Vụ Tổ chức cán bộ

Kiện toàn tổ chức bộ máy, đảm bảo tinh gọn, hiệu quả

Đã hoàn thành việc kiện toàn tổ chức bộ máy trực thuộc Bộ theo Nghị quyết số 36/2017/NQ-CP ngày 04/4/2017. Đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Tổng cục; Bộ trưởng đã phê duyệt Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc các Tổng cục , các Viện, các Trường, các đơn vị trực thuộc Bộ. Trong đó, khắc phục những nội dung còn chồng chéo, giao thoa giữa các đơn vị, đảm bảo tinh gọn (giảm 189 đơn vị), giảm tầng nấc trung gian.

Thực hiện Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013, Bộ đã thành lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của Bộ TN&MT tại Quyết định số 2268/QĐ-BTNMT ngày 18/7/2018; rà soát, báo cáo đề xuất chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần theo Quyết định số 31/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; tổng hợp, đề xuất quy hoạch các đơn vị sự nghiệp thuộc lĩnh vực văn hóa, xây dựng; kiện toàn Ủy ban sông Mê Công Việt Nam trên cơ sở giao thêm chức năng, nhiệm vụ của các Ủy ban lưu vực sông cho Ủy ban sông Mê Công Việt Nam đảm nhiệm; Bộ đã trình Thủ tướng Chính phủ kiện toàn các tổ chức phối hợp liên ngành theo quy định.

Về công chức, viên chức và chế độ, chính sách

Thực hiện các quy định về quản lý biên chế và vị trí việc làm, Bộ đã xây dựng kế hoạch biên chế công chức và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp năm 2019 của Bộ gửi Bộ Nội vụ tổng hợp; phê duyệt danh mục vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của các đơn vị sự nghiệp chưa được giao quyền tự chủ của Bộ (13 đơn vị); xem xét, bổ sung số lượng cấp phó đối với một số đơn vị trực thuộc các cục, tổng cục trực thuộc Bộ.

Thực hiện tinh giản biên chế đối với 39 trường hợp công chức, viên chức, người lao động, trong đó có 38 trường hợp được hưởng chính sách về hưu trước tuổi và 01 trường hợp được hưởng chính sách thôi việc giai đoạn 6 tháng cuối năm 2018 theo quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.

Hoàn thành công tác đánh giá, phân loại người quản lý doanh nghiệp trực thuộc Bộ năm 2017.

Quyết định cử 112 đoàn cán bộ đi công tác nước ngoài; tổng hợp danh sách 43 công chức đủ điều kiện dự thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp gửi Bộ Nội vụ và 198 công chức đủ điều kiện dự thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính năm 2018; hoàn thiện việc xây dựng đề án gửi Bộ nội vụ kế hoạch thi thăng hạng chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2018 của Bộ.

Thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở; quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; triển khai thực hiện hệ thống quản lý thông tin công chức, viên chức của Bộ nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý công chức, viên chức ngành TN&MT, hướng tới chính phủ điện tử tại các đơn vị; báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Luật bình đẳng giới, Luật phòng, chống bạo lực gia đình.

Về công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức

Bộ đã tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của Bộ năm 2018; xây dựng Chỉ thị của Bộ trưởng về tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường; báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng và tình hình thực hiện kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2017 và đề xuất kinh phí đào tạo, bồi dưỡng năm 2019 gửi Bộ Nội vụ; báo cáo kết quả thi hành Luật giáo dục đại học; đề xuất kế hoạch triển khai Đề án Ngoại ngữ quốc gia 2020 giai đoạn 2017 - 2020. Hoàn quyết định sửa đổi, bổ sung các Quy chế quản lý hoạt động đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức và Quy chế quản lý hoạt động đào tạo của các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ.

Bộ đã ban hành chương trình bồi dưỡng chuyên sâu về địa chính và môi trường cho cán bộ cấp xã; xây dựng kế hoạch thực hiện đề án ngoại ngữ quốc gia năm 2018, năm 2019; trình ban hành thủ tục thành lập Hội đồng trường Đại học TN&MT thành phố Hồ Chí Minh.

