Mẫu số 06

Văn bản chấp thuận (Dành cho trường hợp tiếp cận thông tin có điều kiện)