Mẫu số 01b

Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin (Dành cho công dân yêu cầu cung cấp thông tin thông qua tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp)