Thứ 3, 24/05/2022 - 02:55

Thông tin môi trường biển và hải đảo

Theo Khoản 2 Điều 44 Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm điều tra, đánh giá sức chịu tải môi trường của khu vực biển, hải đảo ở vùng rủi ro ô nhiễm cao hoặc rất cao; công bố các khu vực biển, hải ...

Các vùng rủi ro ô nhiễm môi trường biển và hải đảo, thông tin về môi trường nước, môi trường trầm tích của các khu vực biển, hải đảo

Theo Khoản 9 Điều 43 Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, công khai các vùng rủi ro ô nhiễm môi trường biển và hải đảo, thông tin về môi trường nước, môi trường trầm tích của các khu vực biển, hải đảo.