9. Hoàn thành các chỉ tiêu thực hiện Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, cải cách hành chính, đổi mới phương thức làm việc theo hướng điện tử hóa, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Bộ Tài nguyên và Môi trường hoàn thành về đích trước 01 năm các chỉ tiêu xây dựng Chính phủ điện tử tại Nghị quyết 17/NQ-CP của Chính phủ; là bộ ngành đầu tiên phê duyệt Kiến trúc Chính phủ điện tử phiên bản 2.0.

 

Sơ đồ kiến trúc CPĐT của ngành TN&MT phiên bản 2.0

Bộ đã ứng dụng thành công nhiều hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu để thay đổi phương thức làm việc truyền thống bằng môi trường mạng điện tử; gắn kết chặt chẽ giữa ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Ngành tài nguyên và môi trường từng bước chuyển đổi, tiến tới ngành tài nguyên và môi trường số, tiếp cận với cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Năm 2019, chỉ số hài lòng người dân, doanh nghiệp đối với hoạt động của ngành tiếp tục được nâng cao.

Nguồn:CTTĐT Copy link