Vụ Khoa học và Công nghệ

Đạt được nhiều kết quả quan trọng trong quản lý khoa học và công nghệ

Xây dựng, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật về khoa học và công nghệ

Năm 2018, Vụ Khoa học và Công nghệ đã báo cáo và được Bộ giao chủ trì xây dựng, trình ban hành 03 Thông tư, 01 Quyết định và hoàn thiện, ban hành 02 Quyết định chuyển tiếp từ năm 2017 và kết quả như sau:

Thông tư ban hành quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thuộc trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Thông tư đã hoàn thành đúng thời hạn và được ban hành (Thông tư số 16/2018/TT-BTNMT ngày 31/10/2018);

Thông tư ban hành quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công lập quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông liên tỉnh. Thông tư đã hoàn thành đúng thời hạn và được ban hành (Thông tư số 19/2018/TT-BTNMT ngày 05/11/2018)

Thông tư sửa, bổ sung đổi một số điều của  thông tư số 66/2017/TT-BTNMT ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường quy định quản lý  nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Do trong quá trình thực hiện, nhóm soạn thảo đã nhận thấy rất nhiều vấn đề cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với phạm vi rộng hơn quy định của một Thông tư sửa đổi, bổ sung nên Vụ Khoa học và Công nghệ đã họp với Vụ Pháp chế và thống nhất tiến hành xây dựng mới Thông tư Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Hiện nay Thông tư đang trình Lãnh đạo Bộ xem xét ban hành;

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành“Quy chế quản lý hoạt động TC-QC của Bộ TN&MT” thay thế QĐ 3086/QĐ-BTNMT hiện đang thực hiện theo kế hoạch để ban hành trong tháng 12;

02 văn bản chuyển tiếp từ năm 2017 là Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành "Quy chế xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường" và “Bộ tiêu chí chuyên gia trong các lĩnh vực ngành tài nguyên và môi trường” đã được ban hành.

Xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ, tổng kết, đánh giá thực hiện kế hoạch khoa học và công nghệ

Việc xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2019 của Bộ được xây dựng theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ. Thực hiện theo quy định, Vụ đã tham mưu cho Lãnh đạo Bộ ký phê duyệt kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2019 gửi Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính để xem xét nội dung chương trình và phân bổ kinh phí thực hiện.

Vụ Khoa học và Công nghệ đã chủ trì phối hợp với các Vụ chức năng phân bổ dự toán kinh phí nguồn sự nghiệp khoa học và giao dự toán ngân sách nhà nước cho các nhiệm vụ KH&CN chuyển tiếp, mở mới của Bộ theo đúng quy định. Trong quá trình thực hiện kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2018, Vụ đã tổng hợp, điều chỉnh kế hoạch gửi Vụ Kế hoạch - Tài chính tổng hợp, hướng dẫn thực hiện sau khi kế hoạch khoa học và công nghệ được phê duyệt đối với các đơn vị thuộc Bộ năm 2018 và phân bổ kinh phí năm 2019. Vụ thường xuyên phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính kiểm tra, giám sát về chấp hành dự toán NSNN năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Quyết định số 28/QĐ-BTNMT ngày 04 tháng 01 năm 2018, số 3127/QĐ-BTNMT ngày 15 tháng 10 năm 2018, số 3433/QĐ-BTNMT ngày 09 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường liên quan đến nội dung chi sự nghiệp KH&CN.

Sơ kết 08 Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Bộ giai đoạn 2016-2020

Vụ Khoa học và Công nghệ đã chỉ đạo thực hiện 08 chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ giai đoạn 2016 - 2020 theo đúng Khung chương trình đã được ban hành. Sau khi Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ra quyết định số 1984/QĐ-BTNMT về việc thành lập các tổ công tác xây dựng báo cáo đánh giá giữa kỳ các Chương trình KH&CN cấp Bộ giai đoạn 2016-2020 và phê duyệt Kế hoạch triển khai xây dựng báo cáo đánh giá giữa kỳ của các Chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ giai đoạn 2016-2020 ngày 21 tháng 6 năm 2018, tổ công tác xây dựng báo cáo đã xây dựng báo cáo, tổ chức hội thảo lấy ý kiến các chuyên gia và các cơ quan có liên quan.

