Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Khí tượng thế giới năm 2019

UBND Tỉnh Cà Mau có Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 19/03/2019 về Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước Thế giới và Ngày Khí tượng thế giới năm 2019 trên địa bàn tỉnh Cà Mau.