Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu TN&MT

Kết nối thông tin chỉ đạo, điều hành thông suốt giữa Bộ và Sở TN&MT các địa phương

“Đây là một trong những thành tích nổi bật của Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường trong năm 2018 được lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường và các Sở Tài nguyên và Môi trường đánh giá cao.” - Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên đánh giá thành tích của Cục tại Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và kế hoạch công tác năm 2019 .

Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên thừa ủy quyền trao Cờ thi đua của Chính phủ cho tập thể Cục CNTT và Dữ liệu TNMT

Báo cáo tại Hội nghị, ông Lê Phú Hà, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường cho biết, năm 2018, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, cụ thể của Lãnh đạo Bộ; sự ủng hộ, phối kết hợp chặt chẽ của các đơn vị thuộc Bộ; với sự đoàn kết, khắc phục khó khăn, toàn thể công chức, viên chức, người lao động thuộc Cục đã tích cực làm việc để hoàn thành tốt kế hoạch, nhiệm vụ được giao, phát huy hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào quản lý điều hành và chuyên môn nghiệp vụ của Bộ và toàn ngành tài nguyên và môi trường (TN&MT), góp phần vào cải cách hành chính, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và an ninh quốc gia.

Xây dựng Hệ thống tương tác trong chỉ đạo điều hành của toàn ngành TN&MT tích hợp trên Cổng thông tin điện tử Bộ TN&MT

Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước, Cục đã xây dựng Hệ thống tương tác trong chỉ đạo điều hành giữa Bộ với các Sở TN&MT các địa phương, tích hợp trên Cổng thông tin điện tử của Bộ. Thông qua hệ thống, đã kết nối thông tin chỉ đạo, điều hành thông suốt giữa Chính phủ, các bộ, ngành; các đơn vị thuộc Bộ và Sở TN&MT các tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương; 100% văn bản, tài liệu (không mật) là văn bản điện tử, trao đổi trên môi trường mạng và cơ bản đã gắn với chữ ký số từ tháng 9/2018; 100% CBCNV sử dụng thường xuyên thư điện tử trong công việc.

20181226%20-%20Cuc%20CNTT%203_resize.jpg

Thứ trưởng Trần Quý Kiên phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp

Tiếp tục ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp, Cục xây dựng cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại Bộ TN&MT. Đến nay, đã hoàn thành và đưa vào triển khai 117 dịch vụ công trực tuyến (DVCTT). Như vậy đã cung cấp cơ bản 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Bộ. Cùng với đó, bảo đảm 100% các thủ tục hành chính vận hành theo cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN theo kế hoạch của Chính phủ.

Tiếp tục xây dựng hành lang pháp lý cho ứng dụng CNTT ngành TN&MT

Bên cạnh việc triển khai các ứng dụng CNTT trong toàn ngành TN&MT, Cục đã chú trọng việc xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và văn bản điều hành của Bộ để từng bước xây dựng hành lang pháp lý cho ứng dụng CNTT ngành TN&MT. Cục đã xây dựng và trình Thông tư hướng dẫn Nghị định 73/2017/NĐ-CP về việc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu tài nguyên môi trường phục vụ lưu trữ, bảo quản, công bố, cung cấp và sử dụng; hoàn thiện Đề án ”Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu liên ngành về đồng bằng sông Cửu Long phục vụ phát triển bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu” trình Bộ xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt ban hành.

Ngoài ra, theo phân công của Lãnh đạo Bộ, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường đã tham gia Tổ giúp việc Chủ tịch Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử và chỉ đạo Cục hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

20181226%20-%20Cuc%20CNTT%202_resize.jpg

Thứ trưởng Trần Quý Kiên trao Quyết định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân của Cục CNTT và Dữ liệu TNMT

Đẩy mạnh hơn nữa các ứng dụng CNTT, nâng cao hiệu quả quản lý, chỉ đạo điều hành của toàn ngành TN&MT

Tại Hội nghị, đại diện các đơn vị trực thuộc Bộ đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ của Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường nhằm đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong toàn ngành TN&MT. Các ứng dụng CNTT bước đầu đã chứng minh được tính hiệu quả trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành và chuyên môn nghiệp vụ.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Bộ, Thứ trưởng Trần Quý Kiên đánh giá cao thành tích đã đạt được năm 2018 của Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường, đã triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn ngành TN&MT vừa phục vụ công tác quản lý nhà nước, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

"Với Hệ thống tương tác trong chỉ đạo điều hành giữa Bộ TN&MT với các Sở TN&MT các địa phương, gần như tất cả các tỉnh, thành phố rất hưởng ứng và đã triển khai trao đổi thông tin, gửi nhận văn bản theo hai chiều hết sức hiệu quả.” – Thứ trưởng Trần Quý Kiên lấy ví dụ về một trong những nhiệm vụ quan trọng mà Cục đã hoàn thành trong năm 2018.

Toàn cảnh Hội nghị

Trong bối cảnh đẩy mạnh thực hiện Chính phủ điện tử trong toàn ngành TN&MT, trong năm 2019 và các năm tiếp theo, Thứ trưởng Trần Quý Kiên đề nghị Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường thực hiện các định hướng, giải pháp, nhiệm vụ chủ yếu như sau:

Một là, xây dựng, hoàn thiện trình ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá, tạo điều kiện thúc đẩy về ứng dụng CNTT và triển khai vận hành Chính phủ điện tử trong Ngành. Tham gia tích cực xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, các đề án, giải pháp, hệ thống triển khai Chính phủ điện tử trong khuôn khổ Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử. Chủ động đề xuất, tham mưu thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2018-2020, định hướng đến 2025.

Hai là, chú trọng, bảo đảm công tác an toàn thông tin; tham mưu thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực hiện Luật An ninh mạng. Bảo đảm vận hành an toàn, nâng cao hiệu năng của các hệ thống thông tin phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo điều hành và hệ thống cơ sở hạ tầng CNTT dùng chung của Bộ.

Ba là, vận hành, hoàn thiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ kết nối với cổng Dịch vụ công quốc gia; hệ thống một cửa quốc gia, một cửa ASEAN tại Bộ nhằm phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân và các tổ chức, doanh nghiệp.

Bốn là, tiếp tục đẩy mạnh sử dụng văn bản điện tử, chứng thực chữ ký số trong xử lý văn bản chỉ đạo điều hành của Bộ; đẩy mạnh công tác chỉ đạo điều hành giữa Bộ với các Sở TN&MT các địa phương qua các hệ thống thông tin toàn ngành (hệ thống tương tác; hệ thống báo cáo tổng hợp ngành TN&MT; hệ thống phản ánh kiến nghị về TN&MT..).

Năm là, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong các hoạt động quản lý thuộc các lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ. Tham mưu xây dựng, trình đề án tổng thể xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường; kết nối, liên thông với các cơ sở dữ liệu của địa phương, các bộ, ngành; triển khai các dự án CSDL quốc gia về quan trắc tài nguyên và môi trường; CSDL liên ngành vùng đồng bằng sông Cửu Long và các CSDL quốc gia khác.

Thứ trưởng Trần Quý Kiên đề nghị cán bộ, công chức, lao động của Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường, phát huy những kết quả và thành tích đạt được trong năm 2018; ngay từ những ngày đầu năm 2019 cần tập trung triển khai ngay các nhiệm vụ xây dựng và phát triển các ứng dụng, Chính phủ điện tử, quản lý và chỉ đạo điều hành của toàn ngành tài nguyên và môi trường.

CTTĐT

Tác giả: CTTĐT
Nguồn:CTTĐT Copy link