thanh tra; (iii) Nâng cao năng lực đội ngũ công chức, viên chức, người lao động của Tổng cục, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý; (iv) Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, điều hành, trọng tâm là ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng các giải pháp quản lý thông minh vào quản lý điều hành công việc.

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các đơn vị tham dự đã chia sẻ, đóng góp những ý kiến để Tổng cục hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong thời gian tới như: tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành, tăng cường cải cách hành chính, kiện toàn tổ chức bộ máy từ trung ương tới địa phương, tổ chức tốt các hội nghị quốc tế quan trọng,...

Phó Tổng cục trưởng Phạm Thu Hằng trình bày báo cáo tổng kết

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Trần Quý Kiên biểu dương và đánh giá cao kết quả đạt được trong năm 2019 của Tổng cục và nỗ lực hoàn thành khối lượng lớn các đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Định hướng nhiệm vụ năm 2020 và các năm tiếp theo đối với lĩnh vực biển và hải đảo, Thứ trưởng chỉ đạo: “Kế hoạch tổng thể và Kế hoạch 5 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 là trọng tâm, là “xương sống”; Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đến năm 2030 và Đề án tăng cường năng lực cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ công tác quản lý tổng hợp và điều tra cơ bản tài nguyên và môi trường biển, hải đảo đến năm 2030 là các nội dung xuyên suốt.”.

Phát huy các kết quả đạt được của các năm trước, Thứ trưởng đề nghị Tổng cục tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 như sau:

Một là, tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo, nhằm tháo gỡ vướng mắc, thống nhất giữa các quy định pháp luật về quản lý về biển và hải đảo.

Hai là, đổi mới, kiện toàn mô hình tổ chức bộ máy về biển và hải đảo từ Trung ương đến địa phương; nghiên cứu cơ chế quản lý theo cục vùng để đảm bảo cơ chế điều phối liên ngành hiệu quả.

Ba là, đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên môi trường biển và hải đảo. “Vấn đề lấn biển, các hoạt động ven biển gây ô nhiễm môi trường biển đang rất bức xúc ở nhiều địa phương. Vì vậy, cần xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo. Đề nghị Tổng cục khẩn trương tiếp thu ý kiến các Bộ ngành, địa phương và trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo để làm căn cứ pháp lý xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.” – Thứ trưởng Trần Quý Kiên nói.

Bốn là, đẩy mạnh hợp tác quốc tế song phương và đa phương trong lĩnh vực biển và hải đảo. Trong năm 2020, tập trung tổ chức thành công 03 hội nghị: Diễn đàn đối thoại chính sách Biển Việt Nam - Nhật Bản; Diễn đàn cấp Bộ trưởng về “Kinh tế đại dương bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu”; Hội nghị đặc biệt cấp Bộ trưởng ASEAN về tăng cường điều phối và hợp tác môi trường biển.

“Trong thời gian tới, lĩnh vực biển và hải đảo sẽ ngày càng đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Vì vậy tôi đề nghị Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam cần nắm bắt cơ hội để bứt phá, phát triển mạnh mẽ, tạo tiền đề quan trọng thực hiện tốt các đề án, dự án trong kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW để hiện thực hóa chủ trương lớn, quan trọng, có tầm nhìn xa rộng của Ban Chấp hành Trung ương.” - Thứ trưởng giao nhiệm vụ cho Tổng cục.

Toàn cảnh Hội nghị

CTTĐT

Tác giả: CTTĐT
Nguồn:CTTĐT Copy link