Theo Khoản 9 Điều 43 Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, công khai các vùng rủi ro ô nhiễm môi trường biển và hải đảo, thông tin về môi trường nước, môi trường trầm tích của các khu vực biển, hải đảo.

Thông tin đang cập nhật...