Hiện nay, các tổ soạn thảo đã hoàn thiện báo cáo đánh giá từng chương trình và tổ soạn thảo cùng Lãnh đạo Vụ đang tổ chức họp và hoàn thiện báo cáo sơ kết của từng Chương trình và báo cáo tổng hợp theo kế hoạch.

Quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia

Trong năm 2018, Vụ đã phối hợp với Văn phòng Chương trình KH&CN cấp Quốc gia về Tài nguyên môi trường và biến đổi khí hậu tổ chức tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm cho 09 nhiệm vụ mở mới năm 2018, đồng thời tiến hành kiểm tra tình hình triển khai thực hiện 30 đề tài thực hiện từ năm 2016 và 2017. Báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quản lý và thực hiện Chương trình KH&CN cấp Quốc gia về Tài nguyên môi trường và biến đổi khí hậu .

Quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ

Vụ Khoa học và Công nghệ đã chủ trì phối hợp với các Vụ chức năng phân bổ dự toán kinh phí nguồn sự nghiệp khoa học và giao dự toán ngân sách nhà nước cho các nhiệm vụ KH&CN chuyển tiếp, mở mới của Bộ theo đúng quy định về quản lý khoa học và công nghệ như sau:

- Tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn triển khai xác định danh mục, thẩm định và trình phê duyệt các nhiệm vụ khoa học và công nghệ của các đơn vị thuộc Bộ đúng tiến độ; đồng thời tiến hành triển khai công tác kiểm tra, đánh giá hoạt động khoa học và công nghệ hàng năm của các đơn vị thuộc Bộ.

Quản lý nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng

Tập trung chỉ đạo hoàn thành, tổ chức hướng dẫn, đôn đốc các tổ chức KH&CN triển khai thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng cho các Viện trực thuộc Bộ, các Viện trực thuộc các Tổng cục: Đất đai, Biển và hải đảo Việt Nam, Môi trường như sau: Xác định Danh mục nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2019; Phê duyệt nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2019; Tổng hợp kết quả kiểm tra, nghiệm thu nhiệm vụ TXTCN 2018

Ngoài ra, Vụ còn chủ trì Hội nghị đánh giá kết quả triển khai nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng cho các tổ chức khoa học và Công nghệ thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2015-2018 và định hướng đến 2021. Kết quả của Hội nghị này nhằm nâng cao hiệu quả quản lý của các cơ quan quản lý nhà nước và việc thực hiện nhiệm vụ đối với các tổ chức khoa học và công nghệ thuộc Bộ.

Quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở

Giám sát chặt chẽ việc thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở của các đơn vị và việc ứng dụng kế quả nghiên cứu trong thực tiễn quản lý và sản xuất tại các đơn vị ứng dụng;

Rà soát danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở bắt đầu thực hiện từ năm 2018 và 2019 để phân bổ kinh phí thực hiện nhiệm vụ phù hợp theo tính cấp thiết, ưu tiên thực hiện đối với những nhiệm vụ phục vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và các vấn đề cấp bách hiện nay.

Quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ khác

Hướng dẫn các tổ chức KH&CN thuộc Bộ đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp Bộ, cấp Quốc gia thực hiện các Quyết định số 3585/QĐ-BKHCN ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt định hướng nghiên cứu ưu tiên các khoa học cơ bản trong lĩnh vực hóa học, khoa học sự sống, khoa học trái đất và khoa học biển giai đoạn 2017-2025 và Quyết định số 562/QĐ-TTg ngày 25 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển khoa học cơ bản trong lĩnh vực hóa học, khoa học sự sống, khoa học trái đất và khoa học biển giai đoạn 2017-2025.

