TP. Hồ Chí Minh

TP Hồ Chí Minh tổng kết công tác năm 2018 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2019

Năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường TP.Hồ Chí Minh đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong công tác quản lý và bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn thành phố.

Những kết quả đáng ghi nhận trong năm 2018

Trong năm qua, được sự quan tâm, chỉ đạo và tạo điều kiện của Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường đã đạt được một số kết quả khả quan, góp phần vào việc thúc đẩy kinh tế - xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh phát triển về chất lẫn lượng thông qua công tác thu hồi, đấu giá quyền sử dụng đất, bồi thường di dời, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư và công tác tạo quỹ đất hoàn vốn để các nhà đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở, kết nối đồng bộ giao thông thuận lợi, phát triển kinh tế địa phương.

Đã đầu tư xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện công tác chuyên môn trên tinh thần khả thi nhất; đồng thời đề xuất các giải pháp chủ động thực hiện và tích cực phối hợp với các cơ quan, sở, ngành, quận, huyện đảm bảo đẩy nhanh tiến độ thực hiện công việc nhằm đạt kết quả cao nhất. Đã và đang phối hợp với quận, huyện giải quyết các vấn đề tồn đọng liên quan đến dự án 97 ha P.Long Bình, Quận 9, khu Đô thị mới và dự án ngầm hóa tuyến điện 220kv, huyện Nhà Bè; đồng thời triển khai công tác thu hồi, bồi thường khu 8,6 ha phường Phú Hữu, Quận 9 và khu tạo quỹ đất xây dựng Trung tâm Hương liệu hóa chất tại khu đất 11,26 ha phường 7, Quận 8. Tập trung công tác lập thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất đối với các khu đất đã được Sở Tài chính thông qua và Thành phố phê duyệt giá khởi điểm. Triển khai công tác khai thác ngắn hạn các khu đất được giao quản lý.

Một số khu đất thu hồi theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP, dù đã tiếp nhận nhưng vẫn còn vướng các hộ dân đang sinh sống trên khu. Hiện nay, chưa có cơ sở pháp lý cụ thể, chặt chẽ về bồi thường và di dời các hộ dân nên vẫn chưa triển khai thực hiện. Một số Sở ngành, quận huyện chưa tích cực phối hợp triển khai công tác thu hồi đất dẫn đến có những khu đất kéo dài nhiều năm vẫn chưa tiếp nhận được.

Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng: Việc áp dụng biện pháp cưỡng chế thu hồi đất tại các quận, huyện đối với trường hợp người dân không bàn giao mặt bằng chưa được thực hiện mạnh mẽ vì vậy làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các dự án bồi thường, không bàn giao được mặt bằng cho nhà đầu tư.

 Công tác tài chính: Nhu cầu nguồn vốn để thực hiện các dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất cho Thành phố là rất lớn. Tuy nhiên ngân sách thành phố lại không đủ, dẫn đến tình trạng khó khăn trong việc thực hiện tạm ứng vốn để thực hiệc các dự án theo chỉ đạo của thành phố.

Nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng về bảo vệ môi trường có chuyển biến đáng kể. Các hoạt động bảo vệ môi trường liên tịch giửa Sở, Thành đoàn, Hội liên hiệp phụ nữ thành phố, Hội Nông dân thành phố và các đoàn thể khác đã góp phần mang lại hiệu quả không nhỏ trong công tác vận động cộng đồng nâng cao ý thức, thay đổi hành vi, không xả rác, góp phần quan trọng trong công tác xã hội hóa về bảo vệ môi trường được nhiều tổ chức, cá nhân tham gia, đặc biệt trong đầu tư xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

Trong thời gian qua, công tác bảo vệ môi trường tại thành phố tiếp tục được triển khai hiệu quả với nhiều dự án đầu tư, chương trình thiết thực theo hướng tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Hoạt động thông tin tuyên truyền về môi trường ngày càng đa dạng góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho người dân trên địa bàn.

Công tác ứng phó với biến đổi khí hậu: Đã từng bước triển khai sâu rộng, cụ thể trên một số lĩnh vực, đã tính toán được lượng phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính, chuyển dần từ đánh giá định tính tiến đến định lượng một số ngành, lĩnh vực.

Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục như: Ý thức người dân một bộ phận nhỏ có ý thức chưa cao về công tác bảo vệ môi trường; Công tác phân loại chất thải rắn sinh hoạt: việc triển khai còn khó khăn do cần phải có nhiều thời gian để hình thành thói quen từ chủ nguồn thải đến lực lượng thu gom, vận chuyển và xây dựng hệ thống thu gom, vận chuyển riêng phù hợp với 02 loại chất thải sau phân loại. Công tác vận chuyển chất thải rắn: hiện nay còn khoảng 15% phương tiện vận chuyển hết niên hạn sử dụng, chưa đảm bảo môi trường, tình trạng rỉ rác gây mất vệ sinh và mỹ quan đô thị. Việc chuẩn hóa các phương tiện thu gom, vận chuyển cần phải có thời gian để các tổ chức, cá nhân tham gia thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt chuyển đổi, đầu tư phương tiện theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành  phố.

