Biến đổi khí hậu

Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về biến đổi khí hậu góp phần phát triển bền vững đất nước

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019 của Cục Biến đổi khí hậu chiều ngày 04/01/2019 Thứ trưởng Lê Công Thành đánh giá Cục Biến đổi khí hậu đã hoàn thành khối lượng công việc lớn trong năm 2018 khi thực hiện nhiệm vụ với cơ cấu tổ chức mới, tập trung về lĩnh vực biến đổi khí hậu; đồng thời chỉ đạo, định hướng nhiều nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước đối với lĩnh vực này.

Tham dự của đại diện các đơn vị trực thuộc Bộ cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Cục Biến đổi khí hậu.

__MG_3673%20-%20resize.JPG

Thứ trưởng Lê Công Thành phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ về biến đổi khí hậu do Chính phủ giao

Theo báo cáo tổng kết năm 2018 của Cục Biến đổi khí hậu, công tác xây dựng thể chế, tham mưu hoạch định chính sách, chiến lược, thanh tra, kiểm tra được chú trọng hơn. Cục đã chủ trì xây dựng, hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định lộ trình và phương thức giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trình Bộ trình Chính phủ; chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về biến đổi khí hậu, tập trung vào các dự án theo cơ chế phát triển sạch (CDM) tại một số tỉnh…

Cục đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương có liên quan, các đối tác phát triển, các chuyên gia và nhà khoa học triển khai xây dựng Chương trình hành động tổng thể thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP của Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu; xây dựng Kế hoạch hành động của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị quyết 120/NQ-CP; tổ chức triển khai xây dựng Kế hoạch quốc gia về thích ứng với biến đổi khí hậu (NAP) giai đoạn 2021 – 2030 và tầm nhìn 2050; hoàn thành dự thảo Thông báo quốc gia lần thứ ba của Việt Nam cho Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu; tích cực triển khai các hoạt động thực hiện Công ước Vienna về bảo vệ tầng ô-dôn, Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn; thực hiện công tác điều phối Chương trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu (SP-RCC) trong đó tập trung triển khai thực hiện các hành động chính sách của các năm 2016, 2017, 2018 và đề xuất Khung chính sách năm 2019…

Cục cũng đã phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016 – 2020. Trong khuôn khổ chương trình, Cục đã tích cực tổ chứcxây dựng, cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 của Bộ; xây dựng kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu; thiết lập hệ thống đo đạc, báo cáo, thẩm tra cho các hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cấp quốc gia; thiết lập hệ thống giám sát, báo cáo cho các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu cấp quốc gia, cấp tỉnh;…

__MG_3650%20-%20resize.JPG

Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu Tăng Thế Cường và các Phó Cục trưởng chủ trì Hội nghị

Cục tiếp tục đẩy mạnh công tác đàm phán quốc tế về biến đổi khí hậu và hợp tác với các đối tác quốc tế nhằm góp phần tăng cường năng lực thực thi chính sách, hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về biến đổi khí hậu. Nổi bật là đã chuẩn bị tốt nội dung cho Đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu lần thứ 24 (COP24) tại Ba Lan; triển khai các dự án ODA đạt được mục tiêu, bảo đảm chất lượng theo kế hoạch... Ngoài ra, Cục đã thực hiện tốt nhiệm vụ thường trực Ủy ban Hỗn hợp thực hiện Cơ chế tín chỉ chung (JCM) với Nhật Bản; thực hiện nhiệm vụ tham gia Tổ chức Mạng lưới trung tâm công nghệ khí hậu (CTCN)…

Năm 2018, Cục Biến đổi khí hậu cũng tăng cường phối hợp với các Bộ ngành, địa phương trên cả nước để triển khai các chương trình, dự án, nhiệm vụ quan trọng có tính liên ngành, liên vùng, phát huy sức mạnh tổng hợp để ứng phó với biến đổi khí hậu. Cục tiếp tục phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố thực hiện các hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính; phối hợp với các địa phương hoàn thiện mục tiêu và kế hoạch thực hiện các dự án đầu tư thuộc Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020. Bên cạnh đó, để triển khai Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu, Cục đã phối hợp với các địa phương hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ, đến nay có 50/63 địa phương xây dựng, ban hành Kế hoạch chi tiết thực hiện Thỏa thuận này….

