Thứ 6, 07/10/2022 - 16:26
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đổi mới công tác thi đua khen thưởng, tạo động lực cho sự phát triển của ngành TN&MT

Trong những năm qua công tác thi đua của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã từng bước được đổi mới. Các phong trào thi đua đã đi vào chiều sâu, luôn bám sát với nhiệm vụ chính trị, kế hoạch công tác trọng tâm, trọng điểm, đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, góp phần làm giàu thêm truyền thống thi đua yêu nước, tạo động lực cho sự phát triển của toàn ngành.

 

 

Bộ trưởng Trần Hồng Hà trao tặng Cờ thi đua của Bộ Tài nguyên và Môi trường

 

Lan tỏa những tấm gương điển hình tiên tiến

Triển khai thực hiện các Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã nghiêm túc quán triệt từ cấp ủy đến chính quyền và từng cán bộ công nhân viên chức tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. Đặc biệt thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch 5 năm (2016 - 2020) theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua yêu nước ngành tài nguyên và môi trường giai đoạn 2016- 2020 với chủ đề “Kỷ luật, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, hành động trong quản lỷ, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường để phát triển nhanh, bền vững đất nước” nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, đưa công tác thi đua, khen thưởng thực sự trở thành động lực to lớn, tạo không khí hăng hái thi đua sôi nổi trong lao động, sản xuất góp phần xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thực hiện hiệu quả chính sách, pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kiện toàn và ổn định tổ chức, cải cách thủ tục hành chính, đổi mới toàn diện công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành trong các hoạt động về tài nguyên và môi trường trên phạm vi cả nước góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường được đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Thông qua Kế hoạch phát động của Bộ đã tạo ra không khí thi đua sôi nổi trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, khích lệ cán bộ đảng viên, công chức và người lao động thi đua lao động sáng tạo lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống thi đua yêu nước. Nhiều cơ quan, đơn vị thuộc Bộ đã tổ chức các hoạt động thiết thực như: tổ chức các hoạt động giao lưu văn nghệ, trao đổi, tọa đàm ôn lại truyền thống lịch sử các phong trào thi đua yêu nước và vai trò vị trí công tác thi đua, khen thưởng; tổ chức sơ kết và biểu dương gương điển hình người tốt việc tốt qua 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua các phong trào đã xuất hiện 400 tập thể, cá nhân là điển hình của các đơn vị thuộc các Cụm, Khối thi đua ngành tài nguyên và môi trường. Bộ đã lựa chọn được 31 tập thể và 41 cá nhân được công nhận là điển hình tiên tiến ngành tài nguyên và môi trường giai đoạn 2016-2018. Nhờ vậy đã khích lệ, động viên, các tập thể, cá nhân trong ngành luôn phấn đấu, đạt hiệu quả cao trong công tác.

Thực hiện ý kiến phát biểu của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc và kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại kỳ họp lần thứ 70 của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương, Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, huy động được sự tham gia tích cực hơn nữa từ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành cũng như các tầng lớp nhân dân; tập trung tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến trong ngành để tạo sự lan tỏa.

 

Thực hiện tốt 03 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động

Để kịp thời triển khai kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020 theo Quyết định số 1730/QĐ-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020. Đến nay phong trào đã đạt được một số hiệu quả tích cực, tác động đến việc triển khai các nhiệm vụ của ngành tài nguyên và môi trường từ Trung ương tới địa phương, nhất là những địa bàn các vùng nông thôn. Bên cạnh đó, Bộ đã phát động và triển khai kế hoạch tổ chức thực hiện 02 phong trào thi đua đó là Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” ban hành kèm theo Quyết định số 1258/QĐ-TTg ngày 21/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ và Phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trưng ương phát động theo Kế hoạch số 27/KH-HĐTĐKT ngày 29/8/2017. Qua phong trào đã có nhiều tập thể, cá nhân tích cực phát huy sức mạnh của toàn ngành tài nguyên và môi trường hưởng ứng phong trào thi đua của cả nước, tạo sự đồng thuận, thống nhất và động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế chung của đất nước.

Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn  (2016-2020) tại Bộ được đông đảo cán bộ, công nhân viên chức và người lao động hưởng ứng tham gia và đã đạt được những thành tựu quan trọng góp phần làm nên diện mạo mới cho đời sống của nông dân nói riêng và nông thôn Việt Nam thời kỳ hội nhập nói chung. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ nhiều chủ trương, chính sách quan trọng về đất đai, khoáng sản, nước, môi trường, khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu., đã góp phần vào thắng lợi chung của phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Ngày 28 tháng 5 năm 2018 Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 1714/QĐ-BTNMT về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng cho 04 tập thể và 06 cá nhân trong ngành đã có thành tích năm 2017 về việc trong tổ chức thực hiện “Phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020”.

Bên cạnh đó, các đơn vị thuộc Bộ đã hoàn thành có chất lượng, đúng tiến độ các văn bản hướng dẫn xây dựng nông thôn mới; tham gia nghiên cứu và kịp thời đề xuất việc điều chỉnh các quy định trong Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật liên quan đến quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường để hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách thúc đẩy nông thôn mới.