Việc lựa chọn địa điểm đặt còn gặp nhiều khó khăn trong việc đồng thuận của người dân khi đặt thùng rác công cộng trước mặt tiền nhà. Ngoài ra các thùng rác công cộng, nhà vệ sinh công cộng không đảm bảo vệ sinh chưa được đầu tư thay thế kịp. Công tác kêu gọi nhà thầu tư, xử lý chất thải rắn sinh hoạt: cơ chế chính sách khuyến khích về ưu đãi vốn đầu tư còn bất cập. Công tác quản lý chất thải nguy hại: Công tác thu thập cập nhật số liệu chất thải nguy hại từ TP.HCM chuyển ra tỉnh để xử lý, thu gom, vận chuyển từ tỉnh về TP.HCM gặp nhiều khó khăn do chưa triển khai được công tác kiểm tra, giám sát.

Sự phối hợp giữa các Sở, ngành và quận/huyện về triển khai công tác tuyên truyền về Chương trình giảm sử dụng túi ni lông: chưa được chặt chẽ. Tỷ lệ người dân và tiểu thương tự giác tham gia việc giảm sử dụng túi ni lông chưa cao. Chưa có quy định về tiêu chuẩn, tiêu chí, chất lượng, mẫu mã đối với sản phẩm thân thiện môi trường, cách thức phân biệt ni lông thông thường và túi thân thiện để người tiêu dùng biết.

Về lĩnh vực quản lý đất đai: Công tác Lập điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất năm 2020, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016 – 2020 của TP.HCM: Ngày 11 tháng 8 năm 2018, Thành phố đã tổ chức Hội nghị công bố công khai Nghị quyết 80/NQ-CP; Công tác thẩm định và trình phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của 24 quận, huyện: Sở đã thực hiện tổ chức thẩm định kế hoạch sử dụng đất cho 24 quận/huyện; Ủy ban nhân dân thành phố đã phê duyệt 24/24 quận, huyện; Công tác Lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm 2016 – 2020 của 5 huyện: Hiện nay còn huyện Hóc Môn chưa gửi hồ sơ về Sở thẩm định trước khi trình Ủy ban nhân dân thành phố.

Về công tác cấp giấy chứng nhận (GCN) quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho tổ chức (cấp lần đầu): 4.581 GCN. Công tác đăng ký biến động nhà đất sau khi cấp giấy chứng nhận: cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận, cấp giấy chứng nhận do chuyển nhượng, tặng cho, góp vốn hình thành pháp nhân mới: 16.362 GCN; đăng ký biến động (do đổi tên, cho thuê, thuê lại, chuyển nhượng, chuyển mục đích, góp vốn, chuyển từ thuê sang giao, sửa chữa sai sót): 3.116 GCN; đăng ký giao dịch bảo đảm: 9.902 GCN (hồ sơ đăng ký thế chấp: 4.911 GCN, hồ sơ đăng ký xóa thế chấp: 4.991 GCN).

Về công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho cá nhân (cấp lần đầu): 25.125 GCN. Công tác đăng ký biến động nhà đất sau khi cấp giấy chứng nhận: 368.491 GCN (trong đó: cấp GCN mới: 70.346 GCN; Cập nhật GCN gốc (trang 3, 4 GCN): 298.145 GCN); Đăng ký giao dịch bảo đảm: 287.618 GCN (hồ sơ đăng ký thế chấp: 176.868 GCN, hồ sơ đăng ký xóa thế chấp: 110.750 GCN).

Trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành 18 quyết định giao - thuê đất với diện tích 46,4 ha; công nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức là 73 quyết định với diện tích 31,55 ha.

Thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân Thành phố về tiếp tục triển khai các nội dung quản lý quy hoạch đô thị và giải quyết các dự án chậm triển khai trên địa bàn thành phố và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố tại Công văn số 31/VP-ĐT ngày 03 tháng 01 năm 2018 về khẩn trương tổ chức thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-HĐND. Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 10470/STNMT-QLĐ ngày 29 tháng 11 năm 2018 báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố tình hình triển khai, tổ chức thực hiện.

Trên cơ sở Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố theo Thông báo số 764/TB-VP ngày 27 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố về nghe báo cáo tình hình thực hiện dự án  đề xuất xử lý các dự án triển khai trên địa bàn thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức rà soát với quận, huyện, thống nhất bằng biên bản danh mục các dự án không thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện. Theo đó, có tổng cộng là 180 dự án không thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm từ năm 2015 đến năm 2018 của các quận, huyện với tổng diện tích là 812,90ha; trong đó, có 80 dự án thu hồi đất được Hội đồng nhân dân thành phố có Nghị quyết thông qua với diện tích 281,79ha.

Về công tác xác định giá đất: Sở đã tập trung nhân lực, đề xuất các giải pháp giải quyết 47 hồ sơ xác định giá đất và 123 hồ sơ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để trình Hội đồng Thẩm định giá đất thẩm định và Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.

Công tác xây dựng bảng giá đất cho giai đoạn 2020-2024: xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật và trình duyệt theo quy định, trình chủ trương và lập kế hoạch triển khai.

Trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quyết định quy định Hệ số điều chỉnh giá đất nông nghiệp khu vực để tính bồi thường, hỗ trợ các dự án trên đại bàn thành phố để triển khai cho Ủy ban nhân dân quận, huyện thực hiện.

Tổng hợp các vướng mắc xác định giá đất cụ thể, việc khấu trừ tiền bồi thường vào nghĩa vụ tài chính của các dự án và trong khu Công nghiệp báo cáo trình Ủy ban nhân dân Thành phố, Bộ ngành để hướng dẫn giải quyết.

Trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hanh quy trình phối hợp trong xác định phương án giá đất, phương án hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường, giá chuyển nhượng nền đất, giá chuyển nhượng, giá thuê căn hộ chung cư tái định cư và hệ số hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề của hộ gia đình trực tiếp sản xuất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Công tác thu hồi, đấu giá đất: Đấu giá thành công: 200 căn hộ tại Quận 7, tổng diện tích 1,06ha; Trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt phương án bán đấu giá 3.790 căn hộ (7,9 ha) lần 2 tại Quận 2.

Công bố chủ trương thu hồi: 17 khu đất, tổng diện tích 3,85 ha tại Quận 1, 5, 6, 8, 11, Bình Thạnh và quận Phú Nhuận.

Trình Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận chủ trương thu hồi 02 khu đất tạo vốn xây dựng tuyến đường Vành đai 2 tại quận Thủ Đức, diện tích 35,01 ha và ban hành quyết định thu hồi 03 khu đất tại Quận 11 và Quận Tân Phú

Đăng ký kế hoạch sử dụng đất năm 2019 đối với các khu đất dự kiến đấu giá quyền sử dụng đất (15 khu) và thanh toán hợp đồng BT (17 khu).

Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố kiến nghị Chính phủ bãi bỏ Quyết định 216/2015/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ và xem xét quyết định về dự thảo ban hành Quy chế phối hợp trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất.

Tham mưu báo cáo Hội đồng nhân dân thành phố Kế hoạch giám sát về hiệu quả công tác quản lý, sử dụng nguồn tài nguyên đất trên địa bàn thành phố, trọng tâm là tài nguyên đất do Nhà nước trực tiếp quản lý.

Tham mưu giải quyết các dự án chậm triển khai do chưa hoàn thành bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: văn bản số 967/STNMT-BTTĐC ngày 25 tháng 01 năm 2018 báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố về việc xử lý các dự án chậm triển khai do chưa hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố. Ngày 28 tháng 9 năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục có văn bản số 9427/STNMT-BTTĐC về tác động và hiệu quả việc xây dựng cơ chế đặc thù rút ngắn thời gian các khâu trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo chỉ đạo của Thành ủy; văn bản số 43/STNMT-BTTĐC-M ngày 07 tháng 3 năm 2018 báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố về chính sách bồi thường, hỗ trợ đối với các trường hợp ký hợp đồng giao khoán và thuê đất sản xuất nông nghiệp với Nông trường Tam Tân (cũ) nay bị ảnh hưởng dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị Tây Bắc, huyện Củ Chi.

Tham mưu, đề xuất, trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành hướng dẫn tạm thời về quy định lập, thẩm định, phê duyệt Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong trường hợp cơ quan có thẩm  quyền  phê duyệt dự án đầu tư quyết định tách nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành dự án riêng và tổ chức thực hiện độc lập theo Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Tham mưu giải quyết chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong các dự án: Dự án Chỉnh trang phát triển đô thị tại phường Long Bình, Quận 9; báo cáo vướng mắc trường hợp 12 hộ khu vực nhà máy nước Thủ Đức trong Dự án mở rộng Xa Lộ Hà Nội, Thủ Đức để báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường (văn bản số 237/STNMT-BTTĐC-M ngày 11 tháng 10 năm 2018); Dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Quận 2; Dự án Khu Công nghệ cao thành phố, Quận 9; Dự án Công viên Sài Gòn Safari, huyện Củ Chi.

Phối hợp giải quyết về các dự án có khiếu nại và dự án cấp bách như sau: Dự án Khu đô thị Sing Việt; Dự án Khu Công nghệ cao, Quận 9; Chính sách bồi thường, hỗ trợ đối với người dân nhận giao khoán hoặc thuê đất sản xuất nông nghiệp tại Nông trường Láng Le, huyện Bình Chánh; Dự án Metro 2; Dự án giải quyết ngập do triều khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có xét đến yêu tố biến đổi khí hậu - giai đoạn 1.

Lĩnh vực tài nguyên nước, khoáng sản, biển và hải đảo: Tình hình thực hiện nhiệm vụ lập và quản lý hồ sơ tài nguyên hải đảo: Đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt tại Quyết định số 4318/QĐ-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2018 về phê duyệt nhiệm vụ lập và quản lý hồ sơ tài nguyên hải đảo trên địa bàn thành phố.

Sở đã có Tờ trình số 5843/TTr-STNMT-KHTC ngày 19 tháng 6 năm 2018 trình Ủy ban nhân dân thành phố xin dừng thực hiện Quy hoạch tổng thể tài nguyên nước thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030; Quy hoạch khoáng sản thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030.

Thực hiện Kiểm tra sau giấy phép các công trình khai thác nước dưới đất, xả nước thải vào nguồn nước.

Lĩnh vực môi trường: Quy hoạch xử lý chất thải rắn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch tại Quyết định 1485/QĐ-TTg ngày 06 tháng 11 năm 2018. Hiện nay, Sở đang lấy ý kiến cộng đồng về đồ án quy hoạch và hoàn thiện trước khi trình Ủy ban nhân dân thành phố.

Quy hoạch mạng lưới trạm trung chuyển: Ủy ban nhân dân thành phố đã có văn bản số 4509/UBND-ĐT ngày 08 tháng 10 năm 2018 chấp thuận định hướng quy hoạch mạng lưới trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố.

Công tác xây dựng quy định chuyên ngành về lĩnh vực chất thải rắn: Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 44/2018/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2018 về quy định phân loại CTRSH tại nguồn và Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2018 về giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác. Bên cạnh đó, Sở đã trình Ủy ban nhân dân thành phố quy định về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng (văn bản số 11522/STNMT-CTR ngày 30 tháng 11 năm 2018) và quy định quản lý CTRSH (8087/TTr-STNMT-CTR ngày 22 tháng 8 năm 2018).

Công tác triển khai chương trình thí điểm phân loại chất thải rắn tại nguồn: Từ khi Quyết định số 1832/QĐ-UBND ban hành đến nay, công tác triển khai phân loại CTRSH tại nguồn đã tạo sự đồng bộ trong việc triển khai phân loại CTRSH trên địa bàn thành phố. Giai đoạn này, thành phố tập trung cho công tác tuyên truyền, vận động và hướng dẫn để người dân, hộ gia đình, chủ nguồn thải,... tham gia thực hiện phân loại CTRSH tại nguồn, hình thành dần thói quen phân loại rác khi có phát sinh; thực hiện theo lộ trình mở rộng dần phạm vi thực hiện phân loại CTRSH tại nguồn trên địa bàn các quận, huyện.

Đến nay, các quận, huyện đều có sự chuẩn bị như: Thành lập Ban chỉ đạo, thành lập lực lượng tuyên truyền viên nòng cốt; tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn đến các đối tượng triển khai trong phạm vi nhất định,…Việc bổ sung kinh phí hàng năm kịp thời cho địa phương theo Quyết định số 4851/QĐ-UBND ngày 11 tháng 9 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố đã tạo sự chủ động cho Ủy ban nhân dân 24 quận, huyện trong việc tổ chức thực hiện công tác này.

Đã có 14/24 quận, huyện thực hiện công tác tuyên truyền toàn phường, có 9/24 quận, huyện chọn cụm dân cư, tuyến đường để thực hiện và có 01 quận chọn chỉ tiêu 50% chủ nguồn thải trên địa bàn các phường để triển khai; có 9/24 quận, huyện đã tổ chức thu gom riêng 02 loại chất thải sau phân loại, trong đó, có quận đã linh hoạt trong việc cải tiến phương tiện thu gom (ngăn xe thu gom làm 02 ngăn) để tổ chức thu gom riêng chất thải sau phân loại trên địa bàn từ hộ gia đình đến điểm hẹn, trạm trung chuyển,… Tổng khối lượng chất thải hữu cơ được vận chuyển riêng đến các nhà máy xử lý chất thải của thành phố trong năm 2018 khoảng 6.418 tấn/tháng tăng khoảng 5,4% so với năm 2017 (là 6.088 tấn/ngày).

Bên cạnh việc tổ chức tuyên truyền,  hướng dẫn thông qua các lớp tập huấn, tuyên truyền trên báo, đài phát thanh, truyền hình,... thì trong năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng và công bố phần mềm ứng dụng ‘hướng dẫn phân loại rác tại nguồn” trên điện thoại thông minh để người dân dễ dàng tiếp cận đầy đủ thông tin từ cơ sở pháp lý, cách thức thực hiện.

 Đồng thời, cơ sở, hành lang pháp lý được Sở tham mưu từng bước hoàn thiện thông qua Quyết định số 44/2018/QĐ-UBND đã được Ủy ban nhân dân thành phố ban hành vào ngày 14 tháng 11 năm 2018 để thành phố tiếp tục đẩy mạnh triển khai công tác này.

Công tác quản lý rác dân lập: Sở đã tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố có văn bản số 129/UBND-ĐT ngày 10 tháng 01 năm 2018 về đẩy mạnh công tác chấn chỉnh lại hoạt động của lực lượng thu gom rác dân lập trên địa bàn quận/huyện trong năm 2018. Đồng thời, Sở đã có văn bản số 1962/STNMT-CTR ngày 02 tháng 3 năm 2018 và văn bản số 4124/STNMT-CTR ngày 03 tháng 5 năm 2018 đôn đốc UBND các quận/huyện xây dựng, triển khai kế hoạch tổ chức sắp xếp lực lượng thu gom rác dân lập

Chuyển đổi phương tiện thu gom vận chuyển: Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành kế hoạch triển khai chuẩn hóa mẫu phương tiện thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố tại văn bản số 4448/UBND-ĐT ngày 02 tháng 10 năm 2018. Theo đó, Sở đã triển khai cho UBND quận, huyện tại văn bản số 10550/STNMT-CTR ngày 31 tháng 10 năm 2018 về hướng dẫn triển khai thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố về chuẩn hóa, chuyển đổi phương tiện thu gom CTRSH.

Về đầu tư nhà vệ sinh và thùng rác công cộng: Sở đã tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố đề án mạng lưới vị trí và kêu gọi đầu tư nhà vệ sinh, thùng rác công cộng trên địa bàn thành phố (tại văn bản số 7631/STNMT-CTR ngày 08 tháng 8 năm 2018). Sở đã và đang làm việc với 05 đơn vị có ý định đầu tư nhà vệ sinh công cộng và 02 đơn vị có ý định đầu tư thùng rác công cộng trên địa bàn thành phố theo hình thức xã hội hóa.

Thiết lập các điểm tập kết CTRSH trên địa bàn thành phố: đã thông tin đến Sở Xây dựng để hỗ trợ theo dõi trong quá trình hướng dẫn, thẩm định các dự án đầu tư xây dựng mới các khu đô thị hoặc khu nhà ở trên địa bàn thành phố cũng như trong quá trình kiểm tra, giám sát, nghiệm thu công trình xây dựng để đưa vào sử dụng, yêu cầu các chủ dự án phải hoàn thành việc bố trí điểm tập kết CTRSH và các công trình bảo vệ môi trường khác trước khi đưa dự án vào hoạt động. Đối với các điểm tập kết CTRSH trong khu đô thị hiện hữu, Sở đang trong quá trình phối hợp với UBND 24 quận/huyện để thực hiện việc bố trí các điểm tập kết CTRSH.

Công tác Quản lý chất thải rắn công nghiệp thông thường (CTRCNTT): trong thời gian qua Sở đã có các văn bản số 9270/STNMT-CTR ngày 08 tháng 9 năm 2017, 13667/STNMT-CTR ngày 29 tháng 12 năm 2017, 5759/STNMT-CTR ngày 18 tháng 6 năm 2018 triển khai cho các quận/huyện để tăng cường công tác quản lý CTRCNTT phát sinh trên địa bàn. Tổ chức đợt tổng vệ sinh, dọn quang trên địa bàn Thành phố chào mừng lễ Quốc Khánh và triển khai kế hoạch làm cho thế giới sạch hơn năm 2018.

Hướng dẫn quận/huyện và các đơn vị liên quan về triển khai thực hiện tổ chức thu gom vận chuyển CTNH tại các chủ nguồn thải có khối lượng dưới 600 kg/năm tại văn bản số 3174/STNMT-CTR ngày 05 tháng 4 năm 2018. Tổng hợp báo cáo CTNH của các đơn vị năm 2017 và gửi các đơn vị bổ sung chứng từ, hợp đồng trong báo cáo quản lý chất thải nguy hại định kỳ 2017. Cấp mới/điều chỉnh sổ quản lý chất thải nguy hại cho các doanh nghiệp và triển khai thủ tục cấp sổ thông qua hệ thống thông tin điện tử; hướng dẫn các chủ nguồn thải về quy định quản lý chất thải nguy hại trong quá trình tổ chức thực hiện khi nhận được văn bản của các đơn vị.

Về tuần lễ thu gom chất thải nguy hại hộ gia đình: Ban hành Kế hoạch về Chương trình “Tuần thu gom chất thải nguy hại hộ gia đình” năm 2018 tại văn bản số 4699/KH-STNMT-CTR ngày 18 tháng 5 năm 2018.

Công tác Quản lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn thành phố: có văn bản số 1569/STNMT-CTR ngày 08 tháng 02 năm 2018 hướng dẫn quận/huyện và các đơn vị liên quan về triển khai thực hiện Kế hoạch thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế nguy hại và tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành văn bản số 2100/UBND-ĐT ngày 14 tháng 5 năm 2018 về nguyên tắc xác định tỷ lệ xã hội hóa công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại của các cơ sở y tế công lập trên địa bàn thành phố.

Chương trình giảm sử dụng túi ni-lông: Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành kế hoạch số số 6501/KH-STNMT-CTR ngày 06 tháng 7 năm 2018 thực hiện chương trình giảm sử dụng túi ni lông trên địa bàn thành phố. Hỗ trợ, cung cấp nội dung tập huấn, tuyên truyền về giảm sử dụng túi ni – lông đến quận huyện, Sở ngành và hướng dẫn Ủy ban nhân dân quận/huyện điều tra/khảo sát thông tin hoạt động cơ sở sản xuất, tái chế bao bì ni-lông trên địa bàn TP.HCM phục vụ cho chương trình.

- Công tác thông tin truyền thông môi trường: Tổ chức Ngày hội Sống Xanh TP.HCM với khoảng 400 lượt đại biểu và khách tham quan; thực hiện chuyên mục phát thanh “Môi trường và cuộc sống” trong chương trình “tri thức và sáng tạo” trên sóng AM610KHz định kỳ một tuần 1 lần/ 1 chuyên đề vào thứ 2 và phát lại thứ 5 hàng tuần; Xây dựng Kế hoạch phối hợp giửa Sở và Thành Đoàn trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2018-2020; Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2018; có văn bản hướng dẫn các quận/huyện đăng ký các điểm ô nhiễm hưởng ứng chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2018; Mẫu phiếu đăng ký phương án xóa điểm ô nhiễm hưởng ứng chiến dịch; Một số khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng chiến dịch; Lập kế hoạch, tổ chức hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia Giải thưởng Môi trường TP.HCM năm 2018.

+ Chương trình nông thôn mới: Phối hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường 5 huyện, Văn phòng điều phối nông thôn mới thành phố tổ chức tập huấn về bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới cho lực lượng tuyên truyền viên nòng cốt, các đoàn thể, ban điều hành khu dân cư và cán bộ phụ trách môi trường các xã, Cán bộ chuyên trách nông thôn mới của Văn phòng Điều phối nông thôn mới xã, huyện và thành viên kiêm nhiệm Văn phòng Điều phối nông thôn mới Thành phố thuộc các Sở, ngành; Phối hợp Văn phòng Điều phối nông thôn mới thành phố trong công tác kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ trong xây dựng nông thôn mới của các huyện Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè; 

Phối hợp Ủy ban nhân dân xã Thạnh An, xã Bình Chánh xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn về bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu năm 2018 và kế hoạch tổ chức tổng vệ sinh và xây dựng công trình xanh sạch đẹp trên địa bàn 2 xã. Đã triển khai 1 lớp tập huấn cho xã đảo Thạnh An; tổ chức 2 ngày chủ nhật xanh và 2 công trình cải tạo điểm ô nhiễm do rác thải thành vườn hoa tại xã Bình Chánh.

Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch chỉ đạo, điều hành thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn TP.HCM năm 2018; và rà soát tình hình xử lý chất thải rắn khu vực nông thôn và báo cáo thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới TP.HCM, các công tác thường trực của Tổ giúp việc Ban chỉ đạo Nông thôn mới; Tổ chức các hoạt động triển khai Kế hoạch hưởng ứng Chiến dịch Làm cho Thế giới sạch hơn. Kế hoạch “Giáo dục và truyền thông về bảo vệ môi trường trong trường học” năm 2018; Tổ chức ra mắt Chương trình “Quản lý môi trường dựa vào cộng đồng và ứng phó với biến đổi khí hậu” tại xã Bình Chánh huyện Bình Chánh và tổ chức tập huấn cho lực lượng tuyên truyền viên nòng cốt tại các xã nông thôn mới; Biên soạn và phát hành các tài liệu, công cụ hỗ trợ công tác truyền thông về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu đa dạng và phù hợp với từng nhóm đối tượng hỗ trợ công tác tuyên truyền, vận động bảo vệ môi trường tại địa phương, đơn vị; Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua trong công tác Giảm ô nhiễm môi trường trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2017 – 2020.

Xác định tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường (BVMT), Ủy ban nhân dân thành phố đã thường xuyên chỉ đạo, quán triệt đến các Sở ngành và các quận huyện trong công tác quản lý môi trường và xử lý các vi phạm pháp luật về môi trường theo chức năng, nhiệm vụ. Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân thành phố luôn đảm bảo việc chi ngân sách cho sự nghiệp môi trường luôn cao hơn 1% tổng chi ngân sách địa phương.

Lĩnh vực đo đạc bản đồ và viễn thám: Công tác xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa hình ở tỷ lệ 1/2.000, 1/5.000 khu vực Thành phố Hồ Chí Minh: Do dự án này duyệt sau tháng 10/2017, chưa được bố trí kinh phí thực hiện nên Sở Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản số 7362/STNMT-KHTC ngày 30 tháng 7 năm 2018 gửi Ủy ban nhân dân thành phố xin tạm ứng kinh phí cho dự án đầu tư Xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa hình ở tỷ lệ 1/2.000, 1/5.000 khu vực Thành phố Hồ Chí Minh. Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục triển khai thực hiện các bước tiếp theo của dự án (chọn thầu cho các gói, xây dựng và trình duyệt thiết kế kỹ thuật – dự toán …) làm cơ sở để triển khai thi công trong năm 2019.

Kế hoạch mua ảnh viễn thám tập trung phục vụ các ngành: Ủy ban nhân dân thành phố đã chấp thuận chủ trương cho Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện đặt hàng đối với phương án “Kế hoạch mua ảnh viễn thám tập trung phục vụ các ngành”. Dự kiến hoàn thành dự án trước quý 2 năm 2019.

Công tác Xác định lại cao độ trên hệ thống mốc độ cao đã bị sụt lún trên địa bàn Tp. HCM: Ủy ban nhân dân thành phố đã có văn bản số 4049/UBND-ĐT ngày 06 tháng 9 năm 2018 về thực hiện nhiệm vụ xác định lại cao độ hệ thống mốc độ cao đã bị sụt lún trên địa bàn thành phố để chỉ đạo Ủy ban nhân dân quận/huyện, các Sở phối hợp hỗ trợ trong việc chọn điểm chôn mốc, các hạng mục đo đạc, tính toán sẽ hoàn thành cuối quý 2 năm 2019.

Công tác đo đạc, cắm mốc ranh giới, chỉnh lý bản đồ địa chính đất nông lâm trường: Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại văn bản số 3418/UBND-ĐT ngày 05 tháng 6 năm 2017 về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư trên địa bàn thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức triển khai và hướng dẫn cho 3 đơn vị chọn tư vấn lập thiết kế kỹ thuật và dự toán công tác cắm mốc ranh giới, lập hồ sơ ranh giới, đo vẽ bản đồ địa chính các khu đất của các đơn vị.

Công tác địa giới hành chính: Sở đang tiếp tục phối hợp với Sở Nội vụ thực hiện Kế hoạch số 4075/KH-UBND về rà soát, hiệu chỉnh và lập hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp TP.HCM theo hệ toạ độ quốc gia VN – 2000 (Giai đoạn 1: cấp phường - xã - thị trấn) và đang phối hợp với Sở Nội vụ triển khai Kế hoạch thực hiện Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính tại Thành phố Hồ Chí Minh” theo Quyết định số 3292/QĐ-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2014. Thực hiện công tác ký xác nhận bản đồ địa giới hành chính gốc thực địa giữa các phường, xã và thị trấn của 24/24 quận, huyện và kiểm tra mốc địa giới hành chính ngoài thực địa. Hiện Sở đang triển khai và tổ chức việc rà soát, hiệp thương ranh địa giới hành chính với các tỉnh lân cận (kể cả trên biển).

Chỉnh lý biến động bản đồ địa chính và xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai thành phố Hồ Chí Minh: Sở đang lập thiết kế kỹ thuật và dự toán mới phù hợp với khối lượng công việc và các quy định hiện hành, trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt trong năm 2018, làm cơ sở để triển khai thi công trong năm 2019.

Về lĩnh vực khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu: Trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt Kế hoạch quản lý khí tượng thủy văn trên địa bàn TP.HCM đến năm 2020 và địn hướng đến năm 2025 theo ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường; tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường việc lập danh mục công trình và chủ công trình phải tổ chức quan trắc, cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn; Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế phối hợp Quản lý hoạt động khí tượng thủy văn trên địa bàn TP.HCM.

Hoàn chỉnh báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình hành động số 34-CTrHĐ/TU của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trình Ủy ban nhân dân thành phố thông qua và báo cáo thường trực Thành ủy.

Tăng cường hợp tác với tổ chức quốc tế trong việc thực hiện các hành động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính phát triển thành phố thải carbon thấp. Tiếp tục thực hiện đề án phát triển mạng lưới quan trắc chất lượng môi trường thành phố đến năm 2020. Tham gia hội nghị ASEM về cùng hành động ứng phó với biến đổi khí hậu nhằm đạt được mục tiêu phát triển bền vững. Hoàn thiện danh mục các chương trình thực hiện Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn Thành phố năm 2018; thực hiện kiểm kê khí nhà kính năm 2016 và xây dựng kế hoạch thực hiện thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu trên địa bàn thành phố từ nay đến năm 2020.

Xây dựng và triển khai Danh mục các chương trình thực hiện Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn thành phố năm 2018: Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt tại Quyết định số 4888/QĐ-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2018.

Xây dựng và triển khai Danh mục các chương trình thực hiện Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn thành phố năm 2019: Sở đã bước đầu tổng hợp dự thảo Danh mục các chương trình thực hiện Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn thành phố năm 2019. Sở cũng đã ban hành Công văn nhắc nhở các Sở ban ngành triển khai thực hiện đăng ký nhiệm vụ trong Danh mục các chương trình thực hiện Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn thành phố năm 2019.

 Xây dựng Quy trình hướng dẫn sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường của Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu: Sở đã tham mưu Ban chỉ đạo gửi văn bản về việc góp ý Quy trình hướng dẫn sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường của Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu đến các Thành viên Ban chỉ đạo để lấy ý kiến hoàn thiện, trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành.

Phối hợp với Sở Nội vụ trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 3583/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2018 về kiện toàn nhân sự Ban chỉ đạo và Tổ chuyên viên giúp việc Ban chỉ đạo thực hiện Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu.

 Phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) triển khai giai đoạn 2 dự án Hỗ trợ lên kế hoạch và thực hiện các hành động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính phù hợp với điều kiện quốc gia (SPI-NAMA).

- Về công tác phòng, chống thiên tai: Trình Ủy ban nhân dân thành phố chủ trương bổ sung nội dung Xây dựng bản đồ cảnh báo nguy cơ thiên tai trên địa bàn TP.HCM, hiện Sở đang phối hợp với Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và Sở Tài chính để hoàn thiện đề cương; Phối hợp với Viện Kỹ thuật biển và Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố chỉnh sửa Báo cáo cuối cùng của Dự án “Xây dựng phương án di dời dân và cảnh báo sóng thần, bão lũ và hướng dẫn dân khi có thiên tai” thuộc chương trình “Tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng năm 2016”; Xây dựng phương án chủ động phòng chống ứng phó tình trạng ngập lụt do mưa lớn, triều cường và xả lũ, phương án đảm bảo an toàn cho người và tàu thuyền hoạt động trên sông biển, trong vùng nước cảng biển và công tác phối hợp tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố.

Triển khai chỉ đạo tăng cường công tác đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa lũ năm 2018.

Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo: Đã xử phạt vi phạm hành chính: 128 đơn vị với tổng số tiền là 22,4 tỷ đồng; tiếp thường xuyên 262 lượt công dân; giải quyết hồ sơ khiếu nại, tố cáo là 582 hồ sơ.

Công tác thanh tra, xử lý các vụ việc về đất đai trên địa bàn Thành phố còn chưa đáp ứng kịp thời nhu cầu của người dân, ảnh hưởng chung đến tình hình xã hội, an ninh trên địa bàn Thành phố.

Các nhiệm vụ, giải pháp năm 2019

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước qua phân cấp, ủy quyền trên các lĩnh vực quản lý hành chính nhà nước. Nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của kinh tế Thành phố gắn với tái cấu trúc kinh tế theo chiều sâu, chất lượng, hiệu quả. Phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ gắn với chỉnh trang đô thị, giảm ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông, giảm ngập nước, giảm ô nhiễm môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và chăm lo đời sống nhân dân. Triển khai thực hiện các kế hoạch của Đề án Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh. Giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; mở rộng hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Dự kiến các chỉ tiêu chủ yếu năm 2019 

(1) Giảm lượng khai thác nước dưới đất so với tổng lượng khai thác nước dưới đất năm 2018 xuống còn 24,78%.

(2) Tỷ lệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt đảm bảo tiêu chuẩn môi trường đạt 100%.

(3) Tỷ lệ xử lý nước thải công nghiệp đạt 100%.

 4) Nước thải bệnh viện được xử lý đạt quy chuẩn môi trường đạt 98%.

Sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên thiên phục vụ yêu cầu phát triển bền vững. Hoàn thiện kế hoạch quản lý nước ven bờ nhằm quản lý tốt nguồn tài nguyên thiên nhiên trên địa bàn thành phố. Khai thác hiệu quả, sử dụng tiết kiệm khoáng sản phục vụ yêu cầu phát triển bền vững, ổn định và lâu dài, giảm thiểu các tác động đến môi trường trên cơ sở Quy hoạch khoáng sản rắn của thành phố đã được phê duyệt.

Tiếp tục đưa công tác quản lý đất đai ngày càng đi vào trật tự, kỷ cương, nền nếp; hoàn thiện và phát triển hệ thống quản lý đất đai hiện đại. Rà soát, cải cách hành chính, đẩy nhanh công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thường xuyên kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án đã giao đất, cho thuê đất và xử lý kịp thời đối với các dự án chậm triển khai nhằm sử dụng hiệu quả quỹ đất phục vụ cho đầu tư.

Đẩy nhanh tiến độ công tác xác định giá đất cụ thể đối với các hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính và hồ sơ bồi thường, giải phóng mặt bằng. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giá đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Xây dựng bảng giá đất thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2024 theo quy định; Tiếp tục nghiên cứu đề xuất tháo gỡ các vướng mắc trong thực hiện các quy định của pháp luật về công tác giá đất.

Các Sở ngành liên quan và Ủy ban nhân dân quận, huyện cần tập trung thực hiện tốt Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 12/01/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án có thu hồi đất, góp phần ổn định tình hình chính trị - kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố giai đoạn 2018 – 2020 và trọng tâm 24/32 giải pháp, nhiệm vụ xây dựng các cơ chế đặc thù về đầu tư, vốn, chuẩn bị quỹ nhà đất tái định cư và các chính sách đặc thù về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (từ giải pháp, nhiệm vụ số 09 đến 32) xác định tại Quyết định số 2437/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU.

Lĩnh vực tài nguyên nước, khoáng sản, biển và hải đảo: Nghiên cứu các quy định phân vùng xả nước thải, tiêu chuẩn xả nước thải và khả năng tiếp nhận của sông. Tiếp tục xây dựng và thực hiện tốt lộ trình giảm khai thác nguồn nước ngầm trên cơ sở bản đồ cấm và hạn chế khai thác nước dưới đất của Thành phố Hồ Chí Minh. Tăng cường kiểm tra giám sát việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực quản lý tài nguyên nước.

Thực hiện phương án Kiểm tra sau phép năm 2019; Thực hiện phương án “Kiểm tra hoạt động khoáng sản trên địa bàn Thành phố năm 2019”.

Lĩnh vực đo đạc bản đồ và Viễn thám: Tiếp tục thực hiện Công tác Chỉnh lý biến động Bản đồ địa chính; Công tác cắm mốc chỉ giới hành lang bảo vệ sông, suối, kênh, rạch, hồ công cộng trên địa bàn Thành phố năm 2019; Công tác rà soát, hiệu chỉnh và lập bộ bản đồ và hồ sơ địa giới hành chính các cấp thành phố Hồ Chí Minh theo hệ tọa độ quốc gia VN-2000; Phối hợp với Sở Nội vụ và các quận/huyện thực hiện giai đoạn 1 cấp phường – xã và triển khai giai đoạn 2 cấp quận – huyện, thành phố trong năm 2019; đo đạc xác định lại cao độ trên hệ thống mốc độ cao đã bị sụt lún trên địa bàn TP.HCM; Chương trình xây dựng hệ thống quản lý thông tin tài nguyên và môi trường (Phân hệ đo đạc bản đồ).

Lĩnh vực khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu: Hoàn chỉnh kế hoạch xây dựng mạng khí tượng thủy văn chuyên dùng theo ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường để trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt Kế hoạch quản lý khí tượng thủy văn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025.

Xây dựng Kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019, trong đó ưu tiên các nhiệm vụ gắn với lĩnh vực khí tượng thủy văn và ứng phó với biến đổi khí hậu và triển khai các chương trình liên quan kế hoạch Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro dựa vào cộng đồng.

 Triển khai quy chế phối hợp quản lý hoạt động khí tượng thủy văn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh khi được ban hành.

Tiếp tục triển khai Luật Khí tượng thủy văn, xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung về khí tượng thủy văn. Triển khai việc kết hợp quan trắc môi trường kết hợp quan trắc khí tượng thủy văn và các thủ tục môi trường phải có nội dung thực hiện công tác khí tượng thủy văn.

Thực hiện nhiệm vụ của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và sự cố môi trường của Sở.

Tổ chức Hội thảo kỷ niệm ngày Khí tượng thế giới, ngày Quốc tế giảm nhẹ thiên tai, ngày Phòng chống thiên tai của Việt Nam; Xây dựng Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn thành phố.

Thực hiện Nhiệm vụ Nghiên cứu và đề xuất giải pháp quản lý phát thải khí nhà kính đối với các nhà máy sản xuất công nghiệp và các cao ốc trên địa bàn thành phố.

Tăng cường công tác hợp tác quốc tế trong lĩnh vực Biến đổi khí hậu.” Triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế với Đan Mạch, Thụy Điển, Anh, Nhật Bản, Đức và Tổ chức C40....

CTTĐT
 

Tác giả: CTTĐT
Nguồn:CTTĐT Copy link