Tây Ninh

Tài liệu đính kèm: Tải về

Tây Ninh tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và kế hoạch năm 2019

Sở TN&MT Tây Ninh có Báo cáo số 7389/BC-STNMT ngày 21/12/2018 về tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và kế hoạch năm 2019. Kết quả cụ thể như sau:

Kết quả xây dựng, ban hành các văn bản theo thẩm quyền, phân cấp và tổ chức thực hiện các chính sách pháp luật về tài nguyên và môi trường của địa phương năm 2018

Được sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Ban TVTU, UBND tỉnh, Bộ TNMT; sự giám sát chặt chẽ của HĐND Tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các Sở, ban, ngành, huyện, thành phố. Đặc biệt là sự phối hợp và giám sát thường xuyên của MTTQ, giám sát định kỳ của Ban Nội chính, Ban Tuyên giáo, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu. Cùng với Ban Giám đốc, Đảng ủy Sở, sự nỗ lực hết mình của cán bộ, công chức, viên chức ngành TNMT, đã hoàn thành hầu hết tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Kết quả, năm 2018 đạt 100% các nhiệm vụ, giải pháp của UBND tỉnh giao cho ngành TNMT trong Chương trình, Kế hoạch của UBND tỉnh…đề ra; tham mưu UBND tỉnh thực hiện chỉ đạo, kết luận của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về giải quyết nhiệm vụ tồn đọng, nhiệm vụ cấp bách đạt tiến độ đề ra; Các nhiệm vụ được Bộ TNMT giao trong năm đạt 100%. Trong 10 tháng của năm 2018, đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 489 Quyết định thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh kể cả văn bản Quy phạm pháp luật, trong đó lĩnh vực đất đai: 108, lĩnh vực môi trường: 163, lĩnh vực tài nguyên: 183, lĩnh vực thanh tra: 23, Lĩnh vực tài chính- văn phòng: 12 QĐ; đến tháng 10/2018 Sở TNMT nhận 3.632 văn bản chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ đột xuất do cấp trên giao phải chủ trì xử lý và phối hợp xử lý và tham mưu cơ bản đã thực hiện hoàn thành.

Tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 13/2018/NQ- HĐND ngày 13/7/2018 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án đợt 1 năm 2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Hiện nay HĐND tỉnh đã họp thông qua Nghị quyết về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án đợt 2 năm 2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh tại kỳ họp cuối năm 2018 (chưa ban hành Nghị quyết).

Sở Tài nguyên và Môi trường đã triển khai, quán triệt sâu rộng đến các phòng, các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện Quyết định số 3034/QĐ-UBND ngày 14/12/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch CCHC năm 2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, đồng thời ban hành Kế hoạch số 55/KH-STNMT ngày 03/01/2018 về CCHC năm 2018. Tham mưu UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 609/QĐ-UBND ngày 07/3/2018 công bố nội dung quy trình giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Tài nguyên và Môi trường để thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Tây Ninh. Tham mưu UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2045/QĐ-UBND ngày 17/8/2018, công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Bộ thủ tục hành chính này đã cắt giảm thời gian giải quyết, bãi bỏ thành phần hồ sơ không cần thiết nhằm góp phần hỗ trợ cho doanh nghiệp thực hiện sớm các thủ tục hành chính về đất đai và đảm bảo thực hiện được các quyền của người sử dụng đất (chuyển nhượng, thế chấp, góp vốn, ...). Cụ thể như sau: Về bãi bỏ thành phần hồ sơ không cần thiết: Đối với thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất thì bãi bỏ Văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất, Văn bản thẩm định điều kiện giao đất, cho thuê đất; … vì việc thẩm định này được thực hiện đồng thời với Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư. Tham mưu UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2323/QĐUBND ngày 18/9/2018 thông qua phương án đơn giản hóa nhóm TTHC trong lĩnh vực cấp Giấy phép khai thác khoáng sản; cấp Giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm; cấp mới Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại; cấp đổi (cấp lại) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Tây NinhĐã hoàn thành việc xây dựng và cập nhật đầy đủ quy trình điện tử các thủ tục hành chính cả 3 cấp (theo Kế hoạch số 1553/KH-UBND ngày 29/6/2018 của UBND tỉnh về việc triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC). Hiện tại, Sở đang rà soát để công bố lại các TTHC cấp huyện, cấp xã để thay thế các thủ tục đã được ban hành theo Quyết định số 2280/QĐ-UBND ngày 30/11/2017. Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, hiện tại Sở đang triển khai sử dụng Phần mềm một cửa điện tử (có liên thông với ngành thuế) trong giải quyết TTHC cho người dân và doanh nghiệp. Các thủ tục hành chính được công khai, đầy đủ bằng nhiều hình thức khác nhau như niêm yết tại trụ sở cơ quan, Trung tâm Hành chính công tỉnh, trên Trang thông tin điện tử của Sở http://sotnmt.tayninh.gov.vn nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức, cá nhân có thể tra cứu, tìm hiểu thông tin. Việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến lên cổng/trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị (tỷ lệ TTHC được cung cấp trực tuyến mức độ 2, mức độ 3, mức độ 4) được Sở tiến hành niêm yết công khai tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở, đồng thời đã chỉ đạo cho Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường công bố công khai trên website của Sở cho người dân và doanh nghiệp dễ dàng theo dõi và thực hiện.

