Thanh tra Bộ

Thanh tra, kiểm tra tập trung vào trọng tâm, trọng điểm

Công tác thanh tra, kiểm tra

Triển khai 17 cuộc thanh tra, kiểm tra, trong đó:

Thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch (13 cuộc) gồm: 04 cuộc thanh tra trách nhiệm việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ được giao, công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí và giải quyết đơn thư tố cáo tại 04 đơn vị trực thuộc Bộ; 02 cuộc thanh tra trách nhiệm quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường của Uỷ ban nhân dân 02 tỉnh; 07 cuộc kiểm tra việc thực hiện các kết luận thanh tra.

Thanh tra đột xuất (04 cuộc) gồm: 01 cuộc thanh tra Dự án “Kế hoạch quản lý loại trừ các chất HCFC của Việt Nam giai đoạn I” tại 01 đơn vị trực thuộc Bộ; 01 cuộc thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với công tác cấp giấy chứng nhận/xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất và hoạt động nhập khẩu, sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất; 01 cuộc thanh tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên và môi trường đối với Dự án Tổ hợp nghỉ dưỡng 5 sao cao cấp Flamingo tại thành phố Hải Phòng; 01 cuộc thanh tra dự án khu nhà ở của Công ty TNHH Ngân Thạnh và kiểm tra, xác minh giải quyết khiếu nại của công dân tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Giám sát hoạt động đoàn thanh tra: Triển khai 02 đoàn giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra.

Tổ chức làm việc nắm tình hình thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra về tài nguyên và bảo vệ môi trường; công tác tiếp công dân, tiếp nhận đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo tại 06 Sở Tài nguyên và Môi trường và 01 cuộc làm việc liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản Titan trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Công tác tiếp dân, tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo:

Trong năm, bộ phận tiếp công dân đã tiếp 269 lượt với 496 người, trong đó có 29 lượt đoàn đông người với 238 người; Lãnh đạo Bộ đã tiếp 31 lượt với 67 người, trong đó có 6 đoàn đông người; cán bộ tiếp 238 lượt với 429 người, trong đó có 23 đoàn đông người.

Tổng số đơn khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai nhận được là 2.800 lượt đơn gồm: 82 đơn thuộc lĩnh vực môi trường; 44 đơn thuộc lĩnh vực khoáng sản và 2.674 đơn thuộc lĩnh vực đất đai. Trong 2.800 đơn có 1.316 đơn trùng, không đủ điều kiện xử lý (chiếm 47,00%). Số vụ việc đủ điều kiện xử lý là 1.484, trong đó có 18 vụ việc Thủ tướng Chính phủ giao; 21 vụ việc thuộc thẩm quyền và trách nhiệm giải quyết của Bộ; 07 vụ việc đã có quyết định giải quyết cuối cùng, 36 vụ việc đã có quyết định giải quyết lần hai của địa phương và 1.402 vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương (chiếm 94,47 %).

Số vụ việc Thủ tướng Chính phủ giao giải quyết là 38 vụ việc (có 20 vụ việc từ năm 2017 chuyển sang), đã cử Đoàn thẩm tra, xác minh 34  vụ việc. Kết quả đã có báo cáo Thủ tướng Chính phủ giải quyết 22 vụ việc; số vụ việc thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Bộ đang giải quyết là 34 vụ việc (có 13 vụ việc từ năm 2017 chuyển sang), đã cử Đoàn thẩm tra, xác minh 28 vụ việc. Kết quả đã có quyết định giải quyết 07 vụ việc với nội dung thống nhất với giải quyết của địa phương; 03 vụ việc có văn bản đề nghị địa phương giải quyết lại theo quy định pháp luật và 02 vụ việc đình chỉ giải quyết do công dân rút đơn khiếu nại.

CTTĐT

Tác giả: CTTĐT
Nguồn:CTTĐT Copy link