Chủ nhật, 27/11/2022 - 01:39
Tin mới

Quyết định số 1746/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030

Ngày 4/12/2019, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1746/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030. Theo đó, mục tiêu chung nhằm thực hiện có kết quả các sáng kiến và cam kết của Việt Nam với quốc ...

Quyết định số 2782/QĐ-BTNMT ban hành Bộ chỉ số đánh giá kết quả BVMT của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 31/10/2019, Bộ trưởng Trần Hồng hà đã ban hành Quyết định số 2782/QĐ-BTNMT ban hành Bộ chỉ số đánh giá kết quả BVMT của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đồng thời có văn bản hướng dẫn các địa phương triển khai thí điểm Bộ chỉ số này.

Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về nội dung Đề án tổ chức Hội nghị toàn quốc về quản lý chất thải rắn

Ngày 25 tháng 09 năm 2019, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã chủ trì cuộc họp về nội dung Đề án tổ chức Hội nghị toàn quốc về quản lý chất thải rắn. Tham dự cuộc họp có Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, đại diện lãnh đạo ...

Công văn số 2429/BTNMT-TCMT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương về việc rà soát, đánh giá công tác quản lý nhà nước về CTR và kiểm tra, đánh giá các cơ sở xử lý CTRSH.

Ngày 28/5/2019, Bộ TN&MT có Công văn số 2429/BTNMT-TCMT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương về việc rà soát, đánh giá công tác quản lý nhà nước về CTR và kiểm tra, đánh giá các cơ sở xử lý CTRSH.