UBND tỉnh đã phê duyệt Đề án chuyển các chi nhánh trực thuộc Trung tâm Phát triển quỹ đất về trực thuộc UBND các huyện, thành phố quản lý theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng tại Quyết định số 2742/QĐ-UBND ngày 12/11/2018 của UBND tỉnh về phê duyệt đề án kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống Trung tâm Phát triển quỹ đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Thực hiện Quyết định số 2414/QĐ-UBND ngày 27/9/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Đề án sắp xếp các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện theo Nghị quyết số 18-NQ/TW và các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) giai đoạn 2018-2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức quán triệt nội dung đề án đến toàn thể công chức, viên chức và hiện đang triển khai xây dựng Đề án kiện toàn lại cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở, dự kiến hoàn thành trong quý I/2019.

Đội ngũ công chức, viên chức đang làm việc tại Sở tiếp tục được tăng cường và nâng cao chất lượng.

Tính đến ngày 05/11/2018, Sở đã triển khai tất cả: 06 cuộc thanh tra (02 cuộc hành chính 02 tổ chức, 04 cuộc chuyên ngành 13 tổ chức) và 47 cuộc kiểm tra (125 tổ chức và 03 cá nhân). Đã ban hành và tham mưu UBND tỉnh ban hành 26 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, môi trường, khoáng sản và tài nguyên nước đối với 16 tổ chức và 10 cá nhân với tổng số tiền là 1.782.664.150 đồng. So với năm 2017, số quyết định xử phạt đã ban hành tăng 06 quyết định (tỷ lệ tăng 23,08%); Số tiền xử phạt tăng 755.342.150 đồng (tỷ lệ tăng 42,37%); Công tác thanh tra, kiểm tra tăng 11 cuộc (tỷ lệ tăng 20,75%), tăng 33 đơn vị (tỷ lệ tăng 23,08%) so với cùng kỳ năm 2017.

Bên cạnh công tác thanh tra, kiểm tra đột xuất và theo kế hoạch, Sở còn cử cán bộ giám sát, lấy mẫu nước thải của các doanh nghiệp xả ra hệ thống các sông, suối, kênh rạch để nắm bắt, đánh giá chất lượng nước và kịp thời có những biện pháp kịp thời ngăn chặn ô nhiễm. Chính nhờ công tác giám sát này, Sở đã tổ chức thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, đạt hiệu quả...

Qua công tác thanh tra, kiểm tra đã phát hiện và xử lý vi phạm thuộc thẩm quyền hoặc tham mưu UBND tỉnh xử lý tạo được tính răn đe trong việc chấp hành pháp luật đối với các đơn vị được thanh tra, kiểm tra, góp phần tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với đất đai, môi trường, tài nguyên nước và khoáng sản.

Thời gian qua, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) trên địa bàn tỉnh Tây Ninh nhìn chung đã được các cấp, ngành quan tâm thực hiện.Tiếp dân định kỳ và thường xuyên tại Sở Tài nguyên và Môi trường nhìn chung được thực hiện tốt, đa số đơn thư KNTC của công dân đã được thụ lý giải quyết theo đúng quy định pháp luật, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.Với tinh thần trách nhiệm của các cấp, ngành, địa phương, tình hình KNTC, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh nhìn chung không còn gay gắt, phức tạp như trước đây, tình trạng khiếu nại đông người, gây rối an ninh trật tự đã giảm đáng kể. Qua đó góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị trật tự trên địa bàn tỉnh.

Các lĩnh vực quản lý chuyên ngành về tài nguyên và môi trường

Lĩnh vực quản lý đất đai: Sở Tài nguyên và Môi trường đã đề xuất UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường cho phép tỉnh Tây Ninh không thực hiện Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2018 - 2020) cấp huyện mà chỉ thực hiện điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2018 - 2020) cấp tỉnh, trong đó có cập nhật việc Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2018 - 2020) cấp huyện để trình Chính phủ phê duyệt làm cơ sở cho UBND các huyện, thành phố lập Kế hoạch sử dụng đất hàng năm trình UBND tỉnh phê duyệt theo đúng quy định.