Phát huy tinh thần đoàn kết, sức mạnh của cả ngành tài nguyên và môi trường Bộ đã triển khai tới các đơn vị và coi phong trào Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” trở thành nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong các phong trào thi đua của các cơ quan, đơn vị giai đoạn 2016-2020, lập nhiều thành tích trong công tác xây dựng chính sách hỗ trợ người nghèo, gia đình cán bộ công nhân viên và người lao động nghèo, các gia đình có công với cách mạng, hoàn cảnh neo đơn, khó khăn, gia đình đặc biệt khó khăn; có nhiều đóng góp, giải pháp thiết thực trong việc hỗ trợ người nghèo, cải thiện đời sống của người lao động, giúp đỡ các gia đình chính sách khó khăn, góp phần thực hiện thắng lợi chính sách, chương trình giảm nghèo của Đảng và Nhà nước.

Nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động để động viên cán bộ, công nhân viên chức và người lao động hưởng ứng Phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, Bộ đã triển khai thực hiện sâu rộng trong các đơn vị, trọng tâm là các doanh nghiệp thuộc ngành tài nguyên và môi trường tổ chức phong trào thi đua, thiết thực, hiệu quả nhằm xây dựng các doanh nghiệp thuộc ngành có tính cạnh tranh, phát triển bền vững và hướng tới thi đua nâng cao năng lực xây dựng và thực thi cơ chế chính sách đảm bảo hiệu quả hỗ trợ doanh nghiệp phát triển với mục tiêu giảm thời gian và chi phí, nâng cao năng lực hội nhập cho doanh nghiệp, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp; Thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa, rút ngắn thời gian xử lý các thủ tục hành chính. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa dịch vụ hành chính công, đảm bảo gắn kết chặt chẽ, đồng bộ giữa cải cách hành chính với xây dựng Chính phủ điện tử đảm bảo sự hài lòng của doanh nghiệp.

 

Tiếp tục nhân rộng các điển hình tiên tiến

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2018, năm 2019, công tác thi đua, khen thưởng và tuyên truyền của Bộ Tài nguyên và Môi trường tập trung vào các nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

Một là, tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc và nội dung đổi mới về công tác thi đua, khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị số 34/CT-TW ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 18/CT- TTg ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và Kế hoạch 05 năm (2016-2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Quyết định số 1730/QĐ-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016- 2020. Đồng thời thực hiện nghiêm túc Luật Thi đua, Khen thưởng, Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ và các vãn bản hướng dẫn thi hành

Hai là, tăng cường trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp chặt chẽ giữa chuyên môn, công đoàn và các tổ chức quần chúng trong việc đẩy mạnh tổ chức, triển khai các phong trào thi đua yêu nước, nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chưomg trình kế hoạch công tác năm 2019.

Ba là, tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đưa cuộc vận động đi vào chiều sâu nhằm không ngừng nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Bốn là, nâng cao chất lượng thẩm định và xét duyệt các sáng kiến để từ đó nâng cao chất lượng các danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng khác; đảm bảo các tập thể, cá nhân được khen thưởng phải thật sự tiêu biểu, để các tập thể, cá nhân khác noi gương học tập. Chú trọng phát hiện các nhân tố tiêu biểu để khen thưởng thành tích đột xuất, thành tích theo chuyên đề, khuyến khích phát triển những nhân tố mới, các sản phẩm mới cho năng suất, chất lượng và hiệu quả cao.

Năm là, đẩy mạnh việc phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến. Xây dựng kế hoạch cụ thể về xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến.

Sáu là, tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng.

Bảy là, tiếp tục kiện toàn tổ chức làm công tác thi đua, khen thưởng phù họp với tình hình thực tế của Bộ Tài nguyên và Môi trường, ngành nhằm nâng cao năng lực để đáp ứng được với yêu cầu của tình hình nhiệm vụ mới.

Tám là, củng cố, kiện toàn Quỹ thi đua, khen thưởng thuộc Hội đồng Thi đua, Khen thưởng cấp Bộ để đảm bảo hoạt động của Quỹ hiệu quả, thuận lợi và huy động được sự đóng góp họp pháp của tổ chức, cá nhân.

Để triển khai tốt các nhiệm vụ trên, Bộ đã đề ra các giải pháp sau: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp về công tác thi đua, khen thưởng. Phát hiện, nêu gương về các gương điển hình tiên tiến, các nhân tố mới trong các phong trào thi đua. Chỉ đạo các cơ quan báo, tạp chí trong ngành và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tấn báo chí ngoài ngành mở chuyên trang, chuyên mục về “Gương người tốt, việc tốt”; Kết hợp chặt chẽ giữa đánh giá, cán bộ, công chức; công tác đoàn thể quần chúng với công tác thi đua, khen thưởng hàng năm; Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành, trong đó tập trung kiểm tra việc tổ chức triển khai và phát động các phong trào thi đua, việc xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, việc xét, công nhận danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng; và Tồ chức tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan