Theo Điều 23 Nghị định số 22/2012/NĐ-CP, kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản phải được thông báo công khai tại trụ sở cơ quan tiếp nhận hồ sơ đấu giá và trang thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền cấp phép ngay sau khi kết thúc phiên đấu giá.

Thông tin được công khai và cập nhật thường xuyên trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường (http://www.monre.gov.vn/) và Cổng thông tin điện tử Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (http://www.dgmv.gov.vn/).