Thứ 6, 07/10/2022 - 17:09
Tin mới

Bình Phước

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước có Báo cáo số 104/BC-STNMT ngày 10/07/2019 về tình hinh thực hiện công tác quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh