Thứ 6, 24/09/2021 - 01:47
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hiệu quả từ phong trào thi đua yêu nước của ngành khí tượng thủy văn

Hằng năm, Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phát động thi đua, giao ước thi đua phấn đấu thực hiện hoàn thành mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch, các đề án, dự án, nhất là các dự án thuộc đe án đầu tư cấp bách được giao trong chương trình công tác của Tổng cục; đẩy mạnh và hoàn thành các đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ (KHCN) cấp cơ sở, cấp bộ, cấp nhà nước.

 

 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc với Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Phong trào thi đua (PTTĐ) của Tổng cục được các đơn vị triển khai phát động đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động theo các mục tiêu trọng tâm: Tập trung xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản QLNN về KTTV nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý lĩnh vực KTTV; cảnh báo, dự báo sát, kịp thời mọi diễn biến các hiện tượng thời tiết, thủy văn, nhất là các hiện tượng KTTV nguy hiểm như: Bão, áp thấp nhiệt đới, lũ nhằm phục vụ tốt công tác chỉ đạo phòng, chống lụt, bao (PCLB), giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra; chủ động xây dựng các phương pháp dự báo, ứng dụng các kết quả nghiên cứu KHCN dự báo, tiến bộ kỹ thuật vào khai thác số liệu điều tra cơ bản và nâng cao chất lượng dư báo KTTV; xây dựng các phương án tổ chức quan trắc đo đạc và thông tin liên lạc nhằm đảm bảo thu thập đầy đủ, chính xác, điện báo kịp thời số liệu KTTV và môi trường trong mọi tình huống; thường xuyên chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho công chức, viên chức và người lao động.

Các chỉ tiêu thi đua đều được các đơn vị trực thuộc cụ thể hóa bằng các thang điểm cho từng hạng mục công việc, ngoài điểm chuẩn còn quy định điểm thưởng và điểm trừ cho phần chất lượng chuyên môn. PTTĐ được gắn với việc thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế dân chủ trong cơ quan. Quy trình đánh giá xếp loại thi đua hàng năm gồm nhiều căn cứ để xem xét một cách toàn diện khách quan (dựa trên đánh giá của từng đơn vị, của Tổng cục KTTV và của cả địa phương thuộc phạm vi hoạt động của đơn vị). Cách làm này đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, trách nhiệm của công chức, viên chức và người lao động về công tác thi đua, khen thưởng (TĐ, KT).

Hưởng ứng PTTĐ do cơ quan cấp trên phát động, Tổng cục KTTV đã triển khai sâu rộng đến tất cả các đơn vị. Lãnh đạo các đơn vị phối hợp với Cấp ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên cùng cấp vận động toàn thể công chức, viên chức và người lao động quán triệt tinh thần thi đua yêu nước và đăng ký thi đua hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được giao; hàng năm, 100% các đơn vị trực thuộc Tổng cục đã triển khai đăng ký thi đua ngay từ đầu năm; mỗi công chức, viên chức, người lao động và từng tập thể đều đăng ký thi đua, phấn đấu đạt được các danh hiệu thi đua đã đăng ký. Đặc biệt, các đợt thi đua hang năm chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và của ngành KTTV.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu dự kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống
và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ hai của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Các PTTĐ được tổ chức thực hiện sâu rộng, từ thi đua thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng: Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, XII về tăng  cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, với các chuyên đề điển hình như:“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân; đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”; “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, phong cách gương mẫu, nói đi đôi với làm”; “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phong, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”,… đến triển khai thực hiện các PTTĐ: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020” do Thủ tướng Chính phủ phát động; “Đoàn kết, sáng tạo, trách nhiệm thi đua xây dựng ngành TN&MT thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2016”; “Tăng cường kỷ cương, đề cao trách nhiệm, thi đua sáng tạo trong quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, tạo nền tảng vững chắc để phát triển nhanh, bền vững đất nước”; “hiến kế, đề xuất giải pháp, ý tưởng sáng tạo”; “Hành động để giảm thiểu ô nhiễm nhựa và ni lông”; “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả, bứt phá phát triển bền vững đất nước”; “Cán bộ, công chức, viên chức ngành TN&MT thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025 do Bộ TN&MT phát động.

Định kỳ hằng năm hoặc qua mỗi đợt thi đua, các đơn vị trực thuộc và Tổng cục đều tiến hành sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, bình xét TĐ, KT để kịp thời động viên, khuyến khích các tập thể, cá nhân tiêu biểu, gắn công tác thi đua khen thưởng với công tác cán bộ, như: Những cá nhân tiêu biểu có thành tích cao trong các PTTĐ sẽ được xem xét kết nạp Đảng, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm, xét nâng bậc lương sớm,… đã tạo được động lực tích cực và hiệu quả thiết thực của các PTTĐ. Cùng với đó, quy trình đánh giá, xếp loại thi đua hằng năm gồm nhiều tiêu chí, xem xét trên tất cả các mặt công tác để có được kết quả đánh giá khách quan, toàn diện. Cách làm này tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong nhận thức, trách nhiệm của công chức, viên chức và người lao động về công tác TĐ, KT. Thông qua các PTTĐ đã khơi dậy và phát huy ý thức quyết tâm phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch công tác được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành dự và chỉ đạo Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ IV của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Với phương châm “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, trong 5 năm qua, PTTĐ của Tổng cục KTTV đã thu được nhiều thành tích đáng khích lệ, với nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng, như Tổng cục KTTV đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba do đã có thành tích xuất sắc trong phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020”; hàng trăm tập thể, cá nhân được tặng Huân chương, Cờ thi đua, Bằng khen; công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua các cấp.

Mặc dù PTTĐ 5 năm qua của toàn Tổng cục đã có sự phát triển, đạt được một số kết quả đáng khích lệ, nhưng vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, cần rút kinh nghiệm để khắc phục trong thời gian tới: Phong trào tuy có bước phát triển mới, song nhìn chung chưa đạt được sự đồng bộ liên tục. Ở một số đơn vị, PTTĐ còn mang tính hình thức, chưa đi vào chiều sâu. Việc tổ chức PTTĐ ở một vài đơn vị chưa có các nội dung mang tính chuyên đề; chế độ thông tin, báo cáo chưa kịp thời, đầy đủ; công tác kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện các nội dung phát động thi đua tại đơn vị chưa được tiến hành thường xuyên. Một số đơn vị chưa thật sự quan tâm đến việc xây dựng, bồi dưỡng gương điển hình tiên tiến; nhiều đơn vị chưa quan tâm bố trí cán bộ chuyên trách làm công tác TĐ, KT; phần lớn cán bộ làm công tác TĐ, KT đều là kiêm nhiệm và thường xuyên thay đổi, do thuyên chuyển công tác. Việc huy động nguồn kinh phí cho quỹ TĐ, KT của Tổng cục còn rất hạn chế vì phải tự cân đối trong nguồn chi thường xuyên của các đơn vị sự nghiệp công lập. Những yếu kém, tồn tại nêu trên chủ yếu là do chưa nhận thức đầy đủ về vai trò, tác động của công tác thi đua, chậm đổi mới công tác TĐ, KT cho phù hợp với giai đoạn mới.

Từ thực tiễn kết quả trong PTTĐ yêu nước của Tổng cục trong 5 năm qua, Tổng cục KTTV rút ra một số bài học kinh nghiệm như sau:

Cần tiếp tục tăng cường tuyên truyền, học tập, quán triệt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước trong toàn Ngành. Phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác TĐ, KT, nhất là các chỉ thị, nghị định quy định về công tác TĐ, KT, trên cơ sở đó nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác TĐ, KT, nhằm tạo ra sự thống nhất trong chỉ đạo thực hiện, trong vận động, tổ chức các PTTĐ đúng hướng và đạt hiệu quả.

PTTĐ chỉ đạt hiệu quả cao khi nội dung và mục tiêu thi đua rõ ràng, cụ thể, sát với yêu cầu nhiệm vụ, phù hợp với thực tế của từng đơn vị và từng lĩnh vực công tác. Thi đua phải xuất phát từ lợi ích tập thể và lợi ích người lao động. Thi đua để giúp nhau cùng tiến bộ, do đó các cấp ủy Đảng phải quan tâm lãnh đạo và chỉ đạo các phong trào, các cấp chính quyền và đoàn thể phải luôn phối hợp chặt chẽ lồng ghép các PTTĐ với việc thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ của đơn vị, nhất là vai trò của người đứng đầu, thủ trưởng cơ quan đơn vị là người chịu trách nhiệm tổ chức PTTĐ. Thực tế cho thấy, nơi nào thực hiện tốt cơ chế này nơi đó các PTTĐ đạt hiệu quả cao, nội bộ đoàn kết tốt.

Thi đua là nhằm động viên về tinh thần, nâng cao ý chí phấn đấu của mỗi cá nhân, của từng đơn vị luôn nỗ lực lao động sáng tạo vượt khó khăn để không ngừng vươn lên đạt thành tích cao hơn vì sự nghiệp chung. Do vậy, phải có đăng ký chỉ tiêu thi đua hằng năm để thể hiện sự quyết tâm phấn đấu. Đồng thời, phải có phân công theo dõi, có đánh giá sơ kết, tổng kết từng đợt thi đua, PTTĐ, chỉ ra những mặt mạnh cần phát huy, những mặt tồn tại yếu kém cần được khắc phục để chấn chỉnh kịp thời.

Khen thưởng là biện pháp động viên tích cực, là đòn bẩy cho PTTĐ, phải khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác đột xuất, thường xuyên, khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc toàn diện. Do đó, công tác khen thưởng phải đảm bảo chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch; coi trọng việc phát hiện, lựa chọn các tập thể và cá nhân có thành tích thật xuất sắc tiêu biểu để khen thưởng; chú trọng người trực tiếp sản xuất, địa bàn dân cư, cấp cơ sở bảo đảm đúng người, đúng việc.

 Công tác TĐ, KT luôn gắn với công tác xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị, xây dựng đoàn thể vững mạnh, lấy việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, chuyên môn là mục tiêu và là động lực quan trọng để đẩy mạnh PTTĐ; phải gắn với công tác tuyên truyền vận động, nhân rộng cac điển hình tiên tiến.

Tăng cường công tác tuyên truyền những thành quả của các PTTĐ trên các lĩnh vực của đời sống, xã hội và biểu dương, nêu gương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến; tăng cường công tác giới thiệu và viết bài về gương điển hình tiên tiến trong PTTĐ của Tổng cục trên các phương tiện thông tin đại chúng, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các PTTĐ của toàn Ngành.

Chăm lo, kiện toàn, đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy tổ chức và cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng và của Hội đồng TĐ-KT các cấp; bố trí cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng có năng lực, nhiệt tình, tâm huyết với công việc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của công tác thi đua khen thưởng trong giai đoạn mới.

 

Nguồn: Kỷ yếu Đại hội TĐYN ngành TNMT lần thứ IV


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan