Điểm a Khoản 3 Điều 18 Luật Đo đạc và bản đồ, Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng trình Thủ tướng Chính phủ công bố bộ bản đồ chuẩn biên giới quốc gia.

Thông tin đang cập nhật...