Thứ 3, 24/05/2022 - 04:56

Hà Nội: Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho cá nhân, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam

Thực hiện các quy định của Luật đất đai năm 2013; Luật nhà ở năm 2014; Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngàỵ 20/10/2015 của Chính phủ; Sở TN&MT Hà Nội đã có các Công ...

TP. Hồ Chí Minh: Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho cá nhân, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam

Thực hiện các quy định của Luật đất đai năm 2013; Luật nhà ở năm 2014; Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ; Văn phòng Đăng ký đất đai TP. ...

Hà Nội: Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các cá nhân, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam

Thực hiện các quy định của Luật đất đai năm 2013; Luật nhà ở năm 2014; Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngẩỵ 20/10/2015 của Chính phủ; Sở TN&MT Hà Nội đã có Công văn ...

Bình Dương: Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho 8 cá nhân, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam

Ngày 7/3/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương đã có Công văn số 668/STNMT-VPĐKĐĐ gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương về việc Báo cáo tình hình cấp Giấy chứng nhận sở hữu nhà ở của tổ chức, cá nhân ...