Công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất của các tổ chức năm 2018 trên địa bàn tỉnh đã có chuyển biến tích cực, việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất được thực hiện trên cơ sở quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt và đáp ứng nhu cầu sử dụng đất của các ngành, tổ chức; đã từng bước khắc phục tình trạng nhiều dự án đầu tư sau khi được giao đất nhưng không sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng, gây lãng phí đất đai; góp phần đưa công tác quản lý đất đai ngày càng đi vào nề nếp.

Đến nay, tỉnh Tây Ninh đã cơ bản hoàn chỉnh xây dựng và phê duyệt phương án sử dụng đất của 05/07 Công ty nông nghiệp gồm: Công ty Cổ phần cao su Tây Ninh, Công ty Cổ phần cao su Tân Biên, Công ty Cổ phần cao su 1-5 Tây Ninh, Công ty TNHH MTV Thanh niên xung phong Tây Ninh, Công ty Cổ phần Mía đường Tây Ninh), còn lại 02 Công ty nông nghiệp (Công ty TNHH MTV cao su 30-4 Tây Ninh, Công ty TNHH MTV 22-12 Tây Ninh) chưa được UBND tỉnh Tây Ninh phê duyệt phương án sử dụng đất. Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đang đôn đốc, nhắc nhở 02 Công ty nêu trên khẩn trương hoàn chỉnh phương án.

Đến nay, công tác đo đạc lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã góp phần thúc đẩy công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (gọi tắt là Giấy chứng nhận) theo bản đồ địa chính, trích đo địa chính có toạ độ được cơ bản hoàn thành.

Kết quả đo đạc lập bản đồ địa chính chính quy trên địa bàn tỉnh: Lũy kế đến tháng 11/2018 số xã và diện tích hành chính đã có bản đồ địa chính chính quy và các loại bản đồ khác đang sử dụng để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là 95 xã, với diện tích là 365.849,20 ha, số xã đã lập sổ địa chính là 95 xã.

Trong năm 2018, UBND tỉnh và Sở TNMT đã ký cấp 474 CNQSDĐ với tổng diện tích 3535.45 ha cho tổ chức; cấp được 4388 Giấy chứng nhận với diện tích 1638,83 ha cho tổ chức và cá nhânLũy kế từ khi cấp Giấy chứng nhận lần đầu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến ngày 30/11/2018 đã cấp được 520.338 giấy với diện tích 351207,75 ha với tỷ lệ 97,98% so với diện tích đất cần cấp.

Trong năm 2018, Sở đã thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của 03 dự án, công trình thực hiện trên địa bàn tỉnh gồm: Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn 2 (phạm vi nút giao giữa đường Hồ Chí Minh đoạn 2 và đường Xuyên Á); Dự án Trung tâm VHTDTT huyện Tân Châu tại khu phố 2, Thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu; Dự án Thu hồi đất của Công ty CP cao su Tây Ninh tại xã Cầu Khởi, huyện Dương Minh Châu và giao cho UBND xã Cầu Khởi thực hiện xây dựng nông thôn mới.

Sở đã có Tờ trình số 6961/TTr-STNMT ngày 05/12/2018 trình UBND tỉnh về việc ban hành Bảng giá đất điều chỉnh (điều chỉnh cục bộ giá đất ở đô thị và một số tuyến đường trên địa bàn tỉnh Tây Ninh). Trình UBND tỉnh phê duyệt giá đất cụ thể của 24 dự án, công trình để bồi thường đất, tính tiền thuê đất, xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất.

 Tổng thu ngân sách trong năm 2018 về công tác bán đấu giá quyền sử dụng đất là 70,910 tỷ đồng.

Lĩnh vực tài nguyên nướcTừ đầu năm 2018 đến nay, cấp tổng cộng 132 giấy phép (gồm 38 giấy phép gia hạn xả nước thải vào nguồn nước, 05 giấy phép thăm dò  nước dưới đất, 36 giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất, 53 giấy phép gia hạn khai thác, sử dụng nước dưới đất.

Hiện tại, Quy hoạch Tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh được UBND tỉnh Tây Ninh chấp thuận chủ trương lập Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh tại Công văn số 09/UBND-KTN ngày 03/01/2012. Hiện đang trong quá trình xây dựng đề cương dự toán kinh phí lập Quy hoạch.

Sở Tài nguyên và Môi trường đang triển khai thực hiện Dự án xác định cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương thực hiện tại Công văn số 763/UBND-KTN ngày 28/3/2017 và Dự án nghiên cứu, phân vùng khai thác và sử dụng nước dưới đất trên địa bàn Thành phố Tây Ninh, thị trấn Hòa Thành và huyện Tân Châu phục vụ cho công tác quản lý đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương tại Công văn số 1725/UBND-KTN ngày 30/6/2017.

Nhằm hưởng ứng Ngày Nước thế giới năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp các huyện, thành phố treo Pano, băng ron tại trung tâm các huyện, thành phố; Phối hợp với  Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh làm phim tài liệu phóng sự phát trên Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức và tăng cường năng lực cho cơ quan quản lý nhà nước trong công tác bảo vệ môi trường năm 2018, đối với hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới 2018 với chủ đề là “Nước với Thiên nhiên” để tuyên truyền, vận động và nâng cao nhận thức của xã hội về việc xả nước thải và tái sử dụng nước thải, có nội dung treo Băng ron tại trung tâm các huyện, thành phố.

Thực hiện Quyết định số 7232/QĐ-STNMT ngày 15/12/2017 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2018. Tổ chức Thanh tra, kiểm tra kết hợp nhiều lĩnh vực trong một cuộc thanh tra, kiểm tra (kết hợp đất đai, môi trường, tài nguyên nước): Triển khai 03 cuộc kiểm tra đột xuất (13 tổ chức);  Nội dung thanh tra, kiểm tra: Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong lĩnh vực đất đai, bảo vệ môi trường và tài nguyên nước. Qua công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật đã phát hiện 08 tổ chức vi phạm với hành vi không thực hiện biện pháp chống thấm, chống tràn ao, hồ, khu vực chứa nước thải trong trường hợp nước thải không chứa thành phần nguy hại; xử lý nước thải vượt quy chuẩn cho phép, tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính: 477.500.000 đồng.

Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh đã thông báo triển khai hướng dẫn các chủ giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt, nước dưới đất đã được cấp phép thuộc trường hợp phải nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước theo quy định tại Nghị định số 82/2017/NĐ-CP nộp hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác, sử dụng nước mặt, nước dưới đất về Sở Tài nguyên và Môi trường. Số tiền đã thu trong năm 2018: 1.253.915.079, đạt 79% so với tổng số tiền phải thu năm 2018. UBND tỉnh Tây Ninh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục có biện pháp xử lý các tổ chức, cá nhân đã được cấp phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước nhưng chưa kê khai nộp tiền cấp quyền khai thác, sử dụng tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Sở Tài nguyên và Môi trường đang triển khai thực hiện Dự án xác định cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương thực hiện tại Công văn số 763/UBND-KTN ngày 28/3/2017.

Căn cứ Quyết định số 52/2013/QĐ-UBND ngày 26/11/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm VLXD thông thường và Quyết định số 2628/QĐ-UBND ngày 13/12/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, các mỏ khoáng sản trên địa bàn tỉnh đều thuộc khu vực không đấu giá.

Hiện nay, Sở Xây dựng đang triển khai thực hiện Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Tây Ninh. Sau khi Quy hoạch được phê duyệt, Sở Tài nguyên sẽ xem xét từng vị trí cụ thể để tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định khu vực đấu giá.

Công tác cấp giấy phép hoạt động khoáng sản được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. Kết quả trong năm 2018, UBND tỉnh cấp 51 giấy phép hoạt động khoáng sản. Trong đó: 13 giấy phép thăm dò khoáng sản; 24 giấy phép khai thác khoáng sản; 14 quyết định phê duyệt trữ lượng khoáng sản.

Tổng số tiền cấp quyền phải thu trong năm 2018 đối với 21 Quyết định là  6.859.415.736 đồng.

Trong năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức 17 đợt thanh kiểm tra đối với 67 tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Kết quả có 12 đơn vị vi phạm, UBND tỉnh và Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 12 trường hợp, với tổng số tiền 574.791.350 đồng với hành vi khai thác không đúng trình tự khai thác, hệ thống khai thác; Thu hồi 01 giấy phép bến thuỷ nội địa mà không có giấy phép khai thác khoáng sản. Việc phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, không để xảy ra lợi ích nhóm đã góp phần chấn chỉnh, răn đe phòng ngừa các hành vi vi phạm, tình trạng vi phạm giảm nhiều so với trước đây. Sở Tài nguyên và Môi trường kết hợp với Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Tây Ninh bắt 09 vụ, xử phạt 05 vụ với số tiền 156.500.000 đồng, tịch thu 129,11 m3 cát, 04 vụ đang xác minh, làm rõ.

Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đang cung cấp thông tin đến Sở Xây dựng để cập nhật bổ sung các vùng cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh vào Quy hoạch mới thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm VLXD thông thường và than bùn tỉnh Tây Ninh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035. Tiếp tục nâng cao vai trò quản lý tài nguyên khoáng sản của các cấp nhất là cấp huyện, thành phố theo Công văn số 2943/UBND-KTN ngày 04/12/2013 về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh “Địa phương nào để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép thì Chủ tịch UBND cấp huyện, thành phố nơi đó phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh”.

Lĩnh vực môi trường: Trong năm năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu UBND tỉnh trong công tác chỉ đạo các ngành chức năng thực hiện Chiến lược Bảo vệ môi trường tỉnh Tây Ninh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 gồm các chương trình: Chương trình Bảo vệ Tài nguyên thiên nhiên và Biến đổi khí hậu; Chương trình Bảo vệ môi trường vùng đô thị; Chương trình Bảo vệ môi trường Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề; Chương trình Bảo vệ môi trường nông nghiệp, nông thôn và du lịch; Chương trình nâng cao nhận thưc cộng đồng, năng lực quản lý đào tạo.

Trong năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai thực hiện các dự án, nhiệm vụ về bảo vệ môi trường:

Xây dựng Bộ chỉ thị môi trường tỉnh Tây Ninh; Mua sắm thiết bị trạm quan trắc nước mặt tự động năm 2018; Mô hình xử lý chất thải thí điểm cho một số cơ sở, hộ sản xuất ngành nghề điển hình và định hướng nhân rộng mô hình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Cập nhật cơ sở dữ liệu các nguồn thải thuộc lưu vực hệ thống sông Đồng Nai trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Xây dựng trang thông tin điện tử quản lý cơ sở dữ liệu phục vụ ứng phó biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Đề án ngăn ngừa và kiểm soát sinh vật ngoại lai xâm hại trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Điều tra, đánh giá và lập bản đồ phân vùng sinh thái, xác định các vùng sinh thái có đa dạng sinh học cao, các vùng sinh thái bị suy thoái, các vùng sinh thái nhạy cảm. Điều tra, thu thập và lập danh mục, sơ đồ phân bố, chỉ dẫn địa lý của nguồn gen và tri thức truyền thống về nguồn gen; Kế hoạch Quan trắc chất lượng môi trường tỉnh Tây Ninh năm 2018. Vận hành 05 trạm quan trắc nước mặt tự động năm 2018.

Triển khai thực hiện Chỉ thị 25/CT-TTg ngày ngày 31/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường, Tỉnh Tây Ninh luôn chú trọng nhiệm vụ bảo vệ môi trường ngay từ giai đoạn xét chủ trương đầu tư dự án, kiên quyết không cấp phép đầu tư dự án sử dụng công nghệ lạc hậu gây ô nhiễm môi trường và dự án tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao nhưng chưa có giải pháp công nghệ xử lý chất thải hiệu quả. Các dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư phải được thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường trước khi xây dựng và phải thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường trước khi hoạt động. nhằm ngăn ngừa hạn chế tác động tiêu cực đến môi trường.

Để bảo vệ môi trường nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, từ năm 2013, UBND tỉnh Tây Ninh đã quy định nước thải từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, chăn nuôi thải ra môi trường phải xử lý đạt cột A quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường quy định.

Trên địa bàn tỉnh Tây Ninh hiện có 357 dự án thuộc đối tượng lập, thẩm định và phê duyệt báo cáo ĐTM (cấp Bộ 12, cấp tỉnh 345). Để bảo vệ môi trường, UBND tỉnh đã thường xuyên chỉ đạo các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố và phòng Cảnh sát Phòng, chống tội phạm về môi trường tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường theo báo cáo (ĐTM) được phê duyệt. Trên cơ sở thực tế tại các dự án để rà soát, đánh giá hiệu quả các biện pháp quản lý, xử lý ô nhiễm và đề xuất UBND tỉnh điều chỉnh bổ sung nhất là các khu công nghiệp, khu chế xuất, các nhà máy chế biến khoai mì, cao su trên địa bàn tỉnh.

Tập trung xử lý triệt để, di dời cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng ra khỏi khu dân cư, chuyển vào các khu công nghiệp; yêu cầu tất cả các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung; buộc đối tượng có quy mô xả thải lớn (trên 1.000 m3/ngày) lắp đặt ngay các thiết bị kiểm soát, giám sát hoạt động xả thải theo quy định của pháp luật và truyền số liệu trực tiếp về Sở Tài nguyên và Môi trường:  

Theo Quyết định số 1788/QĐ -TTg ngày 1/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ  phê duyệt Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đến năm 2020 (Quyết định số 1788/QD-TTg) thì tỉnh Tây Ninh phải xử lý triệt để 01 khu chế xuất, 01 nhà máy hóa chất và 09 cơ sở y tế. Để thực hiện Quyết định số 1788/QĐ-TTg tỉnh Tây Ninh đã thực hiện nhiều giải pháp và hỗ trợ của Trung ương. Đến nay 01 khu chế xuất, 01 nhà máy hóa chất và 05 cơ sở y tế thực hiện hoàn chỉnh Kế hoạch theo Quyết định số 1788/QĐ-TTg, 04 cơ sở y tế đã xây dựng hoàn chỉnh hệ thống xử lý nước thải đang vận hành thử nghiệm và lập hồ sơ kiểm tra xác nhận hoàn thành.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 05/05 Khu công nghiệp đang hoạt động đã xây dựng hoàn chỉnh hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung đạt cột A quy chuẩn quy định, lắp đặt thiết bị quan trắc tự động, liên tục và truyền số liệu về Ban Quản lý Khu kinh tế; có 67 nhà máy chế biến khoai mì và 26 nhà máy chế biến cao su, 03 nhà máy chế biến đường là các dự án có nguy cơ cao tác động xấu đến môi trường đều đã xử lý nước thải đạt cột A quy chuẩn quy định và tái sử dụng nước thải sau xử lý để phục vụ lại sản xuất, tiết kiệm tài nguyên và giảm thiểu nước thải ra môi trường, có 10/50 nhà máy xả nước thải có lưu lượng nước thải trên 1000 m3/ngày đã lắp đặt thiết bị quan trắc tự động, liên tục và đang rà soát, bổ sung thiết bị kết nối, truyền số liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường, các cơ sở còn lại đang tiếp tục triển khai thực hiện.

Hoàn thành việc phê duyệt, rà soát phê duyệt lại theo thẩm quyền quy hoạch quản lý chất thải rắn trong; tổ chức thực hiện ngay quy hoạch đã được phê duyệt; điều tra, đánh giá khoanh vùng và có kế hoạch xử lý các khu vực ô nhiễm tồn lưu trên địa bàn tỉnh:

Hiện tại, đã quy hoạch 04 khu xử lý chất thải rắn tập trung có tổng diện tích 67,80 ha và đóng cửa 11 bãi rác không phù hợp quy hoạch và gây ô nhiễm môi trường. Đến nay, tỉnh đã xây dựng và đưa vào hoạt động 02 khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt và công nghiệp, đang triển khai xây dựng 01 khu và đã đóng cửa khắc phục ô nhiễm môi trường 11/11 bãi chứa rác.

Rà soát sắp xếp tổ chức bộ máy, tăng cường năng lực quản lý môi trường, ưu tiên cấp huyện, xã; sử dụng nguồn lực sự nghiệp môi trường để bố trí cán bộ hợp đồng phụ trách công tác bảo vệ môi trường cấp xã; tăng cường đầu tư hiện đại hóa trang thiết bị kỹ thuật phục vụ công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường:

Hàng năm phân bổ ngân sách chi cho sự nghiệp môi trường đầy đủ đúng theo quy định. Cụ thể tổng chi sự nghiệp môi trường năm 2018 là 99.500.000.000 đồng (chín mươi chín tỷ, năm trăm triệu đồng). Trong đó cấp tỉnh là 45.340.000.000 đồng, cấp huyện là 54.160.000.000 đồng.

Ngoài ra UBND tỉnh còn ban hành Kế hoạch số 960/KH-UBND ngày 23/4/2018 của UBND tỉnh Triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh và Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2018 – 2022 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Tổng kinh phí thực hiện 66,0 tỷ đồng.

Các chỉ tiêu về môi trường trong năm 2018 đều đạt theo Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh, cụ thể:

Stt

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

Năm 2018

Ghi chú

1

Tỷ lệ hộ dân cư thành thị được sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh

%

100

 

2

Tỷ lệ hộ dân cư nông thôn được sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh

%

97,8

 

3

Tỷ lệ che phủ của rừng

 

 

 

 

Bao gồm độ che phủ của cây cao su

%

41,5

 

 

Đã loại trừ cây cao su

%

16,3

 

4

Tỷ lệ các cơ sở y tế, khu công nghiệp, khu chế xuất xử lý chất thải rắn, nước thải đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

%

100

 

5

Tỷ lệ đô thị xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

 

 

 

 

Chất thải rắn

%

100

 

 

Nước thải

%

11,11

 

6

Tỷ lệ xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

%

100

 

 

Lĩnh vực khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu: UBND tỉnh Tây Ninh đã ban hành Quyết định thành lập Ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Tây Ninh và ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Tây Ninh.

