Tài nguyên nước

Cục Quản lý tài nguyên nước triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019

Phát biểu, nhấn mạnh về các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019, Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước Hoàng Văn Bẩy tập trung vào rà soát, kiện toàn và nâng cao năng lực quản lý nhà nước về tài nguyên nước; rà soát, hoàn thiện các quy trình vận hành liên hồ chứa; hoàn thiện các chính sách pháp luật, công tác thanh tra, kiểm tra,…

Chu%20tri%20Hoi%20nghi%20size%201.jpg

Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước Hoàng Văn Bẩy phát biểu tại Hội nghị

Thứ nhất, tiếp tục rà soát, đảm bảo tinh gọn bộ máy, tăng cường chất lượng nguồn nhân lực để đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; xây dựng và phát triển đội ngũ chuyên gia, cán bộ khoa học và công nghệ có trình độ cao để nghiên cứu, triển khai thực hiện các nhiệm vụ lớn của Bộ, của Ngành và tham gia các chương trình, dự án hợp tác quốc tế; đồng thời tăng cường hợp tác quốc tế để tranh thủ nguồn lực, kiến thức khoa học và công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực tài nguyên nước, phục vụ tốt cho công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước.

Thứ hai, rà soát, điều chỉnh bổ sung quy trình vận hành liên hồ chứa trên các lưu vực sông, triển khai xây dựng Quy hoạch tài nguyên nước quốc gia; xây dựng Đề án tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh nguồn nước quốc gia trong bối cảnh biến đổi khí hậu.

Thứ ba, tiếp tục xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật, trọng tâm là rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy định về cấp phép khai thác, sử dụng nước, xả nước thải vào nguồn nước, đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước, xử lý, trám lấp giếng không sử dụng; bảo vệ nước dưới đất, các định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá... để đáp ứng yêu cầu quản lý trong tình mới; xây dựng các quy định, hướng dẫn xác định và công bố dòng chảy tối thiểu ở hạ lưu hồ chứa để quản lý, giám sát chặt chẽ hơn các hoạt động vận hành hồ chứa

Thứ tư, đẩy mạnh công tác điều tra tìm kiếm nguồn nước dưới đất ở vùng khan hiếm nước, thiếu nước, hải đảo; nghiên cứu xây dựng để sớm đưa vào hệ thống giám sát các hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước, giám sát việc vận hành của hệ thống liên hồ chứa, vận hành duy trì dòng chảy tối thiểu của các hồ chứa thủy điện.... bằng công nghệ tự động, trực tuyến.

Thứ năm, tập trung kiểm tra, thanh tra và kiên quyết xử lý vi phạm đối với việc vận hành giảm lũ cho hạ du, điều tiết nước trong mùa cạn, bảo đảm duy trì dòng chảy tối thiểu của các hồ theo quy trình liên hồ chứa.

PCT%20Chau%20Tran%20Vinh%20size.jpg

Phó Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước Châu Trần Vĩnh báo cáo tại Hội nghị

Một số kết quả công tác quản lý tài nguyên nước nổi bật năm 2018

Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đã hoàn thành và trình ban hành 01 Nghị định quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất; 03 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh, bổ sung quy trình vận hành liên hồ chứa trên các lưu vực sông Ba, Kôn - Hà Thanh, Trà Khúc; 02 Thông tư quy định nội dung, biểu mẫu, báo cáo trong lĩnh vực tài nguyên nước và điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất; phối hợp với Tổng cục Địa chất khoáng sản xây dựng Nghị định quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông bảo vệ lòng bờ bãi sông; đã xây dựng trình Chính phủ Quy hoạch tổng thể điều tra cơ bản tài nguyên nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đang rà soát, thu thập quy hoạch tài nguyên nước của các bộ, ngành, địa phương phục vụ việc xây dựng quy hoạch tài nguyên nước chung của cả nước đến năm 2025, định hướng đến năm 2035; tích cực triển khai thực hiện Dự án "Xây dựng hệ thống quan trắc, giám sát nguồn nước xuyên biên giới - giai đoạn 1: Xây dựng hệ thống quan trắc, giám sát nguồn nước xuyên biên giới Việt Nam - Trung Quốc”....

