Theo Điều 19 Nghị định số 22/2012/NĐ-CP, cơ quan tiếp nhận hồ sơ đấu giá quyền khai thác khoáng sản có trách nhiệm thông báo công khai danh sách tổ chức, cá nhân được tham gia phiên đấu giá tại trụ sở cơ quan và đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền cấp phép trước khi tiến hành phiên đấu giá.

Thông tin được công khai và cập nhật thường xuyên trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường (http://www.monre.gov.vn/) và Cổng thông tin điện tử Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (http://www.dgmv.gov.vn/).