Thứ 5, 19/09/2019 - 04:49
Hệ thống tiếp nhận và trả lời ý kiến công dân
Hệ thống tiếp nhận và trả lời ý kiến công dân
Hệ thống tiếp nhận và trả lời ý kiến, kiến nghị của công dân, doanh nghiệp về các cơ chế, chính sách, hướng dẫn của ngành tài nguyên và môi trường.