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 960/KH-UBND ngày 23/4/2018 Triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh và Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2018 – 2022 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Dựa trên 3 nhóm chỉ tiêu tổng quát của Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành phân tích và thiết lập được các thông số, chỉ thị. Bộ thông số, chỉ thị đánh giá tăng trưởng xanh tỉnh Tây Ninh sẽ gồm 24 thông số thuộc 3 chỉ thị. Chỉ số đánh giá tăng trưởng xanh tỉnh Tây Ninh có thể được tính toán dựa trên 3 chỉ thị hoặc 24 thông số.

- Thực hiện Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định một số điều của Luật Khí tượng thủy văn, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu UBND tỉnh lập danh mục công trình và chủ công trình phải tổ chức quan trắc, cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn bao gồm: Công trình hồ chứa thủy lợi Dầu Tiếng thuộc Công ty TNHH MTV KTTL Dầu Tiếng – Phước Hòa; Công trình hồ chứa thủy lợi Tha La thuộc Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Tây Ninh; Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát thuộc Ban Quản lý Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát; Công trình cáp treo phục vụ hoạt động tham quan, du lịch thuộc Công ty Cổ phần cáp treo Núi Bà Tây Ninh.

Trong năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai thực hiện các dự án, nhiệm vụ: Nghiên cứu, đánh giá tác động của BĐKH đến các công trình hạ tầng quản lý nguồn nước phục vụ nông nghiệp của tỉnh Tây Ninh; Xây dựng, cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá khí hậu địa phương.

Lĩnh vực đo đạc, bản đồ, viễn thám: Báo cáo Tổng cục Quản lý đất đai về tổng hợp khối lượng và đề xuất nhu cầu kinh phí thực hiện đo đạc, cấp GCN QSDĐ và xây dựng CSDL đất đai (Dự án tổng thể) năm 2018; Báo cáo cho Cục Đo đạc bản đồ và thông tin địa lý Việt Nam về kết quả tổng hợp công tác hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2017; Tổ chức kiểm tra nghiệm thu cấp nhà nước hạng mục đo đạc thành lập bản đồ địa chính các xã Tân Phong, Mỏ Công, Tân Lập, Thạnh Bình và Thạnh Bắc thuộc huyện Tân Biên (gói thầu số 1, 2); Tổ chức kiểm tra nghiệm thu sản phẩm đo đạc của 32 dự án, công trình thực hiện trên địa bàn tỉnh; thông báo Kết quả thẩm định thiết kế kỹ thuật - dự toán kinh phí đo đạc của 24 dự án, công trình thực hiện trên địa bàn tỉnh; Đôn đốc đơn vị tư vấn đẩy nhanh tiến độ thực hiện công đoạn kê khai đăng ký, lập hồ sơ địa chính, cấp GCN QSDĐ của 05 xã huyện Tân Biên (Mỏ Công, Tân Phong, Thạnh Bình, Thạnh Bắc, Tân Lập) thuộc dự án đo đạc, lập bản đồ địa chính huyện Tân Biên.

Trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, có 10 Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ đã được cấp (còn hiệu lực) cho 10 tổ chức như sau: Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, Công ty CP đo đạc địa chính Tây Ninh, Công ty TNHH Trắc địa và Bản đồ Miền Nam, Công ty TNHH đo đạc bản đồ Nguyên Phương, Công ty TNHH MTV Đo đạc bản đồ Bình An, Công ty TNHH MTV Địa Chính Việt, Chi nhánh Công ty TNHH Hải Hồng, Chi nhánh Công ty TNHH Kiến trúc Đo đạc Sài Tây, Công ty TNHH MTV Vật liệu Thuận Thiên Phát, Công ty TNHH Công nghệ Trắc địa bản đồ Hưng Xuân.

Phương hướng nhiệm vụ năm 2019

 Về lĩnh vực đất đaiBáo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường về kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (hàng năm). Báo cáo Cục Đo đạc bản đồ Việt Nam về kết quả hoạt động đo đạc và Bản đồ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2018. Báo cáo Tổng cục Quản lý đất đai về đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất đai và tác động của chính sách, pháp luật đất đai đến kinh tế, xã hội và môi trường năm 2019;  Tiếp tục xử lý các hồ sơ thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất của các tổ chức tiếp nhận mới trong năm 2019. Lập hợp đồng thuê đất của các tổ chức trên địa bàn tỉnh đã được UBND tỉnh cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất (thực hiện nghĩa vụ tài chính: nộp tiền thuê đất) sau khi có Thông báo về đơn giá thuê đất của cơ quan có thẩm quyền; Trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của các huyện, thành phố; Tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh về chuyển mục đích sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa; dưới 20 ha đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ đợt 1 và đợt 2 năm 2019 trên địa bàn tỉnh để trình HĐND tỉnh thông qua; Tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh về thu hồi đất để thực hiện dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng năm 2020 trên địa bàn tỉnh để trình HĐND tỉnh thông qua; Lập Phương án Kiểm kê đất đai làm cơ sở thực hiện Kiểm kê đất đất đai năm 2020...

Về lĩnh vực tài nguyên, môi trường: Tiếp tục tuyên truyền pháp luật cho từng tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực khai thác khoáng sản để nâng cao nhận thức chấp hành pháp luật; Thẩm định tham mưu UBND tỉnh cấp giấy phép các hồ sơ về hoạt động khoáng sản, tài nguyên nước theo quy định của pháp luật; Tăng cường hiệu lực thực thi chính sách pháp luật về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh theo tinh thần Văn bản số 3229/UBND-KTN ngày 02/11/2015 của UBND tỉnh Tây Ninh; Tiến hành kiểm tra việc gắn logo cho từng phương tiện của doanh nghiệp được cấp phép khai thác cát khu vực hồ Dầu Tiếng; trên ghe phải có đầy đủ các loại giấy tờ cho phép hoạt động trong mỏ, được đóng thành tập và có dấu xác nhận của Sở Tài nguyên và Môi trường về thành phần hồ sơ để thuận tiện cho các cơ quan chức năng khi kiểm soát trên hồ; lắp đặt trạm cân, lắp đặt camera giám sát tại các kho chứa để lưu trữ thông tin, số liệu liên quan theo quy định; Tăng cường công tác quản lý nhà nước, nhất là công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động khai thác cát trên địa bàn, xử lý nghiêm các sai phạm; Tiếp tục hoàn thiện Phương án bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

 Về lĩnh vực môi trường: Tiếp tục thực hiện các hoạt động tuyên truyền giáo dục pháp luật nâng cao nhận thức về môi trường và đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn quản lý môi trường cho cán bộ các cấp, phát huy vai trò của các tổ chức chính trị-xã hội trong công tác bảo vệ môi trường. Triển khai thực hiện các đề án, dự án nhiệm vụ về bảo vệ môi trường năm 2019; Tăng cường phối hợp với các ngành, các cấp và cảnh sát môi trường trong công tác thanh kiểm tra và hỗ trợ nghiệp vụ chuyên môn cho cấp huyện, thành phố; đôn đốc, nhắc nhở, xử lý các cơ sở nằm trong kế hoạch của UBND tỉnh. Kiên quyết đình chỉ hoạt động những cơ sở chưa triển khai thực hiện kế hoạch; Khai thác các nguồn vốn đầu tư để triển khai xây dựng các công trình thu gom và xử lý nước thải tập trung ở các thị trấn đông dân cư, khu kinh tế và các cụm công nghiệp đã hoạt động;Tăng cường công tác kiểm tra phát hiện và xử lý các hành vi xả rác bừa bãi gây mất cảnh quan và ô nhiễm môi trường. Chất thải nguy hại từ công nghiệp và y tế được phân loại, thu gom và xử lý triệt để. Kiên quyết xử lý nghiêm minh các cơ sở vi phạm các quy định về quản lý chất thải nguy hại.

 Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Nghị Quyết số 39/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội, Quyết định số 312/QĐ-TTg ngày 07/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; nắm chắc tình hình khiếu nại đông người để có kế hoạch giải quyết kịp thời tại cơ sở; thực hiện nghiêm túc việc tổ chức đối thoại và tái đối thoại với công dân trong quá trình giải quyết; đảm bảo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng quy định pháp luật, hạn chế tối đa tình trạng đơn giải quyết tồn đọng kéo dài, quá hạn và khiếu nại vượt cấp lên Trung ương.

Tổ chức các cuộc thanh, kiểm tra về đất đai, môi trường, khoáng sản, tài nguyên nước năm 2019 đúng theo kế hoạch đề ra đối với các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của UBND tỉnh và phản ánh của nhân dân.

CTTĐT

Tác giả: CTTĐT
Nguồn:CTTĐT Copy link