Thứ 6, 07/10/2022 - 17:23
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ngành Tài nguyên và Môi trường: Kỷ luật, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo và hành động

Trong những năm qua các phong trào thi đua của Ngành tài nguyên và môi trường đã thực sự lan tỏa, trở thành động lực to lớn, tạo không khí hăng hái thi đua sôi nổi trong công tác, học tập và lao động sản xuất. Với tinh thần đổi mới, sáng tạo, hành động trong quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường để phát triển nhanh, bền vững đất nước, các phong trào đã góp phần thúc đẩy tinh thần yêu Ngành, yêu nghề trong mỗi cán bộ công nhân viên chức ngành tài nguyên và môi trường. 

 

2018 06 18 3

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân xuất sắc năm 2017

 

Nhiều phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả

Suốt những năm qua, Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ luôn quan tâm chỉ đạo sát sao, kịp thời công tác thi đua, khen thưởng. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Kế hoạch kèm theo Quyết định số 3017/QĐ-BTNMT để Phát động phong trào thi đua yêu nước ngành tài nguyên và môi trường giai đoạn 2016-2020, Kế hoạch số 08/KH-BTNMT về xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2016 – 2020 và nhiều văn bản hướng dẫn, đôn đốc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, đưa công tác thi đua, khen thưởng thực sự trở thành động lực to lớn, tạo không khí hăng hái thi đua sôi nổi trong công tác, học tập và lao động sản xuất.

Hưởng ứng phong trào thi đua do Bộ phát động giai đoạn 2016-2020 với chủ đề Kỷ luật, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, hành động trong quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường để phát triển nhanh, bền vững đất nước”; bám sát yêu cầu nhiệm vụ, bối cảnh thực tiễn mỗi năm, các phong trào ngắn hạn đã hướng vào giải quyết các nhiệm vụ khó khăn, cấp bách, trọng tâm: phong trào thi đua năm 2016 với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, trách nhiệm thi đua xây dựng ngành Tài nguyên và Môi trường thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2016”; năm 2017: “Tăng cường kỷ cương, đề cao trách nhiệm, thi đua sáng tạo trong quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, tạo nền tảng vững chắc để phát triển nhanh, bền vững đất nước”; năm 2018: “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả trong quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu”.

Phong trào đã khơi dậy, cổ vũ, động viên hơn 35.000 cán bộ, công chức, viên chức và lao động của toàn ngành, đang làm việc tại 40 đơn vị trực thuộc Bộ và 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trên cả nước, thi đua nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ quản lý, sử dụng tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhiều đơn vị trực thuộc Bộ và các Sở , căn cứ vào điều kiện thực tiễn, đã phát động các phong trào thi đua theo đợt, như:

Tổng cục Môi trường với Phong trào “Thi đua tăng cường rà soát, kiểm soát các dự án, nguồn thải lớn có nguy cơ gây sự cố môi trường, gây ô nhiễm môi trường”. Tổng cục Quản lý đất đai với phong trào thi đua “Tổng cục Quản lý đất đai thi đua thực hiện kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, hành động trong quản lý, sử dụng tài nguyên để phát triển nhanh, bền vững đất nước”. Tổng cục Địa chất và Khoáng sản với Phong trào thi đua “Cán bộ, công nhân viên phát huy sáng kiến, cải tiến, áp dụng sáng tạo công nghệ trong thi công”. Trung tâm Khí tượng, Thủy văn quốc gia (nay là Tổng cục Khí tượng Thủy văn) với Phong trào “Thi đua giữ gìn, bảo dưỡng máy móc, thiết bị, công trình KTTV trước mùa mưa, bão, lũ”. Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam với phong trào "Chủ động, sáng tạo, tích cực thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trọng tâm quản lý tổng hợp tài nguyên nước Mê Công”. Công ty TNHH MTV Tài nguyên và Môi trường miền Nam với phong trào thi đua “ Doanh nghiệp tập trung nâng cao năng suất lao động, chất lượng doanh thu; nâng cao thu nhập cho người lao động; nâng cao tinh thần tương thân tương ái, tập trung nguồn lực hỗ trợ một số đơn vị trực thuộc khó khăn”

Các Sở Tài nguyên và Môi trường cũng chủ động xây dựng các phong trào thi đua thiết thực để hoàn thành các nhiệm vụ chính trị và chuyên môn tại địa phương: phong trào thi đua “Đoàn kết – Sáng tạo – Kỷ cương” của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương; phong trào “Đẩy mạnh thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế”, “Nụ cười công sở, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân và doanh nghiệp” của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần Thơ; phong trào “ngành tài nguyên và môi trường Yên Bái chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới”; phong trào “Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới” của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương; phong trào “Đoàn kết, năng động, hiệu quả và truyền thống”, “Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, quyết tâm xây dựng ngành tài nguyên và môi trường vững mạnh ví sự nghiệp xây dựng và phát triển thủ đô” của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội;...

