Vụ Pháp chế

Tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường

Tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường; đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp, năm 2018, Bộ đã chỉ đạo các đơn vị tập trung nguồn lực triển khai đánh giá tình hình thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật, chiến lược, quy hoạch của các lĩnh vực có tác động đến phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường như đất đai, khoáng sản, biển và hải đảo, môi trường, tài nguyên nước. Xây dựng để ban hành các quy định giải quyết tháo gỡ các vướng mắc về đất đai, quản lý tài nguyên nước, khoáng sản để huy động nguồn lực tài nguyên cho phát triển kinh tế - xã hội. 

Tính đến ngày 30/11/2018, Bộ đã hoàn thành việc sơ kết các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương về đất đai, biển, khoáng sản, ứng phó với BĐKH, quản lý tài nguyên và BVMT (Nghị quyết số 19-NQ/TW, Nghị quyết số 24-NQ/TW và Nghị quyết 09-NQ/TW của BCH Trung ương); đã báo cáo Chính phủ để trình Ban Chấp hành Trung ương ban hành Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 36-KL/TW ngày 06/9/2018 về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI) về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; trình Quốc hội thông qua Luật đo đạc và bản đồ; hoàn thiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều về quy hoạch của Luật đất đai, Luật bảo vệ môi trường, Luật khoáng sản, Luật tài nguyên nước, Luật khí tượng thủy văn, Luật đa dạng sinh học, Luật tài nguyên môi trường biển và hải đảo; tập trung sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đất đai, Luật bảo vệ môi trường.

Tính đến ngày 05/12/2018, Bộ đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và ban hành theo thẩm quyền: 36/45 văn bản (đạt 80%); trong đó đã trình CP, TTg 13/14 VBQPPL (đạt 92,6%); Bộ trưởng Bộ TN&MT đã phê duyệt 23/31 Thông tư (đạt 74,2%) theo thẩm quyền. Đối với 08 thông tư còn lại, hiện các đơn vị trực thuộc Bộ đang khẩn trương hoàn thành để trình Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định ban hành.

Bên cạnh việc thực hiện Chương trình năm 2018, các đơn vị trực thuộc Bộ đã trình Bộ trưởng để trình cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 09 VBQPPL thuộc Chương trình năm 2017 và ngoài Chương trình năm 2018  (gồm: 05 Quyết định, 04 Thông tư).

CTTĐT

Tác giả: CTTĐT
Nguồn:CTTĐT Copy link