Thứ 6, 07/10/2022 - 16:35

Kế hoạch số 02/KH-BTNMT

Thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường lần thứ tư, Đại hội thi đua yêu nước ngành tài nguyên và môi trường lần thứ tư, Bộ Tài nguvên và Môi trường ban hành Kế hoạch số 02/KH-BTNMT về việc Tổ chức ...

Kế hoạch số 01/KH-BTNMT

Về Kế hoạch tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến tại Đại hội thi đua yêu nước ngành tài nguyên và môi trường lần thứ IV diễn ra vào tháng 7 năm 2020 và xây dựng nhân rộng các gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-2025