Mẫu số 01a

Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin (Dành cho công dân)