Theo Điều 30 Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổ chức lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan; xây dựng báo cáo tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến; công khai trên trang thông tin điện tử của Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển. Đồng thời, công bố và công khai quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ khi được Chính phủ phê duyệt.

Thông tin đang cập nhật...