Bên cạnh đó, Bộ đã phát động sâu rộng trong toàn Ngành hưởng ứng các phong trào thi đua do Trung ương phát động, như: phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2;  phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”;...

Với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Ban cán sự, Lãnh đạo Bộ và Lãnh đạo các đơn vị; sự tham gia tích cực và phối kết hợp rất hiệu quả của các tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể; sự hưởng ứng, thi đua mạnh mẽ được khơi dậy trong mọi tầng lớp cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Ngành, các Phong trào thi đua nói trên đã gặt hái nhiều thành công lớn, hầu hết các cơ quan đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có những đóng góp quan trọng vào thành tích chung của ngành Tài nguyên và Môi trường.

Hưởng ứng các phong trào thi đua, 100% các Khối thi đua (gồm các đơn vị trực thuộc Bộ), các Cụm thi đua (gồm các Sở Tài nguyên và Môi trường) đã ký kết Giao ước thi đua, tổ chức các hoạt động rất bài bản, bổ ích, đặc biệt là các hội thảo của các Cụm thi đua về chuyên môn, nghiệp vụ để trao đổi kinh nghiệm hay, mô hình, cách làm mới, tháo gỡ những khó khăn gặp phải trong thực tiễn quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ, rất thiết thực, hiệu quả.

Trong lĩnh vực đất đai: hoàn thành tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 13/3/2003, sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 31/10/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và đề xuất các định hướng sửa đổi, bổ sung Luật đất đai năm 2013; tham mưu cho Chính phủ ban hành Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai; tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 01/CT-TTg nhằm chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai; đã hoàn thành việc lập, thẩm định điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cho 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đến nay Chính phủ đã phê duyệt điều chỉnh quy hoạch của 38 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Lĩnh vực tài nguyên nước: đã tham mưu cho Chính phủ ban hành Nghị định số 33/2017/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản; Nghị định số 82/2017/NĐ-CP về tính mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; ban hành theo thẩm quyền 08 thông tư, góp phần hoàn thiện một bước hành lang pháp lý về quản lý tài nguyên nước; an ninh tài nguyên nước đã được toàn ngành chú trọng; công tác điều tra tài nguyên nước mặt, nước ngầm được tăng cường; tìm kiếm được nhiều nguồn nước sinh hoạt phục vụ chống hạn cho vùng núi cao, vùng khan hiếm nước, phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn và ứng phó với biến đổi khí hậu; hoàn thiện dự thảo Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Hồng - Thái Bình;...

Lĩnh vực địa chất và khoáng sản: đã tập trung hoàn thiện chính sách, pháp luật về địa chất và khoáng sản theo hướng minh bạch, bền vững, giúp quản lý hoạt động khai thác, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn tài nguyên quan trọng của đất nước này; Bộ đã phối hợp với Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức đánh giá 05 năm thực hiện chủ trương, chính sách và pháp luật về khoáng sản; đánh giá 05 năm thực hiện nhiệm vụ xác định tiền sử dụng số liệu, thông tin về kết quả đánh giá, thăm dò khoáng sản của Nhà nước; hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông; tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về nhiệm vụ và một số giải pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác, kinh doanh cát, sỏi;...

Lĩnh vực môi trường: đã tham mưu, trình Chính phủ ban hành Nghị định về quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen; xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường; rà soát toàn bộ 44 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường, trong đó ưu tiên sửa đổi 17 quy chuẩn theo hướng tham khảo kinh nghiệm, áp dụng tương đương với quy chuẩn của một số nước tiên tiến như Nhật Bản, Hàn Quốc;   xây dựng Đề án kiểm soát đặc biệt đối với các dự án, cơ sở tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao;...

Lĩnh vực khí tượng thuỷ văn: xây dựng, trình Chính phủ ban hành các Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ; quyết định quy định chi tiết về cấp độ rủi ro thiên tai; báo cáo Thủ tướng Chính phủ xử lý vướng mắc trong triển khai liên quan tới quy định cảng biển loại I, loại II là công trình phải quan trắc khí tượng thủy văn; tăng cường năng lực đối phó với thiên tai do biến đổi khí hậu gây ra, hiện đại hóa, nâng cao năng lực dự bảo cảnh báo;...

