Chủ nhật, 27/11/2022 - 02:09
Tin mới

Bộ TN&MT trình ban hành Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn

Thực hiên chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã hoàn thiện dự thảo Chỉ thị về một số giải 3 pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn và kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành.

Kiểm tra, đánh giá công tác quản lý chất thải rắn trên địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Để triển khai Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 03/02/2019 của Chính phủ về thống nhất quản lý nhà nước về chất thải rắn, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo kiểm tra, đánh giá công tác quản lý chất thải rắn; đánh giá các cơ sở xử lý chất thải rắn sinh ...

Rà soát, đánh giá công tác quản lý nhà nước về chất thải rắn và kiểm tra, đánh giá các cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt

Thực hiện Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ về Phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 01 năm 2019, trong đó giao Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan đầu mối, thống nhất quản lý nhà nước về chất thải rắn, Bộ Tài nguyên và ...

Tìm các giải pháp quản lý đột phá, hiện đại trong công nghệ xử lý chất thải rắn

Ngày 8/5, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức 02 Hội thảo “Quản lý nhà nước về chất thải rắn” và Hội thảo “Mô hình quản lý và công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt” để các đơn vị quản lý ở Trung ương, địa phương, các tổ chức chính ...