Theo Điều 14 Nghị định số 22/2012/NĐ-CP, danh mục khu vực có khoáng sản đưa ra đấu giá, kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản hàng năm được thông báo và đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có khoáng sản.

Thông tin được công khai và cập nhật thường xuyên trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường (http://www.monre.gov.vn/) và Cổng thông tin điện tử Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (http://www.dgmv.gov.vn/).