Các trường đại học trực thuộc Bộ đã thực hiện tốt công tác tuyển sinh năm 2018: Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tuyển sinh được 2.100 sinh viên (đạt 84% so với chỉ tiêu); Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh tuyển sinh được 1.500 sinh viên (đạt 82% so với chỉ tiêu).

Về cải cách thủ tục hành chính:

Đẩy mạnh và thường xuyên quán triệt, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, sự phối hợp của các tổ chức đảng, đoàn thể trong công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ CCHC; gắn trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ CCHC; thực hiện đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng tháng của Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ thông qua bộ chỉ số theo dõi, đánh giá, kết quả bước đầu đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong thực thi kỷ luật kỷ cương, thực hiện nhiệm vụ của tất cả các đơn vị trực thuộc Bộ.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã hoàn thiện, trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bãi bỏ một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường; trong đó đề xuất bãi bỏ và đơn giản hóa 102/163 điều kiện đầu tư kinh doanh, chiếm 62,6%; đối với danh mục sản phẩm hàng hóa và TTHC liên quan đến kiểm tra chuyên ngành, Bộ đề xuất cắt giảm 38/74 hàng hóa, sản phẩm phải kiểm tra chuyên ngành thuộc trách nhiệm của Bộ, đạt 51,3%; bãi bỏ, đơn giản đơn giản hóa 14/15 TTHC (chiếm 93,3%).

Tiếp tục đẩy nhanh việc hiện đại hóa nền hành chính thông qua ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành. Hoàn thiện, vận hành hệ thống Hải quan một cửa quốc gia giai đoạn 1 (04 dịch vụ công) và tiếp tục triển khai cơ chế Hải quan một cửa quốc gia tại Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2. Bộ đã triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho 99 thủ tục hành chính, trong đó có 68 dịch vụ công mức độ 3, 15 dịch vụ công mức độ 4 tại Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ, 01 dịch vụ công mức độ 4 tại Hệ thống cung cấp dữ liệu đo đạc và bản đồ, 11 dịch vụ công mức độ 4 tại Hệ thống hải quan 1 cửa quốc gia (vượt mức kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao là 63 thủ tục hành chính theo Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 09/6/2017). Thực hiện triển khai thí điểm liên thông 11 thủ tục hành chính thuộc 03 lĩnh vực: môi trường, tài nguyên nước, biển hải đảo bằng 09 quy trình liên thông, giúp doanh nghiệp cắt giảm 2/3 thời gian và tiết kiệm trên 60% chi phí thực hiện thủ tục hành chính. Bộ Tài nguyên và môi trường là đơn vị đầu tiên thuộc Chính phủ triển khai thực hiện liên thông thủ tục hành chính; triển khai, cập nhật liên tục Kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ theo Quyết định số 3339/QĐ-BTNMT ngày 26/12/2017; đang phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương xây dựng Kiến trúc Chính phủ điện tử ngành TNMT (phiên bản 2.0). Đẩy nhanh việc xây dựng Hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về quan trắc môi trường, cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai; xây dựng Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến tại Bộ.

Với mục tiêu đem đến sự hài lòng cho người dân và tổ chức khi tham gia giải quyết TTHC các lĩnh vực TN&MT tại Bộ, Bộ đang phối hợp với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, các đơn vị trực thuộc Bộ, các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức trong cả nước triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan theo Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với các dịch vụ công do Bộ TN&MT cung cấp năm 2017 được ban hành tại Quyết định số 3442/QĐ-BTNMT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ TN&MT. 

Tiếp tục duy trì hoạt động hiệu quả 3 đường dây nóng để người dân và tổ chức, doanh nghiệp thông tin trực tiếp hoặc gửi những phản ánh, kiến nghị đến Bộ về những tiêu cực, vi phạm trong hoạt động quản lý nhà nước về TN&MT và về tình trạng vi phạm pháp luật đất đai.

CTTĐT

Tác giả: CTTĐT
Nguồn:CTTĐT Copy link