__MG_3635%20-%20resize.JPG

Phó Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu Phạm Văn Tấn phát biểu tại Hội nghị

Chú trọng hoàn thiện thể chế, pháp luật về biến đổi khí hậu

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Lê Công Thành biểu dương thành tích đạt được trong năm 2018 của Cục Biến đổi khí hậu. Cục đã hoàn thành khối lượng công việc lớn khi thực hiện theo chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức mới, tập trung về lĩnh vực biến đổi khí hậu.

Định hướng nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019, đồng tình với kế hoạch của Cục và ý kiến góp ý của các đơn vị trực thuộc Bộ, Thứ trưởng nhấn mạnh một số nhiệm vụ đề nghị Cục Biến đổi khí hậu tập trung thực hiện:

Một là, triển khai ngay việc xây dựng các văn bản chi tiết hướng dẫn Nghị định quy định lộ trình và phương thức giảm nhẹ phát thải khí nhà kính ngay sau khi Nghị định được Chính phủ phê duyệt.

Hai là, phối hợp tổ chức tốt Diễn đàn đồng bằng sông Cửu Long và Hội nghị Ủy ban liên chính phủ Việt Nam - Hà Lan về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước trong năm 2019, trong đó cần nêu lên được vấn đề thể chế về quản lý liên vùng.

Ba là, đẩy mạnh triển khai Chương trình hành động tổng thể thực hiện Nghị quyết 120/NQ-CP về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu; trong đó phải có các cơ chế, tiêu chí để lựa chọn các dự án mang tính liên vùng, có sự lan tỏa.

Bốn là, thực hiện nhiệm vụ đánh giá hiện trạng phát thải khí nhà kính Việt Nam, trong đó cần đề xuất được phương án đánh giá và kiểm kê phát thải khí nhà kính của Việt Nam.

Năm là, tăng cường năng lực Việt Nam khi tham gia đám phán quốc tế về biến đổi khí hậu, để vừa nắm bắt được định hướng chính sách biến đổi khí hậu quốc tế vừa bảo vệ cho lợi ích quốc gia, đảm bảo sự phát triển bền vững của Việt Nam.

Sáu là, với vai trò Văn phòng Ủy ban quốc gia về biến đổi khí hậu, cần phối hợp với các chuyên gia để tổng hợp các nghiên cứu khoa học về biến đổi khí hậu để cung cấp cho các nhà hoạch định chính sách.

__MG_3668%20-%20resize.JPG

Toàn cảnh Hội nghị

Đề cập tới việc tiếp tục phải hoàn thiện thể chế, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về biến đổi khí hậu, Thứ trưởng nhấn mạnh: “Hiện nay, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về ứng phó với biến đổi khí hậu chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế. Cục Biến đổi khí hậu cần tập trung trí tuệ, tham khảo ý kiến chuyên gia để xây dựng kế hoạch tăng cường thể chế về biến đổi khí hậu; trong đó, vừa nghiên cứu xây dựng các văn bản pháp luật về biến đổi khí hậu vừa góp ý để sửa đổi, bổ sung các văn bản liên quan đến biến đổi khí hậu của các bộ, ngành khác, nhằm nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về biến đổi khí hậu, giúp đất nước ta phát triển bền vững.”

Kết thúc Hội nghị, Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu Tăng Thế Cường cảm ơn, ghi nhận và tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Lê Công Thành và ý kiến các đơn vị trực thuộc Bộ để sẽ nghiên cứu, xây dựng kế hoạch thực hiện và triển khai trong năm 2019 và các năm tới.

 

CTTĐT

Tác giả: CTTĐT
Nguồn:CTTĐT Copy link