Ngoài ra, Vụ còn thực hiện một số nhiệm vụ khác: Tổng hợp đặt hàng nhiệm vụ thuộc Chương trình hợp tác song phương và đa phương về khoa học công nghệ đến năm 2020 và chương trình tìm kiểm chuyển giao công nghệ nước ngoài đến năm 2020 của Tổng cục Biển và Hải đảo; Hoàn thiện và gửi Ban Kinh tế Trung ương báo cáo chuyên đề của Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng Đề án "Chủ trương chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4” (trên cơ sở tiếp thu ý kiến của thành viên Ban cán sự Đảng Bộ).

Công tác Tiêu chuẩn - Quy chuẩn, đo lường, chất lượng

Theo kế hoạch được giao, số lượng nhiệm vụ xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia (TCVN), quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) thực hiện năm 2018 là 67 nhiệm vụ, trong đó nhiệm vụ xây dựng TCVN là 65 và xây dựng QCVN là 02 nhiệm vụ; đã phân bổ kinh phí và giao cho các đơn vị thực hiện năm 2018. Hiện các đơn vị đang triển khai thực hiện theo kế hoạch được giao. Vụ Khoa học và Công nghệ sẽ thường xuyên đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện, thẩm tra và gửi thẩm định kịp thời theo đúng quy định tại Quyết định số 3086/QĐ-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2016 ban hành Quy chế quản lý hoạt động xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Hiện các đơn vị đang triển khai thực hiện theo kế hoạch được giao, tuân thủ theo đúng quy định tại Quyết định số 3086/QĐ-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2016 ban hành Quy chế quản lý hoạt động xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã có Công văn gửi các đơn vị về việc thực hiện Nghị định số 78/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật. Theo đó đã có các điều chỉnh đối với quy định liên quan đến xây dựng, thẩm tra, thẩm định các tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

Về tình hình phổ biến, áp dụng TCVN đã được công bố: Vụ đã tham mưu cho Bộ Tài nguyên và Môi trường thông báo đến các đơn vị danh mục các TCVN đã được Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Các TCVN này đã được sử dụng trong quá trình xây dựng các dự án/đề án điều tra cơ bản của Bộ, đồng thời cũng được dẫn chiếu trong một số quy định kỹ thuật do Bộ ban hành. Bộ cũng đã chỉ đạo các đơn vị thông báo trên trang điện tử của các đơn vị để các tổ chức, cá nhân biết, áp dụng.

Vụ đã hoàn thành báo cáo rà soát đề xuất xây dựng mới hoặc sửa đổi, bổ sung hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định kỹ thuật các lĩnh vực của Bộ và Xây dựng, trình ban hành Quyết định của Bộ trưởng ban hành Chương trình xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định kỹ thuật các lĩnh vực của Bộ giai đoạn 2018 -2020; định hướng đến 2025.

Công tác phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ

Vụ Khoa học và Công nghệ đã chủ trì phối hợp với các Vụ chức năng bố trí nguồn kinh phí chi tăng cường năng lực nghiên cứu cho các tổ chức khoa học và công nghệ thuộc Bộ theo đúng quy định. Ngoài ra, Vụ còn chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ khác như sau: Tổng hợp, thống kê, kiểm tra, đánh giá đối với các dự án tăng cường năng lực nghiên cứu đang triển khai; Hướng dẫn tổ chức KH&CN tự đánh giá; Đánh giá năng lực hệ thống các phòng phân tích, thí nghiệm;  Phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính phê duyệt cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập; Tổng hợp báo cáo thực hiện Chiến lược của các Viện thuộc Bộ đến 2025 tầm nhìn đến 2035; Tổng hợp, theo dõi, hướng dẫn các đơn vị đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ;

Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các đơn vị trực thuộc Bộ

Năm 2018, Vụ tiếp tục triển khai nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 3373/QĐ-BTNMT ngày 27 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Theo đó, tham mưu việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Bộ, các đơn vị thuộc Bộ. Trong quý III năm 2018, Vụ đã thực hiện các nhiệm vụ sau:

Trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 1192/QĐ-BTNMT ngày 13 tháng 4 năm 2018 về việc Ban hành kế hoạch chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN 9001:2008 sang TCVN 9001:2015 tại các đơn vị trực thuộc Bộ.

