Thứ 3, 24/05/2022 - 04:06

Danh mục khu vực có khoáng sản đưa ra đấu giá, kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản hàng năm

Theo Điều 14 Nghị định số 22/2012/NĐ-CP, danh mục khu vực có khoáng sản đưa ra đấu giá, kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản hàng năm được thông báo và đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban ...

Tên tổ chức, cá nhân đề nghị/ được lựa chọn cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản, tên loại khoáng sản và vị trí khu vực đề nghị thăm dò khoáng sản

Theo Khoản 1 Điều 58 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP, Bộ Tài nguyên và Môi trường thông báo công khai tên tổ chức, cá nhân đề nghị/ được lựa chọn cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản, tên loại khoáng sản và ...