Thứ 6, 07/10/2022 - 17:15
Tin mới

Bộ TN&MT trình ban hành Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn

Thực hiên chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã hoàn thiện dự thảo Chỉ thị về một số giải 3 pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn và kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành.

Bình Phước

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước có Báo cáo số 104/BC-STNMT ngày 10/07/2019 về tình hinh thực hiện công tác quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh