Thứ 6, 07/10/2022 - 16:45
Tin mới

Hội thảo chuyên đề 3: Vai trò của cộng đồng và các tổ chức chính trị xã hội trong hoạt động quản lý, xử lý chất thải rắn sinh hoạt

Thời gianNội dungThực hiện13h30 ÷ 14h00Đăng ký đại biểuBan Tổ chức14h00 ÷ 14h05Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu Lãnh đạo Tổng cục Môi trường 14h05 ÷ 14h15Phát biểu khai mạc Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường14h15 ÷ 14h30Mặt trận Tổ quốc Việt ...