Theo Điểm b Khoản 3 Điều 14 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, tình trạng vi phạm pháp luật đất đai và kết quả xử lý vi phạm pháp luật đất đai được công bố trên trang thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Quản lý đất đai.

Thông tin được cập nhật tại Chuyên trang Thông tin kết luận thanh tra các lĩnh vực ngành TN&MT tại đường link: http://chuyentrang.monre.gov.vn/ketluanthanhtra