Tổ chức “Hội nghị tập huấn công tác chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN 9001:2008 sang TCVN 9001:2015” cho lãnh đạo và cán bộ tại các đơn vị trực thuộc Bộ trong ngày 25 tháng 4 năm 2018.

Kết hợp với việc kiểm tra hoạt động khoa học và công nghệ, kiểm tra công tác thực hiện, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động tại các đơn vị thuộc Bộ (tại một số đơn vị điển hình).

Bên cạnh đó, Vụ Khoa học và Công nghệ cũng đã tiến hành theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch ISO của các đơn vị thuộc Bộ. Tính đến thời điểm hiện tại, hầu hết các đơn vị đã ban hành kế hoạch triển khai TCVN ISO 9001:2015 thay thế tiêu chuẩn TCVN 9001:2008; thành lập tổ công tác xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại các đơn vị và có báo cáo về Vụ tình hình xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015. Vụ Khoa học và Công nghệ đã tổng hợp tình hình tại các đơn vị để chuẩn bị cho báo cáo công tác tình hình xây dựng và áp dụng TCVN ISO 9001:2015 trong năm tại các đơn vị, gửi Bộ Khoa học và Công nghệ trước ngày 31 tháng 12 hàng năm. Vụ Khoa học và Công nghệ cũng đã đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị thực hiện để đảm bảo đúng tiến độ thực hiện theo Kế hoạch Bộ đã đề ra.

Công tác thông tin, thống kê khoa học và công nghệ; xây dựng, cập nhật và quản lý CSDL khoa học và công nghệ

Công tác thông tin, thống kê khoa học và công nghệ; xây dựng, cập nhật và quản lý cơ sở dữ liệu khoa học và công nghệ được lãnh đạo Vụ đôn đốc thực hiện đúng quy định, tập trung vào các vấn đề sau: Thống kê khoa học và công nghệ theo hướng dẫn 02/2014/TT-BTNMT; Đôn đốc thực hiện thống kê cơ sở về KHCN báo cáo về Bộ Khoa học và Công nghệ theo định kỳ; Thống kê kết quả KH&CN phục vụ xây dựng kế hoạch hàng năm; Cập nhật hồ sơ nhiệm vụ khoa học và công nghệ mở mới 2017, 2018 vào Cơ sở dữ liệu khoa học và công nghệ bộ; Cập nhật kết quả báo cáo nhiệm vụ KHCN kết thúc 2016, 2017 vào Cơ sở dữ liệu khoa học và công nghệ bộ; Phối hợp với Cổng thông tin điện tử của Bộ và Cục Công nghệ thông tin cập nhật, công bố thông tin về các nhiệm vụ KHCN; Tổng hợp để xuất bản số tạp chí chuyên đề về kết quả KHCN năm 2018 trên Tạp chí TN&MT.

Hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ

Tổ chức triển khai các nội dung hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ theo nội dung, kinh phí đã được phê duyệt trong các nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Gắn kết quả nội dung hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ với kết quả nghiên cứu của đề tài.

Tăng cường Hoạt động của các tiểu ban KH&CN ASEAN và UNESSCO. Cử cán bộ lãnh đạo tham gia Hội nghị quốc tế lớn như Đoàn Hiệp hội Trắc địa Thế giới (FIG).

Tổ chức các Hội thảo quốc tế với sự tham gia của nhiều cơ quan, tổ chức, chuyên gia trên thế giới như Hội thảo khoa học “Ứng dụng công nghệ viễn thám để giám sát tài nguyên nước trong bối cảnh biến đổi khí hậu” đã trình Lãnh đạo Bộ và dự kiến sẽ tổ chức trong tháng 12 năm 2018.

Quản lý hoạt động của Quỹ Phát triển KH&CN của Bộ

Ngày 18 tháng 7 năm 2018, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ra quyết định số 2268/QĐ-BTNMT về việc thành lập Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Vụ đã  phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bộ có liên quan xây dựng dự thảo “Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ; rà soát, bổ sung các cơ chế, chính sách về quản lý, hoạt động của Quỹ vào quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường”.

CTTĐT

Tác giả: CTTĐT
Nguồn:CTTĐT Copy link