Công tác thanh tra, kiểm tra tập trung vào quản lý, vận hành các các hồ chứa, công trình khai thác, sử dụng tài nguyên nước ở 11 lưu vực sông lớn, Quy trình vận hành liên hồ chứa trên cả nước có ứng dụng công nghệ thông tin. Qua công tác thanh tra theo Quyết định số 2754/QĐ-BTNMT ngày 07 tháng 9 năm 2018, đã phát hiện 15 đối tượng vi phạm trên tổng số 26 đối tượng được thanh tra, là các đơn vị quản lý, vận hành các hồ chứa trên các lưu vực sông Ba, lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn và trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Trên cơ sở các Biên bản Vi phạm hành chính được lập trong quá trình thanh tra, Chánh thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ra 15 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 15 đơn vị quản lý, vận hành các hồ chứa có hành vi vi phạm, tổng số tiền phạt là 2,104 tỷ đồng. Qua thanh tra, kiểm tra đã góp phần chấn chỉnh  những vi phạm pháp luật về tài nguyên nước, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước.

Công tác cấp phép trong lĩnh vực quản lý tài nguyên nước được thực hiện đúng trình tự, thủ tục và đảm bảo thời hạn theo quy định. Đặc biệt, việc cấp quyền khai thác tài nguyên nước cho các tổ chức, cá nhân đã được cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt, nước dưới đất ngày càng phát huy hiệu quả, đóng góp nguồn thu lớn cho ngân sách nhà nước. Tính đến ngày 28/12/2018, đã thẩm định, trình Bộ phê duyệt tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước cho các tổ chức, cá nhân đã được cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt, nước dưới đất: đã phê duyệt 330 tổ chức, cá nhân với tổng số tiền phải thu hơn 7.144 tỷ, trong đó số tiền phải thu năm 2018 là 877 tỷ đồng. Các địa phương đã phê duyệt cho gần 750 đơn vị, số tiền phải thu hơn 106 tỷ đồng, năm 2018, thực hiện thu gần 20 tỷ đồng.

Công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật, nâng cao nhận thức cộng đồng về tài nguyên nước được thực hiện thường xuyên với các phương tiện thông tin đại chúng, các trang thông tin điện tử.

Công tác hợp tác quốc tế cũng được chú trọng thực hiện, trong đó đẩy mạnh việc thực hiện các chương trình, dự án trong khuôn khổ hợp tác đa phương Mê Công - Lan Thương và hợp tác song phương Việt Nam - Trung Quốc; chuẩn bị các dự án quốc tế “Xây dựng mạng quan trắc giám sát vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng” được tài trợ bởi Chính phủ Ý; tham mưu, tổ chức Hội thảo lấy ý kiến cho Báo cáo Quản trị cho An ninh nước ở Việt nam do Ngân hàng Thế giới thực hiện.

 

QUANG%20CANH%20size.jpg

Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Cục Quản lý tài nguyên nước và đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng của Bộ đã thảo luận, đề xuất các nội dung nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc nhằm nâng cao hiệu quả hơn nữa công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên nước trong thời gian tới.

Phát biểu tại Hội nghị, Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước Hoàng Văn Bẩy đã nêu lên một số khó khăn vướng mắc của Cục, các kiến nghị và đề nghị đối với Bộ, các đơn vị trực thuộc Bộ quan tâm phối hợp, tháo gỡ để nâng cao hiệu quả công tác, đáp ứng yêu cầu tiến độ và chất lượng, đồng thời đẩy ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành,...

CTTĐT

Tác giả: CTTĐT
Nguồn:CTTĐT Copy link