Lĩnh vực Biến đổi khí hậu: chủ động tham mưu cho Chính phủ, triển khai thực hiện các Chương trình, Chiến lược, Kế hoạch hành động về biến đổi khí hậu (BĐKH); trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về khí hậu ở Việt Nam; danh mục dự án ưu tiên theo Chương trình mục tiêu ứng phó với BĐKH và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020.

Lĩnh vực Đo đạc bản đồ: xây dựng, trình Quốc hội Luật đo đạc và bản đồ; ban hành theo thẩm quyền 09 Thông tư về đo đạc và bản đồ; tổ chức thực hiện đảm bảo chất lượng, tiến độ các dự án: hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính; quan trắc đo lặp thủy chuẩn hạng II và theo dõi tốc độ lún khu vực TP. Hồ Chí Minh và đồng bằng sông Cửu Long năm 2016; thành lập cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý tỷ lệ 1/2.000, 1/5.000 gắn với mô hình số độ cao TP. Hà Nội; tổ chức thực hiện công tác phân giới cắm mốc Việt Nam - Campuchia; tham gia đàm phán với các nước liên quan các vấn đề Biển Đông và thực hiện quản lý lãnh thổ trên biển, đảo;...

Lĩnh vực Biển và Hải đảo: tiếp tục hoàn thiện dự thảo Quy hoạch sử dụng biển Việt Nam đến năm 2050 và kế hoạch thực hiện giai đoạn 2017-2025; đề xuất xây dựng dự án Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ; xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ về giám sát, đánh giá rủi ro, khắc phục, giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu và hóa chất độc trên biển;...

Lĩnh vực Viễn thám: xây dựng dự thảo Nghị định, các Thông tư quy định về hoạt động viễn thám; ứng dụng công nghệ viễm thám và địa tin học trong công tác điều tra, đánh giá, giám sát tài nguyên thiên nhiên và môi trường nhất là ở một số vùng biển, đảo trọng điểm. Hiện, các địa phương đang triển khai việc ứng dụng viễn thám trong quy hoạch sử dụng đất, ô nhiễm môi trường, giám sát đảo xa bờ, khai thác khoáng sản, quy hoạch, phân vùng biển hải đảo.

Các phong trào thi đua đã thực sự là động lực, biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường trên phạm vi cả nước. Thông qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân là gương điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực quản lý nhà nước, các mặt công tác như học tập, lao động, sản xuất, góp phần làm cho các tiêu cực bị đẩy lùi, tích cực được nhân lên và ngày càng phát triển, tạo sức mạnh lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội. Từ đó xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch vững mạnh về mọi mặt. Lựa chọn từ các điển hình tiên tiến, Bộ đã giới thiệu được 03 tập thể tiêu biểu để tuyên dương tại Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến toàn quốc vào các năm 2017, đó là: Trung tâm Điều tra tài nguyên - môi trường Biển thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Trung tâm mạng lưới khí tượng thủy văn và môi trường thuộc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia (nay là Tổng cục Khí tượng thủy văn), Liên đoàn Địa chất Tây Bắc thuộc Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam. Bộ cũng đã lựa chọn 02 cá nhân là điển hình tiêu biểu xuất sắc nhất đi dự Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, đó là các ông: Lê Đức Trung, Chánh Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam; Hoàng Thế Dũng, Trưởng phòng Biên giới trên đất liền, Trung tâm Biên giới và Địa giới, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa  lý Việt Nam. Hai năm 2016, 2017, ngành Tài nguyên và Môi trường đã được trao tặng 14 Cờ thi đua Chính phủ, 132 Cờ thi đua của Bộ; 38 Huân chương lao động và 580 tập thể lao động xuất sắc; 7 Chiến sĩ thi đua toàn quốc và 98 Chiến sĩ thi đua Ngành; 62 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 517 Bằng khen của Bộ trưởng và còn nhiều danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đang đề nghị Nhà nước xem xét tặng thưởng cho các tập thể, cá nhân của Ngành.

