Theo Điều 37 Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổ chức lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan và công bố khi được phê duyệt trên trang thông tin điện tử.

Thông tin đang cập nhật...