Các phong trào trên đã góp phần thúc đẩy tinh thần yêu Ngành, yêu nghề trong mỗi cán bộ công nhân viên chức ngành tài nguyên và môi trường. Thông qua các phong trào thi đua, mỗi tập thể, mỗi cá nhân thực sự là những tấm gương sáng không ngừng học hỏi, phấn đấu để trở thành những điển hình tiên tiến xuất sắc ở từng cơ quan, đơn vị và trong toàn Ngành. Giai đoạn 2016-2018, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ và Giám đốc các Sở Tài nguyên và Môi trường đã công nhận được hơn 400 điển hình tiên tiến cấp cơ sở. Đồng thời, lựa chọn và giới thiệu Bộ công nhận gần 70 điển hình tiên tiến tiêu biểu, xuất sắc của ngành Tài nguyên và Môi trường. Các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến đó thực sự là những đóa hoa tươi thắm nhất trong vườn hoa đầy mầu sắc của các gương điển hình tiên tiến, các tấm gương tập thể, người tốt, việc tốt của ngành Tài nguyên và Môi trường.

Kết quả trên đây của các phong trào thi đua, đồng thời là thành quả của công tác xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2016-2018, giai đoạn mà công tác thi đua, khen thưởng có rất nhiều đổi mới quan trọng cả về nội dung, hình thức, tiêu chí rõ ràng, luôn gắn với tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị; việc sơ kết, tổng kết, đánh giá, bình xét khen thưởng rất kịp thời, đúng người, đúng thành tích, đảm bảo quy trình, tiêu chuẩn và thành tích, thực hiện công khai, minh bạch, quan tâm đến khen thưởng thành tích đột xuất, khen thưởng, động viên những người lao động trực tiếp, tập thể nhỏ, địa bàn vùng sâu, vùng xa và điều kiện làm việc khó khăn, nên đã phát huy tác dụng, khích lệ toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ra sức thi đua, quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ công tác được giao.

 

2018 06 18 4

Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà trao tặng Cờ thi đua của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2017

 

Tiếp tục đổi mới, nhân rộng, lan tỏa những tấm gương điển hình tiên tiến

Hai năm qua, công tác thi đua, khen thưởng của ngành Tài nguyên và Môi trường đã đạt được những thành quả đáng khích lệ, nhưng chúng ta mới chỉ đi được nửa chặng đường của giai đoạn 2016 – 2020, vẫn còn tiếp tục đổi mới hơn nữa, làm sao để thi đua khen thưởng thực sự là động lực để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị, công tác phát hiện, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến tiếp tục lan tỏa sâu rộng, mạnh mẽ. Để thực hiện điều đó, giai đoạn 2018-2020 những nội dung, giải pháp ngành Tài nguyên và Môi trường cần tập trung tổ chức thực hiện các định hướng sau:

Một là, tiếp tục tuyên truyền, phổ biến và quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về thi đua, khen thưởng, nhất là Chỉ thị 39/CT-TW ngày 21/5/2004 của Bộ Chính trị  “Về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến”, Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.

Hai là, chỉ đạo quyết liệt, mạnh mẽ hơn nữa trong việc phát động các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả; phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng, tuyên truyền, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến tạo sự lan tỏa sâu rộng trong toàn Ngành.

Ba là, nâng cao chất lượng thẩm định và xét duyệt các danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng; đảm bảo các tập thể, cá nhân được khen thưởng phải thật sự tiêu biểu và thực sự là những tấm gương, tạo sự lan tỏa, động viên đối với các tập thể, cá nhân khác; chú trọng phát hiện các nhân tố tiêu biểu để khen thưởng thành tích đột xuất, thành tích theo chuyên đề, khuyến khích phát triển những nhân tố mới, các sản phẩm mới cho năng suất, chất lượng và hiệu quả cao.

Bốn là, kiểm tra, đôn đốc thường xuyên việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng. Tiếp tục kiện toàn tổ chức làm công tác thi đua, khen thưởng phù hợp với tình hình của ngành Tài nguyên và Môi trường nhằm nâng cao năng lực để đáp ứng được với yêu cầu của tình hình nhiệm vụ mới.

Với những thành tích đã đạt được trong giai đoạn 2016 – 2018 và những định hướng quan trọng trong giai đoạn tiếp theo, tin tưởng rằng, phong trào thi đua yêu nước ngành tài nguyên và môi trường giai đoạn 2018 - 2020 sẽ có bước phát triển mới, giành nhiều thắng lợi mới, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Tài nguyên và Môi trường, và góp phần phát triển nhanh, bền vững của đất nước./.

 

 Vụ TĐKTTT 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan